NUS Delegates

Every year the NUS invites students to a range of conferences and every year you elect Swansea students to go along and represent our students’ voices. We call the people that represent us at conferences 'delegates'.

NUS Wales Conference

What is it?

NUS Wales Conference is where Welsh students’ unions set the priorities for the year ahead. Delegates will hear from inspirational speakers, debate the future of NUS Wales, and elect their leaders.

This annual, democratic event is a great place to network with students and activists from across Wales, as well as recognise the most talented amongst the student movement through the NUS Wales Awards ceremony.

Who can go?

We're allocated 4 delegates to go to the conference on our behalf: 2 self-defining women and 2 open places. We elect these delegates through an annual election and anyone can nominate themselves as long as they are a current student or Full-Time Officer.

For more information please email student.voice@swansea-union.co.uk

 

NUS National Conference

What is it?

The National Union of Students National Conference is the sovereign policy-making body of NUS and brings together nearly a thousand delegates from students' unions across the country to discuss, debate and vote on motions and elect the political leadership of the organisation for the year ahead.

Who can go?

We're allocated a delegate allowance of 5: 2 self-defining women and 3 open places

We elect these delegates via a cross-campus ballot in November. Anyone can nominate themselves as long as they are a current student or Full-Time Officer.

For more information please email student.voice@swansea-union.co.uk

Bob blwydd, mae UCM yn gwahodd myfyrwyr i gynadleddau a phob blwyddyn, rydych chi'n ethol myfyrwyr Abertawe i fynd a chynrychioli lleisiau myfyrwyr. Gelwir y bobl hyn yn 'gynrychiolwyr'.

Cynhadledd UCM Cymru

Beth yw'r Gynhadledd?

Daw undebau myfyrwyr Cymru at ei gilydd i flaenoriaethu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Bydd cynrychiolwyr yn clywed gan siaradwyr ysbrydoledig, dadlau dyfodol UCM Cymru ac ethol eu harweinwyr.

Mae'r digwyddiad democrataidd blynyddol hwn yn lle gwych i rwydweithio gyda myfyrwyr a gweithredwyr o Gymru, yn ogystal ag adnabod y rhai mwyaf talentog ymysg mudiad myfyrwyr drwy seremoni Gwobrwyo UCM Cymru.

Pwy all fynd?

Mae hawl i ni anfon 4 cynrychiolydd i'r gynhadledd ar ein rhan: 2 fenyw hunan-ddiffiniol a 2 le agored. Rydyn ni'n ethol y cynrychiolwyr hyn drwy etholiad blynyddol a gall unrhyw un enwebu eu hunain os ydynt yn fyfyriwr neu Swyddog Llawn-amser cyfredol.

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch student.voice@swansea-union.co.uk

Cynhadledd Genedlaethol UCM

 

Beth yw'r gynhadledd?

Mae Cynhadledd Genedlaethol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr yn gorff creu sofran UCM ac yn dod â thua mil o gynrychiolwyr at ei gilydd o undebau myfyrwyr Prydain i drafod, dadlau a phleidleisio ar gynigion neu ethol arweinyddiaeth wleidyddol y sefydliad am y flwyddyn i ddod.

Pwy all fynd?

Mae hawl i ni anfon 5 cynrychiolydd i'r gynhadledd ar ein rhan: 2 fenyw hunan-ddiffiniol a 3 lle agored.

 

Rydyn ni'n ethol y cynrychiolwyr drwy bleidlais ar y campysau ym mis Tachwedd. Gall unrhyw un enwebu eu hunain os ydynt yn fyfyriwr neu Swyddog Llawn-amser cyfredol.

Am ragor o wybodaeth, ebostiwch student.voice@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)