Full-time Officers

We have 6 elected Full-time Officers who represent you when it comes to all things Uni-related. So with any issues or questions, hit them up. Basically, we're always working to make Uni as much of a breeze as possible for you, and we always want to know how we can help.
Follow them on Instagram!

Swyddogion Llawn-amser

Mae gennym ni 6 Swyddog Llawn-amser sy’n eich cynrychioli chi yn yBrifysgol. Os oes gennych chi unrhyw broblemau neu gwestiynau, cysylltwch â nhw. Yn syml, rydyn ni’ngweithio’n galed i sicrhau bod y Brifysgol mor hawdd â phosib i chi, ac rydyn ni am wybod sut allwn nieich helpu.
Dilyna nhw ar Instagram!

President
Grace Hannaford

Grace was a Geography student, member of the Netball club, and founder andPresident of CoppaFeel before becoming the Students' Union's WelfareOfficer last year. This year, she's the President and has a load of ideas to makesure students' welfare is at the heart of what we do.

She's passionate about helping others, she's famous for her constantsmile and up-beat attitude, and she's always happy to answer any questions.

As President, I lead the Elected Officer team and the Students'Union as a whole. I make sure that your Union is inclusive and celebratesit's diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students,and I'm the key link to the Uni, NUS and other key stakeholders.'

Grace's manifesto:

 • Ensure that a purpose-built student experience building is constructed on Bay Campus.
 • Hold a Refreshers Fayre
 • Introduce Sexual Assault Liaison Officers
 • Make it easier for students to review our venues and services
 • Introduce more mental health and consent training for students and staff
 • Introduce weekly dog walking sessions for students to manage stress
 • More funding for sports clubs and societies
 • Ensure the dedicated Multi Faith building on Bay Campus remains a priority and is completed
 • More affordable spaces for societies and sports clubs
 • Hold an all-day festival to celebrate the diverse student community
 • Produce a permanent LGBT+ fixture on Bay Campus

Roles & Responsibilities

Leading our democratic procedures

Being the key contact on University issues

Making sure all students are fairly represented

Llywydd
Grace Hannaford

Roedd Grace yn fyfyriwr Daearyddiaeth, aelod o’r clwb Pêl Rwyd,a sylfaenydd a Llywydd CoppaFeel cyn fod yn Swyddog Lles yr Undeb llynedd.Eleni,hi yw’r Llywydd ac mae ganddi lwyth o syniadau i sicrhaubod lles myfyrwyr wrth wraidd ein gwaith.

Mae’n frwdfrydig am helpu pobl eraill, mae’n enwog am ei gwên ac agwedd gadarnhaol,ac mae’n hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan fyfyrwyr.

'Fel Llywydds, byddaf i'n arwain y tîm o SwyddogionEtholedig yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr. Byddaf yn sicrhau bod eichUndeb yn un gynhwysol sy’n dathlu amrywiaeth. Byddafi'n amddiffyn hawliau holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn ogystalâ bod yn gyswllt rhwng y Brifysgol, UCM a rhanddeiliaid yBrifysgol.'

Maniffesto Grace:

 • Sicrhau bod adeilad i fyfyrwyr yn cael ei adeiladau ar Gampws y Bae
 • Cynnal Ffair Refreshers
 • Cyflwyno Swyddogion Cyswllt Ymosodiadau Rhywiol
 • Gwneud hi'n haws i fyfyrwyr rhoi adborth am ein siopau,bariau a gwasanaethau
 • Cyflwyno rhagor o hyfforddiant iechyd y meddwl a chaniatâdi staff a myfyrwyr
 • Cyflwyno sesiynau cwn wythnosol i fyfyrwyr ddelio â straen
 • Rhagor o gyllid i glybiau chwaraeon a chymdeithasau
 • Sicrhau bod yr adeilad Aml-Ffydd ar Gampws y Bae yn flaenoriaethyn cael ei gwblhau
 • Rhagor o lefydd fforddiadwy ar gyfer clybiau chwaraeon achymdeithasau
 • Cynnal gwyl un-dydd i ddathlu'r gymuned amrywiol o fyfyrwyr
 • Sicrhau bod gosodyn LHDT+ parhaol ar Gampws y Bae

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar weithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt myfyrwyr ar fateriony Brifysgol

Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli

Education Officer
Theresa Ogbekhiulu

As an undergraduate student from The College and a postgraduatestudent from the College of Arts and Humanities, Teresa knows loads about theUni. She's also an experienced Rep, so your happiness with your course isreally important to her.

