LGBT+ at Swansea University Students’ Union

LGBT+ is an umbrella term that stands for Lesbian, Gay, Bisexual and Trans*, but also includes those who are asexual, queer, questioning, pansexual, intersex, or any other sexual or gender orientation. Above all else, the LGBT+ umbrella denotes a community, a space where those who share social and political interests (or concerns) due to their identity can come together and express themselves openly and without fear of judgement.

Attending University is stressful for everybody, but for members of the LGBT+ community it can be even more difficult, whether because of the fear of rejection from new friends, juggling the process of transitioning with your studies, or just feeling isolated and unable to truly express who you are and who you’re attracted to.

Luckily, here at Swansea University Students’ Union we offer an array of services to help you feel supported and welcome.

Social

The LGBT+ Society offers the chance to meet similar people who also self-define in a safe and welcoming environment. The society is one of the most socially active within the Union, and officially meets once a week, plus socials at the weekends. It offers a varied and fun roster of events throughout the year (both drinking and non-drinking), including film nights, quizzes, karaoke, laser tag, and of course massive end of term parties. New members are always welcome, as are any friends they want to bring along for support (regardless of their identity).

For more information on the society search ‘LGBT+ Swansea’ on Facebook or email the President of the Society at lgbtplus@swansea-union.co.uk

Welfare

Starting University is a difficult time for most people, but contending with identifying as LGBT+ can compound that difficulty. Exploring your sexuality and gender, discovering who you are, figuring out how your identity affects your family and social life, it can have a huge impact on your welfare and mental health. We believe you should never have to struggle on your own, and to help you out we have two dedicated LGBT+ Officers on the Executive Committee of the Union, who are there to support you in whatever way you need. Issues such as bullying or being denied services because of your sexuality are sadly still a reality- but the Union will always have your back.

The LGBT+ Society is also a welfare association, and the committee members are also always there to deal with any wellbeing issues that you may have. We want every member of the LGBT+ community at Swansea University to feel safe and able to express themselves.

Campaign

The struggle for acceptance in society is a fact of daily life for members of the LGBT+ community. They are systematically discriminated against, both institutionally and by strangers; physically assaulted; verbally attacked; and frequently denied their rights. This is why it is so important to continue to lobby both the government and other bodies to make a change, and embrace full equality. Swansea University Students’ Union has a proud tradition of campaigning, political and otherwise, and this is no different for its LGBT+ students. Part of the jobs of the LGBT+ Officers is to organise and facilitate activism through the Union: if you want to get more involved in campaigning, pitch in physically at an event (we always need help setting up tables!), or have an idea for a future campaign, then please get in contact.

Swansea University has an anti-homophobic bullying policy, and all staff undertake mandatory equality training which covers LGBT+ issues and homophobia.  

The university regularly consults with its LGBT+ students on matters including policies, training needs, welfare provision, and community engagement.  The university ensures that LGBT+ students are represented on its Equal Opportunities Committee and Athena SWAN Self-Assessment Team Committee, and regular LGBT+ student focus groups and surveys help us ensure that as a university we are meeting your needs and representing your views. 

You can find out more about the university’s policies and equality provisions here.

Further Information

LHDT+ yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Mae LHDT+ yn derm sy’n sefyll am Lesbiaidd, Hoyw, Deuryw a Thrawsryweddol*, ond mae’n cynnwys pobl sy’n anrhywiol, queer, cwestiynu, panrywiol, rhyngrywiol ac unrhyw gyfeiriadedd rhywiol a rhywedd eraill. Yn fwy na dim arall, mae'r term LGBT+ yn dynodi cymuned, lle y gall unigolion sy'n rhannu diddordebau (neu bryderon) cymdeithasol oherwydd eu hunaniaeth ddod at ei gilydd a mynegi eu hunain yn agored heb ofni barn.

Mae mynychu'r Brifysgol yn peri straen ar bawb, ond i aelodau'r gymuned LHDT + gall y broses fod yn anoddach byth, boed hynny oherwydd ofn gwrthod gan ffrindiau newydd, cydbwyso’r broses o drosglwyddo’ch astudiaethau, neu deimlo'n unig a methu â mynegi eich hunain yn wirioneddol.

Yn ffodus, rydyn ni yma yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cynnig amryw o wasanaethau i’ch helpu i deimlo cefnogaeth a chroeso.

