Swansea in top 5 University cities the UK

Swansea in top 5 University cities the UK

New research has revealed that Swansea students reap the benefits of living in one of the most affordable student cities in the UK. But what do you wonderful students chose to spend your extra cash on? Yep, it's going out and alcohol.

These findings come from the results of NatWest’s 4th Student Living Index survey were the most affordable and most expensive student cities in the UK have been revealed.

The Index looks at how much students spend on everything from rent and bills to going out and sports and then divides that by their income, whether that’s from student loans, part-time work or the Bank of Mum and Dad.

Here are some of the most eye-opening results about Swansea students:

  • Swansea is number 5 on the Student Living Index making it an affordable city to be a student
  • Swansea students have a great deal on rent paying £50 less than the national average
  • Swansea students love a party and spend nearly £10 above average on alcohol a month and £5 a month more on going out
  • You’re a clever bunch, receiving £30 more than the national average a month from bursaries and scholarships

Keeping us company in the top five are Durham, Canterbury, Aberdeen and at number one arch-rivals, Cardiff *boo's*. Perhaps most surprisingly, fellow Welsh University Aberystwyth features amongst the most expensive at 32nd after St Andrews, London and Glasgow.

This news comes as recently elected Societies & Services officer Chris Freestone begins work on his manifesto point to make student life even more affordable at Swansea. Over the next year Chris aims to launch a JCs loyalty card, make the Launderette free for students and freeze prices in JCs. We'll be the most affordable student city in no time...

Find out more about the survey at http://personal.natwest.com/personal/life-moments/student-living-index.html

Abertawe yw un o’r 5 dinas Prifysgol gorau yn y DU

Mae ymchwil newydd wedi datgelu bod myfyrwyr Abertawe yn elwa ar y manteision o fyw mewn un o’r dinasoedd fwyaf fforddiadwy’r  DU. Ond, beth ydych chi fel myfyrwyr yn penderfynu gwario eich arian ychwanegol ar? Yn wir, rydych yn gwario’ch arian ychwanegol ar fynd allan ac alcohol.

Mae’r wybodaeth yn dod o ganlyniad i 4ydd arolwg mynegrif byw myfyrwyr Natwest. Roedd y wybodaeth yma yn datgan lleoliad y dinasoedd mwyaf fforddiadwy a mwyaf costus y DU.

Mae’r mynegrif yn edrych ar faint mae myfyrwyr yn gwario ar bopeth yn y brifysgol megis rhent ty a biliau i fynd allan a chymryd rhan mewn chwaraeon. Ar ôl hyn, maent yn rhannu’r nifer a wariwyd gyda’i incwm. Gall yr incwm fod mewn ffurf benthyciad myfyrwyr, gwaith rhan-amser neu fanc mam a dad.

Dyma rhai o ganlyniadau agoriad-llygaid am fyfyrwyr Prifysgol Abertawe:

  • Mae Abertawe wedi cael ei benodi rhif 5 ar y mynegrif bywyd myfyrwyr - mae hyn yn golygu ei fod yn ddinas fforddiadwy i fyfyriwr
  • Mae myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn gwario £50 yn llai na’r swm cyfartalog genedlaethol
  • Mae myfyrwyr Abertawe yn caru partio ac yn gwario bron £10 mwy na’r swm cyfartalog y mis ar alcohol, a £5 mwy y mis ar fynd allan.
  • Rydych yn griw clyfar sydd yn derbyn £30 yn fwy na chyfartaledd cenedlaethol gan fwrsariaethau ac ysgoloriaethau

Mae prifysgolion eraill megis Caerweir ‘Durham’, Caergaint, Aberdeen ac ein arch-gelynwyr Caerdydd * boo’s. *  Efallai bod hyn yn dod fel syndod i chi, mae ein cyd-prifysgol Cymraeg – Aberystwyth - yn ymddangos yn y rhestr o un o’r dinasoedd mwyaf drud i fyw. Yn y rhestr yma, leolir  Aberystwyth fel rhif 32, ar ôl Llundain a Glasgow.

Mae’r newyddion yma yn dod ar ôl i’r swyddog Cymdeithasau & Gwasanaethau newydd a etholwyd yn ddiweddar, sef Chris Freestone, dechrau ar waith ei maniffesto i wneud pwynt o greu bywyd sydd hyn yn oed yn fwy fforddiadwy yn Abertawe. Dros y flwyddyn nesaf, mae Chris yn anelu at greu cerdyn ffyddlondeb JCs ‘loyalty card’, sicrhau bod y golchdy yn rhad ac am ddim ar gyfer myfyrwyr ac yn rhewi prisoedd JCs. Cyn pen dim, ni fydd y ddinas fwyaf fforddiadwy!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)