Can I be a Full-time Officer alongside my studies?

No, this is a full-time, 35 hours per week, paid position. To be able to complete the role you would have to either defer your studies for a year or nominate yourself in your final year of study. Your employment would start at the end of the academic year.

I live at home - can I run in the elections?

Yes! Anyone who is a Swansea University or ICWS student can run in the elections. It doesn’t matter where you live! You could study on Bay campus, live in Hendrefoelan or at home with your parents. As long as you’re a Swansea University Student you can still run in the elections!

I’m a first year – can I run in the elections?

Yes, it doesn’t matter what year you are studying in, anyone can run in the elections! You could be a first year or a PhD student!

On the nominations form there is an option to upload a photo. Do I have to?

This one’s up to you. You do not need to upload a photo for the elections, however we believe that this will put you at a disadvantage. In case you want us to take one, we will be taking official photographs at the Candidate Briefing session after nominations have closed.

A Full Time Officer is also a Student Trustee. What does this mean?

SUSU is a charity, which means we must have trustees to ensure that our actions are legal and financially viable. The majority of the Unions trustee board is made up of students, but we also have external professionals to provide advice. The trustees sit on important meetings, oversee the business elements and make sure everything we do is in the best interest of our students.

Can Sports Clubs or Societies endorse candidates?

No, clubs or societies cannot officially support a candidate. Any sports club or society supporting an individual candidate can end up with that candidate being penalised.

However, it is strongly advised that Clubs and Societies promote and support elections!

On the nomination form, there is an option to upload a manifesto? What does this mean and how do I write one?

A manifesto is a document that outlines why people should vote for you. Within this, you should write about why you would be good at the role, and what campaigns or projects you would intend to work on. Download our ‘How to write an effective Manifesto’ guide here.

I’ve nominated myself! When can I start campaigning?

There are two types of campaigning: Soft and Active Campaigning

Soft Campaigning is the preparation period, this is the time when you might be getting a campaign team together, creating Facebook page, setting up Twitter accounts, making videos etc. Essentially you can tell people you are running for your position, but you can’t tell people to vote for you or give them reasons that would encourage them to vote for you. So no materials with your manifesto on, no videos online, no posters up. You can start soft campaigning when Nominations close at 3pm, 23rd February.

Active Campaigning is going out getting people to vote for you, materials are allowed up online, posters and banners are allowed to go on display, lecture shout outs are allowed! You can start actively campaigning from 6pm, 9th March./p>

Where can I campaign?

You can only campaign within the University campuses - this includes the entire of the main campus, and other University building (such as Fulton House and Bay campus). You may also campaign within Student Nightclubs (at the discretion of their managers). You can not campaign in the library or Students' Union buildings or around computer labs

Will SUSU provide the candidates with any funding for campaigning?

Yes, the Students' Union will refund £75 allocated for full-time officer campaigning materials and £30 for part-time officer campaigning materials. You must provide receipts to show what you have spent your money by the end of the voting period to be able to claim back.

Can I Run to be a Full Time Officer if I am an international Student?

International students are able to be a Full Time Officers, however, there are immigration implications that you should be aware of.

If you receive financial sponsorship, discuss your plans with your sponsor before standing for election in case there are restrictions.

If you stand as a Full Time Officer, this is permitted under the immigration rules, but you will need to extend your student visa at some point. It is important that you discuss this with an adviser from the International Office before you start the role!

This guidance is for student or Tier 4 visa holders. If you are here on a different type of visa, you should discuss your options with an adviser from the International Office.

(This information is for general guidance and does not constitute immigration advice. If you require more details about your rights or what action to take, please contact the Swansea University International Development Office)

How does voting work?

At Swansea Union we use alternative or transferable voting Want to understand transferable voting! Please watch this video from Wolverhampton Student Union explaining Transferable Voting!

What is RON and NFP?

RON Stands for Re-Open Nominations and all elections in the Union have this option for Voters. If you do not like any of the candidates in the election you can choose to vote RON. If RON wins an election the post would not be filled or an election would be held at another time. Selecting No Further Preferences (N.F.P) is an expression of indifference towards all remaining options.

Do you have any other questions?

Please email them to: student.voice@swansea-union.co.uk

Ydw i’n gallu fod yn swyddog llawn-amser ochr yn ochr fy astudiaethau?

