News // More

Written by Swansea University Students' Union on .

Upcoming Events // More

Tue 22nd September

Freshers' Fayre
22nd September 10am - 23rd September 5pm

Wed 23rd September

Freshers' Fayre
22nd September 10am - 23rd September 5pm

Sun 4th October

Jack Savoretti
7:30pm - 11pm
Sin City Swansea
Live at Sin City, Swansea Sunday 4th October 2015 Jack Savoretti Support to be confirmed. Tickets: £16.50 Adv Age: 16+ Doors 19:30
Buy Tickets

Sat 24th October

Flight Brigade
7pm - 11pm
Sin City Swansea
Flight Brigade Support: TBA Date: Saturday 24th October 2015 Doors: 19:30 Aged: 16+ Tickets available from: www.sincityclub.co.uk www.swansea-union.co.uk www.seetickets.com
Buy Tickets

Tue 24th November

Space - Live
7:30pm - 11pm
Sin City
Buy Tickets

Fri 27th November

My Union // More

Union Officers

Blogs // More

Blogged by Swansea University Students' Union on .

Events // More

Tickets

Create and/or Log In to your account to view ticket availability.

Tickets

Qty
View Basket

Gallery

Related Events

Student Swansea Events
Swansea University Students' Union Freshers' Fayre
22nd September 10am - 23rd September 5pm
Societies | Union Events | Freshers Events | Coverflow Events | Coverflow Union
Sin City Flight Brigade
24th October 7pm - 11pm
Sin City Swansea
Flight Brigade Support: TBA Date: Saturday 24th October 2015 Doors: 19:30 Aged: 16+ Tickets available from: www.sincityclub.co.uk www.swansea-union.co.uk www.seetickets.com
Buy Tickets
Live Music | Coverflow Events | Coverflow Union
Sin City Flight Brigade
24th October 7pm - 11pm
Sin City Swansea
Flight Brigade Support: TBA Date: Saturday 24th October 2015 Doors: 19:30 Aged: 16+ Tickets available from: www.sincityclub.co.uk www.swansea-union.co.uk www.seetickets.com
Buy Tickets
Live Music | Coverflow Events | Coverflow Union
Sin City Jack Savoretti
4th October 7:30pm - 11pm
Sin City Swansea
Live at Sin City, Swansea Sunday 4th October 2015 Jack Savoretti Support to be confirmed. Tickets: £16.50 Adv Age: 16+ Doors 19:30
Buy Tickets
Live Music
Sin City Flight Brigade
24th October 7pm - 11pm
Sin City Swansea
Flight Brigade Support: TBA Date: Saturday 24th October 2015 Doors: 19:30 Aged: 16+ Tickets available from: www.sincityclub.co.uk www.swansea-union.co.uk www.seetickets.com
Buy Tickets
Live Music | Coverflow Events | Coverflow Union
Sin City Space - Live
24th November 7:30pm - 11pm
Sin City
Buy Tickets
Live Music
Sin City Pearl Jam UK - The Worlds Greatest Pearl Jam Tribute
27th November 7:30pm - 11pm
Sin City
Buy Tickets
Live Music

Tue 22nd September

Wed 23rd September

Sun 4th October

Jack Savoretti
Sin City Swansea
Live at Sin City, Swansea Sunday 4th October 2015 Jack Savoretti Support to be confirmed. Tickets: £16.50 Adv Age: 16+ Doors 19:30
Buy Tickets

Sat 24th October

Flight Brigade
Sin City Swansea
Flight Brigade Support: TBA Date: Saturday 24th October 2015 Doors: 19:30 Aged: 16+ Tickets available from: www.sincityclub.co.uk www.swansea-union.co.uk www.seetickets.com
Buy Tickets

Tue 24th November

Academic

Charitable

Faith & Cultural

Hobbies & Interests

Media

Performing Arts

Political & Campaigning

Support and Services

Swansea University Students' Union
Swansea University Students’ Union Back On Track/ Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe nôl ar y Trywydd

Wed 12 Aug 2015

Swansea University Students’ Union is pleased to announce a result of 75% student satisfaction in this years NSS results! The achievement places The Union in the upper quartile of Students’ Unions in the UK and is a testament to our staff members and students’ hard work on the journey to improving the student experience in Swansea.


The National Student Survey (NSS) is the main student feedback vehicle in UK universities. It's sent to final-year students to gather views about what they think about the quality of their time at Uni. The results help compile university league tables, which is a way of making institutions more accountable.


Discussing the NSS results Education Officer Robiu Salisu said:


‘This is a huge achievement and I want to thank our students for giving us such encouraging feedback. However, we still have a long journey ahead to achieve our overall goal of over 80% students satisfaction. This year we hope to achieve even more to ensure students’ have increased trust and satisfaction in what we do.’


After a decline in satisfaction in 2014 we’re proud to acknowledge that we’re back on track and better than ever.


-


Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn falch i gyhoeddi canlyniad o 75% o foddhad gan fyfyrwyr yn ôl canlyniadau NSS eleni! Mae’r llwyddiant hwn yn rhoi’r Undeb ar chwartel uchaf Undebau Myfyrwyr yn y DU ac mae’n destament i waith caled ein haelodau staff a’n myfyrwyr ar y daith i wella profiad myfyrwyr yn Abertawe.


Prif gyfrwng adborth myfyrwyr ym mhrifysgolion y DU yw’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS). Mae’n cael ei anfon at fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i gasglu safbwyntiau am beth yr ydynt yn meddwl am ansawdd eu hamser yn y Brifysgol. Mae’r canlyniadau yn helpu i lunio tablau cynghrair prifysgolion, sy’n ffordd o wneud sefydliadau yn fwy atebol.


Wrth drafod canlyniadau’r NSS, dywedodd y Swyddog Addysg Robiu Salisu:


‘Dyma gyflawniad enfawr ac rydw am ddiolch i’n myfyrwyr am roi adborth mor galonogol i ni. Fodd bynnag, mae yna daith hir o’n blaenau cyn i ni gyrraedd ein nod gyffredinol o dros 80% o foddhad gan fyfyrwyr. Eleni, rydym yn bwriadu i gyflawni mwy eto er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cynyddu ymddiriedaeth a boddhad yn ein gwaith.’


Ar ôl lleihad mewn boddhad yn 2014, rydym yn falch i gydnabod ein bod ni nôl ar y trywydd cywir ac yn well nag erioed.

 

 

 
Swansea University Students' Union
A Statement on Proposed Visa Changes / Datganiad ar Newidiadau Arfaethedig Visa

Wed 05 Aug 2015

On the 13th of July the Home Office announced changes in plans for visa regulations for international students in further and higher education.

The Minister of State for Immigration, James Brokenshire, said these measures have been proposed in order to “reduce net migration and tackle immigration abuse, whilst maintaining an excellent offer for students who wish to study at our world-class Universities”

Swansea University Students’ Union feels that these changes would be detrimental for international students and the wider student body for the following reasons:

·         International students’ who’ve studied in the UK would need to leave the UK immediately upon completion of their studies.

·         International Students studying at college level that are interested in foundation courses at higher education institutions will no longer be able to do so under the Tier 4 visa rout

·         International students will be unable to work at all during term time where they previously had a ten hour a week limit.

It is our opinion that these restrictions are wholly unfair and will remove intentional students’ desire to remain in the UK for Higher Education. These changes would be detrimental to the student experience of international students and would unfairly inhibit their ability to support their studies in the UK through employment. 

As a result, Swansea University Students’ Union will be taking strong steps to campaign against these changes.

-

Ar Orffennaf 13eg, cyhoeddwyd y Swyddfa Gartref newidiadau yn y cynlluniau am reoliadau teitheb am fyfyrwyr rhyngwladol sydd mewn addysg bellach ac addysg uwch. Dywedodd Y Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo, James Brokenshire, fod y mesurau hyn wedi’u cynnig er mwyn “lleihau mudo net a mynd i’r afael â chamdriniaeth mewnfudiad, wrth gynnal cynnig ardderchog i fyfyrwyr sydd am astudio yn ein Prifysgolion o safon fyd-eang”

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn teimlo y byddai’r newidiadau hyn yn niweidiol i fyfyrwyr rhyngwladol a’r corff myfyrwyr ehangach am y rhesymau canlynol:

 

·         Byddai rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol sydd wedi astudio yn y DU adael y DU yn syth ar ôl cwblhau eu hastudiaethau.

