Academic and Work

We can offer advice and representation with a range of academic and work issues including:

  • Mediation with supervisors or lecturers
  • Academic disputes
  • Employment issues

Make an appointment with us to see how we can help you. Just call us on 01792 295 821 or email advice@swansea-union.co.uk

Useful terms to know


Plagiarism

Plagiarism is when you use other people’s work and don’t cite the sources. If you copy sentences or phrases without saying where you found them, this is plagiarism. If you paraphrase someone and don’t say where the original came from, this is plagiarism. Listing the sources in the bibliography isn’t good enough. Word for word quotations must be either in inverted commas, or indented, and fully referenced.


Collusion

Collusion is when you work on as assessment with someone without the permission of the uni or your tutor. Unless it’s made explicitly clear that you have been given a joint assessment, you shouldn’t work directly with anyone when you’re creating your work.


Unfair practice in exams

If you take information or other study materials to help you in an exam that are not explicitly permitted in the exam regulations, you’re committing misconduct. It’s misconduct to even try to use unauthorised study materials, whether or not you actually manage to. If you try and talk to or communicate with another person in the room, except for the invigilator.

Our teams of professional advisers can tell you about academic misconduct, help you challenge an accusation of plagiarism, and prepare you for, or represent you at, a misconduct hearing.


Employment Rights

If you’re a student working part-time or during the holidays, you’ll be protected by a number of workplace rights. These include the right to a national minimum wage, health and safety protection, and protection from unlawful discrimination.

For more info on employment rights, go to Direct Gov.

Gallwn gynnig cyngor a chynrychiolaeth ar amrywiaeth o broblemau academaidd a gwaith, gan gynnwys:

  • Cyfryngu gyda darlithwyr a goruchwylwyr
  • Anghydfod academaidd
  • Problemau cyflogaeth

Trefnwch apwyntiad gyda ni i ddarganfod sut allwn ni eich helpu. Ffoniwch 01792 295 821 neu anfonwch ebost at advice@swansea-union.co.uk

Termau Defnyddiol


Llên-ladrad

Os ydych chi’n defnyddio gwaith pobl eraill heb ddyfynnu’r ffynhonnell, gallwch chi gael eich cyhuddo o lên-ladrad. Os ydych chi’n copïo brawddegau neu ymadroddion heb nodi lle gaethoch chi nhw, mae hyn yn enghraifft o lên-ladrad. Os ydych chi’n aralleirio rhywun heb ddweud o le ddaeth e’n wreiddiol, mae hyn yn cael ei ddiffinio fel llên-ladrad. Nid yw rhestri'r ffynhonnell yn y llyfryddiaeth yn ddigon. Mae rhaid i ddyfyniadau gair-am-air fod mewn dyfynodau, ac wedi’u cyfeirio’n llawn.


Gwrthdrawiad

Gwrthdrawiad yw’r weithred o weithio ar aseiniad gyda rhywun heb ganiatâd y brifysgol neu eich tiwtor. Heblaw am aseiniad sydd wedi’i osod fel aseiniad grwp/pâr, ni ddylech chi weithio’n uniongyrchol gydag unrhyw un wrth greu eich darn o waith.


Gweithredoedd annheg mewn arholiadau

Os ydych chi’n mynd â gwybodaeth neu adnoddau adolygu i’ch helpu mewn arholiad heb ganiatâd, rydych chi’n gweithredu camymddygiad. Mae’n gamymddygiad os ydych chi’n ceisio defnyddio adnoddau adolygu heb awdurdod, heb ots os ydych chi’n ei ddefnyddio neu beidio. Yn debyg, os ydych chi’n ceisio cyfathrebu gyda rhywun arall yn ystod yr arholiad, heblaw am yr arolygwr, gallwch chi gael eich cyhuddo o weithrediad annheg.

Mae ein timau o gymorthfeydd proffesiynol yn gallu egluro rhagor am gamymddygiad academaidd, eich helpu i herio cyhuddiad o lên-ladrad, a’ch paratoi neu’ch cynrychioli chi mewn gwrandawiad camymddygiad.


Hawliau Cyflogaeth

Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n gweithio rhan-amser neu yn ystod y gwyliau, byddwch chi’n cael eich hamddiffyn gan hawliau’r gweithle. Mae'r rhain yn cynnwys yr hawl i gyflog lleiafsymiol cenedlaethol, amddiffyniad iechyd a gofal, ac amddiffyniad yn erbyn gwahaniaethu yn erbyn y gyfraith.

Ewch i Direct Gov ar gyfer rhagor o wybodaeth ar hawliau cyflogaeth.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)