Societies & Services Officer
Chris Freestone
 

As a student, Chris sat on the Geology Committee for 3 years. He's a Geography graduate which gives him a passion for the environment and travelling. He's got a year's experience of being your Societies and Services Officer under his belt, but he decided he's got more to offer. His quick wit and caring attitude make him a much-loved officer amongst students.

'Hello! I'm Chris and I'm the Societies and Services officer for this year. My role is split between supporting societies and overseeing the running of our Union services. If you have any issues or ideas about these things, just get in touch!'

 

Chris’ ‘to-do’ list (manifesto):

 • Reduce the cost of travelling between campuses
 • Open an additional shop on Bay Campus
 • Increase the size of 52°
 • Introduce a £3 meal deal in Costcutter
 • Run a student competition to open a new service
 • Widen the range of Travel Shop trips
 • Specialised society rooms
 • Ensure academic societies get support from their colleges
 • Instate a “New Society Package”
 • Lobby the University for £10,000 for societies’ competitions
 • Set up a green grant for societies
 • Run Union services sustainably and using as little plastic as possible
 • Keep more services open over the summer period

 

Roles & Responsibilities

Represents 130 societies

Makes sure that all Union services are student friendly

Works with society exec members to ensure fair representation

Swyddog Cymdeithasau & Gwasanaethau
Chris Freestone
 

Fel myfyriwr, roedd Chris ar Bwyllgor y Gymdeithas Ddaeareg am 3 mlynedd. Mae'n gyn-fyfyriwr Daearyddiaeth, sydd wedi rhoi angerdd iddo am yr amgylchedd a theithio. Mae ganddo brofiad o fod yn Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn barod, ond mae ganddo fwy i'w gynnig. Mae ei bersonoliaeth doniol ac agwedd ofalgar yn sicrhau bod myfyrwyr yn hoff iawn ohono.

‘Helo , fy enw i yw Chris a fi yw’r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau dros y flwyddyn hon. Mae fy rôl wedi rhannu rhwng cefnogi cymdeithasau a goruchwylio gwasanaethau’r Undeb. Os oes gennych chi unrhyw broblemau neu syniadau am y pethau hyn, cysylltwch â fi!’

Rhestr gwneud Chris (maniffesto):

 • Lleihau cost teithio rhwng y ddau gampws
 • Agor siop arall ar Gampws y Bae
 • Cynyddu maint 52°
 • Cyflwyno cinio am £3 yn Costcutter
 • Cynnal cystadleuaeth myfyrwyr i agor gwasanaeth newydd
 • Ehangu ar deithiau'r Siop Deithio
 • Ystafelloedd arbennig i gymdeithasau
 • Sicrhau bod colegau yn rhoi cefnogaeth i gymdeithasau academaidd
 • Cyflwyno "Pecyn i Gymdeithasau Newydd"
 • Lobïo'r Brifysgol i roi £10,000 tuag at gystadlaethau cymdeithasau
 • Cyflwyno grant gwyrdd ar gyfer cymdeithasau
 • Cynnal gwasanaethau'r Undeb yn gynaliadwy a gan ddefnyddio llai o blastig
 • Cadw rhagor o wasanaethau ar agor dros yr haf

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynrychioli 130 o gymdeithasau

Sicrhau bod pob gwasanaeth yn addas ar gyfer myfyrwyr

Cydweithio gydag aelodau gweithredol cymdeithasau er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cael eu cynrychioli'n deg

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)