·         Ni fydd modd i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio ar lefel coleg ac sydd â diddordeb mewn cyrsiau sylfaenol mewn sefydliadau addysg uwch wneud hyn dan lwybr teitheb Haen 4, bellach.

·         Ni fydd modd i fyfyrwyr rhyngwladol weithio o gwbl yn ystod y tymor lle oedd ganddynt derfyn deg awr yr wythnos yn flaenorol.

Yn ein barn ni, mae’r cyfyngiadau hyn yn gwbl annheg a byddant yn cael gwared ar awydd myfyrwyr rhyngwladol i aros yn y DU am Addysg Uwch. Byddai’r newidiadau hyn yn niweidiol i brofiad myfyrwyr rhyngwladol a byddant yn rhwystro eu gallu i gefnogi eu hastudiaethau yn y DU trwy gyflogaeth yn annheg.

O ganlyniad, bydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cymryd camau cryf i ymgyrchu yn erbyn y newidiadau hyn.

 
Swansea University Students' Union
Green Impact Students’ Unions Excellence Award / Gwobr Rhagoriaeth Effaith Gwyrdd Undeb y Myfyrwyr

Fri 31 Jul 2015

Swansea University Students’ Union has been Highly Commended for Green Impact Students’ Unions Excellence Award. Accepting the commendation at the NUS Students’ Union Awards, the award recognises the Students’ Unions long running commitment to improving the environment on and around campus.

Green Impact provides a framework for greening students’ unions, covering actions around waste, travel, procurement, biodiversity, energy use, and student engagement. The Excellence accreditation is a year-long reward project which allows students’ unions who have achieved a Green Impact Gold award for two consecutive years to take a year’s break from the workbook.

 

To gain the accreditation Swansea University Students’ Union focused on sustainable travel, a hot topic with the upcoming dual campus. Swansea University Students’ Union teamed up with the Sustainability Team in Swansea University to organise monthly library stands with the aim to engage students and share information face to face on various sustainable methods of travelling. Every month the Union presented a new theme and focus ensuring that sustainable travel was transparent and accessible to students.

 

Receiving the award at the NUS Students’ Union Awards, Welfare Officer Lloyd Harris said:

‘I am absolutely delighted that our union has won this award! It's a true testament to the hard-working staff who have risen to a challenge larger than the Green Impact workbook. This couldn't have been achieved without the dedicated people involved who have given up a large portion of their time to the project’

The Students’ Union is looking forward to continuing the effort to make our Union greener.

-

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi cael ei Ganmol Llawer ar gyfer Gwobr Rhagoriaeth Effaith Gwyrdd Undeb y Myfyrwyr. Trwy dderbyn y canmoliaeth yn noson wobrwyo’r Undeb Myfyrwyr NUS, cydnabyddir ymrwymiad parhaol Undeb y Myfyrwyr i wella’r amgylchedd ar ac oddi ar y campws.

Mae Effaith Gwyrdd yn darparu fframwaith ar gyfer gwneud Undebau Myfyrwyr yn fwy gwyrdd, gan gynnwys gweithredoedd ar wastraff, trafnidiaeth, caffael, bioamrywiaeth , y defnydd o ynni , ac ymgysylltu â myfyrwyr. Mae’r achrediad o Ragoriaeth yn brosiect wobrwyol flwyddyn o hyd sy’n galluogi Undebau Myfyrwyr sydd wedi cyflawni gwobr Effaith Gwyrdd Aur dwy flynedd yn olynol i gymryd saib o’r llyfr gwaith am flwyddyn.

Er mwyn ennill yr achrediad canolbwyntiodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar drafnidiaeth cynaliadwy, sy’n agwedd pwysig ar hyn o bryd gyda’r campws newydd yn dod. Gweithiodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe gyda Thîm Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Abertawe i drefnu stondinau misol yn y llyfrgell er mwyn ymgysylltu a rhannu gwybodaeth wyneb yn wyneb â myfyrwyr ar amryw ddull cynaliadwy o deithio. Pob mis fyddai’r Undeb yn cyflwyno thema newydd a chanolbwyntio  fod trafnidiaeth cynaliadwy yn amlwg ac yn hygyrch i fyfyrwyr.  

Pan yn derbyn y wobr yn noson wobrwyo’r Undeb Myfyrwyr NUS, dwedodd Lloyd Harris y Swyddog Lles:

‘I am absolutely delighted that our union has won this award! It's a true testament to the hard-working staff who have risen to a challenge larger than the Green Impact workbook. This couldn't have been achieved without the dedicated people involved who have given up a large portion of their time to the project’

Mae Undeb y Myfyrwyr yn edrych ymlaen i barhau gyda’r ymdrech i wneud ein Undeb yn fwy gwyrdd.

 

 

 
Swansea University Students' Union
Lewys Aron is new President | Lewys Aron yw llwyd newydd!

Wed 24 Jun 2015

Lewys Arôn has been elected president of the Students’ Union following the resignation of previously elected Ajjing Jipur.

Six candidates were running for the position and the election went to all seven stages until Lewys became a clear winner. The by-election made history by being the first ever to be ran entirely online with 976 students voting overall with a huge 804 voters being Full-Time Undergraduates.

The Students’ Union welcomes Lewys into his new role and looks forward to working with him to ensure that his plans and the plans of the students he represents become successes.

-

Lewys Aron yw llywydd newydd yr Undeb y Myfyrwyr yn dilyn ymddiswyddiad Ajjing Jipur .

Roedd chwe ymgeisydd yn rhedeg ar gyfer y swydd ac aeth yr etholiad at bob saith cam nes nath Lewys ddod yn enillydd clir. Mae'r isetholiadau creu hanes drwy fod y cyntaf erioed i gael ei rhedeg yn gyfan gwbl ar-lein gyda 976 o fyfyrwyr yn pleidleisio ar y cyfan gyda enfawr 804 o bleidleiswyr yn Amser Llawn Israddedigion .

Mae’r Undeb y Myfyrwyr yn croesawu Lewys yn ei rôl newydd ac yn edrych ymlaen at weithio gydag ef i sicrhau bod ei gynlluniau a'r cynlluniau'r myfyrwyr y mae'n eu cynrychioli yn dod llwyddiannau.

 

 
Swansea University Students' Union
Vote Now | Pleidleisio Nawr

Mon 22 Jun 2015

Polls are open - vote now! 
 
Polls for the presidential by-election have opened and will close tomorrow (Tuesday) at 5 pm.
Cast your vote and decide who will be the next President of the Students' Union. 
 
The candidates running: 
 
 
 
 
 
 
 
This election is decided by preferential voting and your second choice counts too!
 
The successful candidate will be announced at 1pm on Wednesday, 24th June in JC's.   
 
-
 

Pleidleisiau yn agored - pleidleisio nawr!

Mae’r pleidleisiau ar gyfer yr arlywyddol is-etholiad wedi ei agor a bydd yn cau yfory ( dydd Mawrth) am 5yp. Pleidleisio a phenderfynu pwy fydd y Llywydd nesaf yr Undeb y Myfyrwyr.

Ymgeiswyr sydd yn rhedeg yw:

Deonte Jam

 
 
 
 
 
 
Gwiriwch eu maniffestos a phleidleisio yma: http://www.swansea-union.co.uk/elections/ 
 
Mae'r etholiad yn cael ei benderfynu gan bleidlais ffafriol ac mae eich ail ddewis yn cyfrif hefyd!
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyhoeddi am 1pm ar Dydd Mercher, 24 Mehefin yng JC.

 

 
Swansea University Students' Union
SU Wins Best Bar None Award / Undeb y Myfyrwyr yn Dathlu Gwobr Best Bar None!

Tue 09 Jun 2015

Swansea University Students’ Union Celebrates Best Bar None Award!

Swansea University Students’ Union has been awarded the Best Bar None Award for demonstrating best practice within its bars and clubs. This award means that Student Union owned club Sin City, is the only club in the city centre to host this award!