Y Gymdeithas

Mae’r Gymdeithas LHDT+ yn cynnig y cyfle i gwrdd â phobl debyg sy’n hunan-ddifinio mewn amgylchedd diogel a chroesawgar. Mae’r gymdeithas yn un o’r rhai mwyaf cymdeithasol o fewn yr Undeb, ac mae’r aelodau’n cwrdd unwaith yr wythnos, yn ogystal â sosials ar y penwythnosau. Mae’n cynnig digwyddiadau amrywiol a hwylus drwy gydol y flwyddyn (gydag alcohol a di-alcohol), gan gynnwys nosweithiau ffilm, cwisiau, karaoke, laser tag a phartïon enfawr. Mae aelodau newydd wastad yn cael eu croesawu, yn ogystal ag unrhyw ffrindiau os ydyn nhw am ddod i gefnogi (beth bynnag eu hunaniaeth).

Am ragor o wybodaeth am y gymdeithas, chwiliwch am ‘LGBT+ Swansea’ ar Facebook neu ebostiwch Llywydd y Gymdeithas ar lgbtplus@swansea-union.co.uk

Lles

Mae dechrau’r Brifysgol yn anodd i’r rhan fwyaf o bobl, ond gall ymdopi â diffinio â LHDT+ wneud hi’n anoddach byth. Gall archwilio eich rhywioldeb a'ch rhyw, darganfod pwy ydych chi, darganfod sut mae'ch hunaniaeth yn effeithio ar eich teulu a'ch bywyd cymdeithasol, gael effaith enfawr ar eich lles a'ch iechyd meddwl. Credwn na ddylech chi wynebu hyn ar ben eich hun, ac i'ch helpu ni, mae gennym ddau Swyddog LHDT+ ymroddedig ar Bwyllgor Gwaith yr Undeb, sydd yno i'ch cefnogi chi ym mha bynnag ffordd sydd ei angen arnoch. Mae materion fel bwlio neu wasanaethau yn eich gwadu oherwydd eich rhywioldeb yn dal i fod yn realiti, yn anffodus - ond bydd yr Undeb wastad yn eich cefnogi.

Mae’r Gymdeithas LHDT+ yn gymdeithas lles, ac mae aelodau’r pwyllgor wastad ar gael i ddelio ag unrhyw faterion lles sydd gennych chi. Rydyn ni am i bob aelod o gymuned LHDT+ Prifysgol Abertawe deimlo’n ddiogel a gallu mynegi eu hunain.

Ymgyrch

Mae'r frwydr am dderbyniad mewn cymdeithas yn ddigwyddiad dyddiol i aelodau'r gymuned LHDT+. Maen nhw’n cael eu gwahaniaethu'n systematig, gan sefydliadau a dieithriaid; eu hymosod arnynt yn gorfforol ac ar lafar; ac yn cael eu hawliau wedi’u gwrthod yn aml. Dyna pam ei bod hi mor bwysig i barhau i lobïo'r llywodraeth a chyrff eraill i newid, a chroesawu cydraddoldeb llawn. Mae gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe draddodiad balch o ymgyrchu, yn wleidyddol ac fel arall, ac nid yw hyn yn wahanol i'w fyfyrwyr LHDT+. Rhan o swyddi'r Swyddogion LHDT+ yw trefnu a hwyluso gweithrediad o fewn yr Undeb: os ydych chi am gymryd mwy o ran wrth ymgyrchu, neu gymryd rhan mewn digwyddiadau yn gorfforol (mae wastad angen cymorth arnon ni i drefnu byrddau!), neu os oes gennych chi syniad am ymgyrch yn y dyfodol, cysylltwch â ni.

Mae gan Brifysgol Abertawe bolisi gwrth-fwlio homoffobig, ac mae pob aelod o staff yn ymgymryd mewn hyfforddiant cydraddoldeb gorfodol sy’n sôn am faterion LHDT+ a homoffobia.

Mae’r brifysgol yn ymgynghori â myfyrwyr LHDT+ yn rheolaidd am faterion fel polisïau, anghenion hyfforddi, darpariaeth lles, ac ymgysylltiad cymunedol. Mae’r brifysgol yn sicrhau bod myfyrwyr LHDT+ yn cael eu cynrychioli ar ei Phwyllgor Cyfleoedd Cyfartal a Phwyllgor Tîm Hunan-Asesiad Athena SWAN, a grwpiau ffocws ac arolygon myfyrwyr LHDT+ rheolaidd i’n helpu i sicrhau bod y brifysgol yn cwrdd â’ch anghenion a chynrychioli eich safbwyntiau.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am bolisïau a darpariaethau cydraddoldeb y brifysgol yma.

Gwybodaeth Bellach

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)