The Students' Union Nursery provides high quality and affordable childcare for children aged from 3 months up to their 8th Birthday. We aim assist parents who are in education but we’re open to all.

Our professional and dedicated staff provide a warm, friendly and stimulating environment for children.

Our curriculum co-ordinator comes up with new and engaging topics for children. Click here to view our topics that help your child learn.

 

Video Tour

Click on the video below for a virtual tour of the nursery.

 

 

 

Hours

The Nursery operates from Monday - Friday 7.30am to 6.00pm.

 

Placement & Resources

If you’re interested in placing your child in our nursery, please download the waiting list here and send it to nursery@swansea-union.co.uk

 

Contact us

01792 513 151

nursery@swansea-union.co.uk

 

The Baby Room

The Baby Room caters for children 3 months - 2 years old. There's an area where the babies have their meals which doubles up as a creative play area.  Beyond this, there are two small rooms; a nappy changing area and a sleep room.

 

 

The Toddler Room

The Toddler Room (for children 2 - 8 years old) is an open plan area incorporating two large carpeted areas, a home corner and the children’s eating area. Off the main area, there's a book corner. The book corner is also used for quiet time and sleeping. The nursery has a large art area where the creative fun and messy play take place.

 

 

Outdoor Area

We have a safe undercover outdoor area that's used daily by the babies and toddlers. We have slides, bikes, cars, bats and balls to play with. This area has ample room for physical play and enjoyment.

 

 

Walks

As the nursery is close to Singleton Park and the beach, we take the children on walks. We have a six-seater buggy, which the children love to ride in.

 

 

Mae Meithrinfa Undeb y Myfyrwyr yn darparu gofal plant fforddiadwy o ansawdd uchel i blant rhwng 3 mis ac 8 mlwydd oed. Ein nod yw cynorthwyo rhieni sydd mewn addysg ond rydyn ni'n agored i bawb.


Mae ein staff proffesiynol ac ymroddedig yn darparu amgylchedd cyfeillgar a chysurus i blant.
Mae ein cydlynydd cwricwlwm yn creu topigau newydd a dymunol i blant. Ewch yma i weld ein topigau sy’n helpu eich plant i ddysgu.

 

Taith Fideo

Cliciwch ar y fideo isod i gael taith rithwir o'r feithrinfa.

Oriau

Mae’r Feithrinfa yn gweithredu rhwng Dydd Llun – Dydd Gwener 7.30yb tan 6.00yp.

 

Lleoliadau ac Adnoddau

Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein meithrinfa, lawrlwythwch y rhestr aros yma a’i hanfon at nursery@swansea-union.co.uk

 

Cysylltwch â ni

01792 513 151

nursery@swansea-union.co.uk

 

Ystafell y Babanod

Mae’r ystafell hon yn darparu ar gyfer plant 3 mis - 2 flwydd oed. Mae’r babanod yn bwyta a gwneud gweithgareddau creadigol yn yr ardal hon. Tu hwnt i’r ystafell, mae yna ddwy ystafell arall: ardal i newid cewynnau ac ystafell i gysgu.

 

 

Ystafell y Plant Bach

Mae’r ystafell i blant 2 - 8 mlwydd oed yn ardal chwarae agored sy’n cynnwys dwy ardal fawr â charped, cornel cartref ac ardal bwyta i blant. Tu hwnt i’r brif ardal, mae yna gornel llyfrau. Defnyddir y cornel hwn i fod yn dawel a chysgu. Mae hefyd gan y feithrinfa ardal gelf fawr ar gyfer gweithgareddau creadigol a hwylus.

 

 

Ardal Awyr Agored

Mae yna ardal allanol ddiogel i fabanod a phlant bach. Mae sleidiau, beiciau, ceir, batiau a pheli i’r plant eu defnyddio. Mae gan yr ardal ddigon o le i chwarae’n gorfforol a mwynhau.

 

 

Teithiau Cerdded

Gan fod y feithrinfa yn agos at Barc Singleton a’r traeth, rydyn ni’n mynd â’r plant am droeon. Mae hefyd gennym ni gerbyd ac mae’r plant wrth eu boddau ynddo.