18 things we did this year

As we make our way to the end of the final term we thought we'd take a look back at all the amazing things we did this year...

1. Your Officer team smashed it!

They've worked non-stop on their campaigns, and made a real change!

2. We held our biggest ever election

We had a record-breaking 4,271 voters and 46,021 votes

3. #StudyAid helped you through your exams

We organised more events than ever before, and gave away hot drinks and biscuits to over 10,000 of you!

4. We took your feedback on board

We got over loads of responses on our Speak Week survey, thanks to our Part-time Officers and Reps volunteering! We then put this feedback into action and introduced things like Root on Bay Campus, a £3 meal deal and a new Welsh Affairs FTO.

5. We gave you over 30 Freshers events

Our Freshers Fortnight was HUGE. We had over 20,000 attendees over the fortnight and gave away a whole load of freebies!

6. We Love Campaigns

We held campaigns for LGBT+ History Month (with the first ever SUSU Pride), Mental Health Awareness Week, StudyAid, Movember, Go Green Fortnight and more, and we even won an NUS Wales Diversity Award!

7. The Advice Centre kept on giving you the support you need...

We assisted students with a range of cases including academic, housing, financial, consumer and personal, and saved students a massive £55,366.86 in unfair charges, refunds, deposits and written off debts.

8. The Education Zone represented you

Our 350+ college and course reps asked you what you wanted to change, and they told the Uni. We also held an amazing Rep Conference to thank them all for their hard work this year!

9. We rebranded Tafarn Tawe

The student bar on Bay Campus had had a glamourous makeover.

10. We went even further with our environment camapaign

We did our bit for the planet and used reusable cups at all of our Freshers events, started selling metal bottles, made Swansea the first Refill University in the country, made Ecosia the default search engine on campus, donated 1,400kg of your unwanted items to new students and petitioned for local bars and offee shops to ban plastic straws.

11. Charity was at the heart of what we do

Between out sports clubs, societies and campaigns, we raised over £20,000 for various charities this year!

12. Our sports clubs and societies grew

We now have over 130 societies, and 56 sports clubs, giving you the chance to meet friends, learn new skills and make amazing memories.

13. We're Best Bar None

Our bars all won Gold Best Bar None awards, which means you can enjoy a night at our venues knowing that we're doing our best to keep you safe!

14. We care about your mental health

Our Bar Managers got Good Night Out training, we gave our staff Suicide Prevention Training, held another 2 StudyAid campaigns and a huge Mental Health Awareness campaign.

15. We pulled off an amazing Summer Ball

Our SSB19 line-up was huge, if we do say so ourselves.

16. We held some amazing events

Including SUSU Pride's Bingo Lingo, the Eisteddfod Rhyng-gol, the Student Radio Association Conference and the BUCS Western Conference Cup Finals.

17. We introduced free sanitary items

They're now available in our toilets and receptions on both campuses.

18. We gave you a voice

Most importantly, we gave you a platform to express your issues and opinions, and change the way the Union and Uni works because of our Students Forums. Students put forward a load of motions to be voted on by other students.

Wrth i ni ddod at ddiwedd y tymor olaf, gadewch i ni edrych yn ôl ar yr holl bethau wych a ddigwyddodd eleni...

1. Roedd ein Swyddogion yn wych!

Maen nhw wedi gweithio'n galed ar eu holl ymgyrchoedd, ac wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i fyfyrwyr!

2. Roedd ein Hetholiad yn fwy nag erioed

Roedd 4,271 o bleidleiswyr a 46,021 o bleidleisiau.

3. Roedd #StudyAid yn eich helpu drwy'r cyfnod o arholiadau

Trefnon ni fwy o ddigwyddiadau nag erioed, a rhoddon ni ddiodydd poeth a bisgedi am ddim i dros 10,000 o fyfyrwyr!

4. Gwrandawon ni ar eich adborth

Casglon ni llwyth o ymatebion yn ein harolwg Wythnos Adborth, diolch i'n Swyddogion Rhan-amser a Chynrychiolwyr yn gwirfoddoli! Dechreuon ni weithio ar yr adborth hon a chyflwyno pethau fel Root ar Gampws y Bae, pryd o fwyd am £3 a Swyddog Materion Cymraeg Llawn-amser newydd.

