Your Full-time Officers

We have six elected Full-Time Officers who’s job it is to represent your interests all around the University. Basically, they’re here to make sure you have the best time at Uni as you possibly can. So, if you’ve got any issues or questions, drop them a message or an email.
Give them an add on their SU Facebook accounts or follow them on their Officers Insta!

Let's meet them...

 

Eich Swyddogion Llawn-amser

Mae gennyn ni chwe Swyddog Llawn Amser etholedig sy’n cynrychioli'ch diddordebau ledled y Brifysgol. Yn y bôn, maen nhw yma i sicrhau eich bod chi'n cael yr amser gorau posib yn y Brifysgol. Felly, os oes gennych chi unrhyw broblemau neu gwestiynau, rhowch neges neu e-bost iddynt.

Ychwanegwch nhw ar Facebook neu dilynwch nhw ar Instagram y Swyddogion!

President
Ffion Davies

Ffion studied Sports and Exercise Science here at Swansea University, and graduated in the summer of 2019. Throughout her time studying she was elected as Vice Club Captain and Club Captain of Swansea University Netball Club, as well as being a member of the Sport Swansea Executive Team. She then went on to run in the SU elections and was fortunate enough to be elected as Sports Officer for the year 19/20.

Her passion for ensuring the student voice is heard, led her to run again this year in the elections, where she was elected as President of Swansea University Students' Union.

'As President, I lead the Elected Officer team and the Students' Union as a whole. I make sure that your Union is inclusive and celebrates it's diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students, and I'm the key link to the Uni, NUS and other key stakeholders.'

Ffion's manifesto:

 • Strengthen links between both campuses
 • Refurbish Tooters toilets
 • Introduce Disability Sports within Sport Swansea
 • Improve student safety on nights out
 • Increase parking on Bay Campus
 • Lobby the University to reinstate Refreshers Week
 • Strengthen the presence of the Advice & Support Centre on all campuses

Roles & Responsibilities

Leading our democratic procedures

Being the key contact on University issues

Making sure all students are fairly represented

Llywydd
Ffion Davies

Astudiodd Ffion Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertawe, a graddiodd yn haf 2019. Trwy gydol ei hamser yn astudio fe’i hetholwyd yn Is-gapten a Chapten Clwb Pêl-rwyd Prifysgol Abertawe, yn ogystal â bod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol Chwaraeon Abertawe. Yna, aeth hi ymlaen i redeg yn etholiadau UM ac roedd hi’n ddigon ffodus i gael ei hethol yn Swyddog Chwaraeon ar gyfer y flwyddyn 19/20.

Roedd ganddi angerdd dros sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed, felly rhedodd hi eto eleni yn yr etholiadau, lle cafodd ei hethol yn Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

'Fel Llywydd, rwy’n arwain y tîm o Swyddogion Etholedig ac Undeb y Myfyrwyr yn gyffredinol. Rwy'n sicrhau bod eich Undeb yn gynhwysol ac yn dathlu ei amrywiaeth. Rwy'n amddiffyn ac yn ymestyn hawliau holl fyfyrwyr Abertawe, a fi yw'r cyswllt allweddol rhwng yr Undeb a’r Brifysgol, UCM a rhanddeiliaid allweddol eraill.'

Maniffesto Ffion:

 • Cryfhau cysylltiadau rhwng y ddau gampws
 • Ailwampio toiledau Tooters
 • Cyflwyno Chwaraeon Anabledd i Chwaraeon Abertawe
 • Gwella diogelwch myfyrwyr ar nosweithiau allan
 • Cynyddu’r nifer o lefydd i barcio ar Gampws y Bae
 • Lobio’r Brifysgol i adfer Wythnos Refreshers
 • Cryfhau presenoldeb y Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth ar bob campws

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar weithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt myfyrwyr ar fateriony Brifysgol

Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli

Education Officer
Theresa Ogbekhiulu

As Education Officer, Theresa provides support and representation to all students at an academic level. She works with all the Colleges and Departments, alongside over 350 Subject and College Reps to make sure all students have a say on the way they are educated at Swansea. She’s also a key figure in our Study Aid campaigns during exam time, and leads the Education Zone.

Theresa Ogbekhiulu was an undergraduate student from The College, and College of Arts and Humanities, she then went on to complete her MA in Communications, Media Practice and Public Relations, before running to be Education officer at the Students' Union in 2019. She has now been re-elected as Education officer, and will continue to ensure that the student voice is at the centre of every decision making in the Students' Union and in the University.

