Be a Rep

 

What can a Rep help with?

As a rep you are elected to represent your class' views on their education. These can be any issues; varying from things like your lecture room facilities or the content of your course. Reps then talk to staff in your department or your Education Officer to support you to help resolve or campaign on issues.

Who can be a Rep?

We want all students, from every course and year group, to nominate themselves to become a rep. No previous experience is needed, just a positive outlook and enthusiasm to make a change for your course and University.

Who do Reps work with?

 • The Students’ Union elected Full Time Education Officer
 • The Students’ Union Student Voice Team
 • A variety of staff in your College, specifically the Student Engagement Lead
 • Fellow student reps in your College and other Colleges
 • Your College Reps
 • The students you represent

What meetings will you attend?

There are two main meetings you will attend as a College Rep, but there's lots of opportunities to go to more meetings if you want to have a heavier involvement.

Student Staff Committees/Forums (SSC's) – Each college has their own SSC, and even some individual departments have one. It's basically the place for reps to chat with staff about any feedback they've received from their classmates. These tend to happen at least once per semester and reports to the college’s learning and teaching committee.

Board of Studies (BoS)- The BoS looks at course content and approves any changes that need to be made to academic courses. College Reps will attend these with university academics.

The board of studies reports to the college learning and teaching committee and meets a minimum of three times a year.

The Election Process

College Reps elections are run twice a year, in April and October. The April election is to elect College Reps for the next academic year. If you missed the April elections, don’t worry as you can still nominate yourself during the October period for the same academic year.

Nominating yourself is quick and easy. Just put your name forward for the correct year group and course along with a short manifesto and photo. Your manifesto is simply a short statement, explaining why you would make a great rep for your course.

If after the elections, nobody has nominated themselves for a position you are eligible for, you can email student.voice@swansea-union.co.uk" detailing that you would like to apply. Don’t forget to include your Name, Student Number, Course and Year group.

How to nominate

Our College Rep elections take place in September and April. However, if there are no reps for your course and you would like to apply, please email student.voice@swansea-union.co.uk (Details required: Name, Student Number, Course, Year group)

 

Sut all Gynrichiolwyr helpu?

Fel cynrychiolydd, rydych wedi cael eich ethol i gynrichioli unrhyw faterion sydd gan eich dosbarth ynglyn ag addysg. Gall yn fod yn amrywiaeth o faterion megis cadarnhau pa adnoddau sydd ar gael yn eich darlithfa neu gynnwys eich cwrs. Mae’r cynrychiolwyr wedyn yn trafod y mater dan sylw gyda’ch Swyddog Addysg neu aelod o staff er mwyn eich galluogi i ddatrys y broblem.

Pwy all fod yn Gynrichiolydd?

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr o bob cwrs a grwp oedran i enwebu eu hunain i fod yn gynrychiolwyr. Nid oes angen profiad blaenorol yn y maes, ond mae angen agwedd gadarnhaol brwdfrydedd tuag at eich cwrs a’ch prifysgol.

Gyda phwy yw'r Cynrychiolwyr yn gweithio?

 • Swyddogion Llawn Amser Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.
 • Tîm Llais Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • Amrywiaeth o aelodau staff o fewn eich coleg , yn benodol yr Arweinydd Ymgysylltiad Myfyrwyr
 • Cynrichiolwyr arall o fewn eich coleg a rhai o cholegau arall y brifysgol
 • Eich cynricholwyr coleg chi
 • Y myfyrwyr rydych yn cynrichioli

Pa cyfarfodydd byddech yn mynychu?

Fel cynrichiolydd pwnc , mae yna ddau brif math o gyfarfod bydd disgwyl eich bod yn mynychu, sef :

Fforwm Staff a Myfyrwyr - Mae pob coleg yn cynnal un o'r rhain ac mae rhai adranau unigol yn cynnal eu rhai nhw hefyd. Yn Fforwm Staff a Myfyrwyr, gall cynrichiolwyr drafod unrhyw adborth maent wedi ei derbyn gan gyd-ddisgyblion gydag aelodau o staff. Fel arfer, mae’r fforwm yn cymryd lle o leiaf unwaith y tymor ac mae’n adrodd at Gydbwyllgor Dysgu’r Coleg.

Bwrdd Astudiaethau - Edrycha’r Bwrdd Astudiaethau ar gynnwys cyrsiau er mwyn dod o hyd i ffyrdd i wella’r cyrsiau academaidd o dan sylw. Mae disgwyl i’r Cynrichiolwyr Pwnc fynychu’r cyfarfodydd ynghyd ag academyddion y Brifysgol.

Yn ogystal â hyn, mae yna ddigon o gyfleoedd i chi fynychu fwy o gyfarfodydd os hoffech chi ymgysylltu ymhellach yn yr ymgyrch.

Yr Etholiad

Mae etholiadau ar gyfer cynrichiolwyr pwnc yn digwydd dwywaith y flwyddyn, unwaith ym Mis Ebrill ac unwaith ym Mis Hydref. Pwrpas etholiad mis Ebrill yw ethol cynrychiolwyr pwnc ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os golloch chi etholiadau mis Ebrill, peidiwch â phoeni oherwydd cewch chi gyfle i enwebu eich hun ym Mis Hydref ar gyfer yr un flwyddyn academaidd.

Mae enwebu i fod yn gynrychiolydd pwnc yn broses hawdd a chyflym. Rhowch eich enw, blwyddyn academaidd a chwrs, ynghyd â maniffesto byr a llun, a'u hanfon at dîm llais y myfyrwyr. Dylai eich maniffesto fod yn ddatganiad byr sy'n esbonio pam y byddech chi’n addas ar gyfer y rôl.

Os nad oes unrhyw un wedi enwebu eu hunain ar gyfer y rôl hoffech chi ar ôl i’r etholiadau orffen, gallwch chi ebostio student.voice@swansea-union.co.uk yn esbonio bod gennych chi ddiddordeb. Peidiwch ag anghofio i gynnwys eich enw, rhif myfyriwr, cwrs a’ch blwyddyn academaidd.

Sut i enwebu

Mae ein hetholiadau Cynrichiolwyr Pwnc yn cymryd lle ym mis Medi a mis Ebrill . Er hyn, os nad oes cynrichiolwyr ar gyfer eich cwrs ac mae gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio am y rôl, ebostiwch student.voice@swansea-union.co.uk. Cofiwch i gynnwys eich enw, rhif myfyriwr, cwrs a’ch blwyddyn academaidd.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)