NUS Delegates

The National Union of Students (NUS) is made up all the Students’ Unions across the country including this one. This means it holds around 650 unions with over 7million students.

Every year, NUS hold some conferences to carry out research, lobby the government, create campaigns, vote on national policy and vote for national Full-Time Officers (like ours, but for the whole UK).

Every year, you elect Swansea students to be delegates, and they go along and represent your voices as students.

NUS Delegates go to national conferences to represent us (your Union) and you (our students). We cover the cost of accommodation and travel, and all we ask for in return is that you attend the conference and give Swansea Uni students with a voice. 

There are two conferences you can be a delegate for:

NUS Wales Conference
26.02.20-27.02.20
Welsh students’ unions set the priorities for the year. Delegates hear from speakers, debate the future of NUS Wales and elect their leaders. It happens once a year and it's a great place to network with students and activists and recognise the talent in the student movement with the NUS Wales Awards.

NUS UK Conference
31.03.20-02.04.20
The policy-making part of NUS brings around 1,000 delegates together from students' unions across the UK to discuss, debate, vote and elect the leaders for the year ahead.

There’s 6 NUS UK Delegate roles (3 women and 3 open places) and 4 NUS Wales Delegate positions (2 women and 2 open places) to fill and you can stand in both elections if you want to. 

We elect these delegates in the Autumn. Anyone can nominate themselves as long as they're a current student or Full-Time Officer.

For more information please email student.voice@swansea-union.co.uk

 

To find out more about NUS and conferences please email: student.voice@swansea-union.co.uk

Mae Undebau Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) yn cynnwys Undebau Myfyrwyr y wlad, gan gynnwys ni! Golygu hyn fod ganddo tua 650 o undebau a dros 7 miliwn o fyfyrwyr.

Bob Blwyddyn, mae UCM yn cynnal nifer o gynadleddau polisi i wneud ymchwil, lobio'r llywodraeth, creu ymgyrchoedd, pleidleisio ar bolisïau cenedlaethol ac ethol Swyddogion Llawn-amser (fel ein rhai ni, ond ar gyfer y DU i gyd).

Bob blwyddyn, chi sy'n ethol myfyrwyr Abertawe i fynd a chynrychioli lleisiau myfyrwyr. Gelwir y bobl hyn yn 'gynrychiolwyr'.

Mae Cynrychiolwyr UCM yn mynychu dwy gynhadledd i gynrychioli ni (eich Undeb) a chi (ein aelodau). Ni sy'n talu cost y llety a thrafnidiaeth er mwyn i chi fynychu'r cynadleddau a rhoi llais i fyfyrwyr Abertawe.

Mae yna ddwy gynhadledd y gallwch chi fod yn gynrychiolydd ar eu cyfer:

Cynhadledd UCM Cymru
26.02.20-27.02.20

Mae cynrychiolwyr o undebau myfyrwyr Cymraeg yn dod at ei gilydd i flaenoriaethu ar gyfer y flwyddyn, clywed gan siaradwyr, dadlau dyfodol UCM Cymru ac ethol arweinwyr. Mae'n digwydd unwaith y flwyddyn ac yn gyfle gwych i rwydweithio â myfyrwyr ac actifyddion a chydnabod talent ymysg myfyrwyr gyda Gwobrwyon UCM Cymru.

Cynhadledd UCM DU
31.03.20-02.04.20

Mae'r rhan o UCM sy'n gwneud y penderfyniadau yn dod â tua 1,000 o gynrychiolwyr at ei gilydd o undebau myfyrwyr ledled y DU i drafod, dadlau, pleidleisio ac ethol arweinwyr newydd.

Mae yna 6 rol Cynrychiolydd UCM DU (3 fenyw a 3 lle agored)  a 4 rol Cynrychiolydd UCM DU (2 fenyw a 2 le agored) a gall unigolion sefyll am y ddau os hoffen nhw.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: student.voice@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)