Bus Pass 2018 Deal

Buy your bus pass before you get to Swansea and pick it up when you arrive. Buying your 3 term academic city bus pass through your Union means you'll get:

Access to 24 hours bus travel

A free TOTUM discount card providing you with 100's of nationwide, year round discounts

Pass protection so that if you lose your pass, you get one replacement

Unlimited travel within Swansea and free travel on the x10 bus to Cardiff

A physical bus pass (we don't use the app so if you lose your phone or run out of battery - you'll still be able to catch the bus)

Term time passes are also available from the Union Travel Shop in Fulton House, Singleton Campus.

This product is not on sale.

Prynwch eich tocyn bws cyn i chi gyrraedd Abertawe a chasglwch y tocyn unwaith eich bod chi yno. Bydd prynu eich tocyn bws 3 term academaidd trwy eich Undeb yn golygu:

Mynediad at 24 awr o drafnidiaeth bws

Cerdyn disgowntiau TOTUM am ddim sy'n rhoi cannoedd o ddisgowntiau cenedlaethol drwy'r flwyddyn

Diogelwch ar y tocyn, felly os ydych chi'n colli un, byddwch chi'n gallu cael UN arall

Trafnidiaeth ddiderfyn o fewn Abertawe a thrafnidiaeth am ddim ar y bws x10 i Gaerdydd

Tocyn bws corfforol (nid ydyn ni'n defnyddio'r ap felly os ydych chi'n colli'ch ffôn neu'n rhedeg allan o fatri - bydd tocyn gennych chi)

Mae tocynnau am gyfnodau'r tymor hefyd ar gael yn Siop Deithio'r Undeb yn Nhy Fulton, Campws Singleton.

This product is not on sale.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)