About Us

About Us

The Students' Union Day Nursery on Singleton Campus provides high quality and affordable childcare for children aged 3 months - 8 years. We aim to assist students who are returning to education but we’re open to all.

Our professional and dedicated staff seek to provide a warm, friendly and stimulating environment for children.

Our curriculum co-ordinator comes up with new and engaging topics for children. Click here to view our topics that help your child learn.

Hours

The Nursery operates from Monday - Friday 7.30am to 6.00pm.

Prices

Scheme

Contractual Weeks

Price Per Full Day

Price Per Half Day

A

Flexible Swansea University - Term Time Only Contract (only available to registeredstudents)

£38

£26

B

  52 Week Contract

£37

£25

C

  26 Week Contract

£39

£27

We offer three half hour settling in sessions to ensure both parents and child are happy and settled to begin their Nursery experience, completely free of charge.

Placement & Resources

If you’re interested in placing your child in our nursery then please download the waiting list here and send it via email to nursery@swansea-union.co.uk

Contact us

Phone 01792 513 151

Email nursery@swansea-union.co.uk

Supporting the improvement of social care, child care and social services in Wales

Cefnogi gwelliannau mewn gofal cymdeithasol, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

The Singleton Campus Nursery is divided into two areas a baby room, (3 months to 2 years) and a toddler room (2 – 8 years.)

Baby Room

The baby room caters for both small babies and those starting to take their first steps. There is an area where the babies have their meals and this doubles up as a creative/messy play area.  Beyond this there are two small rooms; a nappy changing area and a separate sleep room.

Toddler Room

The toddler room is an open plan area incorporating, two large carpeted areas, a home corner and the children’s eating area.  Off the main area there is a book corner. This book corner is also used for quiet time and for sleeping.  The nursery has a large art area where all the creative fun and messy play take place.

Outdoor Area

We have a safe undercover outdoor area which is used daily by both the babies and toddlers.  We have slides, bikes, cars, bats and balls for the children to play with. This area provides ample room for physical play and enjoyment.

As the nursery is close to Singleton Park and to the beach, we are able to take the children there on walks.  We also have a six seater buggy which the children love to ride in.

 

Supporting the improvement of social care, child care and social services in Wales
Cefnogi gwelliannau mewn gofal cymdeithasol, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

Mae Meithrinfa Undeb y Myfyrwyr ym Mharc Singleton yn darparu gofal plant fforddiadwy o ansawdd uchel i blant rhwng 3 mis – 8 mlwydd oed. Rydyn ni’n bwriadu helpu myfyrwyr sy’n dychwelyd i addysg ond rydyn ni ar agor i bawb.

Mae ein staff proffesiynol ac ymroddedig yn ceisio darparu amgylchedd cyfeillgar a chysurus i blant.

Mae ein cydlynydd cwricwlwm yn creu topigau newydd a dymunol i blant. Ewch yma i weld ein topigau sy’n helpu eich plant i ddysgu.

Oriau

Mae’r Feithrinfa yn gweithredu rhwng Dydd Llun – Dydd Gwener 7.30yb tan 6.00yp.

Prisiau

Cynllun

Wythnosau Cytundebol

Pris i bob Diwrnod Llawn

Prisi bob Hanner Ddiwrnod

A

Prifysgol Abertawe hyblyg – Dros y Tymor (ar gael i fyfyrwyr cofrestredig yn unig)

£38

£26

B

Contract 52 Wythnos

£37

£25

C

Contract 26 Wythnos

£39

£27

Rydyn ni’n cynnig tri sesiwn setlo hanner awr i sicrhau bod rhieni a phlant yn hapus cyn dechrau eu profiad yn y Feithrinfa, yn rhad ac am ddim.

Lleoliadau ac Adnoddau

Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein meithrinfa, lawrlwythwch y rhestr aros yma a’i hanfon at nursery@swansea-union.co.uk

Cysylltwch â ni

Ffôn 01792 513 151

Ebost nursery@swansea-union.co.uk

Cefnogi gwelliannau mewn gofal cymdeithasol, gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

Mae Meithrinfa Campws Singleton wedi’u rhannu i ddwy ardal ac ystafell i fabanod (3 mis i ddwy flwydd oed) ac ystafell i blant bach (2 – 8 oed)

Ystafell i Fabanod

Mae’r ystafell i fabanod yn darparu ar gyfer babanod bach a phlant sy’n cymryd eu camau cyntaf. Mae’r babanod yn bwyta a gwneud gweithgareddau creadigol yn yr ardal hon. Tu hwnt i’r ystafell, mae yna ddwy ystafell arall; ardal i newid cewynnau ac ystafell ar wahân i gysgu.

Ystafell i Blant Bach

Mae’r ystafell i blant bach yn ardal chwarae agored sy’n cynnwys dwy ardal fawr â charped, cornel cartref ac ardal bwyta i blant. Tu hwnt i’r brif ardal, mae yna gornel llyfrau. Defnyddir y cornel hwn i fod yn dawel a chysgu hefyd. Mae hefyd gan y feithrinfa ardal gelf fawr ar gyfer gweithgareddau creadigol a hwylus.

Ardal Allanol

Mae yna ardal allanol ddiogel i fabanod a phlant bach. Mae yna sleidiau, beiciau, ceir, batiau a pheli i’r plant ei defnyddio. Mae gan yr ardal ddigon o le i chwarae’n gorfforol a mwynhau.

Gan fod y feithrinfa yn agos at Barc Singleton a’r traeth, rydyn ni’n mynd â’r plant am droeon yno. Mae hefyd gennym ni gerbyd â chwch sedd ac mae’r plant wrth eu boddau yn ei reidio.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)