Education Officer

Education Officer

Izaak Morris

Izaak just finished their undergrad which was an integrated master’s in theoretical physics, before running to be an Education officer at the Students' Union in 2022. They were a member of several different Societies whilst they were a student and was also a subject rep for 3 years and a school rep for 1 year.

As Education Officer, Izaak provides support and representation to all students at an academic level. They work with all the faculties, alongside over 350 academic reps to make sure all students have a say on the way they are educated at Swansea. They also take the lead in our StudyAid campaigns during exam time and lead the Education Zone.

As the Education Officer, my role is to provide support and representation for all Swansea University Students. I work with the 3 Faculties, over 350 Subject and 33 School Reps to make sure students continue to have a voice in their Education.

Roedd Izaak newydd orffen eu gradd meistr integredig mewn ffiseg ddamcaniaethol, cyn rhedeg i fod yn Swyddog Addysg yn Undeb y Myfyrwyr yn 2022. Roedd yn aelod o sawl cymdeithas wahanol tra’n fyfyriwr ac yn gynrychiolydd pwnc am 3 blynedd a chynrychiolydd ysgol am 1 flwyddyn..

Fel Swyddog Addysg, mae Izaak yn darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i bob myfyriwr ar lefel academaidd. Maent yn gweithio gyda'r holl gyfadrannau, ochr yn ochr â dros 350 o gynrychiolwyr academaidd i wneud yn siwr bod pob myfyriwr yn cael dweud ei ddweud am y ffordd mae addysgu yn digwydd yn Abertawe. Maent hefyd yn arwain ein hymgyrchoedd StudyAid yn ystod cyfnodau arholiadau ac yn arwain y Parth Addysg..

Fel Swyddog Addysg, fy rôl yw darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy'n gweithio gyda'r 3 Cyfadran, dros 350 o Gynrychiolwyr Pwnc a 33 o Gynrychiolwyr Ysgol i wneud yn siwr bod myfyrwyr yn parhau i gael llais dros eu haddysg

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

 

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio â'r holl Gynrychiolwyr Pwnc aCholeg

Delio â materion ac ymgyrchoedd y brifysgolsy’n ymwneud ag addysg

Arwain y Parth Addysg