Best Bar None is a National Award Scheme supported by the Home Office and aimed at promoting responsible management and operation of alcohol licensed premises. JC’s, Wonky Sheep, Diva’s and Sin City were all awarded Bronze for a range of criteria including their good management and being a safe and enjoyable environment for customers. Achieving a Best Bar None award ensures everyone that comes to a Union run bar or club can enjoy a great time, whilst feeling reassured by the fact they are responsibly and safely run.

Martin Caldwell the Unions Finance and Commercial Manager said that 'The Best Bar None Award is a wonderful achievement for the Union, it reflects the efforts put it by our commercial team to improve standards across our licensed premises and promote responsible alcohol retailing. The award shows that the student experience in our venues is now better than ever and will keep improving in the future.'

The Students’ Unions took part in the Best Bar None scheme as a part of the Alcohol Impact Project. In a bid to tackle irresponsible drinking the Swansea University Students’ Union is involved in the Alcohol Impact Project in collaboration with NUS and the Home Office. The aim of the project is to change the culture surrounding students’ alcohol consumption. Currently in in its pilot year the Alcohol Impact Project is being delivered across seven institutions including Nottingham and Brighton University.

 

-

Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn Dathlu Gwobr Best Bar None!

Mae Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Best Bar None am ddangos arferion gorau o fewn ei thafarndai a chlybiau. Mae’r wobr hon yn golygu bod y clwb sy’n eiddo i Undeb y Myfyrwyr - Sin City, yn unig glwb yn y ddinas i gynnal y wobr hon!

Mae Best Bar None yn Gynllun Gwobr Genedlaethol a gefnogir gan y Swyddfa Gartref gyda’r nod o hyrwyddo rheolaeth gyfrifol a gweithredu safleoedd alcohol trwyddedig. Cafodd JC’s Wonky Sheep, Diva’s a Sin City gwobr Efydd ar gyfer ystod o feini prawf sy’n cynnwys ei rheolaeth dda, bod yn amgylcheddol diogel a pleserus ar gyfer ei chwsmeriaid. Mae cyflawni Gwobr Best Bar None yn sicrhau bod pawb sy’n dod i’r bar neu glwb sy’n cael ei redeg gan yr Undeb yn gallu mwynhau, wrth deimlo’n galonnog am y ffaith ei fod yn cael ei redeg yn gyfrifol ac yn ddiogel.

Dywedodd Martin Caldwell, Rheolwr Masnachol a Chyllid yr Undeb fod “The Best Bar None Award is a wonderful achievement for the Union, it reflects the efforts put it by our commercial team to improve standards across our licensed premises and promote responsible alcohol retailing. The award shows that the student experience in our venues is now better than ever and will keep improving in the future.”

Cymerodd Undeb y Myfyrwyr rhan yn Gynllun Best Bar None fel rhan o Brosiect Effaith Alcohol, mewn ymgais i fynd i’r afael ag yfed anghyfrifol mae Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cymryd rhan mewn Prosiect Effaith Alcohol ar y cyd ag UCM a’r Swyddfa Gartref. Nod y prosiect yw newid diwylliant o amgylch myfyrwyr ac yfed alcohol. Ar hyn o bryd mae Prosiect Effaith Alcohol yn cael ei gyflwyno ar draws saith o sefydliadau, gan gynnwys Nottingham a Phrifysgol Brighton. 

-

Hannah Granton

 
Swansea University Students' Union
BY ELECTION 2015 / LLYWYDDOL IS-ETHOLIAD 2015.

Tue 09 Jun 2015

PRESIDENTAL BY-ELECTIONS 2015

Notice has been given of a by-election to elect a new President for the academic year 2015-2016!

Candidates can nominate themselves now! So, if you want to ensure that every student at this University has the opportunity to generate great life-long memories, and are provided with the greatest student experience then get nominating! Becoming the new president will allow you to make huge changes to the way things are done during a hugely exciting time for the University! You’ll get to meet loads of new people, learn endless amounts of new skills, rub shoulders with industry experts and undergo bucket loads of training.

This is your opportunity to create change and to make Swansea University and the Students’ Union an even better place.

Nominations will close on the 15th of June at 15:00! For more informations go to the elections page or click here: www.swansea-union.co.uk/elections


LLYWYDOLIS-ETHOLIAD 2015

Mae rhybudd wedi cael ei roi am isetholiad i ethol Llywydd newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-2016!

Gall ymgeiswyr enwebu eu hunain nawr! Felly os ydych am sicrhau fod bob myfyriwr yn y Brifysgol yn cael y cyfle i gynhyrchu atgofion bythgofiadwy, gan eu darparu gyda phrofiad myfyriwr gorau yna enwebwch! Bydd dod yn Llywydd yn eich galluogi i wneud newidiadau enfawr i’r ffordd gwneir pethau yn ystod y cyfnod cyffroes hyn i’r Brifysgol! Byddwch yn cael y cyfle i gwrdd â llawer o bobl newydd, dysgu amrywiaeth o sgiliau newydd, bod ochr yn ochr ag arbenigwyr diwydiant a chael llond bwced o hyfforddiant.

Dyma eich cyfle i wneud Prifysgol Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr yn lle gwell.

Bydd enwebiadau yn cau ar 15fed o Fehefin am 3yh! Am fwy o wybodaeth ewch i’r dudalen etholiadau neu cliciwch yma: www.swansea-union.co.uk/elections

 
Swansea University Students' Union
President Resigns / Ymddiswyddiad Llywydd Etholedig

Fri 05 Jun 2015

The students' union regrets to announce the resignation of incoming President for 2015/16, Mr Ajjing Jipur. We are really disappointed to lose AJ from the incoming team and hope to be able to encapsulate his vision and passion for the future of the Students' Union into the work of the organisation next year. We wish him the very best for the future and look forward to working with him again as part of the University and Students' Union Alumni.
 
A notice of poll will shortly be posted to announce the process for electing our new President.
 
-----

Mae undeb y myfyrwyr yn drist i gyhoeddi ymddiswyddiad llywydd etholedig 2015/2016, Mr  Ajing Jipur. Rydym wedi ein siomi wrth golli AJ o dîm sabothol blwyddyn nesaf ond rydym yn gobeithio sicrhau bod ei frwdfrydedd a'i weledigaeth ar gyfer yr undeb yn cael eu gweithredu. Rydym yn dymuno pob dymuniad da iddo yn ei ddyfodol ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gydag efe fel cyn-fyfyriwr y brifysgol.

Byddwn yn hysbysu etholiad ar gyfer y swyddogaeth o lywydd cyn gynted a bod modd.

 

Hannah Granton

PR and Communications Officer

Rheolwr CC a Cyfathrebu

 
Swansea University Students' Union
Robiu Awarded / Gwobrwyid Robiu

Thu 04 Jun 2015

Robiu Awarded at NUS Black Students Conference

NUS Black Students Officer of the Year has been awarded to the Students’ Union’s BME Officer, Robiu Salisu. The awards ceremony was the highlight of the NUS Black Students Conference which brought together students from across the UK.

Robiu received the award in recognition of the work he has done as Swansea University Students’ Union’s Black Minority Ethnic Part-Time Officer. Robiu has worked tirelessly as BME part-time officer to increase Black consciousness in the University and within the Union through several events. He celebrated Black History Month through a Poetry Slam and hosted the first Black students’ forum in 2 years, he also ran the ‘stand for nothing’ campaign addressing the need for equality on campus. Despite studying full-time for a degree Robiu has continually worked to increase Black Students participation in the Full Time Officer Election, this year there was a black student running for each post and the Union now have 4 black FTO’s elected for next year.

Robiu says ‘to win Officer of the year was something I never dreamed off and to have my name and Swansea Union recognised at the conference is a huge boost of confidence for me as Officer elect.’ He returns to the University in September as Education Officer.

