Drugs 

We understand that some students may try drugs during their time at here in Swansea University. We have a zero-tolerance policy to drug taking so we don’t condone this, but safety is the most important thing to us. That’s why we want to make sure that if you do choose to take drugs, you are as informed as possible, and take steps to take them as safely as possible. If you are worried about yourself or a friend, you can visit our Advice and Support Centre for free, confidential advice. Barod will be coming to our Advice Centre once a month for drop-in sessions to discuss the importance of knowing the risks when taking drugs, and to answer any questions you may have. So if you’re concerned about yourself or a friend, or just want a chat, just drop in. For more information on drugs, their effects and your welfare, check out The Loop

Why we’re providing students with this information

Drug misuse is not condoned at Swansea University, but to think that students won’t take drugs during their time here is unrealistic. We’re not normalising drug-taking, but want to ensure that students are taking the necessary precautions to reduce the risk. 

 

Cyffuriau 

Rydyn ni’n deall bod rhai myfyrwyr yn cymryd cyffuriau yn ystod eu hamser yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gennym ni bolisi dim goddefgarwch tuag at gymryd cyffuriau felly nid ydyn ni'n caniatáu hyn, ond mae diogelwch yn bwysig iawn i ni. Dyma pam rydyn ni am sicrhau eich bod chi mor wybodus â phosib ac yn cymryd y camau sydd angen i gymryd cyffuriau mewn modd diogel os ydych chi’n penderfynu eu cymryd. 

Os ydych chi’n poeni am dy hun neu ffrind, dewch i'n Canolfan Cyngor a Chymorth am gyngor cyfrinachol rhad ac am ddim. Bydd Barod yn dod i'n Canolfan Cyngor a chymorth unwaith y mis i gynnal sesiynau galw-heibio i drafod pwysigrwydd deall y peryglon wrth gymryd cyffuriau ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Os ydych chi’n poeni am dy hun neu ffrind, neu am siarad â rhywun, galwch heibio. Am ragor o wybodaeth am gyffuriau, eu heffeithiau a'ch lles, ewch i The Loop.

Pam ydyn ni'n rhoi’r wybodaeth hon i fyfyrwyr?

Nid yw camddefnydd cyffuriau yn cael ei ganiatáu ym Mhrifysgol Abertawe, ond mae’n afrealistig i dybio na fyddai myfyrwyr yn cymryd cyffuriau yn ystod eu hamser yn y Brifysgol. Nid ydyn ni’n normaleiddio cymryd cyffuriau, ond rydyn ni am sicrhau bod myfyrwyr yn gofalu i leihau’r risg.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)