President

President

Esyllt Rosser

Esyllt studied Geography and Politics at Swansea University and was previously our Societies and Services officer before going onto become this year’s SU President.

As President, Esyllt leads the elected officer team and the Students' Union overall. She is there to ensure that our Union is inclusive, representative and celebrates the diversity of our student membership. The President is responsible to protect and extend the rights of all Swansea students and act as a link to the University, NUS and all other key stakeholders.

There are a few things I want to achieve this year, including work on Extenuating Circumstances, provision for international students and hopefully reopening Tooters (I'll try my best!). I can't wait to represent the students of Swansea this year, I am always here to take on your feedback and experiences. My favourite place in Swansea is Sin City!

Astudiodd Esyllt Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe a chyn hynny hi oedd ein Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau cyn mynd ymlaen i fod yn Llywydd UM eleni.

Fel Llywydd, mae Esyllt yn arwain tîm y swyddogion etholedig ac Undeb y Myfyrwyr yn gyffredinol. Mae hi yno i sicrhau bod ein Hundeb yn gynhwysol, yn gynrychioliadol ac yn dathlu amrywiaeth ein haelodaeth myfyrwyr. Mae'r Llywydd yn gyfrifol am ddiogelu ac ymestyn hawliau holl fyfyrwyr Abertawe a gweithredu fel cyswllt â'r Brifysgol, UCM a'r holl randdeiliaid allweddol eraill.

Mae yna ambell i beth rydw i eisiau cyflawni eleni, gan gynnwys gwaith ar Amgylchiadau Esgusodol, darpariaeth ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a gobeithio ailagor Tooters (byddaf yn gwneud fy ngorau glas!). Rwy’n edrych ymlaen at gynrychioli myfyrwyr Abertawe eleni, rydw i wastad yma i dderbyn adborth a phrofiadau. Fy hoff le yn Abertawe yw Sin City!

Key responsibilities and roles include:

  • Leading the Union's democratic procedures
  • Being the key contact on University issues
  • Ensuring that all students are fairly represented
  • Leading the elected fulltime and parttime officer teams
  • Ensuring the student voice is considered in everything the Union does

 

Mae ei chyfrifoldebau a rolau allweddol yn cynnwys:

  • Arwain gweithdrefnau democrataidd yr Undeb
  • Bod yn gyswllt allweddol ar faterion y Brifysgol
  • Sicrhau bod pob myfyriwr yn cael ei gynrychioli'n deg
  • Arwain y timau o swyddogion llawn-amser a rhan-amser etholedig
  • Sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael ei ystyried yn holl waith yr Undeb