Societies and Services Officer

Societies and Services Officer

Gwern Dafis

As societies and services officer, Gwern will be supporting all of the SU’s societies, in addition to overseeing and having a say on the running of all of the Union’s services. These services include JC’s, Rebound, Costcutter, Root, Nursery and the Advice and Support centre. He also sits and chairs the Society Exec Committee, in which they ensure all the societies are fairly represented.

Shwmae, I’m Gwern, and I’m delighted to be representing you as your Societies and Services Officer for the coming academic year! I graduated my Accounting and Finance degree with a year in industry in 2021 before pursuing my passion for the Welsh language landing the Welsh Affairs Officer role last year. Community has always been at the forefront to me, and I found that in the Welsh society in which I was President and Vice-President during my time in university. I’m eager to ensure that everyone finds their community in Swansea, as it shapes your university experience! If you can’t find me on campus, I’ll be waving my Aberystwyth Town FC scarf or singing my heart out in a Welsh gig! I see Swansea as a home now in which my favourite place would be any of our beloved pubs that show the rugby or footie!

Fel Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau, bydd Gwern yn cefnogi holl gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal â goruchwylio a chael dweud eu dweud ar y ffordd y mae holl wasanaethau’r Undeb yn cael eu cynnal. Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnwys JC’s, Rebound, Costcutter, Root, y Feithrinfa a’r Ganolfan Cyngor a Chymorth. Mae hefyd yn eistedd ac yn cadeirio'r Pwyllgor Gweithredol Cymdeithasau, lle mae'n sicrhau bod pob cymdeithas yn cael ei chynrychioli'n deg.

‘Shwmae, Gwern ydw i, ac rwy’n falch iawn o gael cynrychioli myfyrwyr fel y Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau am y flwyddyn academaidd sydd i ddod! Graddiais gyda gradd mewn Cyfrifeg a Chyllid gyda blwyddyn mewn diwydiant yn 2021 cyn mynd ar drywydd fy mrwdfrydedd dros y Gymraeg gan ennill rôl y Swyddog Materion Cymraeg llynedd. Mae cymuned wedi bod ar y blaen i mi erioed, a chefais hynny yn y Gymdeithas Gymraeg lle roeddwn i'n Llywydd ac yn Is-lywydd yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol. Rwy’n awyddus i sicrhau bod pawb yn dod o hyd i’w cymuned yn Abertawe, gan ei fod yn llywio profiadau'r brifysgol! Os na allet ti ddod o hyd i mi ar y campws, byddaf yn chwifio sgarff Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth neu’n mwynhau gig Cymraeg! Rwy’n gweld Abertawe fel cartref nawr lle fy hoff le fyddai unrhyw un o’n tafarndai annwyl sy’n dangos y rygbi neu’r pêl-droed!