Affiliations

Swansea University Students’ Union are affiliated to different organisations to provide top quality services to students.

Every year, we hold a referendum to decide who we stay affiliated to. Here's the current list:

Advice UK

 Advice UK is the UK’s largest support network for independent advice services.

Our membership is important to our Advice Service provision as we get our liability insurance through Advice UK. We get a 30% reduction on the annual cost of Advice Pro, which is our case management system, because we are members of Advice UK.

Cost: £277 p.a.

NACAB 

 

NACAB (National association of citizens advice bureau) aim to provide advice people need for the problems they face and improve the policies and practices that affect people's lives. NACAB provide free, independent, confidential and impartial advice to everyone on their rights and responsibilities. We value diversity, promote equality and challenge discrimination.”

We are affiliated to National association of citizens advice bureau (CAB) nationally who supply us with access to their information systems on-line and all our library of books comes through them. We can also access specialist advice should we need it.

Cost: £640 p.a.

NDNA

NDNA (National day nurseries association) aim is to make sure children get the best possible start in life. By empowering childcare settings to run high quality, sustainable businesses, NDNA know children will benefit from the best care and learning, helping them to reach their potential.”

The SU Nursery is affiliated to both the nationwide association and the Welsh NDNA. The benefits include:

 • Discount on the essential courses for all early years’ sectors
 • Discount with the major educational suppliers
 • Management guidance for issues such as Policies and Procedures for Childcare settings
 • A knowledge hub where ideas and issues are shared
 • Newsletters for current issues affecting Childcare providers.

Cost: £176 p.a.

NUS

NUS is the National Union of Students and  one of the largest student organisations in the world, representing 7 million students in further and higher education in the UK.

Over 600 students’ unions are affiliated with NUS, including us. We pay an annual subscription fee to NUS, which funds all the campaigns, activities and support services of NUS.

Membership means we are entitled to the following:

•          TOTUM discount cards
•          Awards and Accreditation like Best Bar None and Green Impact
•          Support for elections
•          National representation and campaigning
•          Opportunities to take part in national and local policy making
•          Training and development for the Officers and SU staff

Cost: £32,926 p.a.

SRA

https://radio.co/blog/wp-content/uploads/2016/11/student-radio-association.png“The UK Student Radio Association is an organisation run to enable, encourage and act on  behalf of the UK student radio community. We represent radio stations linked to educational establishments, as well as individual students participating in radio and audio projects, and work with industry bodies to offer advice, support and opportunities to our members.”

SRA gives info, training and events, as well as the opportunity to host the SRA syndicated chart show.

Cost: £80 p.a.

NaSTA

NaSTA (National Student Television Association) is designed for student TV. NaSTA draws student TV stations together and gives a platform for stations to ask each other for advice, solve issues and get like-minded students together.

They run nationwide competitions, events and training to showcase talent from educational organisations.

Cost: £60 p.a.

UKCISA

UKCISA (UK Council for International Student Affairs) is an advisory body that gives resources for SUs and Universities to improve the international student experience. Membership gives access to their resources, discounts on their training events and support with best practice. International students have recently faced additional challenges as a result of frequently changing visa regulations. We believe we could be doing more to improve the experience of international students at Swansea University, so we require informed knowledge to be able to effectively lobby and campaign for international students, which could be gained through membership/affiliation to UKCISA.

Cost: £301 p.a

WRC

The Workers Rights Consortium (WRC) is a US-based campaigning and labour rights monitoring organisation that conducts investigations of working conditions in garment factories. The affiliation of NUS Services to WRC relates to our clothing suppliers only: Epona, JSW, T-Print and Shirtworks.

We work with the Workers Rights Consortium through NUS and the clothing suppliers we purchase through.

Cost: £455 p.a.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn gysylltiedig â nifer o sefydliadau gwahanol sy'n helpu i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i fyfyrwyr.

Bob blwyddyn, rydyn ni'n cynnal refferendwm i benderfynu os ddylen ni gadw ein cysylltiadau – gweler isod am y rhestr gyfredol!

Advice UK

 

 

Mae Advice UK yn un o rwydweithiau cefnogaeth ar gyfer gwasanaethau cyngor annibynnol mwyaf y DU.

Mae ein haelodaeth yn bwysig i'n darpariaeth o Wasanaethau Cyngor gan ein bod ni'n derbyn ein hyswiriant atebolrwydd gan Advice UK. Rydyn ni'n derbyn Advice Pro 30% yn rhatach, sef system rheoli achosion, gan ein bod ni'n aelodau o Advice UK.

Cost: £277 p.a.

NACAB 

 

“Mae NACAB (National association of citizens advice bureau) yn bwriadu darparu'r cyngor sydd angen ar bobl sy'n wynebu problemau a gwella polisiau ac arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl. Mae NACAB yn darparu cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd i bawb am eu hawliau a chyfrifoldebau. Maen nhw'n parchu amrywiaeth, hybu cyfartaledd a herio gwahaniaethu.

Rydyn ni'n gysylltiedig â NACAB sy'n ein darparu â mynediad at eu systemau gwybodaeth arlein ac mae ein llyfrgell o lyfrau yn dod trwyddyn nhw. Gallwn ni hefyd gael mynediad at gyngor arbenigol os oes angen.

Cost: £640 p.a.

NDNA

“Mae NDNA (National day nurseries association) yn bwriadu sicrhau bod plant yn derbyn y dechau gorau posib yn eu bywydau. Drwy rymuso gosodiadau gofal plant i gynnal busnesau cynaliadwy ac o safon dda, mae NDNA yn gwybod y bydd plant yn elwa o'r gofal a dysgu posib, yn helpu iddynt gyrraedd eu potensial.

