We offer lots of housing advice and support including:

 • Housing contract checking (before you sign on the dotted line let us take a look at your contract to make sure everything is above board)
 • Landlord disputes (if you’re having issues with your landlord)
 • Deposit disputes (if you’re having issues getting your deposit back)
 • Housemate issues (if you’re having issues with your housemates then our mediation service can help you come to a resolution)

Who To Live With
The first decision you will need to make is who to share your house with. Finding the right people is as important as finding the right property. Many students move in with different people than who they shared a flat with the year before. Remember once you have signed a contract it’s extremely difficult to get out of it. 

Where to live

 • Brynmill - One of the most popular residential areas to live in, being situated right next to campus and the beach.
 • Uplands -  Uplands is close to campus and the seafront but slightly further inland.
 • Sandfields - Sandfields is located next to the City Centre, with just a short stroll to Swansea Bay.
 • Sketty - Sketty is situated at the top of Singleton Park, and is a short walk to campus.
 • St Thomas – This area is ideal for some Bay Campus students since it’s one of the closest housing area’s to the campus. It’s just opposite the marina area of Swansea.

When to look
Don’t feel pressurised you into signing a new housing contract too early. Generally it’s a good idea to wait until January so that you have a good idea of who it is exactly you want to live with and where you want to live.

Where to look
Head to SAS Lettings, it’s run by Swansea Uni Residential Services and the Students' Union so you won’t be charged any admin fees. We personally make sure that landlords come up to all of the safety standards we require, so no dodgy business.

There are also lots of other letting agents and private landlords in Swansea - but none we can recommend. We strongly suggest you talk to students who have previously rented to ask their opinion on any landlord or agent. 

For all the info on SAS, and where to find their currently listed housing, click here.

SAS

Rydym yn cynnig cymorth a chefnogaeth am gartrefi gan gynnwys:

 • Gwirio contractiai ty (cyn i chi arwyddo unrhyw beth, gadewch i ni gael cip olwg ar eich contract i sicrhau fod popeth yn iawn)
 • Anghydfod gyda landlord
 • Anghydfod deposit
 • Problemau gyda’r bobl sy’n byw yn eich ty (mae ein gwasanaeth cyfryngu yn gallu helpu chi dod at ddatrysiad)

Pwy i Fyw Gyda
Y penderfyniad cyntaf fydd rhaid i chi ei wneud yw dewis pwy i fyw gyda. Mae dod o hyd i’r bobl gywir yr un mor bwysig â ffeindio’r cartref cywir. Mae llawer o fyfyrwyr yn symud mewn gyda phobl wahanol i’r rhai wnaethant byw gyda'r flwyddyn yn gynharach. Cofiwch, unwaith eich bod chi wedi arwyddo contract, mae’n anodd iawn i adael y ty

Ble i Fyw

 • Brynmill – Un o’r ardaloedd preswyl mwyaf poblogaidd, yn agos at gampws Singleton a’r traeth.
 • Uplands – Mae Uplands yn agos i Gampws Singleton a’r traeth ond ychydig mwy mewndir.
 • Sandfields – Mae Sandfields ger canol y ddinas, a ddim yn bell o’r bae.
 • Sketty – Mae Sketty ger top Parc Singleton, gellid cerdded i gampws Singleton ohono.
 • St Thomas – Mae’r ardal hon yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr Campws y Bae gan ei bod yn agos at y campws. Mae’n gyferbyn ag ardal y marina.

Pryd i chwilio
Peidiwch â theimlo dan straen i arwyddo contract ty yn rhy gynnar. Yn gyffredinol, mae’n syniad da i aros tan fis Ionawr er mwyn cael syniad gwell o’ch ffrindiau a lle fydd yr ardal orau i chi.

Ble i chwilio
Ewch i SAS Letting, mae’n cael ei gynnal gan Wasanaethau Preswyl y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, felly bydd ddim angeni chi dalu unrhyw beth. Rydym yn sicrhau bod lletywyr yn cyrraedd pob safon diogelwch sydd ei angen, felly does dim angen i chi boeni.

Mae yna hefyd lawer o letywyr preifat ac asiantau tai yn Abertawe – ond does dim un gallwn ni argymell. Rydym yn eich cynghori’n gryf i siarad â chyd-fyfyrwyr sydd wedi delio â lletywr o’r blaen i weld os yw’r adborth yn gadarnhaol.

Ar gyfer yr holl wybodaeth am SAS, a ble i ddod o hyd i’r tai sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch yma.

SAS

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)