 

Gwobrwyid Robiu yng Nghynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM

Mae Swyddog Myfyrwyr Croenddu'r Flwyddyn UCM wedi cael ei wobrwyo i Swyddog pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, Robiu Salisu. Y seremoni gwobrwyo oedd uchafbwynt Cynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM a daeth a myfyrwyr o bob cwr o’r DU at ei gilydd

Derbyniodd Robiu y wobr mewn cydnabyddiaeth o’r gwaith mae wedi ei wneud fel Swyddog Rhan-amser Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae Robiu wedi gweithio’n ddiflino fel swyddog rhan amser pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth Du yn y Brifysgol ac o fewn yr Undeb drwy nifer o ddigwyddiadau. Dathlodd Mis Hanes Pobl Dduon drwy Slam Barddoniaeth a chynnal fforwm myfyrwyr duon cyntaf mewn 2 mlynedd, ef hefyd redodd yr ymgyrch ‘sefyll am ddim’ sy’n mynd i’r afael a’r angen am gydraddoldeb ar y campws. Er ei bod yn astudio’n llawn amser am radd, mae Robiu wedi gweithio’n barhaus i gynyddu cyfranogiad o Fyfyrwyr Croenddu yn Etholiadau Swyddog Llawn Amser, eleni roedd myfyrwyr du yn rhedeg ar gyfer bob swydd a’r undeb bellach gyda 4 Swyddog Llawn Amser etholedig ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Robiu ‘I ennill Swyddog y Flwyddyn roedd yn rhywbeth rwyf wedi breuddwydio amdano ac i gael fy enw ac Undeb y Myfyrwyr Abertawe ei gydnabod yn y gynhadledd roedd yn rhoi hwb enfawr i fi fel Swyddog Etholedig’. Mae’n dychwelyd i’r Brifysgol ym mis Medi fel Swyddog Addysg.

 
Swansea University Students' Union
Top five tips for Freshers / Pum prif awgrymiadau ar gyfer y Glas

Thu 21 May 2015

 
With A level exams ongoing it’s almost time to think of Freshers and the plans that come with. Freshers is such an exciting time for any student, you make new friends, see new places and often it’s your first time away from your close friends and family. Speaking to Wales Online this week Hayley Harris at Swansea University Students’ Union Advice and Support Centre gives some advice to those who will be joining us in September (and a reminder to those who are staying with us!):
 
“Our staff offer free, impartial advice on housing and academic problems as well as financial, consumer and personal issues.
 
Here are my top five tips for Freshers:
 
1. Meet lots of new people, join clubs and groups you are interested in.
2. Find a great house with great friends (students can pop in to see us for some advice on house hunting and get their contract checked for free).
3. Get the balance right. Have fun and enjoy a good social life but make sure that your studies are still a priority. Eating sensibly and exercising will help keep you motivated.
4. Be organised! Make sure you know deadline dates, plan your workload in advance and this will save you last minute stress.
5. Don’t suffer in silence. If you have a problem or you don’t understand something, ASK! There are lots of different support systems at Swansea University to help you when the going gets tough.”
This is an extract from an original article from Wales Online. You can find the original article here: http://bit.ly/1FEkOES
 
-
 
Gydag arholiadau lefel A yn barhau mae bron yn amser i feddwl am Wythnos y Glas a'r cynlluniau sy’n ynghlwm. Mae Wythnos y Glas yn adeg cyffroes i unrhyw fyfyriwr, byddwch yn gwneud ffrindiau newydd, gweld llefydd newydd ac yn aml dyma eich tro cyntaf i ffwrdd oddi wrth eich ffrindiau agos a theulu. Wrth siarad â Wales Online wythnos hon mae Hayley Harris o Ganolfan Cymorth a Chynghori Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn rhoi cyngor i’r rhai fydd yn ymuno a ni yn fis Medi (a nodyn atgoffa i’r rhai sy’n aros gyda ni!):
“Mae ein staff yn cynnig cyngor rhad ac am ddim, diduedd ar broblemau tai ac academaidd yn ogystal ag ariannol, defnyddwyr a materion personol.
 
Dyma fy pum prif awgrymiadau ar gyfer y Glas:
1.   Cyfarfod llawer o bobl newydd, ymuno a chlybiau a grwpiau gennych ddiddordeb ynddo.
2.   Dod o hyd i dy gwych gyda ffrindiau gwych (gall myfyrwyr galw heibio i’n gweld am gyngor ar chwilio am dy, gan gael eu contract wedi ei gwirio yn rhad ac am ddim gennym).
3.   Cael y cydbwysedd cywir. Cewch hwyl a mwynhau bywyd cymdeithasol da ond sicrhewch fod eich astudiaethau dal yn flaenoriaeth. Bydd bwyta’n synhwyrol ac ymarfer corff yn helpu cadw eich cymhelliant.
4.   Byddwch yn drefnus! Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod y dyddiadau cau, cynlluniwch eich llwyth gwaith ymlaen llaw gan y bydd hyn yn arbed straen munud olaf.
5.   Peidiwch â dioddef yn dawel. Os oes gennych unrhyw broblem neu nad ydych yn deall rhywbeth GOFYNNWCH! Mae llawer o wahanol systemau cymorth ym Mhrifysgol Abertawe i’ch help pan fydd pethau yn mynd yn anodd.”
 
Dyma ddyfyniad o’r erthygl gwreiddio o Wales Online. Gallwch ddod o hyd i’r erthygl wreiddiol yma:http://bit.ly/1FEkOES
 
 
Swansea University Students' Union
PTO Election Results 2015-16 // Canlyniadau Etholiad Swyddogion Rhan Amser 2015-16

Mon 18 May 2015

10 Part-time Officers for the academic year 2015-2016 have been elected

10 Part-time Officers for the academic year 2015-2016 have been elected. The officers are as follows:

 • Environment Officer - Carlie Andrew
 • Ethics Officer -  Ross McKendrick
 • General Secretary - Hyelni Uba Msheila
 • International Office - Chuchill Oyeinkediton
 • Mature Students' Officer - Rhydian Francis-Morris

Liberation positions:

 • Black, Minority, and Ethnic (BME) Officer - Hamzah Nuggart
 • LGBT Officer (Open Place) - Sam McLaughlin
 • LGBT Officer (Women's Officer) - Hannah Stewart
 • Women's Officer - Heather Wood
 • Students With Disabilities Officer - Ellie Pullen

Neither a Part-time Officer or a Swyddog Yr Iaith Gymraeg (Welsh Affair Officer) were elected. Elections will reopen for these positions in October.

More details are available from administrator@swansea-union.co.uk or jane.nurse@swansea-union.co.uk.


Mae 10 Swyddog Rhan-Amser wedi’u dewis ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-2016. Dyma’r swyddogion:

 • Swyddog Amgylchedd – Carlie Andrew
 • Swyddog Moeseg – Ross McKendrick
 • Ysgrifennydd Cyffredinol - Hyelni Uba Msheila
 • Swyddog Rhyngwladol - Chuchill Oyeinkediton
 • Swyddog Myfyrwyr Aeddfed - Rhydian Francis-Morris

Swyddi Rhyddhad:

 • Swyddog Du, Lleiafrifol ac Ethnig - Hamzah Nuggart
 • Swyddog LHDT (Swydd Agored) - Sam McLaughlin
 • Swyddog LHDT (Swyddog Menywod) - Hannah Stewart
 • Swyddog Menywod - Heather Wood
 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau - Ellie Pullen

Nid oedd Swyddog Rhan Amser neu Swyddog Yr Iaith Gymraeg wedi cael eu hethol. Bydd etholiadau ar gyfer y swyddi hyn yn ailagor ym mis Hydref.

Mae rhagor o fanylion ar gael gan administrator@swansea-union.co.uk neu jane.nurse@swansea-union.co.uk.

 
Swansea University Students' Union
Volunteering for Arrivals Weekend

Fri 15 May 2015

The Student’s Union and Student Services are looking for energetic and passionate volunteers to help with events during Arrivals Weekend!

The Student’s Union and Student Services are looking for energetic and passionate volunteers to help with events during Arrivals Weekend. This will include helping students move into their accommodation, assisting in the Welcome Fair and leading Campus Tours.

You must be available to attend training on Wednesday 16th September and Arrivals Weekend on the 18th and 19th of September.

If you would like to volunteer please fill out the form below. It is a great opportunity to meet new people and to add to your CV!

Open the form.


Mae Undeb y Myfyrwyr a Gwasanaethau Myfyrwyr yn edrych am wirfoddolwyr egnïol ac angerddol i helpu gyda digwyddiadau yn ystod Penwythnos Cyraeddiadau.  Bydd hyn yn cynnwys helpu myfyrwyr i symud mewn i’w llety, cynorthwyo yn y Ffair Croeso ac arwain teithiau o gwmpas y campws.