'As the Education Officer, my role is to provide support andrepresentation for all Swansea University Students. I work with the 7Colleges and over 350 Subject and College Reps to make sure students have avoice on their Education.'

Teresa's manifesto:

 • Push for more study spaces and computers on Bay Campus
 • Introduce microwaves in the library
 • Eradicate library fines
 • Push for more scholarship opportunities
 • Increase library resources on both campuses
 • Reduce in the cost of replacing student cards
 • Ensure transparent, adequate and helpful feedback fromassessments and exams
 • Provide adequate training and support to Reps

   

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

Swyddog Addysg
Teresa Ogbekhiulu

Fel myfyriwr is-raddedig o'r Coleg a myfyriwr ôl-raddedig oGoleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, mae Teresa yn gwybod llwyth am y Brifysgol.Mae hefyd ganddi brofiad o fod yn Gynrychiolydd, felly mae hapusrwydd myfyrwyr am euhaddysg yn bwysig iawn iddi.

‘Fel Swyddog Addysg, fy rôl yw darparu cefnogaeth achynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy’ngweithio gyda 7 o Golegau’r Brifysgol, yn ogystal â dros 350 oGynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod barn myfyrwyr am eu haddysg yncael ei leisio.’

Maniffesto Teresa:

 • Sicrhau rhagor o lefydd i astudio a chyfrifiaduron ar Gampws yBae
 • Rhagor o micro-donnau yn y llyfrgell
 • Cael gwared ar ffioedd llyfrgell
 • Rhagor o gyfleoedd ysgoloriaeth
 • Rhagor o adnoddau llyfrgell ar y ddau gampws
 • Lleihau cost adnewyddu cardiau myfyrwyr
 • Sicrhau adborth onest a defnyddiol ar aseiniadau ac arholiadau
 • Darparu hyfforddiant a chefnogaeth i Gynrychiolwyr

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio â'r holl Gynrychiolwyr Pwnc aCholeg

Delio â materion ac ymgyrchoedd y brifysgolsy’n ymwneud ag addysg

Arwain y Parth Addysg

Societies & Services Officer
Inês Teixeira-Dias

As a student, Inês sat on the Snowriders Committeeand was a keen photographer. She's a Psychology graduate and she has apassion for the environment and travelling. She's got years of experience working forthe SU under her belt, as a regular Root and Fulton Outfitters staff member.

'Hello! I'm Inês and I'm the Societiesand Services officer for this year. My role is split between supportingsocieties and overseeing the running of our Union services. If you haveany issues or ideas about these things, just get in touch!'

Inês's manifesto:

 • Streamline the online room booking system, increasing the numberof bookable society rooms
 • Introduce a ‘Society of the Month’ scheme
 • Host a Society Ball
 • Increase number of water refill stations on both campuses.
 • Expand the Tesco Express on Bay Campus
 • Design an app for the Student’s Union
 • Create more volunteering opportunities for students
 • Expand the range of trips on offer
 • Open a nightclub on Bay Campus
 • Tackle the use of plastic bags and Styrofoam packaging in campusdining establishments

 

Roles & Responsibilities

Represents 130 societies

Makes sure that all Union services are student friendly

Works with society exec members to ensure fairrepresentation

Swyddog Cymdeithasau &Gwasanaethau
InêsTeixeira-Dias

Fel myfyriwr, roedd Inês ar Bwyllgor ySnowridersac yn ffotograffydd brwd. Graddiodd hi yn Seicoleg ac mae’n angerddol am yr amgylchedd a theithio.Mae ganddi flynyddoedd o brofiad o weithio yn UM fel aelod staff yn Roota Fulton Outfitters.

‘Helo , fy enw i yw Inês a fi yw’r SwyddogCymdeithasau a Gwasanaethau dros y flwyddyn hon. Mae fy rôlwedi rhannu rhwng cefnogi cymdeithasau a goruchwyliogwasanaethau’r Undeb. Os oes gennych chi unrhyw broblemau neusyniadau am y pethau hyn, cysylltwch â fi!’

