Can I be a Full-time Officer alongside my studies?

No, this is a full-time, paid position. To be able to undertake the role, you can either defer your studies for a year or stand in your final year of study. The role starts at the end of the academic year.

I live at home - can I stand in the elections?

Yes! Anyone who is a Swansea University student can stand in the elections. It doesn’t matter where you live!

I’m a first year – can I stand in the elections?

Yes, it doesn’t matter what year you are studying in, anyone can stand in the elections!

On the nominations form, there is an option to upload a photo. Do I have to?

This is up to you. You don't need to upload a photo for the elections, but we think this will put you at a disadvantage. If you want us to take one for you, we will be taking official photographs at the Candidate Briefing session after nominations have closed.

A Full-time Officer is also a Student Trustee. What does this mean?

SUSU is a charity, which means we must have trustees to ensure that our actions are legal and financially viable. The majority of the Union's Trustee Board is made up of students, but we also have external professionals to provide advice. The trustees sit in important meetings, oversee the business elements and make sure everything we do is in the best interest of our students.

Can sports clubs or cocieties endorse candidates?

No, clubs or societies can't officially support a candidate. Any sports club or society supporting an individual candidate can end up with that candidate being penalised.

However, it is strongly advised that clubs and societies promote and support the elections generally!

On the nomination form, there's an option to upload a manifesto. What does this mean and how do I write one?

A manifesto is a document that outlines why people should vote for you. You should write about why you would be good at the role and what campaigns or projects you would work on. Download our guide here.

I’ve nominated myself! When can I start campaigning?

There are two types of campaigning: Soft and Active.

Soft Campaigning is the preparation period. This is when you might get a campaign team together, make a Facebook page, set up Twitter accounts, make videos etc. Basically, you can tell people you are standing for your position, but you can’t tell people to vote for you or give them reasons that would encourage them to vote for you. No materials with your manifesto on, no videos online, no posters up. You can start soft campaigning when nominations close at 3pm, 22nd February.

Active Campaigning is going out and getting people to vote for you. Materials are allowed to go online, posters and banners are allowed to go on display, lecture shout outs are allowed! You can start actively campaigning from 6pm, 8th March.

Where can I campaign?

You can only campaign within the University campuses - this includes the entire of the main campus and other University buildings. You may also campaign within student nightclubs (at the discretion of their managers). You can't campaign in the library or Students' Union buildings or around computer labs.

Will the SU provide the candidates with any funding for campaigning?

The Students' Union will refund £75 allocated for Full-time Officer campaigning materials and £30 for Part-time Officer campaigning materials. You must provide receipts to show what you have spent by the end of the voting period to be able to claim back.

Can I stand to be a Full-time Officer if I am an International student?

International students can be Full-time Officers, but there are immigration implications that you should be aware of.

If you receive financial sponsorship, discuss your plans with your sponsor before standing for election in case there are restrictions.

If you stand as a Full-time Officer, this is permitted under the immigration rules, but you will need to extend your student visa at some point. It is important that you discuss this with an adviser from the International Office before you start the role!

This guidance is for student or Tier 4 visa holders. If you are here on a different type of visa, you should discuss your options with an adviser from the International Office.

(This information is for general guidance and does not constitute immigration advice. If you require more details about your rights or what action to take, please contact the Swansea University International Development Office)

How does voting work?

At the Students' Union, we use alternative or transferable voting. Watch this video from Wolverhampton Students' Union explaining Transferable Voting!

What is RON and NFP?

RON Stands for Re-Open Nominations and all elections in the SU have this option forvoters. If you do not like any of the candidates in the election you can choose to vote RON. If RON wins an election, the role would not be filled or a by-election would be held at another time. Selecting No Further Preferences (N.F.P) is an expression of indifference towards all remaining options.

What if I have more questoins?

Please email them to student.voice@swansea-union.co.uk

Ydw i’n gallu fod yn Swyddog Llawn-amser ynghyd â fy astudiaethau?

