Your Academic Interests

Your Academic Interests

Uni can be tough, but here at the SU, we work hard to make sure it's as stress-free and enjoyable as possible.

Here's a quick reminder of what we do to represent your academic interests:

- We have a Full-time Educaation Officer, who's in charge of making sure you're happy with your education

- We have over 350 Course and College Reps who take your feedback to the Uni and campaign for things like longer gaps between exams

- We've got 60+ Academic Societies to help you with coursework and exams

- Every exam season, we run #StudyAid to bring you free biscuits and hot drinks, free yoga and massages, and even dogs on campus

- Our Advice and Support Centre offers free and confidential advice to anyone who needs it about any aspect of Uni life of life in general

- We offer students jobs, placements, volunteering opportunities and HEAR awards, which all help with your employability

- Our Nursery looks after your little ones so you can concentrate on studying

- You get to have a say on what we do by submitting motions, sending us feedback or speaking to your officers

- Our FTOs work hard to make more study space available on campus, including BASE

Eich Buddiannau Academaidd

Gall y Brifysgol fod yn anodd, ond yma yn UM, rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau ei bod yn ddi-straen ac eich bod chi'n joio.

Dyma restr i'ch atgoffa o'r hyn rydyn ni'n ei wneud i gynrychioli eich buddiannau academaidd:

- Mae gennym ni Swyddog Addysg Llawn-amser, sy'n sicrhau eich bod chi'n hapus gyda'ch addysg

- Mae gennym ni dros 350 o Gynrychiolwyr Coleg a Phwnc sy'n mynd â'ch adborth i'r Brifysgol ac ymgyrchu dros bethau fel bylchau rhwng arholiadau

- Mae gennym ni dros 60 o Gymdeithasau Academaidd i'ch helpu gyda gwaith cwrs ac arholiadau

- Dwywaith y flwyddyn, rydyn ni'n cynnal #StudyAid i gynnig bisgedi a diodydd am ddim, ioga a thyliniadau am ddim, a chwn i'r campws

- Mae ein Canolfan Cyngor a Chymorth yn cynnig cyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un sydd ei angen am unrhyw agwedd o fywyd

- Rydyn ni'n cynnig swyddi, lleoliadau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwobrwyon HEAR, sy'n helpu'ch cyflogadwyedd

- Mae ein Meithrinfa yn edrych ar ôl eich plant er mwyn i chi allu ganolbwyntio ar astudio

- Mae gennych chi'r gallu i benderfynu ar beth rydyn ni'n ei wneud drwy gyflwyno cynigion, anfon adborth neu siarad i'ch swyddogion

- Mae ein Swyddogion Llawn-amser yn gweithio'n galed i sicrhau bod rhagor o lefydd i astudio ar y campws, gan gynnwys BASE