The cost of your tuition fees will vary on lots of different factors so it’s best to speak to the University admissions team on what exactly you’re likely to be expected to pay. Here’s a summary on what you’re likely to be charged and what support is available.

Wales


Swansea University will charge tuition fees of £9,000 per year. However, if you are domiciled in Wales, and are studying for your first degree, you will not have to pay the tuition fees upfront. You will be eligible for:

 • A non-repayable tuition fee grant of £5,535 from the Welsh Government (subject to terms and conditions).
 • A repayable tuition fee loan of £3,465.

To help with your living costs you will be eligible for:

 • A maintenance loan up to a maximum of £4,745
 • A Welsh Assembly learning grant (or special support grant) up to a maximum of £5000
 • A partial cancellation of up to £1500 on your maintenance loan. More info here.

More info at www.studentfinancewales.co.uk

England 


Swansea University will charge tuition fees of £9000 per year. However, if you live in England, and are studying for your first degree you will not have to pay the tuition fees upfront.

You will be eligible for:

 • A repayable tuition fee loan of £9,000.

To help with your living costs you will be eligible for:

 • A maintenance loan up to a maximum of £5,500
 • A maintenance grant (or special support grant) up to a maximum of £3250

More info at www.direct.gov.uk

Northern Ireland


If you live in Northen Ireland you will be eligible for a repayable tuition fee loan of £9000 per year, for further information visit www.studentfinancewales.co.uk

Scotland


If you live in Scotland please visit http://www.saas.gov.uk/ for funding info.

EU


Swansea University will charge tuition fees of £9,000 per year. However, if you are domiciled in the EU (outside of the UK), and are studying for your first degree, you will not have to pay the tuition fees upfront. You will be eligible for:

 • A non-repayable tuition fee grant of £5,535 from the Welsh Government (subject to terms and conditions).
 • A repayable tuition fee loan of £3,465.

Loans are only repayable when you have finished your studies and are earning over £21,000 per year. Payments stop if your salary falls below this threshold.
Repayments are 9% of the income above £21,000. For example, someone earning £25,000 a year would repay 9% of £4,000 (approximately £30 per month). Any outstanding balance is written off after 30 years. Repayments for courses starting after 1st September 2012 won't begin until April 2016.

For full info on applying for a Tuition Fee Grant and Loan, please contact the Student Finance Services European Team, which handles all applications for financial assistance from EU students applying to universities in the UK.
Phone: +44 (0) 141 243 3570
More info: www.direct.gov.uk

Living outside the EU (International)
Swansea University applies a 'banding' structure when calculating International fee costs for standard degree programs based on the subject area.
Contact the college that runs your degree for more information on fees. 

Mae cost eich addysg yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, felly y peth gorau i wneud yw siarad â dîm mynediadau eich Prifysgol ynglyn â faint yn union mae disgwyl i chi dalu. Dyma grynodeb o beth mae’n debygol fydd rhaid i chi dalu a pha chymorth sydd ar gael.

Cymru


Bydd Prifysgol Abertawe yn gofyn am £9,000 y flwyddyn ar gyfer eich addysg. Er hyn, os ydych chi’n byw yng Nghymru, ac yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf, ni fydd rhaid talu’ch ffioedd ymlaen llaw. Byddwch chi hefyd yn gymwys i gael:

 • Grant ffioedd dysgu (sydd ddim angen ei ad-dalu) o £5,535 oddi wrth lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau).
 • Benthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy gwerth £3,465.

I’ch helpu gyda chostau byw, byddwch chi’n gymwys i gael:

 • Benthyciad cynhaliaeth gwerth lan at £4,745.
 • Grant dysgu oddi wrth Lywodraeth Cymru (neu grant cefnogaeth arbennig) hyd at £5000.
 • Canslad rhannol o hyd at £1,500 ar eich benthyciad cynhaliaeth. Rhagor o wybodaeth yma.

Ewch www.studentfinancewales.co.uk am ragor o wybodaeth

Lloegr 


Bydd Prifysgol Abertawe yn gofyn am £9,000 y flwyddyn ar gyfer eich addysg. Er hyn, os ydych chi’n byw yn Lloegr, ac yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf, ni fydd rhaid talu eich ffioedd ymlaen llaw.

Byddwch chi’n amwys ar gyfer:

 • Benthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy gwerth £9,000.

I’ch helpu â chostau byw, byddwch chi’n gymwys i gael:

 • Benthyciad cynhaliaeth hyd at £5,500
 • Grant dysgu gan Lywodraeth Cymru (neu grant cefnogaeth arbennig) hyd at £3250

Rhagor o wybodaeth ar www.direct.gov.uk

Gogledd Iwerddon


Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, byddwch chi’n gymwys ar gyfer benthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy o £9,000 y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ewch www.studentfinanceni.co.uk

Yr Alban


Os ydych chi’n byw yn yr Alban, ewch http://www.saas.gov.uk/ am wybodaeth cyllid.

Yr UE


Bydd Prifysgol Abertawe yn gofyn am £9,000 y flwyddyn ar gyfer eich addysg. Er hyn, os ydych chi’n byw yn yr Undeb Ewropeaidd (tu allan i’r DU), ac yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf, ni fydd rhaid talu eich ffioedd ymlaen llaw. Byddwch chi hefyd yn gymwys i gael:

 • Grant ffioedd dysgu ân ad-daladwy gwerth £5,535 gan Lywodraeth Cymru (yn amodol ar delerau ac amodau)
 • Benthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy gwerth £3,465.

Mae benthyciadau dim ond yn ad-daladwy ar ôl i chi gwblhau eich astudiaethau a phan eich bod yn ennill dros £21,000 y flwyddyn. Bydd y taliadau’n terfynu os yw’ch cyflog yn gostwng dan y trothwy.
Mae ad-daliadau’n 9% o’r incwm dros £21,000. Er enghraifft, bydd rhaid i unigolyn sy’n ennill £25,000 y flwyddyn dalu nôl 9% o £4,000 (tua £30 y mis). Mae unrhyw gost eithriadol yn cael ei dileu ar ôl 30 mlynedd. Ni fydd ad-daliadau ar gyfer cyrsiau sy’n cychwyn ar Fedi 1af 2012 yn dechrau tan Ebrill 2016.

Am ragor o wybdoaeth am ymgeisio am grant a benthyciad ffioedd dysgu, cysylltwch â Thîm Ewropeaidd gwasanaethau cyllid myfyrwyr, sy’n delio â’r holl ymgeision ar gyfer cyngor ariannol gan fyfyrwyr UE sy’n ymgeisio i fynychu prifysgolion yn y DU.
Ffôn: +44 (0) 141 243 3570
Rhagor o wybodaeth: www.direct.gov.uk

Byw tu allan i’r UE (Rhyngwladol)
Mae Prifysgol Abertawe yn gweithredu strwythur ‘bandio’ wrth gyfrifo costau ffioedd rhyngwladol ar gyfer rhaglenni gradd safonol yn seiliedig ar faes y pwnc.
Cysylltwch â’r coleg sy’n cynnal eich gradd am ragor o wybodaeth ar ffioedd.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)