Maniffesto Inês:

 • Gwella'r system bwcio ystafelloedd a chynyddu'r nifersydd ar gael i gymdeithasau
 • Cyflwyno cynllun 'Cymdeithas y Mis'
 • Cynnal Dawns i Gymdeithasau
 • Cynyddu'r nifer o orsafoedd dwr sydd ar gael ar y ddau gampws
 • Ehangu ar Tesco ar Gampws y Bae
 • Dylunio ap ar gyfer Undeb y Myfyrwyr
 • Creu rhagor o gyfleoedd gwifroddoli i fyfyrwyr
 • Ehangu ar y teithiau sydd ar gael
 • Agor clwb nos ar Gampws y Bae
 • Taclo'r defnydd o fagiau plastig a Styrofoam mewn llefyddbwyta'r campws

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynrychioli 130 o gymdeithasau

Sicrhau bod pob gwasanaeth yn addas ar gyfer myfyrwyr

Cydweithio gydag aelodau gweithredol cymdeithasau er mwynsicrhau eu bod nhw’n cael eu cynrychioli'n deg

Sports Officer
Ffion Davies

A keen sportswoman, Ffion brings the same dedication and enthusiasm to her role inthe Union. She studied Sports Science, was President of the Netball club, and often competed inBUCS. She also spent the last year as a Sports Exec so it’s fair to say she knows whatshe’s doing.

'Hi, I'm Ffion, your Sports Officer. I'm here to support,engage and develop students in all things sport; from participation all the wayto high performance.'

Ffion's manifesto:

 • Decrease the cost of facilites hire
 • Make Bay Campus sports facilities equal to Sketty Lane
 • Recruit another Strength and Conditioning coach for clubs
 • Ensure that the funding allocation to clubs is transparent
 • Ensure clubs recieve increased funding
 • Offer coaching opportunities for students in the localcommunity
 • Promote the benefits sport has on mental health
 • Launch a ‘Pride in Sport’ day to celebrate the LGBT+community
 • Introducing new fundraising initiatives

   

Roles & Responsibilities

Oversees the running of all University sports clubs

Makes sure all sports club members are fairly represented

Promotes sport and exercise at University

Swyddog Chwaraeon
Ffion Davies

Mae Ffion yn chwaraewraig awyddus,ac mae'n sicrhau bod ei rol yn yr Undeb yn derbyn yr un ymrwymiad a brwdfrydedd. Astudiodd hi Gwyddoniaeth Chwaraeon, roedd hi'n Gapten i'r Clwb Pêl Rwyd,ac mae hi wedi cystadlu mewn BUCS nifer o weithiau. Roedd hi’n rhan o Bwyllgor Gweithredol Chwaraeon Abertawe llynedd hefyd,felly mae hi wedi paratoi ar y rol.

‘Helo, fi yw eich Swyddog Chwaraeon, Ffion. Rydw i yma i roicymorth, ymgysylltu a datblygu myfyrwyr o fewn y byd chwaraeon; ofaterion cyfranogiad at berfformio'n dda.'

Maniffesto Ffion:

 • Lleihau costau llogi cyfleusterau
 • Sicrhau bod gan Gampws y Bae yr un cyfleusterau â LônSgeti
 • Recriwtio hyfforddwr arall i glybiau
 • Sicrhau bod ariannu clybiau yn dryloyw
 • Sicrhau bod clybiau'n derbyn rhagor o arian
 • Cynnig cyfleoedd hyfforddi i fyfyrwyr yn y gymuned leol
 • Hyrwyddo manteision chwaraeon ar iechyd y meddwl
 • Lansio diwrnod ‘Pride in Sport’ i ddathlu'rgymuned LHDT+
 • Cyflwyno rhagor o gynlluniau codi arian

Rolau & Cyfrifoldebau

Goruchwylio gweithrediad pob clwb chwaraeon yBrifysgol

Sicrhau bod pob aelod yn cael eu cynrychioli'n deg

Hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff yn y Brifysgol

Welfare Officer
Ana Guri

Ana is known for her passion for all things eco-friendly and her interestin student wellbeing. She graduated with a Biology degree and was the SU EnvironmentPart-time Officer last year, so she certainly knows a thing or two about representingyou.

'Hi, my name is Ana and I'm your Welfare Officer.I’m here to help you enjoy your time at University by looking at the risksyou face, making your wellbeing my priority and making sure everyoneis aware of the advice and support available.'

Ana's manifesto:

 • Promote a more face-to-face experience between students andwell-being services
 • A lounge-like environment in the library
 • Increase the amount of water fountains on campus
 • Increase housing advice for students
 • Create a ‘rate your landlord’ program for students toleave feedback
 • Ensure the mental health guide remains updated
 • Bring the ‘Good Night Out’ training to our Union Bar
 • Run a Safe Zone campaign to increase knowledge and usage
 • Work with the Help Point on Wind Street
 • Encourage charity events and fundraisings schemes throughout theUniversity
 • Sell metal water bottles to reduce plastic consumption

Roles & Responsibilities

Leads on all welfare campaigns

Helps students with housing issues

Promotes well-being and healthy living

Swyddog Lles
Ana Guri

Mae Ana yn adnabyddus amei brwdfrydedd am yr amgylchedd a’i diddordeb mewn lles myfyrwyr. Graddiodd Ana mewn Bioleg ahi oedd Swyddog Rhan-amser yr Amgylchedd llynedd,felly mae’n gwybod beth mae’n ei wneud wrth gynrychioli myfyrwyr.