'As the Education Officer, my role is to provide support and representation for all Swansea University Students. I work with the 8 Colleges, over 350 Subject and College Reps to make sure students continue to have a voice in their Education.'

Theresa's manifesto:

 • Ensure adequate training for personal tutors so they can deliver pastoral support
 • Lobby to bring back Refreshers Week
 • Work with the University to reduce the black attainment gap
 • Increase support for Student Reps
 • Push for keeping Wednesday afternoons free
 • Ensure the completion of the microwave space in the Library
 • Make sure that students are consulted on key decisions being made by the University

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

Swyddog Addysg
Theresa Ogbekhiulu

Fel Swyddog Addysg, mae Theresa yn darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i bob myfyriwr ar lefel academaidd. Mae hi'n gweithio gyda'r holl Golegau ac Adrannau, ochr yn ochr â dros 350 o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael dweud eu dweud ar y ffordd maen nhw'n cael eu haddysgu yn Abertawe. Mae hi hefyd yn ffigwr allweddol yn ein hymgyrchoedd StudyAid yn ystod cyfnodau arholiadau, ac yn arwain y Parth Addysg.

Roedd Theresa Ogbekhiulu yn fyfyriwr israddedig o'r Coleg a Choleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, yna aeth hi ymlaen i gwblhau ei MA mewn Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, cyn rhedeg i fod yn Swyddog Addysg Undeb y Myfyrwyr yn 2019. Mae hi bellach wedi cael ei hailethol yn Swyddog Addysg, a bydd hi’n parhau i sicrhau bod llais y myfyriwr yng nghanol pob penderfyniad yn Undeb y Myfyrwyr ac yn y Brifysgol.

‘Fel y Swyddog Addysg, fy rôl i yw darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy'n gweithio gyda'r 8 Coleg a dros 350 o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i gael llais o ran eu haddysg.’

Maniffesto Theresa:

 • Sicrhau hyfforddiant digonol i diwtoriaid personol fel y gallant ddarparu cefnogaeth fugeiliol
 • Lobio i ddod ag Wythnos Refreshers yn ôl
 • Gweithio gyda'r Brifysgol i leihau'r bwlch cyrhaeddiad du
 • Cynyddu'r gefnogaeth i Gynrychiolwyr
 • Brwydro dros gadw prynhawniau Mercher yn rhydd o ddarlithoedd
 • Sicrhau cwblhau'r lle microdon yn y Llyfrgell
 • Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hymgynghori ar benderfyniadau allweddol a wneir gan y Brifysgol

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio â'r holl Gynrychiolwyr Pwnc aCholeg

Delio â materion ac ymgyrchoedd y brifysgolsy’n ymwneud ag addysg

Arwain y Parth Addysg

Societies & Services Officer
Georgia-Rose Gleeson

The Societies and Services Officer is a broad role, that supports all of the societies the Union has, and oversees the many services we run (such as the bars, venues, shops, Advice and Support, and the nursery). Georgia-Rose also sits on the Society Exec Committee to make sure all of our societies are fairly represented.

'Hey! My name is Georgia-Rose and I am your Societies and Services Officer. I was the SUSU Environment Officer from 2019/2020 and was on the Geography Society committee for two years during my undergraduate Physical Geography Degree, I also currently play basketball both for SUBC and Swansea’s local women’s team. I’m hugely passionate about the outdoors and enjoying the local area- my favourite place in Swansea is Rhossili and you will find me there most weekends!

Most importantly, I am here to represent you and get your voices heard. Please don’t hesitate to speak to me if you see me on campus or drop me a message anytime! Together we will deliver change and make Swansea the best Union'

Georgia-Rose's manifesto:

 • Improve sustainability at the University
 • Include a bus ticket home with pre-bought Tooters tickets
 • Work with the Students with Disabilities Part-Time Officer and LGBTQ+ Liberation Officers to set up a Transgender/Non-binary support group
 • Increase relaxation space on both campuses
 • Introduce consent training in Freshers
 • Introduce a Committee Card (like Captain’s Card)
 • Establish a Society’s Hub
 • Hold an end of year Societies Ball.

 

Roles & Responsibilities

Represents 130 societies

Makes sure that all Union services are student friendly

Works with society exec members to ensure fairrepresentation

Swyddog Cymdeithasau &Gwasanaethau
Georgia-Rose Gleeson

Mae'r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn rôl eang, sy'n cefnogi'r holl gymdeithasau sydd gan yr Undeb, ac yn goruchwylio'r llu o wasanaethau rydyn ni'n eu rhedeg (fel y bariau, siopau, Canolfan Gyngor a Chefnogaeth, a'r feithrinfa). Mae Georgia-Rose hefyd yn aelod o Bwyllgor y Gymdeithas Weithredol i sicrhau bod pob un o'n cymdeithasau'n cael eu cynrychioli'n deg.

