HEAR Award & Benefits

On top of gaining skills and experience that will look great on your CV, you will also receive various awards and benefits throughout the year, as a thank you from the SU.

Rewards Card

As a rep you will attend University meetings, where you will get to make a big impact. Each time you attend a meeting you get a reward. The more meetings you go to, the better the perks get.

Click here to check out all the perks available on the reward card.

Freebies

In September you'll receive brand new rep stash. By becoming a Subject Rep you will receive a free t-shirt and a notebook! College Reps receive these as well as extra perks such as a hoodie, lanyard, travel mug and a £300 bursary for completing their Bronze HEAR award.

Higher Education Achievement Record (H.E.A.R)

The HEAR is an online record, recognised by employers, which details your achievements at University.

By becoming part of the Education Zone you are entitled to receive a rep award, which is accredited on your HEAR.

There are three levels available, each with different requirements, easily achievable for all reps.

The three levels are shown below

Rep of the Year Award

At the end of every year the SU invites reps to attend the prestigious awards night, where we present the College Rep and Subject Rep of the Year Awards.

Previous winners include:

  • 2016/17: College Rep – Adam Powell, Subject Rep – Latif Miah
  • 2015/16: College Rep – Cecilie Wittnebel, Subject Rep – Adam Powell
  • 2014/15: College Rep – George Miller, Subject Rep – Laura Ball
  • 2013/14: Subject Rep – Nick Short

Yn ogystal ag ennill sgiliau a phrofiad arbennig a fydd yn edrych yn wych ar eich CV, byddwch chi hefyd yn derbyn amrywiaeth o wobrwyon drwy gydol y flwyddyn, fel rhodd o ddiolch gan UM.

Cerdyn Gwobrau

Fel cynrychiolydd, byddwch yn mynychu cyfarfodydd y Brifysgol, lle fydd modd i chi wneud effaith fawr. Bob tro i chi fynychu cyfarfod, cewch chi wobr. Bydd y gwobrwyon yn gwella gyda phob cyfarfod.

Ewch yma i weld yr holl gynigion sydd ar gael ar y cerdyn gwobrwyo.

Pethau am ddim

Yn ystod mis Medi, byddwch chi'n derbyn pecyn newydd sbon i gynrychiolwyr. Drwy fod yn Gynrychiolydd Pwnc, cewch chi grys-t a llyfr nodiadau am ddim! Mae Cynrychiolwyr Coleg yn derbyn y rhain yn ogystal â mân bethau ychwanegol fel hwdi, llinyn gwddf, cwpan teithio a bwrsariaeth o £300 wrth i chi gwblhau eich gwobr HEAR Efydd.

Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (ACAU) (HEAR)

Mae HEAR yn gofnod ar-lein sy'n manylu ar eich cyflawniadau yn y Brifysgol ac sy'n cael ei cydnabyddu gan gyflogwyr.

Wrth fod yn rhan o'r Parth Addysg, rydych chi'n derbyn yr hawl i gael gwobr cynrychiolydd, a fydd yn cael ei achredu ar eich HEAR.

Mae yna dair lefel, pob un â gwahanol ofynion, a phob un yn hawdd ei gyflawni gan bob cynrychiolydd.

Dengys y tair lefel isod.

Gwobr Cynrychiolydd y Flwyddyn

Ar ddiwedd pob blwyddyn mae'r UM yn gwahodd cynrychiolwyr i fynychu'r noson wobrwyo, lle rydym yn cyflwyno Gwobrau Cynrychiolydd y Coleg a Gwobrau Pwnc y Flwyddyn

Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys:

  • 2016/17: Cynrychiolydd y Coleg – Adam Powell, Cynrychiolydd Pwnc – Latif Miah
  • 2015/16: Cynrychiolydd y Coleg – Cecilie Wittnebel, Cynrychiolydd Pwnc – Adam Powell
  • 2014/15: Cynrychiolydd y Coleg – George Miller, Cynrychiolydd Pwnc – Laura Ball
  • 2013/14: Cynrychiolydd y Coleg – Nick Short

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)