We're Going Green

We're breaking up with plastic, not the planet

It's been reported that we need to act urgently to save the planet. Here at the SU, we're doing what we can to make sure we're more environmentally-friendly. Here's how:

1. We joined the Last Straw movement and banned all plastic straws from our bars

2. Our positive waste initiative, Donate Don’t Ditch, asked last year's students to donate their unwanted household things to this year’s students, which avoided over 1,400kg of unwanted items going to landfill and stopped new students from having to buy even more

3. We introduced reusable cups to our Freshers events, which have seen over 25,000 single-use plastic cups being thrown away in previous years

4. We swapped our plastic welcome packs for paper bags (all 6,000 of them)

5. Reusable rice husk coffee cups are available in JCs, Tafarn Tawe and Root, which gets you a free hot drink when you buy it, and anyone without a reusable cup will now be charged 20p extra for their hot drinks

6. You can bring your own containers to Root to fill with cleaning supplies like washing-up liquid, fabric conditioner and laundry liquid

7. Metal bottles will be on sale on campus VERY soon, so you won't have to keep buying those single-use plastic ones

8. We're running a petition to push bars and pubs in Swansea to put a ban on plastic straws in their venues

9. We became the first Refill University in the country

10. Root are selling reusable soup bowls from Thursday, and you'll get your first bowl of soup for free and 25p off your soup whenever you bring the bowl.

11. We arrange regular community beach cleans

We know we're not perfect and that we could be doing more. We're always having meetings to discuss what else we can do to improve our impact on the planet. So if you have any ideas, let us know. 

Rydyn ni'n torri lan gyda phlastig, nid y blaned

Adroddwyd bod rhaid i ni wneud newidiadau brys i achub y blaned. Yma yn UM, rydyn ni'n gwneud beth allwn ni i sicrhau ein bod ni'n ecogyfeillgar. Dyma sut:

1. Ymunon ni â'r ymgyrch Last Straw i gael gwared ar wellt plastig o'n bariau

2. Gofynnodd i'n hymgyrch wastraff gadarnhaol, Rhowch Rywbeth Diangen, i fyfyrwyr llynedd roi eu pethau diangen i fyfyrwyr eleni. Roedd yr ymgyrch wedi osgoi gweld 1,400kg o bethau diangen yn mynd at gladdfeydd sbwriel a myfyrwyr newydd yn prynu mwy o bethau

3. Cyflwynon ni gwpanau ail-ddefnyddiadwy i ddigwyddiadau'r Glas. Yn y gorffennol, mae 25,000 o gwpanau plastig wedi cael eu taflu

4. Rydyn ni nawr yn defnyddio bagiau papur yn ystod y Penwythnos Cyrraedd yn hytrach na rhai plastig (6,000 ohonynt)

5. Mae cwpanau coffi reis ailddefnyddiadwy ar gael yn JCs, Tafarn Tawe a Root, sy'n rhoi diod boeth am ddim i bawb sy'n eu prynu, a bydd rhaid i unrhyw heb gwpan ailddefnyddiadwy dalu 20c ychwanegol am eu diodydd poeth

6. Gallwch chi ddod â chynhwyswyr eich hun i Root i'w llenwi â  chynnyrch glanhau fel hylif golchi llestri a hylif golchi dillad

7. Bydd poteli metel ar werth ar y campws cyn bo hir, felly does dim rhaid i chi brynu poteli plastig un-defnydd

8. Rydyn ni'n cynnal deiseb i ofyn i fariau a thafarndai yn Abertawe i wahardd gwellt plastig

9. Ni oedd Prifysgol Refill cyntaf y wlad

10. Mae Root yn gwerthu powlenni ailddefnyddiadwy, ac yn rhoi powlen o swp i bawb sy'n eu prynu, ac yn cynnig pris 25c yn llai i bawb sy'n dod â'r bowlen yn ôl am swp arall.

Dydyn ni ddim yn berffaith a gallwn ni fod yn gwneud rhagor. Rydyn ni o hyd yn cynnal cyfarfodydd i drafod beth arall allwn ni ei wneud i wella'n heffaith ar y blaned. Os oes gennych chi unrhyw syniadau, gadewch i ni wybod.