Sports Officer

Sports Officer

Jonathan Davies

Jonny oversees the day-to-day functioning of all 56 sports clubs at Swansea University. He sits on the Council of the University and the Sports Executive Committee to ensure every sport is fairly represented. In addition, he is a key point of contact between the Student Union and Sport Swansea. Jonny also passionately advocates sport and exercise for our student body.

Hello everyone, I’m Jonny Davies: a London boy but a Swansea man. As a student, I studied politics, but my main focus has always been sport. I was both the Vice-captain and captain of Rugby League, I played American football, and I boxed which led me to set up Swansea’s own premier White Collar Boxing event – Green Collar boxing (uppa swans). Uni sport has given me so much, it’s made me the person I am today. Hopefully now, I can use this opportunity as sports officer to give something back to the Swansea sporting community. Go the green and white army!
I want to work with you to implement positive changes so that every student, whether that be our high performers or our grassroots legends, can have a positive sporting experience at Swansea University. I love Swans and hopefully you will to.

Mae Jonny yn goruchwylio gweithrediad pob un o'r 56 o glybiau chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe o ddydd i ddydd. Mae'n eistedd ar Gyngor y Brifysgol a'r Pwyllgor Gweithredol Chwaraeon i sicrhau bod pob clwb yn cael ei gynrychioli'n deg. Yn ogystal â hyn, mae'n bwynt cyswllt allweddol rhwng Undeb y Myfyrwyr a Chwaraeon Abertawe. Mae Jonny hefyd yn frwdfrydig dros chwaraeon ac ymarfer corff ein myfyrwyr.

Helo bawb, Jonny Davies ydw i: bachgen o Lundain ond dyn o Abertawe. Fel myfyriwr, astudiais wleidyddiaeth, ond chwaraeon oedd fy mhrif ffocws erioed. Roeddwn i’n Is-gapten ac yn Gapten Rygbi’r Gynghrair, roeddwn i’n chwarae pêl-droed Americanaidd, ac roeddwn i'n paffio a arweiniodd at sefydlu digwyddiad Bocsio Coler Wen Abertawe – bocsio Coler Werdd. Mae chwaraeon wedi rhoi cymaint i mi yn y Brifysgol, mae wedi fy ngwneud i'r person ydw i heddiw. Gobeithio y gallaf ddefnyddio’r cyfle hwn fel Swyddog Chwaraeon i roi rhywbeth yn ôl i gymuned chwaraeon Abertawe. Y Fyddin Werdd a Gwyn am byth!
Rydw i am weithio gyda myfyrwyr i roi newidiadau cadarnhaol ar waith fel bod pob myfyriwr, boed hynny’n berfformwyr uchel neu chwaraewyr llawr gwlad, yn gallu cael profiad chwaraeon cadarnhaol ym Mhrifysgol Abertawe. Rwy’n caru Abertawe a gobeithio y byddet ti yn hefyd.