Academic and Work

Academic and Work

We offer advice and representation on academic and work issues including:
- Mediation with supervisors/lecturers
- Academic disputes
- Employment issues
To see how we can help, call us on 01792 295 821 or email advice@swansea-union.co.uk

Useful terms to know:
Plagiarism
Plagiarism is when you use other people’s work and don’t cite the sources. If you copy sentences or phrases without saying where you found them or paraphrase someone and don’t say where the original came from, it's plagiarism. Listing the sources in the bibliography isn’t good enough. Word for word quotations must be in inverted commas or indented and fully referenced.

Collusion
Collusion is when you work on as assessment with someone without permission from your tutor. Unless it’s made explicitly clear that you've been given a joint assessment, you shouldn’t work with anyone on your assignments.

Unfair practice
If you take information or study materials into an exam that aren't permitted in the regulations, you’re committing misconduct. It’s misconduct to even try to use unauthorised study materials, whether you actually manage it or not. It's also against the rules to try and talk to another person in the room except for the invigilator.

Employment Rights
If you’re a student working part-time, you’re protected by workplace rights, including the right to a national minimum wage, health and safety protection, and protection from unlawful discrimination.

For more info on employment rights, go to Direct Gov.

 

Academaidd a Gwaith

Rydyn ni'n cynnig cyngor a chynrychiolaeth ar broblemau academaidd a gwaith, gan gynnwys:
- Cyfryngu gyda darlithwyr a goruchwylwyr
- Anghydfod academaidd
- Problemau cyflogaeth
I weld sut allwn ni eich helpu, ffoniwch 01792 295 821 neu anfonwch ebost at advice@swansea-union.co.uk

Termau Defnyddiol:
Llên-ladrad
Os ydych chi’n defnyddio gwaith pobl eraill heb ddyfynnu’r ffynhonnell neu gopïo brawddegau heb nodi lle gaethoch chi nhw, neu aralleirio rhywun heb ddweud o le ddaeth e’n wreiddiol, mae hyn yn lên-ladrad. Nid yw rhestri'r ffynhonnell yn y llyfryddiaeth yn ddigon. Mae rhaid i ddyfyniadau gair-am-air fod mewn dyfynodau, ac wedi’u cyfeirio’n llawn.

Gwrthdrawiad
Gwrthdrawiad yw’r weithred o weithio ar aseiniad gyda rhywun heb ganiatâd eich tiwtor. Heblaw am aseiniad sydd wedi’i osod fel aseiniad grwp, ni ddylech chi weithio’n uniongyrchol gydag unrhyw un.

Gweithredoedd annheg
Os ydych chi’n mynd â gwybodaeth neu adnoddau adolygu i’ch helpu mewn arholiad heb ganiatâd, rydych chi’n gweithredu camymddygiad. Mae’n gamymddygiad os ydych chi’n ceisio defnyddio adnoddau adolygu heb awdurdod, heb ots os ydych chi’n ei ddefnyddio neu beidio. Yn debyg, os ydych chi’n ceisio cyfathrebu gyda rhywun arall yn ystod yr arholiad, heblaw am yr arolygwr, gallwch chi gael eich cyhuddo o weithrediad annheg.

Hawliau Cyflogaeth
Os ydych chi’n gweithio rhan-amser, rydych chi’n cael eich hamddiffyn gan hawliau’r gweithle, gan gynnwys yr hawl i gyflog lleiafsymiol cenedlaethol, amddiffyniad iechyd a gofal, ac amddiffyniad yn erbyn gwahaniaethu yn erbyn y gyfraith.
Ewch i Direct Gov ar gyfer rhagor o wybodaeth ar hawliau cyflogaeth.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)