LGBT+ at the Students’ Union

LGBT+ is an umbrella term that stands for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, and it includes those who are asexual, queer, questioning, pansexual, intersex, or any other sexual or gender orientation. Above all else, the LGBT+ umbrella denotes a community, a space where those who share social and political interests (or concerns) because of their identity can come together and express themselves openly and without fear of judgement.

Coming to Uni can be stressful, but for members of the LGBT+ community, it can be even harder. Luckily, here at the SU, we offer loads of services to help you feel supported and welcome.

Social

The LGBT+ Society gives you the chance to meet other LGBT+ people in a safe and welcoming environment. The society is one of the most socially active within the Union and they meet at least once a week. It offers varied and fun events throughout the year, including film nights, quizzes, karaoke, laser tag, and end of term parties. New members are always welcome, as are any friends they want to bring along for support (regardless of their identity).

For more info on the society, search ‘LGBT+ Swansea’ on Facebook or email them at lgbtplus@swansea-union.co.uk

Welfare

Starting Uni can be a tricky time, and contending with identifying as LGBT+ can compound that difficulty. Exploring your sexuality and gender, discovering who you are and figuring out how this affects your family and friends can have a huge impact on your welfare. We believe you should never have to struggle on your own, so we have two dedicated LGBT+ Officers on our Executive Committee who are always there to support you. Issues like bullying or being denied services because of your sexuality are sadly still a reality, but the Union will always have your back.

Campaigns

The struggle for acceptance in society is a fact of life for members of the LGBT+ community. They're systematically discriminated against, physically assaulted, verbally attacked and frequently denied their rights. This is why it's so important to lobby the government and other bodies to make a change and embrace full equality. We have a proud tradition of campaigning, politically and otherwise. The LGBT+ Officers organise activism through the Union. If you want to get more involved, join in at an event (we always need some extra hands) or have an idea for a future campaign, get in touch.

Swansea University has an anti-homophobic bullying policy, and all staff undertake equality training which covers LGBT+ issues and homophobia.  

The Uni consults with its LGBT+ students on matters like policies, training, welfare, and community engagement. It ensures that LGBT+ students are represented on its Equal Opportunities Committee and Athena SWAN Self-Assessment Team Committee, and regular LGBT+ student focus groups help us make sure that we're representing your views. 

You can find out more about the Uni's policies and equality provisions here.

More Info

LHDT+ yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Mae LHDT+  yn sefyll am Lesbiaidd, Hoyw, Deuryw a Thrawsryweddol, ac mae’n cynnwys pobl sy’n anrhywiol, queer, cwestiynu, panrywiol, rhyngrywiol ac unrhyw gyfeiriadedd rhywiol a rhywedd eraill. Mae'r term LGBT+ yn dynodi cymuned, lle gall unigolion sy'n rhannu diddordebau (neu bryderon) cymdeithasol am eu hunaniaeth ddod at ei gilydd a mynegi eu hunain yn agored heb ofni barn.

Mae mynychu'r Brifysgol yn peri straen ar bawb, ond i aelodau'r gymuned LHDT + gall y broses fod yn anoddach byth. Yn ffodus, rydyn ni yma yn yr Undeb  yn cynnig amryw o wasanaethau i’ch helpu i deimlo cefnogaeth a chroeso.

Cymdeithasol

Mae’r Gymdeithas LHDT+ yn rhoi'r cyfle i gwrdd â phobl debyg mewn amgylchedd diogel a chroesawgar. Mae’r gymdeithas yn un o’r rhai mwyaf cymdeithasol yn yr Undeb, ac mae’r aelodau’n cwrdd o leiaf unwaith yr wythnos. Mae’n cynnig digwyddiadau amrywiol a hwylus drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys nosweithiau ffilm, cwisiau, karaoke, laser tag a phartïon. Mae aelodau newydd wastad yn cael eu croesawu, yn ogystal ag unrhyw ffrindiau os ydyn nhw am ddod i gefnogi (beth bynnag eu hunaniaeth).

Am ragor o wybodaeth am y gymdeithas, chwiliwch am ‘LGBT+ Swansea’ ar Facebook neu ebostiwch lgbtplus@swansea-union.co.uk

Lles

Mae dechrau’r Brifysgol yn gallu bod yn anodd ond gall ymdopi â bod yn LHDT+ wneud hi’n anoddach byth. Gall archwilio'ch rhywioldeb a'ch rhyw a darganfod eich hun a sut mae hyn yn effeithio ar eich teulu a ffrindiau gael effaith fawr ar eich lles. Credwn na ddylech chi wynebu hyn ar ben eich hun, ac mae gennym ni ddau Swyddog LHDT+ ar ein Pwyllgor Gwaith, sydd ar gael i'ch cefnogi chi. Mae materion fel bwlio neu wasanaethau yn eich gwadu oherwydd eich rhywioldeb yn dal i fod yn realiti, ond bydd yr Undeb wastad yn eich cefnogi.

Ymgyrchoedd

Mae'r frwydr am dderbyniad mewn cymdeithas yn ddigwyddiad dyddiol i aelodau'r gymuned LHDT+. Maen nhw’n cael eu gwahaniaethu'n systematig, eu hymosod arnynt a'u hawliau wedi’u gwrthod. Dyna pam ei bod hi mor bwysig i lobïo'r llywodraeth a chyrff eraill i newid, a chroesawu cydraddoldeb. Mae gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe draddodiad balch o ymgyrchu, yn wleidyddol ac fel arall, ac nid yw hyn yn wahanol i'w fyfyrwyr LHDT+. Mae'r Swyddogion LHDT+ yn trefnu a hwyluso gweithrediad yn yr Undeb. Os hoffech chi gymryd rhan wrth ymgyrchu, neu mewn digwyddiadau (mae wastad angen rhagor o help), cysylltwch â ni.

Mae gan Brifysgol Abertawe bolisi gwrth-fwlio homoffobig, ac mae pob aelod o staff yn ymgymryd mewn hyfforddiant cydraddoldeb sy’n sôn am faterion LHDT+ a homoffobia.

Mae’r brifysgol yn ymgynghori â myfyrwyr LHDT+ yn rheolaidd am faterion fel polisïau, anghenion hyfforddi, darpariaeth lles, ac ymgysylltiad cymunedol. Mae’r brifysgol yn sicrhau bod myfyrwyr LHDT+ yn cael eu cynrychioli ar ei Phwyllgor Cyfleoedd Cyfartal a Phwyllgor Tîm Hunan-Asesiad Athena SWAN, a grwpiau ffocws ac arolygon myfyrwyr LHDT+ rheolaidd i’n helpu i sicrhau bod y brifysgol yn cwrdd â’ch anghenion a chynrychioli eich safbwyntiau.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am bolisïau a darpariaethau cydraddoldeb y brifysgol yma.

Gwybodaeth Bellach

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)