FRESHTIVAL
 
{youtubevideo}

Welcome to Freshtival 2021, your ultimate University Freshers experience! The Students’ Union is run by students, for students. We know that Freshers is about making friends, great nights out, deals, free stuff and settling into your new home!

We also know you’ve been waiting a long time for this, so we’ve teamed up with multiple venues across the city and used our indoor and outdoor venues on campus to bring you our biggest ever Freshers' programme! From Fresh and Free to Bingo Lingo we’ve packed a huge amount of content into this years Freshtival. Expect to see our friends from Redbull, Smirnoff, Southern Comfort, Coors and a host of other big-name brands helping us to bring the party - there's a reason we're regularly voted one of the best Student’ Unions in the UK!

We’re working with hundreds of local and national businesses to provide you with deals, freebies and samples. Look out for exclusive offers from Amazon, Dominos, Apple, Giff Gaff, Spotify, Under Armour, Asos and much, much more! We’ve also arranged to show you around all the best parts of your new city, with day trips and bike rides through some of Swansea’s most Insta worthy locations! Freshtival is guaranteed to give you a taste of everything Swansea has to offer.

All of our events, plus exclusive deals and discounts are included in the Freshtival Wristband! Don’t be fooled by imitations… Freshtival is the only official Freshers experience. Oh, and did we mention we put every penny we make back into the student experience? From beers to meal deals, every time you shop with us you’re helping improve Swansea University, ensuring we are and always will be better than Cardiff.

It all kicks off on Thursday 16th September and runs right through to Sunday 26th September, where we finish with a bang (literally – fireworks)! But the fun doesn’t stop there. You SU bars are open every day on both campuses and we run club nights across the city Monday to Friday every week!

Our SU team will be on hand throughout to help welcome you to our campuses and provide you with all of the information you need to make settling in that little bit easier!

Croeso i Freshtival 2021, eich profiad Wythnos y Glas yn y Brifysgol! Mae Undeb y Myfyrwyr yn cael ei gynnal gan fyfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Rydyn ni'n gwybod bod gwneud ffrindiau, nosweithiau gwych, cynigion, pethau am ddim ac ymgartrefu mewn lle newydd yn rhannau mawr o Wythnos y Glas!

Rydyn ni hefyd yn gwybod dy fod ti wedi bod yn aros am amser hir am hyn, felly rydyn ni wedi ymuno â sawl bar ledled y ddinas ac wedi defnyddio ein bariau dan do ac awyr agored ar y campws i ddod â'n rhaglen Glasfyfyrwyr fwyaf erioed! O Fresh and Free i Bingo Lingo rydyn ni wedi pacio llwyth o gynnwys i Freshtival eleni. Edrycha allan am ein ffrindiau o Redbull, Smirnoff, Southern Comfort, Coors a llu o frandiau mawr eraill yn ein helpu i ddod â'r parti - mae yna reswm ein bod ni'n cael ein pleidleisio’n un o'r Undebau Myfyrwyr gorau yn y DU rheolaidd!

Rydyn ni’n gweithio gyda channoedd o fusnesau lleol a chenedlaethol i ddarparu cynigion, nwyddau am ddim a samplau i fyfyrwyr. Cadwa lygad am gynigion unigryw gan Amazon, Dominos, Apple, Giff Gaff, Spotify, Under Armour, Asos a llawer, llawer mwy! Rydyn ni hefyd wedi trefnu i dy dywys o amgylch holl rannau gorau dy ddinas newydd, gyda theithiau dydd a reidiau beic trwy rai o leoliadau mwyaf addas ar gyfer Instagram yn Abertawe! Mae Freshtival yn sicr o roi blas i ti o bopeth sydd gan Abertawe i'w gynnig.

Mae ein holl ddigwyddiadau, ynghyd â chynigion a gostyngiadau unigryw wedi'u cynnwys yn y Band Freshtival! Paid â chael dy dwyllo gan ddynwarediadau ... Freshtival yw'r unig brofiad swyddogol Wythnos y Glas. Ac hefyd, rydyn ni’n rhoi pob ceiniog o elw yn ôl i brofiadau myfyrwyr. O gwrw i gynigion prydau bwyd, bob tro i ti'n siopa gyda ni rwyt ti'n helpu i wella Prifysgol Abertawe, gan sicrhau ein bod ni wastad yn well na Chaerdydd.

Mae'r cyfan yn cychwyn ar Ddydd Iau 16eg Medi ac yn rhedeg hyd at Ddydd Sul 26 Medi, lle rydyn ni'n gorffen gyda chlec (yn llythrennol - tân gwyllt)! Ond nid yw'r hwyl yn stopio yno. Mae bariau UM ar agor bob dydd ar y ddau gampws ac rydyn ni'n cynnal nosweithiau clwb ar draws y ddinas o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos!

Bydd tîm UM wrth law drwyddi draw i helpu i dy groesawu i'n campysau a darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnat ti i wneud setlo i mewn bach yn haws!