Na, mae hyn yn swydd lawn-amser, gyda chyflog. I wneud y rôl, byddai rhaid i chi ohirio eich astudiaethau am flwyddyn neu sefyll yn eich blwyddyn olaf o astudio. Byddai y rôl yn dechrau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Rydw i’n byw gartref – a allaf sefyll yn yr etholiadau?

Gall unrhyw fyfyriwr Prifysgol Abertawe sefyll yn yr etholiadau. Does dim ots ble rydych chi’n byw!

Rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf – a allaf sefyll yn yr etholiadau?

Does dim ots ym mha flwyddyn rydych chi’n astudio, mae unrhyw un yn gallu sefyll yn yr etholiadau!

Ar y ffurflen enwebu, mae opsiwn i lwytho llun. Oes rhaid i fi?

Eich penderfyniad chi yw hwn. Does dim rhaid i chi lwytho llun ar gyfer yr etholiadau, ond rydyn ni’n credu bod hyn yn eich rhoi chi dan anfantais. Os ydych chi am i ni gymryd llun i chi, byddwn ni’n cymryd lluniau swyddogol yn y sesiwn Briffio Ymgeiswyr ar ôl i enwebiadau gau. 

Mae Swyddog Llawn-amser hefyd yn Ymddiriedolwr. Beth yw hyn yn ei olygu?

Mae UMPA yn elusen, sy'n golygu bod rhaid i ni sicrhau bod ein gweithredoedd yn gyfreithiol ac yn ariannol hyfyw. Mae rhan fwyaf o fwrdd ymddiriedolwyr yr Undeb yn fyfyrwyr, ond mae gweithwyr proffesiynol allanol hefyd yno i ddarparu cyngor. Mae’r ymddiriedolwyr yn eistedd ar gyfarfodydd pwysig, yn goruchwylio'r elfennau busnes a sicrhau bod popeth o fudd i'n myfyrwyr. 

A all clybiau chwaraeon neu gymdeithasau gymeradwyo ymgeiswyr?

Na, ni all clybiau neu gymdeithasau gefnogi ymgeiswyr yn swyddogol. Gall ymgeiswyr gael eu cosbi os yw clwb chwaraeon neu gymdeithas yn cefnogi ymgeisydd unigol.

Ond, cynghorir yn gryf bod clybiau a chymdeithasau yn hyrwyddo a chefnogi'r etholiadau yn gyffredinol!

Ar y ffurflen enwebu, mae opsiwn i lwytho maniffesto. Beth yw hyn yn ei olygu a sut ydw i’n ei ysgrifennu?

Dogfen yw maniffesto sy’n amlinellu pam y dylai pobl pleidleisio drosoch chi. O fewn hyn, dylech chi ysgrifennu am pan fyddech yn dda yn y rôl, a pha ymgyrchoedd neu brosiectau y byddech ch'n gweithio arnynt. Mae canllaw syml yma.

Rydw i wedi sefyll! Pryd allaf ddechrau ymgyrchu?

Mae dau fath o ymgyrchu: Ymgyrchu Meddal ac Ymgyrchu Gweithgar.

Cyfnod paratoi yw ymgyrchu meddal, dyma’r adeg pan fyddwch chi’n cael tîm ymgyrchu at ei gilydd, creu tudalen Facebook, sefydlu cyfrif Twitter, gwneud fideos ac ati. Yn syml, gallwch chi ddweud wrth bobl eich bod chi'n sefyll am y rôl,  ond ni allwch chi ofyn i bobl i bleidleisio drosoch chi neu roi rhesymau a fyddai’n eu hannog i bleidleisio drosoch chi. Felly dim deunydd sy'n dangos eich maniffesto, dim fideos ar y we, dim posteri ar y waliau. Gallwch chi ddechrau ymgyrchu meddal pan fydd enwebiadau’n cau am 3yp, 22ain Chwefror.

