Travel Shop

The Travel Shop

We recently waved goodbye to our Travel Shop, which helped our adventurous students with planning little get-aways each term for over a whopping 20 years.

But fear not - our shop is moving online and will soon be offering tours and trips right here on our website, so you can continue to make lots of memories during your time here at Swansea Uni…more details coming soon!

If you need to get your hands on a bus pass or a rail ticket, all the deets are below.

First Cymru Bus Passes:
Purchase bus tickets here and mytravelpass tickets here.
16-21 mytravelpass is a free card available to anyone 16-21 years old living in Wales. It means you get around a third off your bus fare so journeys to Uni, to work and to social activities are cheaper. You’ll get money off single and return bus fares as well as weekly or monthly tickets

National Express:
Purchase tickets here. If you're aged 16 - 26 or you're a full-time student, our Young Persons Coach Card gives you ? off all our Standard and Fully Flexible fares and 15% off travel to events and festivals, all for just £12.50 a year. You can buy yours from Fulton Outfitters or SU Reception in Faraday.

Train Tickets:
Purchase tickets through the Trainline website or Red Spotted Hanky.

Swansea Grand Theatre:
Purchase tickets here.

Y Siop Deithio

Dywedon ni hwyl fawr i'n Siop Deithio, a wnaeth helpu ein myfyrwyr anturus wrth gynllunio gwyliau bach bob tymor am dros 20 mlynedd.

Ond paid â phoeni - mae ein siop yn symud i'r wefan ac yn mynd i gynnig teithiau o bob math, felly gallet ti barhau i wneud atgofion cyffrous yma ym Mhrifysgol Abertawe... rhagor o fanylion i ddod!

Os oes angen tocyn bws neu drên arnat ti, mae'r manylion isod.

Tocynnau Bws First Cymru:
Tocynnau bws ar gael yma a thocynnau mytravelpass ar gael yma.
Mae 16-21 mytravelpass yn gerdyn rhad ac am ddim i bawb sy'n 16-21 oed ac yn byw yng Nghymru. Mae'n rhoi disgownt o ? ar docynnau bws felly fydd y daith i'r Brifysgol, y gwaith a digwyddiadau cymdeithasol yn rhatach. Bydd disgownt ar bob tocyn yn ogystal â thocynnau wythnosol a misol.

National Express:
Tocynnau ar gael yma. Os wyt ti'n 16 - 26 oed neu'n fyfyriwr llawn-amser, mae ein Cerdyn Bws i Bobl Ifanc yn rhoi disgownt o ? ar bob tocyn Safonol a Hyblyg a disgownt o 15% ar drafnidiaeth i ddigwyddiadau a gwyliau, am £12.50 y flwyddyn. Mae'r rhain ar gael o Fulton Outfitters neu Dderbynfa UM yn Faraday.

Tocynnau Trên:
Tocynnau ar gael drwy Trainline neu Red Spotted Hanky.

Theatr Grand Abertawe:
Tocynnau ar gael yma.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)