Fees

Fees

The cost of your tuition fees vary on different factors so it’s best to speak to the Uni's Admissions Team about it. Here’s a summary of what you’re likely to be charged and what support is available.

Wales: Swansea University charge tuition fees of £9,000 per year. But, if you live in Wales and you're studying for your first degree, you won't have to pay the tuition fees upfront. You're eligible for a non-repayable tuition fee grant of £5,535 from the Welsh Government (subject to terms and conditions) and a repayable tuition fee loan of £3,465.

To help with your living costs you're eligible for a maintenance loan up to a maximum of £4,745, a Welsh Assembly learning grant (or special support grant) up to a maximum of £5,000 and a partial cancellation of up to £1,500 on your maintenance loan.

More info at studentfinancewales.co.uk

England: Swansea University charge tuition fees of £9,000 per year. But, if you live in England and you're studying for your first degree, you won't have to pay the tuition fees upfront. You're eligible for a repayable tuition fee loan of £9,000. To help with your living costs, you're eligible for a maintenance loan up to a maximum of £5,500 and a maintenance grant (or special support grant) up to a maximum of £3,250.

More info at direct.gov.uk

Northern Ireland: If you live in Northen Ireland, you're eligible for a repayable tuition fee loan of £9,000 per year. For info at studentfinancewales.co.uk

Scotland: If you live in Scotland, go to saas.gov.uk for funding info.

EU: Swansea University charge tuition fees of £9,000 per year. But, if you live in the EU and you're studying for your first degree, you won't have to pay the tuition fees upfront. You're eligible for a non-repayable tuition fee grant of £5,535 from the Welsh Government (subject to terms and conditions) and a repayable tuition fee loan of £3,465.

Loans are only repayable when you've finished your studies and you're earning over £21,000 per year. Repayments are 9% of the income above £21,000. For example, someone earning £25,000 a year would repay 9% of £4,000 (around £30 per month). Any outstanding balance is written off after 30 years.

For full info, contact the Student Finance Services European Team on 0141 243 3570 or go to direct.gov.uk

International (outside the EU): Swansea University applies a 'banding' structure to calculate international fees for standard degree programs. Contact your college for more information. 

Ffioedd

Mae cost eich addysg yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, felly y peth gorau i wneud yw siarad â Thîm Derbyn y Brifysgol ynglyn â faint mae disgwyl i chi dalu. Dyma grynodeb o beth mae’n debygol fydd rhaid i chi dalu a pha chymorth sydd ar gael.

Cymru: Mae Prifysgol Abertawe yn gofyn am £9,000 y flwyddyn ar gyfer eich addysg. Er hyn, os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf, ni fydd rhaid talu’ch ffioedd ymlaen llaw. Rydych chi hefyd yn gymwys i gael grant ffioedd dysgu (sydd ddim angen ei ad-dalu) o £5,535 oddi wrth Lywodraeth Cymru (telerau ac amodau'n berthnasol) a benthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy gwerth £3,465. I’ch helpu gyda chostau byw, rydych chi’n gymwys i gael benthyciad cynhaliaeth gwerth lan at £4,745, grant dysgu oddi wrth Lywodraeth Cymru (neu grant cefnogaeth arbennig) hyd at £5,000 a chanslad rhannol o hyd at £1,500 ar eich benthyciad cynhaliaeth.

Ewch i studentfinancewales.co.uk am ragor o wybodaeth.

Lloegr: Mae Prifysgol Abertawe yn gofyn am £9,000 y flwyddyn ar gyfer eich addysg. Er hyn, os ydych chi’n byw yn Lloegr, ac yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf, ni fydd rhaid talu eich ffioedd ymlaen llaw. Rydych chi’n gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy gwerth £9,000. I’ch helpu â chostau byw, rydych chi’n gymwys am fenthyciad cynhaliaeth hyd at £5,500 a grant dysgu gan Lywodraeth Cymru (neu grant cefnogaeth arbennig) hyd at £3,250.

Rhagor o wybodaeth ar direct.gov.uk

Gogledd Iwerddon: Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, rydych chi’n gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy o £9,000 y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ewch i studentfinanceni.co.uk

Yr Alban: Os ydych chi’n byw yn yr Alban, ewch i saas.gov.uk am wybodaeth.

Yr UE: Mae Prifysgol Abertawe yn gofyn am £9,000 y flwyddyn am eich addysg. Er hyn, os ydych chi’n byw yn yr Undeb Ewropeaidd ac yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf, ni fydd rhaid talu eich ffioedd ymlaen llaw. Rydych chi hefyd yn gymwys am grant ffioedd dysgu ân ad-daladwy gwerth £5,535 gan Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau) a benthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy gwerth £3,465.

Mae benthyciadau ond yn ad-daladwy ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau a phan eich bod yn ennill dros £21,000 y flwyddyn.
Mae ad-daliadau’n 9% o’r incwm dros £21,000. Er enghraifft, bydd rhaid i unigolyn sy’n ennill £25,000 y flwyddyn dalu nôl 9% o £4,000 (tua £30 y mis). Mae unrhyw gost eithriadol yn cael ei dileu ar ôl 30 mlynedd.

Am ragor o wybdoaeth, cysylltwch â Thîm Ewropeaidd gwasanaethau cyllid myfyrwyr drwy ffonio  0141 243 3570 neu ar direct.gov.uk

Rhyngwladol (tu allan i'r UE): Mae Prifysgol Abertawe yn gweithredu strwythur bandio wrth gyfrifo costau rhyngwladol ar gyfer rhaglenni gradd safonol. Cysylltwch â’ch coleg am ragor o wybodaeth ar ffioedd.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)