‘Helo! Fy enw i yw Georgia-Rose a fi yw eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau. Fi oedd Swyddog yr Amgylchedd 2019/2020 ac roeddwn i ar bwyllgor y Gymdeithas Ddaearyddiaeth am ddwy flynedd yn ystod fy Ngradd Daearyddiaeth Gorfforol israddedig, rydw i hefyd yn chwarae pêl-fasged ar gyfer SUBC a thîm menywod lleol Abertawe. Rwy'n angerddol am yr awyr agored ac yn mwynhau'r ardal leol - fy hoff le yn Abertawe yw Rhossili ac rydw i yno bron i bob penwythnos!

Yn bwysicaf oll, rydw i yma i'ch cynrychioli a sicrhau bod eich lleisiau'n cael eu clywed. Peidiwch ag oedi cyn siarad â mi os byddwch yn fy ngweld ar y campws neu anfonwch neges ataf unrhyw bryd! Gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau newid ac yn gwneud Abertawe'r Undeb gorau.’

Maniffesto Georgia-Rose:

 • Gwella cynaliadwyedd y Brifysgol
 • Cynnwys tocyn bws gyda thocynnau Tooters
 • Gweithio gyda’r Swyddog Rhan-amser Myfyrwyr ag Anableddau a’r Swyddogion LGBTQ+ i drefnu grwp cymorth Traws/Di-deuaidd
 • Cynyddu llefydd ymlacio ar y ddau gampws
 • Cyflwyno hyfforddiant caniatâd yn Wythnos y Glas
 • Cyflwyno Cerdyn i Bwyllgorau (fel Cerdyn Capteiniaid)
 • Sefydlu Both i Gymdeithasau
 • Sefydlu Dawns i Gymdeithasau ar ddiwedd y flwyddyn

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynrychioli 130 o gymdeithasau

Sicrhau bod pob gwasanaeth yn addas ar gyfer myfyrwyr

Cydweithio gydag aelodau gweithredol cymdeithasau er mwynsicrhau eu bod nhw’n cael eu cynrychioli'n deg

Sports Officer
Georgia Smith

Georgia will be kept busy in her role as she oversees the running of all the sports clubs at Swansea. She sits on the Sports Exec Committee and makes sure that every club is fairly represented. She also promotes a sport and exercise to our students, as well as being a key liaison between the Union and Sport Swansea.

'Hi all, my name is Georgia Smith and I have just completed by Sport and Exercise Science degree. During my time at Swansea, I became a part of the water polo team. It was the best decision I made in my three years at university. Alongside playing Waterpolo I was heavily involved with the swimming team being the social secretary in my second year and captain in my third, resulting in many happy but slightly blurry memories from Wind Street Wednesdays with my team mates and friends!

I am so grateful and excited to be elected as your Sports Officer for this academic year and I hope I will be able to be a voice to represent your needs and concerns throughout the year. By working together, I want to be able to implement positive changes to best support our student-athletes at Swansea university.'

Georgia's manifesto:

 • Promote support to student athletes
 • Increase communications between Sports Swansea and Academic Colleges
 • Ensure Wednesday afternoons remain for sport
 • Promote a healthy lifestyle
 • Improve opportunities for female participation in sports on Bay Campus
 • Improve University gym facilities
 • Increase publicity for sporting achievements

Roles & Responsibilities

Oversees the running of all University sports clubs

Makes sure all sports club members are fairly represented

Promotes sport and exercise at University

Swyddog Chwaraeon
Georgia Smith

Bydd Georgia yn brysur yn ei rôl wrth iddi oruchwylio cynnal holl glybiau chwaraeon Abertawe. Mae hi'n eistedd ar y Pwyllgor Chwaraeon Gweithredol ac yn sicrhau bod pob clwb yn cael ei gynrychioli'n deg. Mae hi hefyd yn hyrwyddo ymarfer corff i'n myfyrwyr, yn ogystal â bod yn gyswllt allweddol rhwng yr Undeb a Chwaraeon Abertawe.

‘Helo bawb, fy enw i yw Georgia Smith ac rydw i newydd gwblhau fy ngradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Yn ystod fy amser yn Abertawe, roeddwn i’n rhan o'r tîm polo dwr. Hwn oedd y penderfyniad gorau wnes i yn fy nhair blynedd yn y brifysgol. Ochr yn ochr â chwarae polo dwr, roeddwn i’n rhan fawr o’r tîm nofio fel yr ysgrifennydd cymdeithasol yn fy ail flwyddyn ac yn gapten yn fy nhrydedd, gan arwain at lawer o atgofion hapus ond ychydig o rai aneglur ar Wind Street Wednesday gyda fy ffrindiau!

