Staff

Staff

At our nursery there are 11-13 dedicated members of a well organised team. These include a nursery manager, 2 senior nursery nurses, a baby room leader along with key workers and student staff training towards a childcare qualification.

We are very proud of our low staff turnover here at the Students Union Day Nursery and we feel this attributes to the high quality childcare that the staff provide. We are staffed by fully qualified nursery nurses with a range of accredited childcare qualifications. As we are a multi-cultural day nursery we are pleased to support our children’s needs, and have staff who speak Welsh and Arabic.

Our baby room has a room leader and two other key workers who provide a caring, loving and stimulating environment. The room also boasts three qualified supporting staff to complement the room’s atmosphere.

We also have a transition worker who oversees the transition from baby room to toddler room, and helps the new arrivals to get settled in. This is an individual process, led by the child’s needs, not a one-size-fits-none package.

The toddler room staffs, two senior nursery nurses, one of which designs a curriculum that supports the Foundation Stage of Learning. There are four other key workers within the toddler room who provide a fun, safe and stimulating pre-school experience.

 

Tracey

Nursery Manager

Tracey Knuszka

Dawn O'Connell

Senior Nursery Nurse

Dawn O'Connell

Tracy Jenkins

Senior Nursery Nurse

Tracy Jenkins

Samyah Halawani

Nursery Assistant

Samyah Halawani

Elizabeth Owens

Nursery Assistant

Elizabeth Owens

Clare Armstrong

Senior Nursery Nurse/Baby Room Co-ordinator

Clare Armstrong

Sarah Paton

Nursery Assistant

Sarah Paton

Jade

Nursery Assistant

Jade Morgan

Alex Morris

Assistant Student Staff

Alex Morris

Zoe Rees

Nursery Assistant

Zoe Rees

Amber Evans

Nursery Assistant

Amber Evans

Elysha Drew

Assistant Student Staff

Elysha Drew

Denise Keep

Supply Nursery Assistant

Denise Keep

Yn ein meithrinfa, mae 11-13 o aelodau ymroddedig o dîm trefnus. Mae'r rhain yn cynnwys rheolwyr y feithrinfa, 2 nyrsys meithrin uwch, ac arweinydd ystafell babanod ynghyd a gweithwyr allweddol a staff fyfyrwyr sy’n hyfforddi tuag at gymhwyster gofal plant. 

Rydym yn falch iawn o’n trosiant staff isel yma yn y Feithrinfa Dydd Undeb y Myfyrwyr a theimlwn fod hyn yn priodoli'r gofal plant o ansawdd uchel mae’r staff yn darparu. Rydym yn cael ein staffio gan nyrsys meithrin llawn cymhwysir gydag ystod o gymwysterau gofal plant achrededig. Gan ein bod yn feithrinfa dydd amlddiwylliannol rydym yn falch o gefnogi anghenion ein plant, ac mae gennym staff sy’n siarad Cymraeg ac Arabeg.

Mae ein hystafelloedd babi gydag arweinydd ystafell a dau weithiwr allweddol arall sy’n darparu amgylchedd gofalgar, cariadus ac ysgogol. Mae’r ystafell hefyd yn ymfalchïo tri aelod o staff ategol gymwys i gyd-fynd ac awyrgylch y stafell.

Mae gennym hefyd weithiwr pontio sy’n goruchwylio trawsnewid o ystafell babanod i ystafell plant bach, gan helpu’r newydd i setlo mewn. Mae hon yn broses unigol, dan arweiniad anghenion y plentyn a ddim yn becyn un-ateb i bob dim.

Mae’r staff yn ystafell plant, yn ddwy nyrs feithrin uwch,  gydag un yn dylunio cwricwlwm sy’n cefnogi Cyfnod Sylfaen Dysgu. Mae yna bedwar gweithwyr allweddol arall o fewn yr ystafell plant sy’n darparu profiadau cyn-ysgol hwyliog, diogel ac ysgogol.

Tracey

Nursery Manager

Rheolwr Meithrinfa

Dawn O'Connell

Nyrs Feithrin Uwch

Dawn O'Connell

Tracy Jenkins

Nyrs Feithrin Uwch

Tracy Jenkins

Samyah Halawani

Cynorthwyydd Meithrin

Samyah Halawani

Elizabeth Owens

Cynorthwyydd Meithrin

Elizabeth Owens

Clare Armstrong

Cynorthwyydd Meithrin

Clare Armstrong

Sarah Paton

Cynorthwyydd Meithrin

Sarah Paton

Jade

Cynorthwyydd Meithrin

Jade Morgan

Alex Morris

Staff Myfyrwyr Cynorthwyol

Alex Morris

Zoe Rees

Cynorthwyydd Meithrin

Zoe Rees

Amber Evans

Cynorthwyydd Meithrin

Amber Evans

Elysha Drew

Staff Myfyrwyr Cynorthwyol

Elysha Drew

Denise Keep

Gweinyddes Feithrin Cyflenwi

Denise Keep