Movember

About/Aims

Every November, men across the world are encouraged to grow a moustache to show their support for men’s health issues such as prostate cancer, testicular cancer, and mental health.

As an SU, mental as well as physical wellbeing are some of our highest priorities for our students.

Events

Shave-downs were held at the end of October to make sure there were clean faces all round!

Rugby and sport in general were a big-themes in our Movember campaign, with a special Swansea vs. Cardiff rugby match taking place at St Helen’s Rugby Club.

To tie in with the Rugby World Cup we hosted ‘Tries, Tea & Tash Up’ where men could watch one of the matches and talk to their mates about mental health during half-time/.

We also put on a Suicide Prevention Training workshop, as well as a Movie Night and a Quiz Night.

We rounded off Movember with the Mo’Ball. This was a night of celebration; we transformed Fulton House into the classiest of settings for a black-tie bash where we gave our awards to reward fundraising efforts

Wins/Achievements

We smashed our fundraising target and eventually raised a whopping £25,000 for the Movember Foundation. We also supported a local charity, ‘Give the Boys a Life’, with a donation of £500. This covered the cost of one of the charity’s counsellors for a whole month!

At the NUS Wales Awards, we were awarded Campaign of the Year for everyone’s efforts in raising so much money for a very valuable cause.

Black History Month

About/Aims

October is celebrated as Black History Month across the world. As a Students’ Union with a diverse student body, we want to support our BAME students and celebrate our diversity in campaigns like Black History Month. Our Education Officer, Theresa Ogbekhiulu, led on organising the celebration for the Union this year and was supported by her fellow Full-Time Officers and the Part-Time Officer.

Our aim for this month was to host events that will celebrate our diversity, represent our students, and educate others on Black History.

Events

We hosted a debate night in Tafarn Tawe and panel talk on Overcoming Adversity in the Great Hall on Bay Campus. There was also a film screening of Hidden Figures.

In addition to these, we held an Afrofusion night in Rebound with Eva Lazarus performing. To cap of the month, Theresa organised a Cultural Ball in a final act of celebration to bring Black History Month to a close.

Teams/collaborators

Afro-Carribbean Society

Nigerian Society

Zimbabwean Society

Swansea Student Media

Wins/Achievements

NUS Wales Liberation and Equality Award

LGBT+ History Month

About/Aims

February is marked around the world as being LGBT+ History Month. We aimed to educate and raise awareness of LGBT+ history, celebrate the diversity of our student body, and to highlight our University as a safe-space.

Events

We’re very proud of the number and range of events we put on as part of the campaign. These ranged from discussions, to film screenings, coffee mornings, painting of Solidarity Hearts for our JCs installation, a Tooters takeover, and Pride Prom.

Pride Prom allowed our students to relive their high school prom without fear of coming with their partner, or dressing how they feel most comfortable. It was the culmination of our LGBT+ History Month and an opportunity to celebrate the work done by all in Swansea University to promote inclusivity.

Teams/collaborators

Campus Life

LGBT+ Staff Network

Swansea University

Film Society

Wins/Achievements

Study Aid

About

As with every Study Aid campaign, the aim if to provide plenty of sessions to give students support and help with their wellbeing during exam periods.

The usual Study Aid campaign would see FTOs, Reps, and SU staff giving out teas and coffees in the libraries, putting on yoga sessions, distributing fruit and much more. As a result of University grounds being closed due to COVID-19 and exams being done remotely, we had to adapt this year to make our sessions remotely accessible too.

Events

Sessions were hold over Zoom, and our social media channels. Sessions ranged from Meditation with Mandy from the Chaplaincy, Lounge wellbeing sessions, zoom quizzes, yoga on our Instagram, and social media giveaways.

We innovated our usual Tea and Coffee Giveaways to being online by allowing students to sign up to receive a tea/coffee supply in a letter straight to their homes from us!

Teams/collaborators

CampusLife

Mis Hanes Pobl Dduon

Amcanion

Mae Hydref yn cael ei ddathlu fel Mis Hanes Pobl Dduon ledled y byd. Fel Undeb Myfyrwyr sydd â llwyth o fyfyrwyr amrywiol, rydyn ni am gefnogi ein myfyrwyr BAME a dathlu ein hamrywiaeth mewn ymgyrchoedd fel Mis Hanes Pobl Dduon. Arweiniodd ein Swyddog Addysg, Theresa Ogbekhiulu, ar drefnu'r dathliad ar gyfer yr Undeb eleni a chafodd gefnogaeth gan ei chyd-Swyddogion Llawn-amser a'r Swyddog Rhan-amser.

Ein nod ar gyfer y mis hwn oedd cynnal digwyddiadau a fydd yn dathlu ein hamrywiaeth, yn cynrychioli ein myfyrwyr, ac yn addysgu eraill ar Hanes Pobl Dduon.

Digwyddiadau

Cynhalion ni noson ddadl yn Tafarn Tawe a sgwrs banel ar Oresgyn Adfyd yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae. Hefyd, dangoswyd y ffilm Hidden Figures.

Yn ogystal â'r rhain, cynhalion ni noson ‘Afrofusion’ yn Rebound gydag Eva Lazarus yn perfformio. I orffen y mis, trefnodd Theresa Ddawns Ddiwylliannol mewn gweithred olaf o ddathlu i ddod â Mis Hanes Pobl Dduon i ben.