Mae Meithrinfa UM yn gysylltiedig â'r gymdeithas genedlaethol ac NDNA Cymru. Mae'r manteision yn cynnwys:

 • Cyrsiau hanfodol rhatach ar gyfer sectorau blynyddoedd cynnar
 • Disgownt gyda darparwyr addysgiadol mawr
 • Arweiniad rheolaeth ar gyfer materion fel Polisiau a Gweithdrefnau o fewn gosodiadau gofal plant
 • Both gwybodaeth i rannu syniadau a phroblemau
 • Cylchlythyron am faterion cyfredol sy'n effeithio ar ddarparwyr gofal plant

Cost: £176 p.a.

UCM

Mae UCM (Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr) yn un o sefydliadau myfyrwyr mwyaf y byd, gan gynrychioli tua 7 miliwn o fyfyrwyr mewn addysg uwch a phellach drwy gydol y Deyrnas Unedig.

Mae dros 600 o Undebau Myfyrwyr yn gysylltiedig ag UCM, gan gynnwys ni! Mae pob undeb myfyrwyr yn talu ffi flynyddol i UCM, sy'n talu am ein hymgyrchoedd, gweithgareddau a gwasanaethau cymorth.

Beth yw UCM Cymru?

Mae UCM Cymru yn genhedlaeth o UCM sy'n canolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr yng Nghymru. Gan fod Addysg Uwch yn bwer datganoledig, UCM Cymru yw'r prif lais i fyfyrwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol. Gan ein bod ni'n aelod o UCM, rydyn ni'n aelod awtomatig yn rhan o UCM Cymru.

Pa hawliau sydd gan Undebau sy'n aelodau?

Mae aelodaeth yn rhoi'r hawliau canlynol i ni:

 • Cardiau disgownt NUS Extra (nid yw'r rhain ar gael i undeb nad sy'n gysylltiedig!)
 • Gwobrwyon ac Achrediad gyda chynlluniau fel Best Bar None ac Effaith Werth
 • Cefnogaeth gydag etholiadau
 • Cynrychiolaeth ac ymgyrchu cenedlaethol (e.e Cynadleddau Cenedlaethol)
 • Cyfleoedd i ymgysylltu wrth wneud polisiau lleol a chenedlaethol
 • Hyfforddiant a datblygiad Swyddogion Llawn a Rhan amser, yn ogystal â staff UM

Cost: £32,926 p.a.

SRA

https://radio.co/blog/wp-content/uploads/2016/11/student-radio-association.png“Mae'r Student Radio Association yn sefydliad sy'n galluogi, annog ac ymddwyn ar ran cymuned radio myfyrwyr y DU. Maen nhw'n cynrychioli gorsafoedd radio sy'n gysylltiedig â sefydliadau addysgiadol a myfyrwyr unigol sy'n cymryd rhan mewn prosiectau radio a sain, ac yn gweithio â sefydliadau'r diwylliant i gynnig cyngor, cefnogaeth a chyfleoedd i'w aelodau.

Mae SRA yn rhoi mynediad i wybodaeth, hyfforddiant a digwyddiadau, ac yn rhoi'r cyfle i gynnal sioe siart syndicâd SRA. Mae UMPA wedi bod yn rhan o SRA yn y gorffennol. Rydyn ni wedi ymuno eto yn dilyn gostyngiad mewn cyfranogiad gan fyfyrwyr.

Cost: £80 p.a.

NaSTA

Mae NaSTA (National student television association) yn gorff cynrychioladwy sydd wedi'i ddylunio a llywodraethu gan deledu myfyrwyr i deledu myfyrwyr. Mae NaSTA yn bodoli i ddod â gorsafoedd teledu newydd a chyfredol at ei gilydd ledled y DU, a darparu platfform i orsafoedd ofyn ei gilydd am gyngor, datrys problemau a helpu cymuned debyg o fyfyrwyr a gorsafoedd teledu myfyrwyr ledled y wlad.

Maen nhw'n cynnal cystadlaethau a hyfforddiant cenedlaethol i arddangos talent o sefydliadau addysgiadol.

Cost: £60 p.a.

UKCISA

Mae UKCISA (UK Council for International Student Affairs) yn gorff cynghorol sy'n darparu adnoddau ar gyfer Undebau Myfyrwyr a Phrifysgolion i wella profiadau myfyrwyr rhyngwladol. Mae aelodaeth yn sicrhau mynediad at eu hadnoddau, ymchwil, disgowntiau ar ddigwyddiadau hyffordddi, cefnogaeth ac enghreifftiau o arferion da. Yn ddiweddar, mae myfyrwyr rhyngwladol wedi wynebu heriau ychwanegol o ganlyniad i'r rheoliadau visa yn newid yn aml.

Credwn ni y gallen ni wneud mwy i wella profiad myfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe, ac felly mae angen gwybodaeth y sefydliad i ni allu lobio ac ymgyrchu dros fyfyrwyr rhyngwladol yn effeithiol, a gall y cysylltiad hwn ein helpu.

Cost: £301 p.a

WRC

Mae'r Workers Rights Consortium (WRC) yn sefydliad monitro hawliau ymgyrchu a llafur sydd wedi'i seilio yn UDA ac sy'n cynnal archwiliadau i amodau gweithio ffatrioedd dillad. Mae cysylltiad Gwasanaethau UCM a WRC yn ymwneud â'n darparwyr dillad yn unig:: Epona, JSW, T-Print and Shirtworks.

Rydyn ni'n cydweithio â Workers Rights Consortium drwy UCM a'n darparwyr dillad.

Cost: £455 p.a.

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)