Na, mae hyn yn swydd lawn-amser, 35 awr yr wythnos, gyda thâl. Er mwyn cyflawni’r rôl byddai’n rhaid i chi nail ai ohirio eich astudiaethau am flwyddyn neu enwebu eich hun yn eich blwyddyn olaf o astudio. Byddai eich cyflogaeth yn dechrau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Rydw i’n byw gartref – alla i redeg yn yr etholiadau?

Mae’n wir! Gall unrhyw fyfyriwr Prifysgol Abertawe neu ICWS rhedeg yn yr etholiadau. Does dim ots ble rydych chi’n byw! Gallwch astudio ar Gampws Y Bae, byw yn Hendrefoelan neu adref gyda’ch rhieni. Cyhud eich bod chi’n myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe gallwch ddal rhedeg yn yr etholiadau!

Rydw i yn fy mlwyddyn gyntaf – alla i redeg yn yr etholiadau?

Cei, nid oes ots ym mha flwyddyn yr ydych chi’n astudio, mae unrhyw un yn gallu rhedeg yn yr etholiadau! Gallech fod yn eich blwyddyn gyntaf neu fod yn fyfyriwr PhD! 

Ar y ffurflen enwebu mae opsiwn i lwytho llun. Oes rhaid i fi?

Mae hyn i fyny i chi. Does dim rhaid i chi lwytho llun ar gyfer yr etholiadau, fodd bynnag rydyn ni’n credu bod hyn yn rhoi anfantais i chi. Rhag ofn i chi eisiau i ni dynnu llun, byddwn ni’n tynnu lluniau swyddogol yn y sesiwn Briffio Ymgeiswyr ar ôl i enwebiadau gau. 

Mae Swyddog Llawn-amser hefyd yn Ymddiriedolwr. Beth mae hyn yn ei olygu?

Elusen yw UMPA (SUSU), sydd yn golygu bod rhaid i ni sicrhau bod ein gweithredoedd yn gyfreithiol ac yn ariannol hyfyw. Myfyrwyr yw’r rhan fwyaf o fwrdd ymddiriedolwyr yr Undeb, ond hefyd mae gennym weithwyr proffesiynol allanol i ddarparu cyngor. Mae’r ymddiriedolwyr yn eistedd ar gyfarfodydd pwysig, yn goruchwylio elfennau busnes a sicrhau bod popeth yr ydyn ni’n ei wneud o fudd ein myfyrwyr. 

All Clybiau Chwaraeon neu Gymdeithasau gymeradwyo ymgeiswyr?

Na, ni all clybiau neu gymdeithasau gefnogi ymgeiswyr yn swyddogol. Gall ymgeiswyr gael eu cosbi os bydd unrhyw glwb chwaraeon neu gymdeithas yn cefnogi ymgeisydd unigol.

Fodd bynnag, cynghorir yn gryf bod Clybiau a Chymdeithasau hyrwyddo a chefnogi etholiadau!

Ar y ffurflen enwebu, mae opsiwn i lwytho maniffesto? Beth mae hyn yn ei olygu a sut ydw i’n ysgrifennu hyn?

Dogfen yw maniffesto sy’n amlinellu pam y dylai pobl pleidleisio drosoch chi. O fewn hyn, dylech chi ysgrifennu am pan fyddech yn dda yn y rôl, a pha ymgyrchoedd neu brosiectau y byddech yn bwriadu gweithio arnynt. Llwythwch ein canllaw ‘Sut i ysgrifennu maniffesto effeithiol’ yma.

Rydw i wedi enwebu fy hun! Pryd y gallaf ddechrau ymgyrchu?

Ceir dau fath o ymgyrchu: Ymgyrchu Meddal ac Ymgyrchu Gweithgar

Cyfnod paratoi yw ymgyrchu medal, dyma’r adeg pan efallai y byddwch chi’n cael tîm ymgyrchu gyda’i gilydd, gan greu tudalen Facebook, sefydlu cyfrifon Twitter, gwneud fideos ac ati. Yn y bôn gallwch ddweud wrth bobl yr ydych yn rhedeg ar gyfer eich swydd, ond ni allwch chi geisio argyhoeddi pobl i bleidleisio drosoch chi neu roi rhesymau a fyddai’n eu hannog i bleidleisio drosoch chi. Felly dim deunyddiau sydd yn dangos eich maniffesto, dim fideos ar y we, dim posteri ar y waliau. Gallwch ddechrau’n ymgyrchu medal pan fydd enwebiadau’n cau am 3yp, 23ain Chwefror.