Mae rhaid i chi fod ar gael i fynychu hyfforddiant ar ddydd Mercher y 16eg o Fedi ac yn ystod Penwythnos Cyraeddiadau ar y 18fed a’r 19eg o Fedi.

Os hoffech wirfoddoli, cwblhewch y ffurflen isod.  Dyma gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd ac ychwanegu at eich CV!

Agor y ffurflen.

 
Swansea University Students' Union
The Part-time Officer campaign for elections is on

Mon 11 May 2015

PTO elections

The heat is on! Candidates for the Part-time Officer positions have put their names forward, written their manifestos and are running for positions this week. The contestants are:

 • Environment Officer - Diana Bee and Carlie Andrews

 • Ethics Officer - Ross McKendrick

 • General Secretary - Hyelni Uba Mshelia

 • International Officer - Churchill Oyeinkediton

 • Part-time Officer - uncontested

 • Mature Students' Officer - Rhydian Francis-Morris

 

Liberation positions:          

 • Black, Minority, and Ethnic (BME) Officer - Hamzah Nurgat

 • LGBT Officer (Open Place) - Sam McLaughlin

 • LGBT Officer (Women's Officer) - Hannah Steward

 • Women's Officer - Heather Wood

 • Students With Disabilities Officer - Ellie Pullen

 • Swyddog Yr Iaith Gymraeg (Welsh Affair Officer) - uncontested


You can read the candidates manifestos here and decide who to vote for! Voting will open at 8am on Thursday and close at 5pm on Friday.

Uncontested positions will be put up for election again in the fall. If you missed nominations this time around there will be another chance for you to go for it!

The results of the elections will be announced at the last Student Forum of the academic year on Friday at 6pm-8pm, Nelson Mandela Suite, Union Building.

Come along to the Student Forum and support your candidate!   

 

 

Mae pwysau nawr! Mae’r ymgeiswyr ar gyfer swyddi y Swyddogion Rhan Amser wedi cyflwyno eu henwau, ysgrifennu eu maniffestos ac yn sefyll ar gyfer y swyddi’r wythnos hon. Yr ymgeiswyr yw:

 • Swyddog yr Amgylchedd -  Diana Bee a Carlie Andrews

 • Swyddog Moeseg - Ross McKendrick

 • Ysgrifennydd Cyffredinol - Hyelni Uba Mshelia

 • Swyddog Rhyngwladol - Churchill Oyeinkediton

 • Swyddog Rhan Amser - Dim Ymgeiswyr

 • Swyddog y Myfyrwyr Aeddfed - Rhydian Francis-Morris

 

Swyddi Rhyddhad:

 • Swyddog Duon, Lleiafrifoedd ac Ethnig - Hamzah Nurgat

 • Swyddog LGBT (agored) - Sam Mclaughlin

 • Swyddog LGBT ( Swyddog Menywod) - Hannah Steward

 • Swyddog Menywod - Heather Wood

 • Swyddog Myfyrwyr gydag Anableddau

 • Swyddog yr Iaith Gymraeg - Dim ymgeiswyr

 

Gallwch ddarllen maniffestos yr ymgeiswyr fan hyn a phenderfynnu pwy i bleidleisio drostynt! Bydd pleidleisio’n dechrau am 8yb Ddydd Iau ac yn gorffen am 5yh Ddydd Gwener.

Bydd swyddi heb ymgeiswyr yn cael eu hagor eto yn yr Hydref er mwyn cael eu hethol. Os fethoch chi’r enwebiadau y tro hyn, bydd cyfle arall gennych chi i fynd amdani!

Caiff canlyniadau’r etholiad hwn eu cyhoeddi yn Fforwm Myfyrywyr olaf y flwyddyn academaidd, Ddydd Gwener, 6yh-8yh yn Ystafell Mandela, Ty’r Undeb.


Dewch i’r Fforwm Myfyrwyr a chefnogi eich ymgeiswydd!

 

 
Swansea University Students' Union
Mandela Plaque Reinstated in SU Building // Adferiad Llechen Mandela yn Adeilad Undeb

Mon 11 May 2015

Nelson Mandela Plaque Reinstated in Student Union Building.

Our Education Officer to-be and current BME Students Officer Robiu Salisu hosted an official naming of the Mandela Suite in Union House by reinstating a Nelson Mandela memorial plaque.

The plaque was originally unveiled in 1985 by a representative of the African National Congress in Britain shortly before the Union building was named ‘Mandela House’. It was previously erected to honour Nelson Mandela’s contribution to the struggle for freedom in South Africa. During renovation works the plaque was removed from the Unions wall and was not replaced.

After being recently rediscovered by Robiu the plaque will now take pride of place in the Mandela Suite. On the day the Student Union also erected two collages which were created from Robiu’s 'if you stand for nothing, you'll fall for anything' campaign which was ran during Freshers Week last September. The campaign was ran to promote diversity and equality on the Swansea University campus which saw students holding up a whiteboard with their statement of 'what they stand up for and why'.

After the recent passing of Nelson Mandela the plaque is as important now than what it was in 1985. The official naming of the Mandela Suite will be a celebration of Nelson Mandela’s achievements and the ongoing pursuit of freedom.

Hannah Granton

PR and Communications Manager

 

Adferiad Llechen Nelson Mandela yn Adeilad Undeb y Myfyrwyr.

Fe wnaeth ein Swyddog Addysg dyfodol a’n Swyddog Myfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig presennol, Robiu Salisu gynnal seremoni enwi swyddogol ar gyfer Ystafell Mandela yn Nhy’r Undeb wrth adfer llechen goffa Nelson Mandela. Cafodd y llechen ei ddadorchuddio yn wreiddiol yn 1985 gan gynrychiolydd o’r Gyngres Genedlaethol Affricanaidd ym Mhrydain yn fyr cyn i adeilad yr Undeb gael ei enwi’n ‘Dy Mandela’. Cafodd ei godi’n flaenorol er anrhydedd i gyfraniad Nelson Mandela at ymdrechion dros rhyddid yn Ne Affrica. Yn ystod gwaith adnewyddu cafodd y llechen ei symud o waliau’r Undeb a ni chafodd ei ailosod. Ar ôl cael ei hailddarganfod yn ddiweddar gan Robiu, mae’r llechen nawr yn cymryd y prif le yn yr Ystafell Mandela. Ar yr un dydd, codwyd dau collage gan Undeb y Myfyrwyr a greuwyd yn seiliedig ar ymgyrch ‘if you stand for nothing, you’ll fall for anything’ Robiu a wnaeth rhedeg yn ystod wythnos y glas mis Medi diwethaf. Rhedwyd yr ymgyrch er mwyn hybu amrywiaeth a chydraddoldeb ar gampws Prifysgol Abertawe, a welodd myfyrwyr yn dal bwrdd gwyn gyda’i datganiad o ‘beth mae’n yn sefyll am, a pham’. Ers marwolaeth diweddar Nelson Mandela, mae’r llechen nawr mor bwysig ag yr oedd yn 1985. Bydd enwi swyddogol yr Ystafell Mandela yn ddathliad o gyflawniadau Nelson Mandela a’r ymchwil cyfredol dros rhyddid.

Hannah Granton

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

 
Swansea University Students' Union
Union Helps In Nepal Disaster Fundraising // Undeb Yn Helpu Gyda'r Trychineb Nepal

Thu 07 May 2015

Union Helps In Nepal Disaster Fundraising

Swansea University Students’ Union helped join the effort to raise money for the Nepalese earthquake disaster this Tuesday. In partnership with the charity ShelterBox, Swansea University Students’ Union rallied together students across the campus in a bid to raise money for survivors still living in the devastated areas, hosting an emergency tent and a bake sale outside Fulton House.

ShelterBox is a charity which provides emergency shelter and vital supplies to support communities which have been overwhelmed by the disaster and humanitarian crisis. So far the earthquake is thought to have killed some 5,500 people in Nepal; to put this in perspective, that’s every administrative and postgraduate students at the University.

Matthew Roberts from ShelterBox was quoted as saying “The main goal will be to asses those worst effected and to assist them by providing shelter warmth and dignity in the form of a big green ShelterBox.  Although the equipment is a short term solution to get those worst affected up on their feet following a natural or manmade disaster, it is often the case that the equipment will form a vital part of life for many years to come as people rebuild their lives.”

