Campaigns

As a rep you have the opportunity to run your very own choice of campaigns. Don't worry, you'll have the full support of the SU, from funding to research and everything in between.

Below are some fantastic campaigns run by the Education Zone:

Medical School Journal

April Rees, a third year College of Medicine student, ran a campaign to set up and run a new Journal in her College.

Vitae Scientia is Swansea University Medical School’s annual student review. It contains the works of students from all courses in the Medical school, including essays and reflective reviews. The annual review is edited by both students and staff. It aims to give prospective students insight into courses they are applying for. For current students in the earlier years of their course, it highlights what standard of work they should be achieving. For the students on the editing team, it gives them an opportunity to gain new skills. For both students whose work has been published, and for the editing team, it is a great talking point for interviews.

Law & Criminology Study Space

Menna Harley and Rundeer Singh are College Reps from the College of Law and Criminology. They worked on a campaign to open up rooms in the Richard Price building (law building) to students who needed a quiet space to go and study or do group work.

The campaign was created as they saw a need for student study space for Law students - students often have to do group work and never have anywhere quiet to go to. This was something that a lot of students wanted. Menna and Rundeer were happy that we were able to make it happen! "It's a lovely feeling leaving university and knowing that you've made a small difference, especially when you know how important that small difference is to your degree."

Making Waves

Ewan High, a second year Aerospace student and Engineering Undergraduate College Rep, ran a campaign on inclusivity.

This campaign originated around Ewan's work with ATHENA SWAN which works on promoting gender equality in STEM subjects and more specifically bringing more women into engineering. From his work with the student groups and with the international office welcoming the new students from abroad, Ewan set out to assess whether inclusivity and the atmosphere at Swansea University was preventing some students from feeling included or if it made them feel isolated. Ewan consulted with several different departments to lay the groundwork for a survey that examined these issues. This survey was distributed online to students through Survey Monkey and shared via email and Facebook.

Ewan received under 100 respondents but even with a limited reach the results were clear: 67% of people felt welcomed when they arrived at Swansea, 73% of students feel there is a Swansea Student identity that they relate to and 91% feel part of the Swansea Community. "We received useful feedback on how the Students' Union could improve what they already do to help welcome students and expand inclusivity which was passed on to the Student Partnership and Engagement Committee and several other departments to inform on how to improve our University."

Study Aid Campaign

During the January examination period, the education zone launched the campaign for #StudyAid16 with the help of the Student Reps. This was a massive success as we served over 4000 students FREE tea, coffee, hot chocolates and biscuits at both Singleton and Bay Campus library over the period of 10 days. There were 100 hours of volunteering time dedicated to support students during the busy examination period.

For the summer examination period, we supported and served an estimated 7000 students, totalling both January and Summer to an estimated 10,000. We saw an increase in the numbers due to the extra 9 days of the summer exam period. There were 160 hours volunteered and with the financial support of all the seven colleges (£200 each) we were able to cater and deliver for all the demands.

In addition to the FREE tea, coffee, hot chocolates and biscuits, we provided a healthy alternative of water bottles, bananas and apples. Alongside this, we were able to introduce weekly bonus events for both Bay and Singleton such as FREE; Henna, yoga, massage and a dog cuddling sessions.

The study aid campaign this academic year has been described as the biggest and most rewarding campaign yet and this is all due to a big thanks to the student reps, Union and Library staff and the support from colleagues in the University and the Colleges.

No Exams on Saturdays Campaign

Saturday exams are officially cancelled after consultations with students and University colleges. At the University Learning and Teaching Committee, Pro-Vice Chancellor Martin Stringer announced that Saturday exams will be discontinued following the online poll held by Education Officer, Robiu Salisu. The majority of Students voted ‘no’ in response to the “Should Saturday exams remain?” question.

The outcomes from the poll were:

  1. No Saturday exams but longer period into revision week = 372 (36%)
  2. Keep Saturday exams = 306 (30%)
  3. No Saturday exams but more frequent (eg.2 per day) = 49 (5%)
  4. No Saturday exams but longer period into employability week. = 302 (29%)

The turnout for the poll was over 1025 responses from students, which is an impressive engagement from the Students' Union and its Education Zone, which is made up of subject and college reps. Further consultation was continued for many months, with discussion at all levels in each College, before receiving a final verdict from each.

So what does this mean? Well changes will be made for the 2017 January exam season and beyond. Saturday exams don’t currently run through June so that won’t be affected. What it will mean though is that the exam period will be extended into Thursday and Friday of revision week. There will also be an undertake review of the structure of the academic year and assessments and the assessment load by the University in the next year.

Fel cynrychiolydd, cwch chi’r cyfle i gynnal ymgyrchoedd o’ch dewis eich hun. Peidiwch â phoeni, cewch chi gefnogaeth gan UM, fel cyllid, ymchwil a phopeth sydd ei angen.