‘Helo , fy enw i yw Ana a fi yw eich Swyddog Lles newydd.Rydw i yma i'ch helpu chi fwynhau eich amser yn y Brifysgol drwyedrych ar y problemau sy'n eich wynebu a'ch lles a sicrhaueich bod chi'n ymwybodol o'r cyngor a chymorth sydd ar gael ichi.’

Maniffesto Ana:

 • Hybu profiad personol rhwng myfyrwyr a gwasanaeethau lles
 • Lolfa yn y llyfrgell
 • Cynyddu'r nifer o ffynhonnau dwr ar y campysau
 • Ehangu ar gyngor tai i fyfyrwyr
 • Creu rhaglen i fyfyrwyr allu rhoi adborth ar landlordiaid
 • Sicrhau bod y canllaw iechyd meddwl yn cael ei ddiweddaru
 • Dod â hyfforddiant ‘Good Night Out’ i Faryr Undeb
 • Cynnal ymgyrch Safe Zone i gynyddu ymwybyddiaeth adefnyddiaeth
 • Cydweithio â'r Help Point ar Wind Street
 • Annog digwyddiadau elusennol drwy gydol y Brifysgol
 • Gwerthu poteli metal i leihau'r defnydd o blastig

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar ymgyrchoedd lles

Helpu myfyrwyr gyda materion tai

Hybu lles a byw yn iach

Welsh Affairs Officer
Megan Fflur Colbourne

Megan was GymGym President last year and sat on the Pêl Rwyd Tawe Committee, so she definitely has what it takes to represent Welsh speaking students in Swansea. She’s also here to represent anyone with an interest in learning Welsh or finding out more about Welsh culture and history.

‘Shwmae! I’m Megan and I’m here to represent all students in all-things Welsh. If you’re interested in learning the language or about the culture, let me know.’

Megan's manifesto:

 • Ensuring students who are studying in Welsh receive the same learning opportunities, support and resources
 • Introduce a Welsh Language Rep within each college
 • Ensure that there are opportunities available to learn and develop the Welsh language
 • Organise friendly, informal sessions to encourage students to practice Welsh
 • Ensure that the Welsh language and culture is integral within the Uni
 • Increase the Welsh presence across both campuses
 • Raise awareness of national Welsh days throughout the year
 • Provide support to Welsh language sports clubs and societies

Roles & Responsibilities

Ensuring Welsh speaking students are given equal opportunities

Promoting the Welsh language, culture and history to all students

Ensuring bilingualism across the University

Swyddog Materion Cymraeg
Megan Fflur Colbourne

Roedd Megan yn Llywydd y GymGym llynedd ac yn rhan o Bwyllgor Clwb Pêl Rwyd Tawe, felly mae ganddi ddigon o brofiad i gynrychioli myfyrwyr Cymraeg yn Abertawe. Mae hi yma i gynrychioli unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg neu wybod rhagor am ein hanes a diwylliant.

‘Shwmae! Fi yw Megan ac rwy’n cynrychioli pob myfyriwr o ran pethau Cymraeg. Os hoffet ti ddysgu’r iaith neu wybod am y diwylliant, gad i mi wybod.’

Maniffesto Megan:

 • Sicrhau bod myfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn yr un cyfleoedd, cymorth ac adnoddau
 • Cyflwyno Cynrychiolydd Cymraeg ym mhob coleg
 • Sicrhau bod cyfleoedd ar gael i ddysgu a datblygu'r iaith
 • Trefnu sesiynau anffurfiol i fyfyrwyr allu ymarfer yr iaith
 • Sicrhau bod yr iaith a diwylliant yn rhan annatod o'r Brifysgol
 • Cynyddu presenoldeb yr iaith ar y ddau gampws
 • Codi ymwybyddiaeth o ddiwrnodau cenedlaethol Cymraeg drwy gydol
 • Darparu cymorth i glybiau chwaraeon a chymdeithasau cyfrwng Cymraeg

Rolau a Chyfrifoldebau

Sicrhau bod gan fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith hawliau cyfartal

Hyrwyddo'r iaith, diwylliant a hanes Cymraeg

Sicrhau dwyieithrwydd yn y Brifysgol

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)