Through the students’ great baking and ShelterBox’s eye catching emergency tent over £600 was raised for the Nepalese crisis. This money will help those effected by the earthquake in a desperate bid to return to normality. 

Hannah Granton

PR and Communications Manager

 

-

Undeb Yn Helpu Gyda'r Trychineb Nepal

Gwnaeth Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe helpu ymuno a’r ymdrech i godi arian ar gyfer drychineb ddaeargryn Nepal ar Ddydd Mawrth. Mewn partneriaeth gydag elusen Shelterbox, gwnaeth Undeb y Myfyriwr Prifysgol Abertawe ymgasglu myfyrwyr o amgylch y campws mewn ymgais i godi arian ar gyfer yr ardaloedd a chafodd ei dinistrio.

Gwnaeth gwirfoddolwyr yr Undeb cynnal pabell brys ShelterBox a gwerthu cacennau tu allan i Dy Fulton mewn ymgais i godi arian. Mae ShelterBox yn elusen sy’n darparu cysgod brys a chyflenwad hanfodol i gefnogi cymunedau sydd wedi eu llethu gan y trychineb a’r argyfwng dyngarol. Hyd yn hyn mae’r daeargryn wedi lladd rhyw 5,500 o bobl yn Nepal, sy’n cyfateb i holl staff gweinyddol a myfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol.

Meddai Matthew Roberts o Shelterbox. “Y prif nod fydd i asesu’r rhai a effeithir gwaethaf ac i’w cynorthwyo drwy ddarparu cynhesrwydd lloches ac urddas yn y ffurf o Shelterbox gwyrdd mawr. Er bod y cyfarpar yn ateb tymor byr i rai a effeithir gwaethaf gall helpu cael fyny ar eu traed yn dilyn trychineb, yn aml mae’r cyfarpar yn rhan hanfodol i fywyd llawer o bobl am flynyddoedd wrth ailadeiladu eu bywyd.”

Trwy bobi gwych y myfyrwyr a phabell brys trawiadol Shelterbox godwyd dros £600 ar gyfer argyfwng Nepal. Bydd yr arian hwn yn helpu’r rhai cafwyd ei heffeithio gan y ddaeargryn mewn ymgais i’w helpu dychwelyd i’r normalrwydd.

Hannah Granton

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

 

 

 
Swansea University Students' Union
Final day of Part-time Officer nominations!

Wed 06 May 2015

PTO Elections 2015 SUSU

Do you really care about student issues and feel inspired to represent student voices?

Nominate yourself for a Part-time Officer position and make the most of this special opportunity to create change in the University, gain valuable employability experience and training and form lasting connections with people from all parts of the Union and the University.

 

Nominations are currently open for the following positions:

 • General Secretary

 • Environment Officer

 • Ethics Officer

 • International Office

 • Part-time Officer

 • Mature Students' Officer

 

Liberation positions:

 • Black, Minority, and Ethnic (BME) Officer

 • LGBT Officer (Open Place)

 • LGBT Officer (Women's Officer)

 • Women's Officer

 • Students With Disabilities Officer

 • Swyddog Yr Iaith Gymraeg (Welsh Affair Officer)

 

Don't hesitate and nominate yourself here. It’s easy... Just submit a 200 word manifesto to the email addresses below and convince your peers that you’re the right fit for the role!  

 

Note: All candidates need to provide the Union with a letter from the Academic Registry confirming that you are student by 1pm on Thursday, 8 May.

 

For further queries contact: administrator@swansea-union.co.uk or jane.nurse@swansea-union.co.uk.

 

 

Ydych chi wir yn poeni am faterion myfyrwyr ac yn teimlo’n ysbrydoledig i gynrychioli lleisiau myfyrwyr?

Enwebwch eich hun am swydd Swyddog Rhan-amser gan wneud y gorau o’r cyfle arbennig hwn i greu newid yn y Brifysgol, ennill profiad cyflogadwyedd a hyfforddiant gwerthfawr a ffurfio cysylltiad parhaol gyda phobl o bob rhan o’r Undeb a’r Brifysgol.

 

Mae enwebiadau ar agor yn bresennol ar gyfer y swyddi canlynol:

 • Ysgrifennydd Cyffredinol

 • Swyddog yr Amgylchedd.

 • Swyddog Ethneg

 • Swyddog Rhyngwladol

 • Swyddog Rhan-amser

 • Swyddog Myfyrwyr Hyn

 

Swyddi Rhyddhad:

 • Swyddog Lleiafrifoedd Ethnig De (BME)

 • Swyddog LHDT (Man Agored)

 • Swyddog LHDT (Merched)

 • Swyddog Menywod

 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

 • Swyddog Yr Iaith Gymraeg

 

Peidiwch ag oedi a enwebwch eich hun yma.  Mae’n hawdd . . . Dim ond cyflwyno maniffesto 200 gair at y cyfeiriadau e-bost isod a gan argyhoeddi i’ch cyfoedion eich bod yn addas ar gyfer y rôl!

 

Nodyn: Mae angen i bob ymgeisydd ddarparu’r Undeb gyda llythyr gan y Gofrestrfa Academaidd i gadarnhau eich bod yn fyfyriwr erbyn 1 yh. Ar Ddydd Iau, 8 Mai.

 

Am ymholiadau pellach, cysylltwch â: administrator@swansea-union.co.uk neu jane.nurse@swansea-union.co.uk

 

 

 
Swansea University Students' Union
Not All Lost At Welsh Varsity // Popeth Ddim Wedi Ei Colli Yn Y Varsity Cymraeg

Fri 24 Apr 2015

Although we didn't win the Welsh Varsity, success came in a different medium this year

Not All Lost at Welsh Varsity/ Popeth Ddim Wedi Ei Colli Yn Y Varsity Cymraeg

Although we didn’t win the Welsh Varsity, success came in a different medium this year. The atmosphere was brilliant with the usual buzz of the competition and the sun itself seemed to also be on Swansea’s side but not even the sun could outshine the greatest success of the day…

Swansea University’s Sports Societies partnered up with Stonewall Cymru’s ‘Rainbow Laces’ campaign for 2015’s Welsh Varsity. In front of thousands of fans, competitors’ sported rainbow striped shoelaces in a stand against homophobic 'banter’ in sport both on and off the pitch.

Stonewall Cymru’s research with Sport Wales shows that one in three LGBT people have experienced exclusion from sport because of their sexual orientation, and three in four respondents reported hearing homophobic ‘banter’.  Ex- SUSU President and current Campaigns Manager at Stonewall Luke Young said “By wearing Rainbow laces at the Welsh Varsity, Cardiff and Swansea students are sending a powerful message that a player’s sexual orientation or gender identity should not be a barrier to taking part and that sport must be open to all.”

The campaign had huge success on the day, with Twitter buzzing with the hashtag #rainbowlaces and teams posting their multi-coloured laces.  The Union is honoured to support Stonewalls campaign and as Sports officer Charlotte Peters says ‘we want a sporting environment that’s welcoming to all. We’re proud to play our part’.


Er na enillom Varsity Cymru blwyddyn yma, death llwyddiant mewn ffurf gwahanol. Roedd yr awyrgylch yn anhygoel â bwrlwm arferol y chwarae a’r tywydd ei hunain fel pe taent o blaid Abertawe, ond ni all yr haul hyd yn oed ddisgleirio’n fwy na llwyddiant mwyaf y dydd….

Ymunodd Cymdeithasau Chwaraeon Prifysgol Abertawe gydag ymgyrch ‘Criau lliwiau’r enfys’ Stonewall Cymru ar gyfer Varsity Cymru 2015. O flaen miloedd o gefnogwyr, gwisgodd cystadleuwyr griau lliwiau’r enfys i brotestio yn erbyn ‘miri' homoffobig o fewn chwaraeon ac oddi ar y cae.

