Health and Wellbeing

Health and Wellbeing

We can support you in keeping healthy and happy here in Swansea. We deal with a range of issues and can refer you to the right services the Uni and beyond.
We run loads of campaigns, workshops and groups to support you, including:

Live Life to the Full
A course for students suffering from low level anxiety and depression. The 8 weekly session of 1.5 hrs uses CBT techniques to teach you how to deal with life’s problems effectively. To enroll, email advice@swansea-union.co.uk

Harassment Advice
We offer free and confidential advice to people who have experienced or witnessed harassment.

Mediation Service
If you’re having issues with your housemates, supervisors or course mates, mediation can be a great way to talk it out. Head over to the mediation page for info.

Hate Crime Reporting
We’re a third-party hate crime reporting centre. This means you can let us know if you’ve experienced or witnessed a hate crime if you feel uncomfortable contacting the police. Come in to the Advice Centre to chat or report it here.

 

5 Top Tips for Staying Safe:

 • Taxis: Make sure your taxi is licensed by Swansea Council with the correct stickers, plates and badges.
 • Walking: Walk with a friend, especially at night. If you’re on your own, tell someone when you'll be there and stick to well-lit and busy routes.
 • Personal items: Keep your personal belongings hidden.
 • Safezone: The app lets you get help or First Aid quickly and in a personal emergency. You can also check in with the security team when you're alone or in high risk areas.
 • Locks: 1/3 burglaries happen because a door or window was left open. If you're in a private home, lock up whenever you go out.
 • Alcohol and Drugs: If you choose to make them a part of your Uni experience, be mindful of the negative impacts. Go here for useful info.

Safe Taxi Scheme: We work with Data Cabs and First Cymru Buses to make sure you get home safely in emergency situations. Show your student card to any Data Cabs or First Cymru driver to get a lift home and pay back the fare to the Students' Union the next day.

Night Bus Code of Conduct: A Code of Conduct has been agreed between the Uni, the Union and First Cymru Buses. All students are expected to stick to the Code of Conduct.

Iechyd a Lles

Rydyn ni'n cynnig gwasanaethau i’ch helpu cadw’n iach ac yn hapus yma yn Abertawe. Rydyn ni'n delio â materion ac yn gallu’ch cyfeirio at y gwasanaethau perthnasol tu fewn i’r Brifysgol a thu hwnt.
Rydym ni'n cynnal ymgyrchoedd, gweithdai a grwpiau i’ch cynghori chi, gan gynnwys:

- Live Life to the Full
Cwrs i fyfyrwyr sy’n dioddef o bryder lefel-isel ac iselder. Mae’r 8 sesiwn wythnosol o 1.5 awr yn defnyddio technegau therapi ymddygiadol gwybyddol i helpu chi i ddelio â phroblemau bywyd yn effeithiol. I gofrestru, e-bostiwch advice@swansea.ac.uk

- Llinell Nos
Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnal gan fyfyrwyr sy'n gwrando yn anhysbys. Yma yn Abertawe, rydyn ni'n cynnal y gwasanaeth ar nos Fercher a nos Wener, 9yh-7yb. Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth galw-heibio a gwasanaeth negeseuon brys. Cliciwch yma i fynd at y wefan.

- Cyngor Aflonyddu
Rydyn ni'n cynnig cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i bobl sydd wedi cael profiad o neu sydd wedi gweld aflonyddu. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad.

- Gwasanaeth Cyfryngu
Os ydych chi’n cael trafferth â’r bobl sy’n byw yn eich ty, goruchwylwyr neu ffrindiau, mae cyfryngu’n gallu bod yn ddull effeithiol o’i ddatrys. Ewch i’r tudalen cyfryngu am wybodaeth.

- Adrodd Troseddau Casineb
Rydyn ni'n ganolfan adrodd troseddau casineb, sy’n golygu eich bod chi gallu gadael i ni wybod os ydych wedi profi neu weld trosedd casineb os nad ydych chi’n teimlo’n gyfforddus yn siarad â’r heddlu. Dewch i’r Canolfan Cymorth i siarad neu adroddwch y digwyddiad yma.

5 Awgrym i Aros yn Ddiogel:

 • Tacsis: Sicrhewch fod gan y tacsi drwydded Cyngor Abertawe â'r sticer platiau a bathodynnau penodol.
 • Cerdded: Ewch gyda ffrind, yn enwedig yn y nos. Os ydych chi’n cerdded ar ben eich hun, dywedwch wrth rywun pryd rydych yn disgwyl cyrraedd ac ewch drwy ardal brysur a golau.
 • Eiddo personol: Cadwch eich eiddo personol yn gudd.
 • Safezone: Mae'n eich galluogi i gysylltu â help neu Gymorth Cyntaf yn brydlon neu mewn argyfwng. Mae e hefyd yn eich galluogi i fewngofnodi gyda’r tîm diogelwch os ydych chi ar ben eich hun neu mewn ardal risg uchel.
 • Cloeon: Mae 1/3 o fyrgleriaethau yn digwydd o ganlyniad i ddrws/ffenest yn cael ei adael ar agor. Os ydych chi’n byw mewn cartref preifat, clowch y drysau.
 • Alcohol a Chyffuriau: Byddwch yn ymwybodol o’r effeithiau negyddol o alcohol a chyffuriau. Ewch yma am wybodaeth.
   

Cynllun Tacsi DiogelMewn cydweithrediad â Data Cabs a First Cymru, rydyn ni'n helpu sicrhau eich bod chi'n cyrraedd adref yn ddiogel mewn sefyllfaoedd brys. Dangoswch eich cerdyn myfyriwr i yrrwr Data Cabs neu First Cymru i gael lifft adref am ddim a thalwch Undeb y Myfyrwyr yn ôl y diwrnod canlynol.

Côd Ymddygiad y Bws Nos: Mae Côd Ymddygiad wedi cael ei gytuno arno rhwng y Brifysgol, yr Undeb a  First Cymru. Disgwylir i bob myfyriwr ddilyn y Côd Ymddygiad.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)