Isod, ceir rhai o ymgyrchoedd arbennig a gynhaliwyd gan y Parth Addysg:

Cylchgrawn yr Ysgol Feddygaeth

Cynhaliodd April Rees, myfyriwr Coleg Meddygaeth yn ei thrydedd flwyddyn, ymgyrch i sefydlu a chynnal cylchgrawn newydd yn ei Choleg.

Mae Vitae Scientia yn adolygiad blynyddol gan fyfyriwr yr Ysgol Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n cynnwys gwaith myfyrwyr o bob cwrs yn yr ysgol Feddygol, gan gynnwys traethodau ac adolygiadau myfyrwyr. Mae'r adolygiad blynyddol yn cael ei olygu gan fyfyrwyr a staff. Ei nod yw rhoi mewnwelediad i ddarpar fyfyrwyr i gyrsiau y maent yn gwneud cais amdanynt. I fyfyrwyr cyfredol sy'n astudio ar hyn o bryd yn ystod blynyddoedd cynharach eu cwrs, mae'n amlygu pa safon o waith y dylent ei gyflawni. I'r myfyrwyr sydd ar y tîm golygu, mae'n rhoi cyfle iddynt ennill sgiliau newydd. Os yw eich gwaith chi wedi cyhoeddi yn y cylchgrawn neu os ydych chi ar y tîm golygu, mae cymryd rhan mewn cylchgrawn yr Ysgol Feddygol yn bwynt siarad gwych ar gyfer cyfweliadau.

Gweithle Astudio'r Gyfraith a Throseddeg

Mae Menna Harley a Rundeer Singh yn Gynrychiolwyr Myfyrwyr ar gyfer Coleg y Gyfraith a Throseddeg. Roeddent wedi gweithio ar ymgyrch i agor ystafelloedd yn yr adeilad Richard Price (adeilad y gyfraith) i fyfyrwyr a oedd angen lle tawel i fynd i astudio neu wneud gwaith grwp.

Crëwyd yr ymgyrch oherwydd bod angen lle i fyfyrwyr y Gyfraith astudio - mae'n rhaid i fyfyrwyr wneud gwaith grwp yn aml, ac nid oedd rhywle dawel i fynd rhan fwyaf o’r amser. Yr oedd yr hyn yn ofyniad pwysig gan nifer o fyfyrwyr. Roedd Menna a Rundeer yn hapus ein bod ni'n gallu darparu’r gweithle astudio ma i fyfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg! "Er ein bod ni’n gadael y Brifysgol ein hunain, mae'n deimlad hyfryd i wybod ein bod ni wedi gwneud gwahaniaeth bach, yn enwedig drwy ddeall pwysigrwydd y gwahaniaeth bach i’ch gradd."

Ar Frig y Don

Cynhaliodd Ewan High, myfyriwr yn ei ail flwyddyn yn astudio Awyrofod, a chynrychiolydd is-raddedig y Coleg Peirianneg, ymgyrch ar gynwysoldeb.

Dechreuodd yr ymgyrch hon ynghylch gwaith Ewan gydag ATHENA SWAN sy'n gweithio ar hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol mewn pynciau STEM, ac yn fwy penodol i gynyddu’r nifer o fenywod yn y maes peirianneg. O'i waith blaenorol gyda'r grwpiau o fyfyrwyr a'r swyddfa ryngwladol yn croesawu'r myfyrwyr newydd o dramor, bwriad Ewan oedd asesu cynwysoldeb a'r awyrgylch ym Mhrifysgol Abertawe o ran atal rhai myfyrwyr rhag teimlo'n gynwysedig, neu os oedd yn gwneud iddyn nhw deimlo’n ynysedig. Ymgynghorodd Ewan â nifer o wahanol adrannau i osod haen ddechreuol ar gyfer arolwg i archwilio ar y materion hyn. Dosbarthwyd yr arolwg hwn ar-lein i fyfyrwyr trwy ‘Survey Monkey’, a'i rannu drwy e-bost a Facebook.

Derbyniodd Ewan llai na 100 o ymatebion i’r arolwg, ond hyd yn oed gyda chyrhaeddiad cyfyngedig, roedd y canlyniadau'n glir: roedd 67% o bobl yn teimlo eu bod nhw wedi cael eu croesawi pan ddaethant i Abertawe, roedd 73% o fyfyrwyr yn teimlo eu bod nhw'n gallu uniaethu â hunaniaeth Myfyrwyr Abertawe, ac roedd 91% yn teimlo'n rhan o'r Gymuned yn Abertawe. "Cawsom adborth defnyddiol ar sut y gallai Undeb y Myfyrwyr wella'r hyn y maent yn ei wneud i helpu i groesawu myfyrwyr ac ehangu ar ei gynwysoldeb. Trosglwyddwyd y wybodaeth hon i'r Bartneriaeth Myfyrwyr a'r Pwyllgor Ymgysylltu, a sawl adran arall i roi gwybod sut i wella ein Prifysgol."

