Georgia Smith

Georgia will be kept busy in her role as she oversees the running of all the sports clubs at Swansea. She sits on the Sports Exec Committee and makes sure that every club is fairly represented. She also promotes a sport and exercise to our students, as well as being a key liaison between the Union and Sport Swansea.

'Hi all, my name is Georgia Smith and I have just completed by Sport and Exercise Science degree. During my time at Swansea, I became a part of the water polo team. It was the best decision I made in my three years at university. Alongside playing Waterpolo I was heavily involved with the swimming team being the social secretary in my second year and captain in my third, resulting in many happy but slightly blurry memories from Wind Street Wednesdays with my team mates and friends!

I am so grateful and excited to be elected as your Sports Officer for this academic year and I hope I will be able to be a voice to represent your needs and concerns throughout the year. By working together, I want to be able to implement positive changes to best support our student-athletes at Swansea university.'

Roles & Responsibilities

 • Oversees the running of all University sports clubs
 • Makes sure all sports club members are fairly represented
 • Promotes sport and exercise at University

Manifesto:

 • Promote support to student athletes
 • Increase communications between Sports Swansea and Academic Colleges
 • Ensure Wednesday afternoons remain for sport
 • Promote a healthy lifestyle
 • Improve opportunities for female participation in sports on Bay Campus
 • Improve University gym facilities
 • Increase publicity for sporting achievements
Facebook Email

Georgia Smith

Bydd Georgia yn brysur yn ei rôl wrth iddi oruchwylio cynnal holl glybiau chwaraeon Abertawe. Mae hi'n eistedd ar y Pwyllgor Chwaraeon Gweithredol ac yn sicrhau bod pob clwb yn cael ei gynrychioli'n deg. Mae hi hefyd yn hyrwyddo ymarfer corff i'n myfyrwyr, yn ogystal â bod yn gyswllt allweddol rhwng yr Undeb a Chwaraeon Abertawe.

‘Helo bawb, fy enw i yw Georgia Smith ac rydw i newydd gwblhau fy ngradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Yn ystod fy amser yn Abertawe, roeddwn i’n rhan o'r tîm polo dwr. Hwn oedd y penderfyniad gorau wnes i yn fy nhair blynedd yn y brifysgol. Ochr yn ochr â chwarae polo dwr, roeddwn i’n rhan fawr o’r tîm nofio fel yr ysgrifennydd cymdeithasol yn fy ail flwyddyn ac yn gapten yn fy nhrydedd, gan arwain at lawer o atgofion hapus ond ychydig o rai aneglur ar Wind Street Wednesday gyda fy ffrindiau!

Rydw i mor ddiolchgar am gael fy ethol yn eich Swyddog Chwaraeon am y flwyddyn academaidd hon a gobeithio y byddaf yn gallu bod yn llais i gynrychioli eich anghenion a'ch pryderon trwy gydol y flwyddyn. Trwy weithio gyda'n gilydd, rydyn ni’n allu gweithredu newidiadau cadarnhaol i gefnogi ein hathletwyr ym mhrifysgol Abertawe.'

Rolau a Chyfrifoldebau

 • Goruchwylio gweithrediad pob clwb chwaraeon yBrifysgol
 • Sicrhau bod pob aelod yn cael eu cynrychioli'n deg
 • Hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff yn y Brifysgol

Maniffesto:

 • Hyrwyddo cymorth i fyfyrwyr sy’n athletwyr
 • Cynyddu cyfathrebiadau rhwng Chwaraeon Abertawe a Cholegau Academaidd
 • Sicrhau bod prynhawn Dydd Mercher ar gyfer chwaraeon yn unig
 • Hyrwyddo bywyd iach
 • Gwella cyfleoedd ar gyfer menywod mewn chwaraeon ar Gampws y Bae
 • Gwella cyfleusterau campfa’r Brifysgol
 • Cynyddu cyhoeddusrwydd ar gyfer llwyddiannau chwaraeon
Facebook Email