Swansea University Students’ Union Back On Track/ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe nôl ar y Trywydd

No ratings yet. Log in to rate.

Swansea University Students’ Union is pleased to announce a result of 75% student satisfaction in this years NSS results! The achievement places The Union in the upper quartile of Students’ Unions in the UK and is a testament to our staff members and students’ hard work on the journey to improving the student experience in Swansea.


The National Student Survey (NSS) is the main student feedback vehicle in UK universities. It's sent to final-year students to gather views about what they think about the quality of their time at Uni. The results help compile university league tables, which is a way of making institutions more accountable.


Discussing the NSS results Education Officer Robiu Salisu said:


‘This is a huge achievement and I want to thank our students for giving us such encouraging feedback. However, we still have a long journey ahead to achieve our overall goal of over 80% students satisfaction. This year we hope to achieve even more to ensure students’ have increased trust and satisfaction in what we do.’


After a decline in satisfaction in 2014 we’re proud to acknowledge that we’re back on track and better than ever.


-


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn falch i gyhoeddi canlyniad o 75% o foddhad gan fyfyrwyr yn ôl canlyniadau NSS eleni! Mae’r llwyddiant hwn yn rhoi’r Undeb ar chwartel uchaf Undebau Myfyrwyr yn y DU ac mae’n destament i waith caled ein haelodau staff a’n myfyrwyr ar y daith i wella profiad myfyrwyr yn Abertawe.


Prif gyfrwng adborth myfyrwyr ym mhrifysgolion y DU yw’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS). Mae’n cael ei anfon at fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i gasglu safbwyntiau am beth yr ydynt yn meddwl am ansawdd eu hamser yn y Brifysgol. Mae’r canlyniadau yn helpu i lunio tablau cynghrair prifysgolion, sy’n ffordd o wneud sefydliadau yn fwy atebol.


Wrth drafod canlyniadau’r NSS, dywedodd y Swyddog Addysg Robiu Salisu:


‘Dyma gyflawniad enfawr ac rydw am ddiolch i’n myfyrwyr am roi adborth mor galonogol i ni. Fodd bynnag, mae yna daith hir o’n blaenau cyn i ni gyrraedd ein nod gyffredinol o dros 80% o foddhad gan fyfyrwyr. Eleni, rydym yn bwriadu i gyflawni mwy eto er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cynyddu ymddiriedaeth a boddhad yn ein gwaith.’


Ar ôl lleihad mewn boddhad yn 2014, rydym yn falch i gydnabod ein bod ni nôl ar y trywydd cywir ac yn well nag erioed.

 

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.