Zero Waste Shop

Zero Waste Shop

Our brand-new Zero Waste Shop on Singleton Campus is now open.

Here's a little info about what to expect...

Bring your own sustainable store/station

Bring your own bottles, jars, bags and any other containers and buy just the amount you need! This helps us to reduce packaging and food waste. You'll be charged only by the weight of the product.

What you can buy

The shop stores eco-lifestyle and sustainable products, such as...

• Wholefoods

• Pulses, 

• Pasta, 

• Chocolate, 

• Coffee, 

• Fruit, 

• Detergents, 

• Hand wash 

We will also have occassional food pop-ups showcasing a variety of natural and healthy foods which aren't available elsewhere on Campus.

We are also offering vintage and eco-friendly clothing, from brands such as Recover, who produce clothing that is made entirely out of recycled material, cool eh?

Pop along Mon-Fri between 10am-4pm to see what all the fuss is about.

Mae ein siop ddiwastraff newydd sbon nawr ar agor ar Gampws Singleton.

Dyma fach o wybodaeth am beth i'w ddisgwyl...

Dere â siop/safle cynaliadwy dy hunan

Dere â photeli, jariau, bagiau a bocsys dy hunain a phrynu faint sydd ei angen! Mae hyn ein helpu i leihau gwastraff pecynnau a bwyd. Dim ond pwysau'r cynnyrch fydd yn costio arian i ti.

Beth allet ti ei brynu

Bydd y siop yn cynnig cynnyrch eco-gyfeillgar a chynaliadwy, fel...

• Bwydydd cyflawn

• Corbys, 

• Pasta, 

• Siocled, 

• Coffi, 

• Ffrwythau, 

• Powdrau golchi, 

• Sebon 

Byddwn ni hefyd yn cynnal arddangosiadau dros-dro gydag amryw o fwydydd naturiol ac iachus nad sydd ar gael unrhyw le arall ar y campws. Yn ogystal â chynnig hen ddillad a dillad eco-gyfeillgar, o frandiau fel Recover, sy'n cynhyrchu dillad sy'n cael eu gwneud o ddeunydd ailgylchedig, gwych ynte?

Galwch heibio dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10yb a 4yp i weld beth sydd ar gael yno