Be a Rep

 

What Can a Rep Help With?

As a rep you are elected to represent your class' views on their education. These can be any issues; varying from things like your lecture room facilities or the content of your course. Reps then talk to staff in your department or your Education Officer to support you to help resolve or campaign on issues.

Who Can Be a Rep?

We want all students, from every course and year group, to nominate themselves to become a rep. No previous experience is needed, just a positive outlook and enthusiasm to make a change for your course and University.

Who Do Reps Work With?

 • The Students’ Union elected Full Time Education Officer
 • The Students’ Union Student Voice Team
 • A variety of staff in your College, specifically the Student Engagement Lead
 • Fellow student reps in your College and other Colleges
 • Your College Reps
 • The students you represent

What meetings will you attend?

There are two main meetings you will attend as a Subject Rep, but there's lots of opportunities to go to more meetings if you want to have a heavier involvement.

Student Staff Committees/Forums (SSC's) – Each college has their own SSC, and even some individual departments have one. It's basically the place for reps to chat with staff about any feedback they've received from their classmates. These tend to happen at least once per semester and reports to the college’s learning and teaching committee.

Board of Studies (BoS)- The BoS looks at course content and approves any changes that need to be made to academic courses. Subject Reps will attend these with university academics.

The board of studies reports to the college learning and teaching committee and meets a minimum of three times a year.

The Election Process

Subject Reps elections are run twice a year, in April and October. The April election is to elect Subject Reps for the next academic year. If you missed the April elections, don’t worry as you can still nominate yourself during the October period for the same academic year.

Nominating yourself is quick and easy. Just put your name forward for the correct year group and course along with a short manifesto and photo. Your manifesto is simply a short statement, explaining why you would make a great rep for your course.

If after the elections, nobody has nominated themselves for a position you are eligible for, you can email student.voice@swansea-union.co.uk" detailing that you would like to apply. Don’t forget to include your Name, Student Number, Course and Year group.

How to Nominate

Our Subject Rep elections take place in September and April. However, if there are no reps for your course and you would like to apply, please email student.voice@swansea-union.co.uk (Details required: Name, Student Number, Course, Year group)

 

Sut all Gynrichiolwyr helpu?

Fel cynrichiolwr rydych wedi cael eich hethol i gynrichioli unrhyw faterion sydd gan eich dosbarth sydd ynglyn ac addysg. Gall rhain fod yn amrywiaeth o faterion megis cadarnhau pa adnoddau sydd ar gael yn eich ddarlithfa neu beth yw cynnwys eich cwrs. Mae’r cynrichiolwyr wedyn yn trafod y mater dan sylw gyda’ch Swyddog Addysg neu aelod o staff , er mwyn eich galluogi chi i ddod i ddatrysiad i’r fater.

Pwy all fod yn Gynrichiolydd?

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr o bob cwrs a grwp oedran i nomineiddio ei hun fel cynrichiolydd. Nid oes angen bod gennych brofiad blaenorol yn y maes yma , i gyd sydd angen arnoch ar gyfer y rôl yma yw agwedd bositif a bwrdfrydedd tuag at eich cwrs a’ch prifysgol.

Pwy mae’r Cynricholwyr yn gweithio gyda?

 • Swyddogion Llawn Amser Etholedig Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.
 • Tim Llais Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe
 • Amrywiaeth o aelodau staff o fewn eich coleg , yn benodol yr Arweinydd Ymgysylltiad Myfyrwyr
 • Cynrichiolwyr arall o fewn eich coleg a rhai o cholegau arall y brifysgol
 • Eich cynricholwyr coleg chi
 • Y myfyrwyr rydych yn cynrichioli

Pa cyfarfodydd byddech yn mynychu?

Fel cynrichiolydd pwnc , mae yna ddau brif math o gyfarfod bydd disgwyl eich bod yn mynychu, sef :

Fforwm Staff Myfyrwyr - Mae gan pob coleg un o rhain ac mae gan rhai adranau unigol un ei hun hefyd. Gofod yw’r Fforwm Staff Myfyrwyr ble gall cynrichiolwyr drafod unrhyw adborth maent wedi derbyn gan cyd-ddisgyblion gyda aelodau o staff. Fel arfer , mae’r fforwm yma yn cymryd lle o leiaf unwaith y tymor ac mae’n adrodd i Gydbwyllgor Dysgu’r Coleg

Bwrdd Astudiaethau - Edrycha’r Bwrdd Astudiaethau ar gynnwys cyrsiau er mwyn dod o hyd i ffyrdd ble allent wella’r cyrisau academaidd o dan sylw. Mae disgwyl i’r Cynrichiolwyr Pwnc fynychu’r cyfarfodydd yma ynghyd â academyddion y brifysgol.

Yn ogystal â hyn, mae yna ddigon o gyfleoedd i chi fynychu fwy o gyfarfodydd os hoffech chi gael eich ymgysylltu ymhellach yn yr ymgyrch.

Yr Etholiad

Mae etholiadau ar gyfer cynrichiolwyr pwnc yn digwydd dwywaith y flwyddyn , unwaith yn Mis Ebrill ac unwaith yn Mis Hydref. Pwrpas etholiad Mis Ebrill yw i ethol cynrichiolwyr pwnc ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Os ydych yn methu etholiadau Mis Ebrill , peidiwch â phoeni oherwydd cewch cyfle i nomineiddio eich hun yn Mis Hydref ar gyfer yr un flwyddyn academaidd.

Mae’n broses hawdd a chyflym i nomineiddio eich hun ar gyfer y rol fel cynricholydd pwnc. Nodwch eich enw , eich blwyddyn academaidd a’ch cwrs , ynghyd â maniffesto byr a llun ac anfonwch yr hyn i’r tîm llais myfyrwyr. Dylai bod eich maniffesto chi yn ddatganiad byr sydd yn esbonio pam byddech chi’n addas ar gyfer y rôl.

Os nad oes unrhyw un wedi nomineiddio eu hun ar gyfer y rol hoffech chi ar ôl i’r etholiadau orffen , gallwch ebostio student.voice@swansea-union.co.uk" yn esbonio bod gennych chi ddiddordeb. Peidiwch anghofio i gynnwys eich enw , rhif myfyriwr , cwrs a’ch blwyddyn acaddmaidd.

Sut i nomineiddio

Mae ein etholiadau Cynrichiolwyr Pwnc yn cymryd lle yn Mis Medi a Mis Ebrill . Er hyn , os nad oes cynrichiolwyr ar gyfer eich cwrs ac mae gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio ar gyfer y rôl , ebostiwch student.voice@swansea-union.co.uk Cofiwch i gynnwys eich enw , rhif myfyriwr , cwrs a’ch blwyddyn academaidd