Dangosa ymchwil Stonewall Cymru gyda Sport Wales bod un ymhob tri person LHDT wedi cael ei hynysu o chwaraeon oherwydd ei rhywioldeb, a dwedodd tri ymhob pedwar ymholwyr eu bod wedi clywed mirir ‘homoffobig’. Dywedodd Luke Young, cyn-lywydd UMPA a Rheolwr presennol ymgyrchoedd Stonewall “Trwy wisgo criau lliwiau’r enfys yn Varsity Cymru, mae myfyrwyr Caerdydd ac Abertawe’n cyfleu neges gryf na ddylai rhywioldeb neu rhyw chwaraewr fod yn rwystr i gymryd rgab a dylai chwaraeon fod yn agored i bawb.”

Cafodd yr ymgyrch lwyddiant mawr ar y diwrnod, gyda Trydar yn llawn hashtags #criaulliwiaurenfys a timau’n postio lluniau o’u criau amryliw.Mae’r undeb wedi’i anrhydeddu i gefnogi ymgyrch Stonewall a fel dywedodd Charlotte Peters ‘Rydyn ni eisiau awyrgylch chwaraeon sy’n agored i bawb. Rydym yn falch i gyfrannu.’

 
Swansea University Students' Union
Swansea SU shortlisted for WhatUni Student Choice Award

Tue 21 Apr 2015

Union eager to surpass last year's second place

Swansea University Students’ Union has been shortlisted for a WhatUni Student Choice Award.

After coming second place in 2014 the Student Union is in for another chance at winning the award on the 23rd of April. The Student Union is up against great competition in the Best Student Union category including last year’s winners Loughborough University and Varsity rivals, Cardiff.

Alongside the Student Union Award, Swansea University has also been nominated for six other awards including Best Overall University and Best Clubs and Societies. A total of 111 Universities across the UK met the minimum criteria to be considered for an award however only 39 Universities in total have been shortlisted.

The awards ceremony will take place on Thursday the 23rd of April, for further information click here: http://bit.ly/1D6MDzc


Mae Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Dewis Myfyrwyr WhatUni.

Ar ôl derbyn yr 2il wobr yn 2014, mae gan Undeb y Myfyrwyr siawns arall i gipio’r wobr gyntaf ar y 23ain o Ebrill. Mae Abertawe yn wynebu cystadleuaeth frwd yn y categori Undeb y Myfyrwyr Gorau gyda’r Prifysgolion eraill a enwebwyd yn cynnwys enillwyr llynedd, Prifysgol Loughborough a’n cystadleuwyr Varsity, Caerdydd.

Yn ogystal â’r wobr Undeb y Myfyrwyr, mae Prifysgol Abertawe hefyd wedi ei henwebu ar gyfer chwe gwobr arall gan gynnwys y wobr am y Brifysgol Orau o Ystyried Popeth, a’r wobr am y Clybiau a Chymdeithasau Gorau. Atebodd 111 o Brifysgolion ar draws y DU'r gofynion isaf er mwyn cael eu hystyried am wobr, ond dim ond 39 o Brifysgolion gyrhaeddodd y rhestr fer.

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar y 23ain o Ebrill. Am fwy o wybodaeth ewch i: http://bit.ly/1D6MDzc

 
Swansea University Students' Union
#RegisterToVote #GenerationVote #GE15

Sun 19 Apr 2015

GE15 General Election GenerationVote Register to vote RegisterToVote UK General Election

Do you want to vote in the UK General Election on upcoming the 7th May?!

 

*THEN TAKE 5 MINUTES TO MAKE SURE YOU DEFINITELY REGISTERED TO VOTE BY TOMORROW, MONDAY THE 20TH APRIL*

 

Registering to vote is simple. It only takes 5 minutes to do it on-line, please do it NOWhere.

All you need to hand is your National Insurance Number and your date of birth. You can find your National Insurance Number on a payslip if you work part time and if you log in to your Student Loan account.

If you have registered to vote at home (elsewhere in the UK), please note that your polling card will not be sent to Swansea. If you want to vote in Swansea, make sure you register now.

If you aren’t sure whether you are already registered, contact your Local Authority. You can find out more at www.aboutmyvote.co.uk

Why does this matter to students? Because just being registered to vote gives you power; it gives you influence and a stake in society. When politicians make decisions, they look at who is on the electoral register and who votes. And what do they see? As it stands, only about half of young people are registered, compared to 96% of older people.

If you want to cast a vote on May the 7th you must register to vote by tomorrow, Monday the 20th of April, otherwise you will not be able to!

Questions? You can either reply to this e-mail or you can post them to our facebook event here.

 

***************************

A ydych am fwrw pleidlais yn yr etholiad cyffredinol ar y 7fed o Fai?!

 

*YDYCH? - YNA CYMERWCH 5 O’CH AMSER I SICRHAU EICH BOD CHI WEDI EICH COFRESTRU ERBYN YFORY YR 20fed O EBRILL*

 

Mae cofrestru yn syml iawn ac ond 5munud mae’n cymryd i gofrestru ar-lein. Cofrestrwch NAWR.

Yr unig wybodaeth sydd angen arnoch yw eich rhif yswiriant gwladol, eich dyddiad geni. Gallwch ddod o hyd i’ch rhif yswiriant gwladol ar slip tâl neu ar eich cyfrif Cyllid Myfyrwyr.

Os ydych wedi eich cofrestru yn eich etholaeth gartref (Mewn rhanbarth arall yn y DU) mae’n bwysig i chi nodi NA fydd eich cerdyn pleidleisio yn cael ei ddanfon i chi yn Abertawe. Os ydych am bleidleisio yma yn Abertawe yna sicrhewch eich bod chi’n cofrestru nawr.

Os nad ydych yn gwybod os ydych wedi eich cofrestru yn barod yna cysylltwch â’ch awdurdod lleol. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth trwy boriwww.aboutmyvote.co.uk

Pam mae pleidleisio’n bwysig i fyfyrwyr? - Mae’r ffaith eich bod chi’n cofrestru yn rhoi pwer i chi dylanwadu ein cymdeithas. Wrth benderfynu polisïau mae gwleidyddion o hyd yn edrych ar y gofrestr etholiadol er mwyn gweld pwy sydd wedi cofrestru i bleidleisio. Ar hyn o bryd ond tua hanner o bobl ifanc sydd wedi eu cofrestru. Mae hyn llawer o dan y 96% o’r henoed sydd wedi eu cofrestru.

Os ydych am fwrw pleidlais ar y 7fed o Fai yna mae’n rhaid i chi gofrestru erbyn yfory - Yr 20fed o Ebrill neu na fydd modd i chi pleidleisio.

Cwestiwn? Yna ymatebwch i’r e-bost hwn neu postiwch eich cwestiwn i’n digwyddiad ar Facebook.

 
Swansea University Students' Union
OFFICIAL NOTICE OF POLL – NUS UK CONFERENCE BY ELECTION

Tue 31 Mar 2015

Notice is hereby given of a By-election to elect 2 NUS UK Conference delegates who self-identify as women.

OFFICIAL NOTICE OF POLL – NUS UK CONFERENCE BY ELECTION

Notice is hereby given of a By-election to elect 2 NUS UK Conference delegates. 

 

NUS UK Conference delegate x 2

Both delegates must self-identify as women.

 

Nominations will open on FRIDAY, 1ST APRIL 2015 at 12 noon.

Nominations will close on TUESDAY, 14th APRIL 2015 at 5.00 p.m.

 

Candidates can nominate themselves on-line from midday on the 1st April 2015 at www.swansea-union.co.uk/elections

Please follow the link for the nomination process.

 

Voting will take place via an on-line portal at www.swansea-union.co.uk/elections on WEDNESDAY,  15TH  April  2015 between 8 a.m. and 5 p.m.

Election results will be announced the same evening.

*More details are available from administrator@swansea-union.co.uk or sara.correia@swansea-union.co.uk

 

Stuart Rice  

DEPUTY RETURNING OFFICER.

 

Shona Vrac-Lee / Sara Correia

ASSISTANT RETURNING OFFICERS.

 

 

 
Swansea University Students' Union
Student Award Survey / Arolwg Gwobrau Myfyrwyr

Mon 30 Mar 2015

FREE Swansea University ‘Keep Cup’ with hot drink to the first 100 respondents! / Hoffech chi gydnabyddiaeth swyddogol am eich cyfranogiad at ddatblygiad atebion cynaliadwy?