5. Trefnon ni dros 30 digwyddiad dros Bythefnos y Glas

Roedd Pythefnos y Glas yn ENFAWR. Daeth dros 20,000 o fyfyrwyr dros y pythefnod a rhoddon ni cannoedd o bethau am ddim!

6. Rydyn ni wedi cynnal llwyth o ymgyrchoedd

Cynhalion ni ymgyrchoedd ar gyfer Mis Hanes LHDT+ (gan gynnwys y Pride UMPA cyntaf erioed), Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl, Pythefnos Werdd, StudyAid, Movember a mwy ac rydyn ni wedi ennill Gwobr UCM Cymru!

7. Rhoddod y Ganolfan Gyngor y Cymorth oedd ei angen...

Helpon ni fyfyrwyr gydag amryw o achosion gan gynnwys academaidd, tai, ariannol, a phersonol, ac arbedon ni £55,366.86 i fyfyrwyr oherwydd ffioedd ffug.

8. Roedd y Parth Addysg wedi cynrychioli chi

Mae gennym ni dros 350 o gynrychiolwyr a ofynoch chi am eich adborth, cyn mynd ag e i'r Brifysgol. Cynhalion ni Gynhadledd iddynt er mwyn dweud diolch am eu holl waith caled dros y flwyddyn!

9. Ail-frandion ni Tafarn Tawe

Mae ein bar ar Gampws y Bae yn edrych yn wych.

10. Rydyn ni wedi gwneud mwy er lles yr amgylchedd

Helpon ni'r blaned drwy ddefnyddio cwpanau ail-ddefnyddiadwy yn nigwyddiadau'r Glas, gwerthu poteli metel, gweithio gyda Refill i fod yn Brifysgol Refill, cyflwyno Ecosia ar y campws ac annog bariau lleol i gael gawred ar eu gwellt plastig.

11. Roed elusennau wrth wraidd ein gwaith

Gyda chymorth clybiau chwaraeon, cymdeithasau ac ymgyrchoedd, codon ni dros £20,000 ar gyfer elusennau eleni!

12. Tyfodd ein clybiau chwaraeon a chymdeithasau

Mae yna nawr dros 130 o gymdeithasau a 56 o glybiau chwaraeon, sy'n rhoi'r cyfle i chi cwrdd â ffrindiau, dysgu sgiliau newydd a gwneud atgofion gwych.

13. Enillon ni wobr Best Bar None

Enillodd ein bariau gwobrwyon aur, sy'n golygu y gallwch chi fwynhau nosweithiau yno gan wybod ein bod ni'n gwneud ein gorau i gadw chi'n ddiogel!

14. Rydyn ni'n gofalu am eich iechyd meddyliol

Mae ein Rheolwyr Bar wedi derbyn hyfforddiant Good Night Out, mae ein staff wedi derbyn Hyfforddiant Atal Hunanladdiad, rydyn ni wedi cynnal 2 ymgyrch StudyAid arall ac ymgyrch Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl enfawr.

15. Roedd Dawns yr Haf yn wych

Roedd cerddorion SSB19 yn enfawr, er mae ni sy'n dweud hynny.

16. Cynhalion ni ddigwyddiadau gwych

Gan gynnwys Bingo Lingo Pride UMPA, yr Eisteddfod Rhyng-gol, Cynhadledd SRA a Gemau Terfynol Cwpan Cynhadledd y Gorllewin.

17. Cyflwynon ni eitemau misglwyf rhad ac am ddim

Mae nhw nawr ar gael yn ein tai bach a derbynfeydd ar y ddau gampws.

18. Rhoddon ni lais i chi

Yn bwysicach byth, rhoddon ni blatfform i chi fynegi eich materion a barnau, a newid y ffordd mae'r Undeb a'r Brifysgol yn gweithio yn ein Fforymau Myfyrwyr. Cyflwynodd myfyrwyr llwyth o gynigion i gael eu pleidleisio arnynt gan fyfyrwyr eraill.