Student Voice Team

The Student Voice Team

Our Student Voice Team are here to make sure your opinion is heard! They cover a wide range of areas from Democracy, and Representation right through to Opportunities, and Sustainability with Societies, Sports, and Campaigns thrown in the middle!

They are a team of five that are happy to help you in any way they can! Meet the team…

Geri Smits, Student Voice Co-ordinator (Societies and Sustainability)
Hi, I'm Geri! I'm the Student Voice Coordinator responsible for Societies and Sustainability within the Students' Union. I'm from all over, but the simplest form of an answer is that I'm Dutch American. I've studied in the US and in the UK, my most recent degree being a PhD in Creative Writing from Swansea University! When I'm not at work I love to read, write, sing, watch movies, did I mention read, and hang out with friends.

In my role, I offer support for various facets of the Students' Union! Primarily, my job focuses on supporting societies and their committees in anything that they're hoping to accomplish throughout the academic year, and through this, work closely with the elected Societies and Services Full-Time Officer. I'm also here to support the rest of the elected officers, both Full and Part-Time, as well as the rest of the fantastic Student Voice Team.

If you have any questions or would like to get in touch, just drop me an email at geri.smits@swansea-union.co.uk!

 

Tomos Watson, Student Voice Co-ordinator (Representation)
Hello, I’m Tomos! I’m the Student Voice Coordinator responsible for representation. Originally for Mid-Wales and studied at Swansea University for an undergraduate degree in Human Geography. When I’m not in work you can find me hiking up hills, running cross country or swimming in the sea somewhere.

In my role I support the Full-Time officers working closely with the Education Officer alongside our 400+ Reps in the 8 Colleges to ensure all students are represented and their voices are heard! I deal with a wide variety of things so if you have any questions regarding your studies to your student experience please get in touch!

The best way of getting in touch is to drop me an email tomos.watson@swansea-union.co.uk.

 

Alanna Taylor, Student Voice Co-ordinator (Democracy)

Hello, I'm Alanna and I'm originally from London but have recently relocated to Swansea! I studied English at Swansea 10 years ago, so I am experiencing the University from the staff side now. A few things about me, I am a vegan with a huge passion for cooking, I love films, so the cinema is one of my favourite places and I never turn down an opportunity to travel somewhere new!

I work as the Student Democracy Officer for the Student Union and this involves acting as a supportive base for Full-Time and Part-Time Officers. In addition to this I help to organise and run the Elections for new officers as well as helping develop training for newly elected officers.

If you need to get in touch with me, send me an email via alanna.taylor@swansea-union.co.uk.

 

Thomas Weller, Student Voice Co-ordinator (Opportunities and Sports)

Hello, I'm Tom. I'm the Student Voice Coordinator for Opportunities and Sport. I'm a bit of a country bumpkin to be quite honest. I come from a small seaside town in Devon and I studied Chemistry at Bangor University in North Wales. In my spare time, I'm a keen baker and cook. Bread is somewhat my speciality and I make a mean focaccia! If I'm not in the kitchen, you could find me in a sports hall playing dodgeball (I'm not very good, but it's the effort that counts).

Within my role I support the elected officers and work with the student voice team to ensure that students graduate Swansea University happier, healthier and more employable. I do this through enhancing current opportunities and delivering new volunteering, work and sporting opportunities on offer within the Uni and the local community.

 If you have any questions, or would like to get in touch, just drop me an email at thomas.weller@swansea-union.co.uk

 

Lewis Israel, Student Voice Co-ordinator (Communications and Campaigns)

Hiya I’m Lewis! I’m the Student Voice Coordinator responsible for Campaigns and Communications. I’m originally from the South Wales Valleys and studied at Swansea University for an undergraduate degree in Biology and a Masters’ in Communication, Media Practice, and PR. Outside of work, I’m also the Content Officer for the UK Student Radio Association, and an amateur theatre director.

