Health Centre

The University Health Centre, located on the ground floor of the Penmaen building on Singleton Campus, is an NHS General Medical Practice, designed with students in mind to provide friendly, comprehensive medical services focusing on their needs.

Services include advice on contraception, pregnancy, sexual health, HIV/AIDS, sports medicine and a travel clinic, as well as emotional health.

Hours: 8.30am - 12.30pm and 1.30pm - 6pm, Monday to Friday all year (except Bank Holidays).

Open access surgery: no appointment necessary, Monday - Friday 9am - 11.30am.

Tel: 01792 295321

For more info, go to www.universityhealthcentre.co.uk

Dental Surgery

University Dental Care, located in Horton House on Singleton Campus, offers a full range of NHS and private treatments. Due to limitations on time per patient, there are only 1000 NHS places available, with the roster opening up at the start of the academic year.

All patients under the age of 25 living in Wales are entitled to free dental examinations.

Hours: Mon - Thurs: 8.30am - 1pm, 1.30pm - 4.30pm; Fri: 8.30am - 3.30pm.

Tel: 01792 602222 or ext. 2222

Email hello@udc.wales

For more info, go to www.universitydentalcare.co.uk

Emergency Dental Advice (out of hours)

Patients registered with Denplan should ring this emergency number: 0800 844 999 NHS patients should ring NHS Direct on 0845 46 47

Follow us on:

Twitter

Facebook

Canolfan Iechyd

Mae Canolfan Iechyd y Brifysgol wedi’i leoli ar lawr gwaelod adeilad Penmaen ar Gampws Singleton. Mae’n NHS General Medical Practice ar gyfer myfyrwyr yn bennaf, ac mae’n darparu gwasanaethau meddygol, cyfeillgar ac uwchradd sy’n canolbwyntio ar eu hanghenion.

Mae gwasanaethau’n cynnwys cyngor am ddulliau atal-genhedlu, beichiogrwydd, iechyd rhywiol, HIV/AIDS, meddyginiaeth chwaraeon a chlinig sy’n teithio, gan gynnwys iechyd emosiynol.

Oriau: 8:30yb – 12:30yp a 1:30yp – 6yp, Dydd Llun i Ddydd Gwener trwy’r flwyddyn (heblaw am Wyliau’r banc)

Meddygfa agored: Heb apwyntiad, Dydd Llun i Ddydd Gwener 9yb – 11:30yb.

Ffôn: 01792 295321

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.universityhealthcentre.co.uk

Meddygfa Ddeintyddol

Mae Meddygfa Ddeintyddol y Brifysgol wedi’i leoli yn adeilad Horton ar Gampws Singleton. Mae’n cynnig amrywiaeth o driniaethau GIG a phreifat. O ganlyniad i rwystrau amser pob claf, mae dim ond 1,000 lle GIG ar gael, gyda chofrestr yn agor ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Mae gan bob claf dan 25 oed sy’n byw yng Nghymru yr hawl i arolygiadau deintyddol am ddim.

Oriau: Dydd Llun – Dydd Iau: 8:30yb – 1yp, 3:30yp – 4:30yp; Dydd Gwener: 8:30yb – 3:30yp

Ffôn: 01792 602222 neu ext. 2222.

E-bost hello@udc.wales

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.universitydentalcare.co.uk

Cymorth Deintyddol Mewn Argyfwng (tu allan i’r oriau arferol)

Dylai cleifion sydd wedi’u cofrestru â Denplan ffonio’r rhif argyfyngol hwn: 0800 844 999 Dylai ceifion GIG alw GIG yn syth ar 0845 46 47

Dilynwch ni ar:

Trydar

Facebook