Timoedd

Y Gymdeithas Affro-Caribïaidd

Cymdeithas Nigeria

Cymdeithas Simbabwe

Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe

Llwyddiannau

Gwobr UCM Cymru Rhyddhad a Chydraddoldeb

Movember

Amcanion

Bob mis Tachwedd, anogir dynion ledled y byd i dyfu mwstas i ddangos eu cefnogaeth o faterion iechyd dynion fel canser y brostad, canser y ceilliau, ac iechyd meddwl.

Fel Undeb y Myfyrwyr, mae lles meddyliol a chorfforol yn rhai o'n blaenoriaethau uchaf i'n myfyrwyr.

Digwyddiadau

Cynhaliwyd ‘shave-down’s ddiwedd mis Hydref i sicrhau bod wynebau glân gan bawb!

Roedd rygbi a chwaraeon yn gyffredinol yn themâu mawr yn ein hymgyrch Movember, gyda gêm rygbi arbennig Abertawe yn erbyn Caerdydd yn cael ei chynnal yng Nghlwb Rygbi San Helen.

I gyd-fynd â Chwpan Rygbi'r Byd, cynhalion ni ddigwyddiad ‘Tries, Tea & Tash Up’ lle gallai dynion wylio un o’r gemau a siarad â’u ffrindiau am iechyd meddwl yn ystod hanner amser.

Hefyd, cynhalion ni weithdy Hyfforddiant Atal Hunanladdiad, yn ogystal â Noson Ffilm a Noson Cwis.

Gorffennodd Movember gyda'r Mo’Ball. Roedd hon yn noson o ddathlu; roedd Ty Fulton wedi trawsnewid i ystafell glasurol iawn ar gyfer parti tei du lle rhoddon ni ein gwobrau ar gyfer ymdrechion codi arian.

Llwyddiannau

Llwyddon ni i gyrraedd ein targed arian drwy godi swm syfrdanol o £25,000 ar gyfer y Movember Foundation. Hefyd, cefnogon ni elusen leol, ‘Give the Boys a Life’, gyda rhodd o £500. Roedd hyn yn talu cost un o gwnselwyr yr elusen am fis cyfan!

Yng Ngwobrau UCM Cymru, dyfarnwyd Ymgyrch y Flwyddyn i ni am ymdrechion pawb i godi cymaint o arian at achos gwerthfawr iawn.

Mis Hanes LHDT+

Amcanion

Mae mis Chwefror wedi'i nodi ledled y byd fel Mis Hanes LHDT+. Ein nod oedd addysgu a chodi ymwybyddiaeth o hanes LHDT+, dathlu amrywiaeth ein myfyrwyr, a thynnu sylw at ein Prifysgol fel man diogel.

Digwyddiadau

Rydyn ni'n falch iawn o'r nifer a'r ystod o ddigwyddiadau roeddwn ni wedi eu cynnal fel rhan o'r ymgyrch. Roedd y rhain yn amrywio o drafodaethau, i ddangosiadau ffilm, boreau coffi, paentio calonnau ar gyfer darn o gelf yn JCs, noson Tooters, a Pride Prom.

Caniataodd Pride Prom i'n myfyrwyr ail-fyw eu prom ysgol uwchradd heb ofni dod gyda'u partner, a’u galluogi i wisgo beth bynnag oeddent yn teimlo'n fwyaf cyfforddus ynddo. Roedd yn gorffen ein Mis Hanes LHDT+ ac yn gyfle i ddathlu'r gwaith a wnaed gan bawb ym Mhrifysgol Abertawe i hyrwyddo cynwysoldeb drwy gydol y mis.

Timoedd

BywydCampws

Rhwydwaith Staff LHDT+

Prifysgol Abertawe

Y Gymdeithasu Ffilmiau

Llwyddiannau

StudyAid

Amcanion

Fel pob ymgyrch StudyAid, y nod yw darparu digon o sesiynau i roi cefnogaeth a help i fyfyrwyr o ran eu lles yn ystod cyfnodau arholiadau.

Mae’r ymgyrch StudyAid arferol yn gweld y Swyddogion Llawn-amser, Cynrychiolwyr, a staff Undeb y Myfyrwyr yn dosbarthu te a choffi yn y llyfrgelloedd, yn cynnal sesiynau ioga, yn dosbarthu ffrwythau a mwy. O ganlyniad i’r Brifysgol fod ar gau oherwydd COVID-19 ac arholiadau'n cael eu cynnal o bell, roedd rhaid i ni addasu eleni i wneud ein sesiynau o bell yn hygyrch hefyd.

Digwyddiadau

Cynhaliwyd sesiynau dros Zoom a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol. Roedd y sesiynau'n amrywio o Fyfyrdod gyda Mandy o'r Gaplaniaeth, sesiynau lles yn y lolfa, cwisiau Zoom, ioga ar ein Instagram, a gwobrwyon ar gyfryngau cymdeithasol.

Fe wnaethon ni newid ein rhoddion arferol o de a choffi i fod ar-lein trwy ganiatáu i fyfyrwyr gofrestru i dderbyn cyflenwad te/coffi mewn yn syth i'w cartrefi gennym ni!

Timoedd

BywydCampws