As SVCC, I support the Full-Time Officers, Part-Time Officers, and SU and University Staff in the planning and running of campaigns; as well as providing communications support for the Students’ Union to keep everyone at Swansea University in the loop of what we’re doing! I’m also the Co-ordinator of Swansea Student Media, which includes SUTV, Xtreme Radio, and Waterfront. So if you have any questions about getting involved I’m happy to answer!

If you need to get in touch with me, send me an email via lewis.israel@swansea-union.co.uk.

 

If you have any feedback or you want to let us know about anything, fill out the form below.

Please enter your e-mail address if you want a response

Please tell us your name

Tîm Llais y Myfyrwyr

Mae Tîm Llais y Myfyrwyr yma i sicrhau bod eich lleisiau’n cael eu clywed! Maen nhw’n gyfrifol dros amryw eang o bethau fel Democratiaeth a Chynrychiolaeth, hyd at Gyfleoedd, Cynaliadwyedd, Chwaraeon ac Ymgyrchoedd, a phopeth rhyngddynt!

Maen nhw’n pum person sy’n hapus i’ch helpu mewn unrhyw ffordd posib! Dyma nhw...

Geri Smits, Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Cymdeithasau a Chynaliadwyedd)

Helo, Geri ydw i! Fi yw’r Cydlynydd sy’n gyfrifol dros Gymdeithasau a Chynaliadwyedd o fewn Undeb y Myfyrwyr. Rwy’n dod o bobman, ond yn syml, rwy’n Americanwr Iseldireg. Rydw i wedi astudio yn yr UD a’r DU, a fy nghyfleuster diweddaraf yw PhD yn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe! Pan nad ydw i yn y gwaith, rwy’n mwynhau darllen, ysgrifennu, canu, gwylio ffilmiau, darllen (eto) a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Yn fy rôl, rwy’n cynnig cymorth ar gyfer amryw o bethau o fewn Undeb y Myfyrwyr! Yn bennaf, mae fy rôl yn canolbwyntio ar gefnogi cymdeithasau a’u pwyllgorau wrth iddynt wneud unrhyw beth drwy gydol y flwyddyn academaidd, a thrwy hyn, rwy’n gweithio’n agos â’r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau etholedig Llawn-amser. Rydw i hefyd yma i gefnogi gweddill y swyddogion etholedig, Llawn-amser a Rhan-amser, yn ogystal â gweddill Tîm Llais y Myfyrwyr gwych.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu hoffech chi gysylltu, anfonwch e-bost at geri.smits@swansea-union.co.uk!

 

Tomos Watson, Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Cynrychiolaeth)

Helo Tomos ydw i! Fi yw’r Cydlynydd sy’n gyfrifol dros gynrychiolaeth. Rwy’n dod o Ganolbarth Cymru ac astudiais fy ngradd israddedig yn Naearyddiaeth Dynol ym Mhrifysgol Abertawe. Pan nad ydw i yn y gwaith, rwy’n heicio bryniau, rhedeg trawsgwlad neu nofio yn y mor rywle.

Yn fy rôl, rwy’n cefnogi’r swyddogion Llawn-amser ac yn gweithio’n agos â’r Swyddog Addysg a’n 400+ o Gynrychiolwyr yn yr 8 Coleg er mwyn sicrhau bod pob myfyryiwr yn cael ei gynrychioli’n deg a bod eu lleisiau’n cael eu clywed!

Rwy’n gweithio ar amrywiaeth o bethau felly os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich astudiaethau, cysylltwch â ni! Y ffordd orau i gysylltu yw e-bostio tomos.watson@swansea-union.co.uk.

 

Alanna Taylor, Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Democratiaeth)

Helo, Alanna ydw i. Rydw i o Lundain yn wreiddiol ond symudais i Abertawe yn ddiweddar! Astudiais Saesneg yn Abertawe 10 mlynedd yn ôl, felly rwy’n cael profiad o’r Brifysgol fel aelod o staff nawr. Rwy’n fegan ac rwy’n frwdfrydig iawn am goginio, rwy’n mwynhau gwylio ffilmiau felly'r sinema yw un o fy hoff lefydd, ac rydw i’n mwynhau teithio i lefydd newydd!

