We can support you with a wide range of services to help keep you healthy & happy at Swansea. We deal with a range of issues, and can also refer you to relevant services within the Uni or outside of it.

We also provide condoms, lube and pregnancy tests for free. Just pop in if you need any.

Your Wellbeing

At the SU, we run a variety of campaigns, workshops and groups to support and advise you. Our current campaigns include:

 • Live Life to the full
  We run this course for students suffering from low level anxiety and depression. The 8 weekly session of 1.5 hrs use CBT techniques to help teach you how to deal with life’s problems more effectively. To enroll on the next course, email advice@swansea.ac.uk
 • Nightline
  Nightline is a student run, anonymous listening service which functions across lots of universities. Here at Swansea, we run Nightline on Wednesday and Friday nights, 9pm-7am. We also offer a call-in service and an instant messaging service. Click here to head over to their webpage.
 • Harassment Advice
  We offer free and confidential advice and support to people that have experienced or witnessed an incident of harassment. Contact us to arrange an appointment.
 • Free Mediation Service
  If you’re having issues with your housemates, supervisors or course mates then mediation can be a great way to ‘talk it out’. Head over to the mediation page for info.
 • Hate Crime Reporting
  We’re a third-party hate crime reporting centre. This means you can let us know if you’ve experienced or witnessed a hate crime should you feel uncomfortable contacting the police. Come in to the Advice Centre to chat about it or report it here.

Gallwn gynnig cymorth i chi ynglyn ag amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu cadw’n heini ac yn hapus yn Abertawe. Rydym yn delio ag amrywiaeth o faterion ac yn gallu’ch cyfeirio at y gwasanaethau perthnasol tu fewn i’r Brifysgol a thu allan iddi.

Rydym hefyd yn cynnig condomau, lube a phrofion beichiogrwydd am ddim. Dewch i’n Canolfan os oes angen unrhyw beth arnoch chi.

Eich lles chi

Yn Undeb y Myfyrwyr, rydym yn cynnal amrywiaeth o ymgyrchoedd, gweithdai a grwpiau i gefnogi a’ch cynghori chi. Mae’r ymgyrchoedd sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Live Life to the full
  Rydym yn cynnal y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dioddef a phryder lefel-isel ac iselder. Mae’r 8 sesiwn wythnosol o 1.5 awr yn defnyddio technegau therapi ymddygiadol gwybyddol i helpu chi ddysgu sut i ddelio â phroblemau bywyd yn fwy effeithiol. Er mwyn cofrestru ar y cwrs nesaf, e-bostiwch advice@swansea.ac.uk
 • Llinell Nos
  Mae’r llinell nos yn cael ei gynnal gan fyfyrwyr. Mae’r gwasanaeth gwrando yn anhysbys gyda swyddogaethau dros amrywiaeth o brifysgolion. Yma yn Abertawe, rydym yn cynnal y llinell nos ar nos Fercher a nos Wener, 9yh-7yb. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth galw-heibio a gwasanaeth negeseuon brys. Cliciwch yma i fynd at y wefan.
 • Cyngor Aflonyddu
  Rydym yn cynnig cymorth a chyngor cyfrinachol a rhad ac am ddim i bobl sydd wedi cael profiad o neu sydd wedi gweld digwyddiad o aflonyddu. Cysylltwch â ni er mwyn trefnu apwyntiad.
 • Gwasanaeth Cyfryngu Am Ddim
  Os ydych chi’n cael trafferth â’r bobl sy’n byw yn eich ty, goruchwylwyr neu ffrindiau, mae cyfryngu’n gallu bod yn ddull effeithiol o’i ddatrys. Ewch i’r tudalen cyfryngu ar gyfer wybodaeth.
 • Adrodd Troseddau Casineb
  Rydym yn ganolfan adrodd troseddau casineb, sy’n golygu eich bod chi gallu gadael i ni wybod os ydych wedi profi neu weld trosedd casineb os nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus yn siarad â’r heddlu. Dewch i’r Canolfan Cymorth i siarad neu adroddwch yma.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)