Mynd allan i gael pobl i bleidleisio drosoch chi yw ymgyrchu gweithgar, caniateir deunyddiau ar y we, posteri a baneri yn gallu cael eu harddangos, gallwch weiddi allan mewn darlithoedd! Gallwch ddechrau mynd ati i ymgyrchu o 6yp 9fed Fawrth!

Ble alla i ymgyrchu?

Gallwch ond ymgyrchu o fewn campws y Brifysgol – mae hyn yn cynnwys yr holl brif gampws, ac adeiladau’r Brifysgol eraill (fel Ty Fulton a Champws y Bae). Hefyd efallai y byddwch chi’n ymgyrchu o fewn Clybiau Nos Myfyrwyr (yn ôl disgresiwn eu rheolwyr). Dydych chi ddim yn gallu ymgyrchu yn y llyfrgell nac adeilad Undeb Y Myfyrwyr neu o gwmpas y labordai technegol.

Fydd UMPA (SUSU) yn rhoi arian i’r ymgeiswyr ar gyfer eu hymgyrchu?

Mae’n wir, byd Undeb Y Myfyrwyr yn ad-dalu £75 sydd wedi’i dyrannu am deunyddiau ymgyrchu swyddogion llawn-amser a £30 am deunyddiau ymgyrchu swyddon rhan-amser. Mae angen i chi cyflwyno derbyn o’r pethau rydych chi wedi prynnu cyn diwedd cyfnod y pleidleisio er mwyn derbyn ad-dal.

Alla i redeg i fod yn Swyddog Llawn-amser fel Myfyriwr Rhyngwladol?

Mae myfyrwyr rhyngwladol yn gallu fod yn Swyddogion Llawn-amser, fodd bynnag, mae goblygiadau mewnfudo y dylech chi fod yn ymwybodol ohonynt.

Os ydych chi’n derbyn nawdd ariannol, trafodwch eich cynlluniau gyda’ch noddwr cyn sefyll yn yr etholiad rhag ofn bod cyfyngiadau.

Os byddwch chi’n sefyll i fod yn Swyddog Llawn Amser, mae hyn yn cael ei ganiatáu o dan y rheolau mewnfudo, ond bydd angen i chi ymestyn eich fisa myfyriwr ar ryw adeg. Mae’n bwysig eich bod chi’n trafod hyn gyda chynghorydd o’r Swyddfa Ryngwladol cyn i chi ddechrau’r rôl!

Mae’r cyngor hwn ar gyfer deiliaid fisa Tier 4 neu fisa myfyrwyr/ Os ydych chi yma ar wahanol fath o fisa, dylech chi drafod eich opsiynau gyda chynghorydd o’r Swyddfa Ryngwladol. 

(Mae’r wybodaeth hon ar gyfer arweiniaad cyffredinol ac nid yw’n gyfwerth â chyngor mewnfudo. Os oes angen mwy o fanylion am eich hawliau neu am ba gamau i’w cymryd, cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol Prifysgol Abertawe)

Sut mae’r pleidleisio’n gweithio?

Yn Undeb Abertawe rydyn ni’n defnyddio pleidleisio arall neu bleidleisio trosglwyddadwy. Eisiau deal pleidleisio trosglwyddadwy! Gwyliwch y fideo hwn o Undeb Myfyrwyr Wolverhampton sydd yn esbonio Pleidleisio Trosglwyddadwy!

Beth yw RON a NFP?

Mae RON yn golygu Ail-agorwch Enwebiadau (Re-Open Nominations) ac mae gan bob etholiad yn yr Undeb yr opsiwn hwn ar gyfer Pleidleiswyr. Os nad ydych chi’n hoffi unrhyw ymgeisydd yn yr etholiad gallwch chi ddewis bleidleisio RON. Os bydd RON yn ennill yr etholiad ni fyddai’r swydd yn cael ei llenwi neu bydd yr etholiad yn cael eu cynnal ar bryd arall. Gan ddewis No Further Preferences (N.F.P) rydych chi’n dangos mynegiant o ddifaterwch tuag at yr holl opsiynau sydd ar ôl.

A oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill?

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)