Fi yw’r Swyddog Democratiaeth Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr ac mae hyn yn cynnwys fod yn gymorth i’r Swyddogion Llawn-amser a Rhan-amser. Yn ogystal â hyn, rwy’n helpu i drefnu’r Etholiadau ar gyfer y swyddogion newydd yn ogystal â darparu hyfforddiant ar gyfer y swyddogion newydd.

 Os oes angen i chi gysylltu â mi, anfonwch ebost at alanna.taylor@swansea-union.co.uk. 

 

Thomas Weller, Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Cyfleoedd a Chwaraeon)

Helo, Tom ydw i. Fi yw’r Cydlynydd ar gyfer Cyfleoedd a Chwaraeon. Rwy’n hoff iawn o’r cefn gwlad i fod yn onest. Rwy’n dod o dref fach ar lan y môr yn Nyfnaint ac astudiais Gemeg ym Mhrifysgol Bangor. Yn fy amser rhydd, rwy’n mwynhau pobi a choginio. Bara yw fy arbenigedd ac rwy’n gwneud focaccia gwych! Os nad yw i yn y gegin, byddaf i yn y neuadd chwaraeon yn chwarae dodgeball (dydw i ddim yn dda iawn, ond yr ymdrech sy’n cyfri).

O fewn fy rôl, rwy’n cefnogi’r swyddogion etholedig ac yn gweithio gyda thîm Llais y Myfyrwyr i sicrhau bod myfyrwyr yn graddio o Brifysgol Abertawe yn hapusach, yn iachach ac yn fwy cyflogadwy. Rwy’n gwneud hyn trwy wella’r cyfleoedd sydd ar gael a darparu cyfleoedd i wirfoddoli, gweithio a chwarae chwaraeon o fewn y Brifysgol a’r gymuned leol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu hoffech chi gysylltu, anfonwch e-bost at thomas.weller@swansea-union.co.uk.

 

Lewis Israel, Cydlynydd Llais y Myfyrwyr (Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd)

Haia, Lewis ydw i! Fi yw’r Cydlynydd sy’n gyfrifol dros Ymgyrchoedd a Chyfathrebu. Rydw i o Gymoedd De Cymru yn ac astudiais ar gyfer gradd israddedig yn Bioleg a gradd Meistr yng Nghyfathrebu, Arferion y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe. Tu hwnt i’r gwaith, fi yw’r Swyddog Cynnwys ar gyfer Cymdeithas Radio Myfyrwyr Du ac rwy’n Gyfarwyddwr Theatr amatur.

Yn fy rôl, rwy’n cefnogi’r Swyddogion Llawn-amser, Swyddogion Rhan-amser, Undeb y Myfyrwyr a staff UM wrth drefnu a chynnal ymgyrchoedd; yn ogystal â darparu cymorth cyfathrebu ar gyfer Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod pawb ym Mhrifysgol Abertawe yn gwybod beth sy’n mynd ymlawn! Hefyd, fi yw cydlynydd Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe, sy’n cynnwys SUTV, Xtreme Radio, a’r Waterfront. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am gymryd rhan, rwy’n hapus i’w hateb!

Os oes angen i chi gysylltu â mi, anfonwch ebost at lewis.israel@swansea-union.co.uk.

 

Os oes gennych chi adborth neu os hoffech chi adael i ni wybod am unrhyw beth, llenwch y ffurflen isod.

Mae'n bwysig i ni bod ein myfyrwyr yn gallu dweud unrhyw beth wrthym.

Os oes gennych chi adborth neu gwestiwn, llenwch y ffurflen isod.

Rhowch eich cyfeiriad ebost os hoffech chi ymateb

Rhowch eich enw

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)