Policies

What do we mean by 'Policy'?

Policies provide structure and direction to the Union and its Elected Officers, guiding the work that is achieved throughout the year, linking everything from ‘No Exams on a Saturday’ to ‘Zero Tolerance’ and ‘Anti-Racism’ policies.

How are they Created?

All our policies come from Swansea students in the form of motions. If a motion passes it becomes a policy, and the Union will create a plan to work towards the goals of the policy.

After three years, each policy is reviewed by our Executive Committee and can either be renewed for a following three years, or can lapse and be removed from our policy book.

What policies do we have?

To view our current policies, please download our policy book

Beth ydyn ni'n golygu gan 'Bolisi'?

Mae polisïau’n rhoi strwythur a chyfeiriad i'r Undeb a'r Swyddogion Etholedig, drwy arwain y gwaith sy'n cael ei wneud drwy gydol y flwyddyn, fel ymgyrch 'Dim Arholiadau ar Ddydd Sadwrn' i 'Dim Goddefgarwch' a 'Di-Hiliaeth.

Sut ydyn nhw'n cael eu creu?

Mae ein holl bolisïau’n dod gan fyfyrwyr mewn ffurf cynigion. Os yw cynnig yn pasio, mae'n troi mewn i bolisi, a bydd yr Undeb yn creu cynllun i weithio tuag at y polisi.

Ar ôl 3 blynedd, mae pob polisi yn cael ei adolygu gan ein Pwyllgor Gweithredol ac yn gallu cael ei adnewyddu am 3 blwyddyn arall, neu ei dynnu o'n llyfryn polisïau

Pa bolisïau sydd gennym ni?

I weld ein polisïau cyfredol, lawrlwythwch ein llyfryn polisïau

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)