University Mental Health Day

University Mental Health Day

Thursday is University Mental Health Day and in case you didn’t know – your mental health is suuuuper important. This year’s theme is Community, because being part of a community can massively improve your mental health (especially at Uni). Here’s how you can improve your mental health here in Swansea:
 

Join a society

With over 130 societies to choose from, there’s bound to be something to tickle your fancy. Joining a society is a great way to feel part of a community and have someone to turn to if you have any issues or worries.
 

Join a sports club

Not very sporty? Doesn’t matter! Join a sports club, improve your fitness and mental health, and be part of a team. You could make friends for life!


Volunteer

Giving back to your community and volunteering for those in need can give you a huge sense of wellbeing. Discovery offer all sorts of volunteering opportunities, no matter what skills you have or how much time you want to give.
 

Walk along the beach

There are miles of beaches on your doorstop! And Swansea’s beauty is really likely to help you think positively.
 

Chat to our Advice Centre

Our Advice and Support Centre are on hand talk you through your issues, or just listen when you need to share something. A problem shared…
 

The Advice and Support Centre have teamed up with Student Minds, Nightline, Wellbeing and Student Services this University Mental Health Day. They’ll be in Fulton House and in the SU Building on Bay Campus from 11am-2pm with free tea, coffee and biscuits. Come and grab a freebie, use our adult colouring books, and relax.

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion

Dydd Iau yw Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion a rhag ofn nad wyt ti’n gwybod yn barod – mae iechyd meddyliol yn bwysig iawn. Thema eleni yw Cymuned, oherwydd mae bod yn rhan o gymuned yn gallu gwella iechyd meddyliol yn fawr (yn enwedig yn y Brifysgol). Dyma sut allet ti wella dy iechyd meddyliol yma yn Abertawe:
 

Ymuna â chymdeithas

Gyda dros 130 o gymdeithasau i ddewis ohonynt, bydd rhywbeth ar gael i ti. Mae ymuno â chymdeithas yn ffordd wych i fod yn rhan o gymuned a sicrhau bod rhywun yno os oes unrhyw bryderon neu broblemau gen ti.
 

Ymuna â chlwb chwaraeon

Ddim yn chwarae chwaraeon? Dim ots! Ymuna â chlwb chwaraeon i wella dy ffitrwydd ac iechyd meddyliol, a bod yn rhan o dîm. Gallet ti gwrdd â ffrindiau hyd oes!


Gwirfoddola

Mae rhoir rhywbeth nôl i’r gymuned a gwirfoddoli i helpu’r bobl sydd ei angen hefyd yn gallu helpu dy iechyd meddyliol. Mae Discovery yn cynnig bob math o gyfleoedd gwirfoddoli, pa bynnag sgiliau sydd gen ti neu faint o amser sydd gen ti.
 

Cer am dro ar hyd y traeth

Mae yna filltiroedd o draethodau ar y dy stepen drws! Ac mae prydferthwch Abertawe yn siwr o dy helpu i feddwl yn gadarnhaol.
 

Cer i’n Canolfan Cyngor

Mae ein Canolfan Cyngor a Chymorth ar gael i drafod dy faterion, neu i wrando os wyt ti am rannu rhywbeth. Mae trafod pethau wastad yn helpu.
 

Mae’r Canolfan Cyngor a Chymorth yn cydweithio â Student Minds, Nightline, a’r Gwasanaethau Lles ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgolion. Bydd ganddynt stondin yn Nhy Fulton ac Adeilad UM ar Gampws y Bae o 11yb-2yp gyda the, coffi a bisgedi rhad ac am ddim. Dere draw i gael un, defnyddio ein llyfrau lliwio oedolion, ac ymlacio.