Be a Rep

Stand now to be a Rep! Nominations close on the 9th of October.

How can Reps help?

Reps are elected to represent students' views on their education. These issues can vary from things like your lecture room to the content of your course. Reps then talk to staff in your department or your Education Officer to support you in resolving the issue or running a campaign on the issue.

Who can be a Rep?

We want students from every course and every year group to stand to be a Rep. You don't need any experience, just a positive outlook and some enthusiasm.

What's the difference between a Subject Rep and a College Rep?

Subject Reps represent students in each course, taking any feedback and complaints to the department to make sure it gets sorted. If anything becomes a bigger issue or is relevant to the whole college, the College Reps will then take over and work with the Education Officer to get it sorted.

There are hundreds of Subject Reps (as there are hundreds of courses), and there are 4 College Reps within each College - 2 undergraduate students and 2 post-graduate students.

Who do Reps work with?

  • The Students’ Union's Education Officer
  • The Students’ Union's Student Voice Team
  • Staff in your College, specifically the Student Engagement Lead
  • Other Subject and College Reps
  • Other students

What meetings do Reps attend?

There are two main meetings College Reps attend, but there are lots of opportunities to go to more meetings and get more involved.

Student Staff Committees (SSCs) – Each college has its own SSC, and some departments have their own. Basically, it's the place for Reps and staff to chat about feedback they've had from classmates. These happen at least once a semester.

Board of Studies (BoS) - The BoS looks at the content of courses and approves any changes that need to be made. College Reps attend these with academics from the Uni. The Board of Studies meets at least three times a year.

The Election Process

College Reps elections are held twice a year, in April and October. The April election elects College Reps for the next academic year. If you missed the April elections, you can still stand in October for the same academic year.

Standing is quick and easy. Just put your name forward with a short manifesto and photo. Your manifesto is a short statement explaining why you would make a great Rep.

If nobody is standing for a position you're eligible for after the elections, email student.voice@swansea-union.co.uk saying you'd like to apply. Don’t forget to include your name, student number, course and year.

How to Stand

Our College Rep elections take place in October and April. If there are no Reps for your course and you want to stand, email student.voice@swansea-union.co.uk with your name, student number, course and year.

Enwebwch ei hun i fod yn Gynrychiolydd nawr! 

Sut all Gynrichiolwyr helpu?

Mae Cynrychiolwyr yn cael eu hethol myfyrwyr o ran eu haddysg. Gall y problemau hyn amrywio o ystafell eich darlithoedd i gynnwys y cwrs. Mae Cynrychiolwyr wedyn yn mynd at staff yr adran neu'r Swyddog Addysg i roi cymorth wrth ddatrys y broblem neu gynnal ymgyrch.

Pwy all fod yn Gynrichiolydd?

Rydyn ni'n chwilio am fyfyrwyr ar bob cwrs a blwyddyn i sefyll i fod yn Gynrychiolydd. Does dim angen profiad blaenorol, dim ond agwedd gadarnhaol a brwdfrydedd.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Cynrychiolydd Pwnc a Chynrychiolydd Coleg? 

Mae Cynrychiolwyr Pwnc yn cynrychioli myfyrwyr ar bob cwrs ac yn mynd â'u hadborth a chwynion at yr adran i sicrhau bod popeth yn cael eu datrys. Os yw'r broblem yn cynyddu neu'n berthnasol i'r holl goleg, mae'r Cynrychiolwyr Coleg yn cymryd dros y broblem a gweithio â'r Swyddog Addysg i fynd i'r afael â hi.

Mae cannoedd o Gynrychiolwyr Pwnc (gan fod canoedd o gyrsiau), ac mae 4 Cynrychiolydd Coleg o fewn pob Coleg - 2 fyfyriwr israddedig a 2 fyfyriwr ôl-raddedig.

Gyda phwy mae'r Cynrychiolwyr yn gweithio?

  • Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr
  • Tîm Llais Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr
  • Staff y coleg, yn enwedig yr Arweinydd ar Ymgysylltiad Myfyrwyr
  • Cynrichiolwyr Pwnc a Choleg eraill
  • Myfyrwyr eraill

Pa cyfarfodydd yw Cynrychiolwyr yn mynychu?

Mae Cynrichiolwyr Pwnc yn mynychu dau brif gyfarfod, ond mae cyfle i wneud mwy os oes diddordeb.

Fforymau Staff a Myfyrwyr (SSCs) - Mae pob coleg yn cynnal un eu hunain ac mae rhai adranau unigol yn eu cynnal hefyd. Dyma gyfle i Gynrichiolwyr a staff drafod unrhyw adborth maen nhw wedi derbyn. Mae'r cyfarfodydd hyn yn digwydd o leiaf unwaith y semester.

Bwrdd Astudiaethau (BoS) - Mae'r Bwrdd yn edrych ar gynnwys cyrsiau er mwyn gwella ar unrhyw newidiadau sydd eu hangen. Mae Cynrichiolwyr Coleg yn mynychu’r cyfarfodydd gydag academyddion y Brifysgol. Mae'r cyfarfodydd yn diwgydd o leiaf 3 gwaith y flwyddyn.

Yr Etholiad

Mae etholiadau Cynrichiolwyr Pwnc yn digwydd dwywaith y flwyddyn, ym Mis Ebrill ac ym Mis Hydref. Mae etholiad mis Ebrill yn ethol Cynrychiolwyr Pwnc ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os golloch chi etholiadau mis Ebrill, gallwch chi enwebu eich hun ym Mis Hydref ar gyfer yr un flwyddyn academaidd.

Mae sefyll yn yr etholiad yn broses hawdd a chyflym. Rhowch eich enw, maniffesto byr a llun. Dylai maniffesto fod yn ddatganiad byr sy'n esbonio pam y byddech chi’n ddelfrydol am y rôl.

Os nad oes unrhyw un wedi sefyll am rôl hoffech chi sefyll amdani, ebostiwch student.voice@swansea-union.co.uk yn esbonio bod gennych chi ddiddordeb. Cofiwch i gynnwys eich enw, rhif myfyriwr, cwrs a blwyddyn.

Sut i Sefyll

Mae Etholiadau'r Cynrichiolwyr Pwnc yn digwydd ym mis Hydref a mis Ebrill. Os nad oes cynrichiolydd ar eich cwrs a hoffech chi ymgeisio, ebostiwch student.voice@swansea-union.co.uk gyda'ch enw, rhif myfyriwr, cwrs a blwyddyn.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)