Stand now

Stand now

We are looking for students to represent you this academic year! Up for the challenge? here's a little more about the roles...

Part-time Officers

Part-time officers are voluntary positions that come with a load of benefits and opportunities, not forgetting it looks mighty impressive on your CV. The roles are super flexible and are done alongside your studies, so you don't have to take any time out from your career to be one.

As a part-time officer, you will work with us at the SU to deal with and raise awareness of important issues to students and the wider community - whether it's LGBT+ rights or Mental Health Awareness.

We are looking for the following:

·      Commuter Students Officer 

·      Fresher Officer 

·      Part Time Students Officer 

·      Postgraduate (Research) Officer 

·      Postgraduate (Taught) Officer 

·      Students with Caring Responsibilities Officer 

Subject Reps

Reps represent their fellow course mates with any issues they may be experiencing. These issues can vary from feedback about your lecture room to the content of your course. Reps then talk to staff in your department or your Education Officer to support you in resolving the issue or running a campaign on the issue.

NUS Delegates

NUS Delegates represent the SU on a national level at NUS conferences. NUS hold some policy making conferences every year to carry out research, lobby the government and create campaigns so it's kind of a big deal. Any student can put themselves forward for the role!

The positions available are as follows: 

· 4 NUS Wales Delegates (2 women’s places, 2 open places) 

· 6 NUS UK Delegates (3 women’s places, 3 open places)

How do I become a part-time officer, rep or NUS delegate?

You can nominate yourself online here. Nominations are now open, and they will close at 12:00 on Wednesday the 9th of October before the voting opens!

If you have any questions or queries, contact the Student Voice Team on student.voice@swansea-union.co.uk

Good luck!

Sefwch nawr

Sefwch nawr

Rydyn ni'n chwilio am fyfyrwyr i'ch cynrychioli chi dros y flwyddyn academaidd hon! Am wneud yr her? Dyma ychydig o wybodaeth am y rolau...

Swyddogion Rhan-amser

Mae swyddogion rhan-amser yn rolau gwirfoddol sy'n dod gyda llwyth o fanteision a chyfleoedd, heb anghofio ei fod yn edrych yn wych ar eich CV. Mae'r rolau'n hyblyg iawn ac yn cael eu gwneud ynghyd â'ch astudiaeathau, felly nid oes angen cymryd amser i ffwrdd o'ch gyrfa i wneud y swydd.

Fel swyddog rhan-amser, byddwch chi'n gweithio gyda ni yn Undeb y Myfyrwyr i fynd i'r afael â a chodi ymwybyddiaeth o faterion sy'n bwysig i fyfyrwyr a'r gymuned ehangach - fel hawliau LHDT+ neu Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl.

Rydyn ni'n chwilio am y canlynol:

·      Swyddog Myfyrwyr sy'n Cymudo 

·      Swyddog y Glas 

·      Swyddog Myfyrwyr Rhan-amser 

·      Swyddog Ôl-raddedig (Ymchwil)

·      Swyddog Ôl-raddedig (a Addysgir)

·      Swyddog Myfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu 

Cynrychiolwyr Pwnc

Mae Cynrychiolwyr yn cynrychioli'r bobl ar eu cyrsiau o ran unrhyw broblemau sydd ganddyn nhw. Gall y materion hyn fod am adborth am y ddarlithfa neu gynnwys y cwrs. Mae'r Cynrychiolwyr wedyn yn siarad â staff yr adran neu'r Swyddog Addysg i dy gefnogi di wrth ddatrys y mater neu gynnal ymgyrch amdano.

Cynrychiolwyr UCM

Mae Cynrychiolwyr UCM yn cynrychioli UM yn genedlaethol yng nghynadleddau UCM. Mae UCM yn cynnal cynadleddau gwneud polisiau bob blwyddyn i gynnal ymchwil, lobio'r llywodraeth a chreu ymgyrchoedd felly mae'n bwysig iawn. Gall unrhyw fyfyriwr enwebu ei hunan ar gyfer y rol!

Mae'r llefydd canlynol ar gael:

· 4 Cynrychiolydd UCM Cymru (2 le i fenywod, 2 le agored) 

· 6 Cynrychiolydd UCM DU (3 lle i fenywod, 3 lle agored)

Sut i fod yn swyddog rhan-amser, cynrychiolydd neu gynrychiolydd UCM

Gallwch chi enwebu eich hunain yma. Mae enwebiadau nawr ar agor ac maen nhw'n cau ar 12:00 ar Ddydd Mercher 9fed Hydref cyn i bleidleisio agor!

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Thîm Llais y Myfyrwyr ar student.voice@swansea-union.co.uk

Pob lwc!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)