World Mental Health Day

World Mental Health Day

World Mental Health Day is this Thursday 10th of October, aiming to raise awareness of Mental Health and suicide prevention around the world. 

What is mental health?

Good mental health means being generally able to think, feel and react in the ways that you need and want to live your life. But if you go through a period of poor mental health you might find the ways you're frequently thinking, feeling or reacting become difficult, or even impossible, to cope with. This can feel just as bad as a physical illness, or even worse. Mental health problems affect 1 in 4 people in any given year. 

Mental Health is hugely important to us in Swansea University Students’ Union, as we want to make sure you are fully supported through our University and Union services as well as by your elected officers. 

Here are some things you can do for good mental health this week:

1. Join a guided meditation

The Chaplaincy on Singleton does 20 minute guided meditations every morning at 8:30am. On Thursday they will be having Teas and Cakes starting at 12pm and a meditation starting at 1pm. 

2. Go to a yoga class

For only £3.20 you can join a Yoga Class in the Singleton or Bay Campus gyms. 

3. Go for a coffee and a chat

Meet up with a friend, a coursemate, someone from your sports club or society, call a family member and/or a friend from home. 

4. Get support

Drop into the Advice and Support Centre on Bay or Singleton Campus Monday-Friday or book an appointment here. You can also get in contact with Ana, your Welfare Officer!

Mae’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl dydd Iau yma y 10fed o Hydref; y nod yw codi ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac i atal hunanladdiad ledled y byd. 

Beth yw iechyd meddwl?

Mae iechyd meddwl da yn golygu'r gallu i feddwl, teimlo ac ymateb yn gyffredinol mewn ffyrdd rydych chi angen ac eisiau byw eich bywyd. Os ydych yn mynd trwy gyfnod o iechyd meddwl gwael, efallai y bydd y ffordd rydych yn meddwl, teimlo ac ymateb yn anoddach neu yn amhosibl ymdopi â nhw. Gall hyn deimlo’r un mor ddrwg â salwch corfforol neu’n waeth. Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar 1 o bob 4 o bobl. 

Mae iechyd meddwl yn hynod bwysig i ni yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe gan ein bod am sicrhau eich bod yn derbyn y gefnogaeth gywir trwy ein gwasanaethau yn y Brifysgol a’r Undeb, yn ogystal â’ch swyddogion etholedig. 

Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud ar gyfer iechyd meddwl da yr wythnos hon:

1. Ymunwch â myfyrdod dan arweiniad

Mae’r Gaplaniaeth ar gampws Singleton yn cynnal myfyrdodau dan arweiniad 20 munud bob bore am 8.30yb. Dydd Iau, maent yn cynnig te a chacennau o 12yp gyda sesiwn myfyrdod am 1yp.

2. Ewch i ddosbarth ioga

Mond £3.20, gallwch ymuno â dosbarth ioga ar gampws Singleton neu gampws y Bae.

3. Ewch am goffi a sgwrs gyda’ch ffrindiau

Rhywun o’ch cymdeithas/ clwb chwaraeon neu ffoniwch aelod o’ch teulu

4. Sicrhewch gefnogaeth

Gallwch alw heibio yn ein Canolfan Gynghori a Chymorth yn Singleton neu Bae unrhyw bryd o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch hefyd gwneud apwyntiad drwy glicio ar y linc neu popiwch mewn i weld Ana, ein Swyddog Lles.