Mae ymgyrchu gweithgar yn gyfnod o fynd allan i gael pobl i bleidleisio drosoch chi. Caniateir deunydd ar y we, posteri a baneri, gallwch fynd i ddarlithoedd i ofyn i bobl bleidleisio! Gallwch ddechrau ymgyrchu o 6yp 8fed Mawrth!

Ble allaf i ymgyrchu?

Gallwch ymgyrchu o fewn campysau'r Brifysgol – mae hyn yn cynnwys yr holl brif gampws, ac adeiladau eraill y Brifysgol. Gallech chi hefyd ymgyrchu o fewn clybiau nos myfyrwyr (gyda chaniatâd eu rheolwyr). Dydych chi ddim yn gallu ymgyrchu yn y llyfrgell nac adeilad Undeb y Myfyrwyr neu o gwmpas y labordai technegol.

Fydd UM yn rhoi arian i’r ymgeiswyr i ymgyrchu?

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn ad-dalu £75 sydd wedi’i dyrannu am ddeunydd ymgyrchu i Swyddogion Llawn-amser a £30 am deunydd ymgyrchu i Swyddogion Rhan-amser. Mae rhaid cyflwyno derbynebau o’r pethau rydych chi wedi prynnu cyn diwedd y cyfnod pleidleisio i dderbyn ad-daliad.

A allaf sefyll i fod yn Swyddog Llawn-amser fel myfyriwr Rhyngwladol?

Gall myfyrwyr Rhyngwladol fod yn Swyddogion Llawn-amser, ond mae goblygiadau mewnfudo y dylech chi fod yn ymwybodol ohonynt.

Os ydych chi’n derbyn nawdd ariannol, trafodwch eich cynlluniau gyda’ch noddwr cyn sefyll yn yr etholiad rhag ofn bod cyfyngiadau.

Os byddwch chi’n sefyll i fod yn Swyddog Llawn-amser, mae hyn yn cael ei ganiatáu o dan y rheolau mewnfudo, ond bydd angen i chi ymestyn eich fisa myfyriwr ar ryw adeg. Mae’n bwysig eich bod chi’n trafod hyn gyda chynghorydd o’r Swyddfa Ryngwladol cyn i chi ddechrau’r rôl!

Mae’r cyngor hwn ar gyfer deiliaid fisa Tier 4 neu fisa myfyrwyr. Os ydych chi yma ar wahanol fath o fisa, dylech chi drafod eich opsiynau gyda chynghorydd o’r Swyddfa Ryngwladol. 

(Mae’r wybodaeth hon ar gyfer arweiniaad cyffredinol ac nid yw’n gyfwerth â chyngor mewnfudo. Os oes angen mwy o fanylion am eich hawliau neu am ba gamau i’w cymryd, cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol Prifysgol Abertawe)

Sut mae’r pleidleisio’n gweithio?

Yn Undeb y Myfyrwyr, rydyn ni’n defnyddio pleidleisio arall neu bleidleisio trosglwyddadwy. Gwyliwch y fideo hon gan Undeb Myfyrwyr Wolverhampton sy'n esbonio Pleidleisio Trosglwyddadwy!

Beth yw RON a NFP?

Mae RON yn golygu Ail-agor Enwebiadau ac mae gan bob etholiad yr Undeb yr opsiwn hwn wrth bleidleisio. Os nad ydych chi’n hoffi unrhyw ymgeisydd yn yr etholiad gallwch chi ddewis i bleidleisio RON. Os bydd RON yn ennill yr etholiad, ni fyddai’r swydd yn cael ei llenwi neu bydd etholiad arall yn cael eu cynnal. Gan ddewis Dim Dewis Pellach (NFP), rydych chi’n dangos mynegiant o ddifaterwch tuag at yr holl opsiynau eraill.

Beth os oes rhagor o gwestiynau gen i?

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)