Student Award Survey

FREE Swansea University ‘Keep Cup’ with hot drink to the first 100 respondents!

 

Would you like official recognition for your contribution to developing sustainable solutions?

We think it would be a good idea to establish a new student Award to recognise students who, via their course, contribute their own thinking to the issues of (non-)sustainability.  What do you think?

 

Such an Award would

 • Celebrate your learning and interest in sustainability
 • Evidence your course’s contribution to sustainability
 • Serve as official recognition for your time and effort
 • Add to your CV
 • Further enhance your employability skills

 

Education for Sustainability

 • Introduces critical-thinking
 • Develops skills to challenge non-sustainable norms
 • Advances understanding of the relevance of your discipline to sustainability
 • Increases your ability to make positive changes for the future
 • Enhances confidence to question and seek new alternatives for a sustainable future  

 

Future Prospects

 

The proposed new student Award would be the first step towards the ultimate aspiration to create a self-sustaining student programme which would facilitate  the development of understanding, skills and tools  among those students wishing to accelerate their contributions to building a more sustainable future.

 

Your responses will be anonymised

 

The individual responses you give, and your student and course identity, will be known only to the research team and used only for the purposes of this research (including letting you know if you are one of the lucky 100 recipients of a FREE ‘Keep-Cup’ and hot drink).  Any published results will be in summary. Should you wish to identify yourself to offer help, or so that we can provide the results to you, you may do so at the end of the survey.

 

We very much look forward to hearing your views and thank you in advance for your time and thoughts. 

 

Arolwg Gwobrau Myfyrwyr

‘Cwpan cadw’ Prifysgol Abertawe a diod poeth AM DDIM i’r 100 cyntaf i ymateb!

 

Hoffech chi gydnabyddiaeth swyddogol am eich cyfranogiad at ddatblygiad atebion cynaliadwy?

Rydym yn credu y byddai'n syniad da gosod Gwobr newydd sy'n cydnabod cyfraniad myfyrwyr sydd, trwy eu cwrs, wedi cyfrannu’n at ddatrys y broblem o (ddiffyg-) cynaliadwyedd. Beth yw'ch barn chi?

 

Byddai cynnig gwobr yn:

 • Dathlu eich addysg a'ch diddordeb mewn cynaliadwyedd
 • Tystiolaethu i gyfraniad eich cwrs at gynaliadwyedd
 • Profi yr amser ac ymdrech a'i ddangoswyd gennych
 • Ychwanegu at eich CV
 • Gwella'ch sgiliau cyflogadwyedd ymhellach

 

Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd

 • Cyflwyno meddwl yn feirniadol
 • Datblygu sgiliau i newid arferion nad ydynt yn gynaliadwy
 • Gwella dealltwriaeth ar berthnasedd pob disgyblaeth i gynaliadwyedd
 • Gwella eich gallu i wneud newidiadau cadarnhaol ar gyfer y dyfodol
 • Cynyddu eich hyder i gwestiynu a dod o hyd I opsiynau amgen ar gyfer dyfodol cynaliadwy

 

Gobeithion am y Dyfodol

 

Byddai’r Wobr Myfyriwr newydd yn gam cyntaf tuag at yr uchelgais o greu rhaglen hunan-gynhaliol fydd yn hwyluso datblygiad dealltwriaeth, sgiliau ac offer ymysg y myfyrwyr rhieni sydd am gynyddu eu cyfranogiad i adeiladu dyfodol cynaliadwy.
 

Caiff eich ymateb ei wneud yn ddi-enw

 

Bydd yr ymatebion unigol y byddwch yn eu cyflwyno, a’ch manylion myfyriwr a chwrs yn wyddys i’r tîm ymchwilio yn unig ac yn cael eu defnyddio ar gyfer yr ymchwiliad yma yn unig (gan gynnwys eich hysbysu os ydych chi wedi ennill un o’r 100 ‘cwpan cadw’ a diod poeth); bydd unrhyw ganlyniadau sy'n cael eu cyhoeddi ar ffurf crynodeb. Os hoffech rannu eich manylion personol gyda ni  er mwyn cynnig eich cymorth, neu fel y gallwn ni rannu canlyniadau’r ymchwiliad gyda chi, gallwch wneud hynny ar ddiwedd yr holiadur.

 

 Rydym ni'n edrych ymlaen yn fawr at glywed eich barn ac am ddiolch i chi o flaen llaw am eich amser a'ch meddyliau.

 

 
Swansea University Students' Union
Full Time Societies & Services Officer By-election Result 2015

Mon 30 Mar 2015

Societies amp Services Full time Officer SU election result 2015

 

Voting for the Full Time Societies & Services Officer by-election was open between Thursday, 26th March at 8am until Friday, 27th March at 5pm. A total of 1242 students voted in the Societies & Services Officer by-election. The result in summary is as follows.

Result for the Full Time Societies & Services Officer by-election 2015

Societies & Services Officer: Sam Wonder Uche was duly elected with a majority total vote of of 414 votes (quota to elected was 377).

 

Canlyniad Isetholiad Swyddog Llawn Amser Cymdeithasau A Gwansanaethau 2015

 

Roedd pleidleisio ar gyfer y Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau Amser Llawn isetholiad ar agor rhwng Dydd Iau 26ain Mawrth am 8yb tan Ddydd Gwener 27ain Mawrth am 5yh. Gwnaeth cyfanswm o 1242 o fyfyrwyr pleidleisio yn yr isetholiad Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau. Mae’r canlyniad yn gryno fel hyn:

Canlyniad ar gyfer isetholiad Swyddog Llawn Amser Cymdeithasau a Gwasanaethau 2015

Swyddog Gwasanaethau a Chymdeithasau: Sam Wonder Uche ei ethol yn briodol gyda mwyafrif o gyfanswm pleidlais o 414 o bleidleisiau (chwarter i’w ethol yn 377).

 

 
Swansea University Students' Union
March Student Forum results // Canlyniadau Fforwm Myfyrwyr, Mawrth

Thu 26 Mar 2015

A total of 23 students voted in the motion "An Inclusive Union - LGBT+ Officers"

The results were:

 • For: 23
 • Against: 0
 • Abstentions: 0

The motion has subsequently passed.

A total of 19 students voted in the motion "Four Additional Members"

The results were:

 • For: 18
 • Against: 1
 • Abstentions: 0

The motion has subsequently passed.

For more information on our Student Forums and how you can submit ideas please take a look at our web pages here.


Dyma gyfanswm o fyfyrwyr 23 sydd wedi pleidleisio yn y syniad o “Undeb Cynhwysol - Swyddogion LHDT+”

Roedd y canlyniadau fel y canlynol:

 • Ar gyfer : 23
 • Yn erbyn: 0
 • Ymatal: 0

Cafodd y cynnig ei basio

Dyma gyfanswm o fyfyrwyr 19  sydd wedi pleidleisio yn y syniad o “Pedwar Aelod Ychwanegol”

Roedd y canlyniadau fel y canlynol:

 • Ar gyfer: 18
 • Yn erbyn: 1
 • Ymatal: 0

Cafodd y cynnig ei basio

Am fwy o wybodaeth am ein Fforymau Myfyrwyr a sut y gallwch gyflwyno syniadau, edrychwch ar ein tudalennau gwe yma.

 

 
Swansea University Students' Union
Elections Candidate List // Rhestr O'r ymgeiswyr

Wed 18 Mar 2015

At the close of nominations, the following stood nominated // Ar Ddiwedd Enwebiadau, Enwebwyd y Canlyol

AT THE CLOSE OF NOMINATIONS ON 17.03.15 AT 5.00 p.m., THE FOLLOWING STOOD NOMINATED:

AR DDIWEDD ENWEBIADAU AR 17.03.15 AM 5.00 y.h., ENWEBWYD Y  CANLYNOL :

Societies & Services Officer / Swyddog Cymdeithas a Gwasanaeth

Mr ABDULLAH ALZAID

Mr CHRISTOPHER WALDEN

Miss GEORGIA TURNER

Miss HUYAM DALBANI

Miss JOCELYN ROBINSON

Mr ASHLEY WAKELING

Mr DEONTE JAM

Mr LAWRENCE ARCHER

Mr MICHAEL COMFORT

Mr NICHOLAS SHORT

Mr SAMUEL UCHE