Ymgyrch Cymorth Astudio

Yn ystod cyfnod arholiadau mis Ionawr, lansiodd y parth addysg ymgyrch #StudyAid16 gyda chymorth y Cynrychiolwyr. Roedd hyn yn llwyddiant ysgubol wrth i ni ddarparu te, coffi, siocledi poeth a bisgedi AM DDIM i dros 4,000 o fyfyrwyr yn Llyfrgell Singleton a'r Bae dros gyfnod o 10 diwrnod. Neilltuwyd 100 awr o wirfoddoli i gefnogi myfyrwyr yn ystod y cyfnod arholiadau prysur.

Ar gyfer cyfnod arholiad yr haf, cefnogon ni tua o 7,000 o fyfyrwyr. Mae hyn felly yn creu cyfanswm o tua 10,000 o fyfyrwyr dros gyfnodau mis Ionawr a’r Haf. Gwelsom gynnydd yn y niferoedd oherwydd bod y cyfnod arholiadau yn ystod yr haf 9 diwrnod yn hirach. Gwirfoddolwyd 160 awr, a gyda chymorth ariannol holl golegau'r Brifysgol (7 ohonynt yn rhoi £200 yr un), roeddem yn gallu darparu ar gyfer holl ofynion y myfyrwyr.

Yn ogystal â gweini’r te, coffi, siocledi poeth a bisgedi am ddim, roedd yna opsiynau iach eraill i ddewis fel poteli dwr, bananas ac afalau. Yn gyfochrog â hyn, roeddem yn gallu cyflwyno digwyddiadau ychwanegol am ddim yn wythnosol ar gampws y Bae a Singleton fel; Henna, ioga, tylino a sesiynau cwtsho cwn.

Disgrifir yr ymgyrch cymorth astudio’r flwyddyn academaidd fel yr ymgyrch mwyaf gwerth chweil hyd yn hyn, ac mae diolch i’r cynrychiolwyr, staff yr Undeb a'r Llyfrgell, a'r gefnogaeth gan gydweithwyr yn y Colegau a’r Brifysgol.

Ymgyrch i wahardd arholiadau ar Ddydd Sadwrn

Mae arholiadau ar Ddydd Sadwrn wedi cael eu gwahardd yn swyddogol ar ôl ymgynghori â myfyrwyr a cholegau’r Brifysgol. Cyhoeddwyd gan y Dirprwy Is-Ganghellor, Martin Stringer, i'r Pwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol, y bydd arholiadau ar Ddydd Sadwrn yn dod i ben yn dilyn yr arolwg ar-lein a gynhelir gan y Swyddog Addysg, Robiu Salisu. Pleidleisiodd mwyafrif y myfyrwyr 'na' mewn ymateb i'r cwestiwn "A ddylai arholiadau ar Ddydd Sadwrn barhau?"

Canlyniadau’r arolwg oedd:

  1. Dim arholiadau ar Ddydd Sadwrn ond fwy arholiadau yn lle wythnos adolygu = 372 (36%)
  2. Parhau i gynnal arholiadau ar Ddydd Sadwrn = 306 (30%)
  3. Dim arholiadau ar Ddydd Sadwrn ond cynnal arholiadau yn fwy aml (e.e. 2 y diwrnod) = 49 (5%)
  4. Dim arholiadau ar Ddydd Sadwrn ond arholiadau yn lle wythnos gyflogadwyedd = 302 (29%)

Derbyniwyd dros 1025 o ymatebion gan fyfyrwyr, mae hyn yn dangos ymgysylltiad trawiadol gan Undeb y Myfyrwyr a'i Barth Addysg (sy'n cynnwys cynrychiolwyr pwnc a choleg). Cyn cael dyfarniad terfynol, parhawyd ymgynghoriad pellach am sawl mis. Trwy gynnal sawl trafodaeth ar bob lefel, o bob coleg o fewn y Brifysgol.

Felly beth yw hyn yn ei olygu? Gwneir newidiadau ar gyfer tymor arholiadau Ionawr 2017 a thu hwnt i hynny. Ar hyn o bryd, nid yw arholiadau ar Ddydd Sadwrn yn cael eu cynnal ym mis Mehefin felly ni fydd hyn yn cael ei effeithio. Fodd bynnag, bydd cyfnod yr arholiadau yn cael ei ymestyn i Ddydd Iau a Dydd Gwener yr wythnos adolygu. Hefyd, bydd adolygiad o strwythur ac asesiadau’r flwyddyn academaidd, a'r llwyth asesu gan y Brifysgol yn cael ei gynnal flwyddyn nesaf.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)