Who We Are

Amdanom Ni

Swansea University Students' Union

You may have heard of Swansea University Students' Union, which means we're doing our jobs right, so great. But for those of you who haven't, here's a summary of what we're here for and how we can help you.

FYI - every Swansea Uni students is automatically a member of the Union, and it's completely free.

So let's start with the Officers. We have 6 elected Full-time Officers who represent you when it comes to all things Uni-related. You take your questions/comments/complaints/compliments to them, and they take your feedback to the Uni, and make sure something gets done about it. Handy, huh?

The Officers cover different areas of Uni life - Societies and Services, Sports, Welfare, Welsh Affairs and Education, and to make sure everything is running smoothly, the President is on hand. Email them, send them a Facebook message, give them a call, come in to see them, hunt them down on campus. Throw anything at them and they'll try their hardest to fix it. You can read all about them here.

They're also on Instagram, go on.. give them a follow here too.

Our College and Subject Reps are students who work with the Uni to handle any issues you're having with your course. Find out who yours is, thank them for being amazing, and they'll sort you out.

We also run the shops are bars on campus - JC's, Tafarn Tawe, Rebound, Root, Costcutter, and Fulton Outfitters. So if you fancy a cheap pint, a quick game of pool, or a hot, home-cooked meal, hit us up! P.S. all the money you spend here goes straight back into the Union and organises more top-notch events for you.

We do the fun parts too. We're the brains behind Freshers' Fortnight, Summer Ball, Varsity, Tooters, and all the other great events we're willing to take credit for.... So check out our Events page to see what's coming up.

Everyone's fave part of Uni is the Societies and Sports Clubs. It's the best way to meet people, have a laugh and take your mind off those deadlines. Believe us, you'll need a break now and again.

We are also home to Swansea Student Media so if you've got passion and enthusiasm, welcome aboard. We have the Waterfront Magazine, Xtreme Radio and SUTV. They're 100% led by students, so there's no boring staff telling you what to do.

We have a free and confidential Advice and Support Centre, on hand to give you all the help you need - whatever the issue! And our on-campus Nursery gives you high-quality, affordable childcare so you can concentrate on your studies.

Finally, we run campaigns every year to tackle student-related or national issues. If there's something you want to campaign for/against... your Welfare Officer wants to hear from you!

Can you believe how busy we are? We're always working to make Uni as much of a breeze as possible for you, and we always want to know how we can help. Thank us later.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Efallai eich bod chi wedi clywed am Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, sy’n golygu ein bod ni’n gwneud ein swydd yn iawn, gwych. Ond i’r rheini sydd eto i ddod ar draws yr Undeb, dyma grynodeb o’n Gwaith a sut allwn ni eich helpu chi.

Er gwybodaeth - mae pob myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe yn aelod awtomatig o'r Undeb, ac mae'n rhad ac am ddim.

Felly gadewch i ni ddechrau gyda’r Swyddogion. Mae yna 6 Swyddog Llawn-amser etholedig sy’n cynrychioli chi gyda phopeth yn y Brifysgol. Ewch â’ch cwestiynau/sylwadau/cwynion/canmoliaethau iddyn nhw, ac maen nhw’n mynd â’r adborth at y Brifysgol, ac yn sicrhau bod rhywbeth yn cael ei wneud. Defnyddiol iawn.

Mae’r Swyddogion yn cynrychioli rhannau gwahanol o fywyd yn y Brifysgol – Cymdeithasau a Gwasanaethau, Chwaraeon, Lles, Materion Cymraeg ac Addysg, ac yn sicrhau i sicrhau bod popeth yn mynd yn iawn, mae’r Llywydd ar gael. Ebostiwch nhw, anfonwch neges Facebook atynt, ffoniwch nhw, dewch i weld nhw, holwch nhw ar y campws. Taflwch unrhyw beth atynt a byddent yn gwneud eu gorau i fynd i’r afael â’r peth. Darllena amdanyn nhw yma.

Maen nhw hefyd ar Instagram... dilyna nhw yma hefyd.

Mae ein Cynrychiolwyr Coleg a Phwnc yn fyfyrwyr sy’n gweithio gyda’r Undeb i ddelio ag unrhyw broblemau gyda’ch cwrs. Dewch o hyd i’ch un chi, dywedwch diolch wrthynt am fod yn wych, a byddent yn eich helpu.

Rydyn ni hefyd yn cynnal ein siopau a bariau ar y campws - JC'sTafarn TaweReboundRootCostcutter a Fulton Outfitters. Felly os hoffech chi beint rhad, gêm o bwl, neu bryd o fwyd poeth, dewch i’n gweld ni! O.N. mae’r holl arian sy’n cael ei wario yma yn mynd yn syth nôl at yr Undeb ac yn trefnu rhagor o ddigwyddiadau gwych i chi.

Ni sy’n gwneud y rhannau hwylus hefyd. Ni yw’r bobl tu ôl i Wythnos y Glas, Dawns yr Haf, Varsity, Tooters, a’r holl ddigwyddiadau gwych eraill nad oes digon o le i’w nodi. Felly ewch i’n tudalen Digwyddiadau i weld beth sydd ar y gweill.

Hoff ran pawb o’r Brifysgol yw’r Cymdeithasau a Chlybiau Chwaraeon. Dyma’r ffordd orau i gwrdd â phobl newydd, mwynhau a cheisio anghofio am yr holl waith cwrs. Bydd angen egwyl arnoch chi pob hyn a hyn.

Rydyn ni hefyd yn gartref i Gyfryngau Myfyrwyr Abertawe felly os wyt ti'n frwdfrydig, croeso i'r tim. Mae gennyn ni gylchgrawn y Waterfront, Xtreme Radio ac SUTV. Maen nhw'n cael eu cynnal gan fyfywyr yn unig, felly does dim staff diflas yn creu rheolau.

Mae gennym ni Ganolfan Cyngor a Chymorth, sydd ar gael i roi'r holl gymorth sydd ei angen - beth bynnag yw'r broblem! Ac mae ein Meithrinfa yn cynnig gofal plant o safon uchel er mwyn i chi allu canolbwyntio ar eich astudiaethau.

Yn olaf, rydyn ni’n cynnal ymgyrchoedd bob blwyddyn i daclo materion myfyrwyr neu faterion cenedlaethol. Os hoffech chi ymgyrchu o blaid/yn erbyn rhywbeth... mae eich Swyddog Lles am glywed gennych chi!

Allwch chi gredu pa mor brysur ydyn ni? Rydyn ni o hyd yn gweithio i wneud i’r Brifysgol mor hamddenol â phosib o gwmpas eich gwaith, ac rydyn ni am wybod sut allwn ni eich helpu chi. Diolchwch i ni yn hwyrach.