Rydw i mor ddiolchgar am gael fy ethol yn eich Swyddog Chwaraeon am y flwyddyn academaidd hon a gobeithio y byddaf yn gallu bod yn llais i gynrychioli eich anghenion a'ch pryderon trwy gydol y flwyddyn. Trwy weithio gyda'n gilydd, rydyn ni’n allu gweithredu newidiadau cadarnhaol i gefnogi ein hathletwyr ym mhrifysgol Abertawe.'

Maniffesto Georgia:

 • Hyrwyddo cymorth i fyfyrwyr sy’n athletwyr
 • Cynyddu cyfathrebiadau rhwng Chwaraeon Abertawe a Cholegau Academaidd
 • Sicrhau bod prynhawn Dydd Mercher ar gyfer chwaraeon yn unig
 • Hyrwyddo bywyd iach
 • Gwella cyfleoedd ar gyfer menywod mewn chwaraeon ar Gampws y Bae
 • Gwella cyfleusterau campfa’r Brifysgol
 • Cynyddu cyhoeddusrwydd ar gyfer llwyddiannau chwaraeon

Rolau & Cyfrifoldebau

Goruchwylio gweithrediad pob clwb chwaraeon yBrifysgol

Sicrhau bod pob aelod yn cael eu cynrychioli'n deg

Hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff yn y Brifysgol

Welfare Officer
Liza Leibowitz

Liza will be taking a leading role on the Union’s many welfare campaigns we run, she also provides student support with housing issues and works with the Advice and Support Centre to make sure our Mental Health support stays to the high quality we already have! She also promotes a healthy lifestyle and well-being through her role.

'Hey! I'm Liza and I am your new Welfare Officer. Super excited to be working alongside all of you and I figured I'd let you know a little about me: I am a recent Law graduate and the previous BME Officer for the last academic year. I am big on philanthropy and I am always eager to help students, as well as hear all your ideas regarding the University.'

Liza's manifesto:

 • Provide more Safe Spaces for students to destress
 • Introduce a University-wide confidential helpline
 • Reduce the cost of gym services
 • Provide sexual health self-test kits
 • Work to reduce the BME attainment gap
 • Create an online forum for reviewing student accommodation and landlords
 • Introduce the Ask For Angela initiative
 • Create a secure online and face-to-face forum to report suspicious behaviour concerns

Roles & Responsibilities

Leads on all welfare campaigns

Helps students with housing issues

Promotes well-being and healthy living

Swyddog Lles
Liza Leibowitz

Bydd Liza yn cymryd rhan flaenllaw ar nifer o ymgyrchoedd lles yr Undeb, ac mae hi hefyd yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar faterion tai ac yn gweithio gyda'r Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth i sicrhau bod ein cefnogaeth Iechyd Meddwl yn aros i'r ansawdd uchel sydd gennym eisoes! Mae hi hefyd yn hyrwyddo ffordd iach o fyw a lles yn ei rôl.

‘Hei! Liza ydw i a fi yw eich Swyddog Lles newydd. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio ochr yn ochr â phob un ohonoch chi. Dyma ychydig o wybodaeth amdanaf i: graddiais yn y Gyfraith yn ddiweddar a fi oedd y Swyddog BME ar gyfer y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Rwy’n angerddol iawn am ddyngarwch ac rydw i bob amser yn awyddus i helpu myfyrwyr, yn ogystal â chlywed eich holl syniadau ynglyn â’r Brifysgol.’

Maniffesto Liza:

 • Darparu Llefydd Diogel i fyfyrwyr allu ymlacio
 • Cyflwyno llinell cymorth gyfrinachol ledled y Brifysgol/li>
 • Lleihau costau gwasanaethau’r gampfa
 • Darparu citiau hunan-profi iechyd rhywiol
 • Gweithio i leihau’r bwlch cyrhaeddiad du
 • Creu fforwm ar-lein i arolygu llety a landlordiaid myfyrwyr
 • Cyflwyno cynllun Ask For Angela
 • Creu fforwm ar-lein ac wyneb-i-wyneb i adrodd pryderon am ymddygiad amheus

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar ymgyrchoedd lles

Helpu myfyrwyr gyda materion tai

Hybu lles a byw yn iach

Welsh Affairs Officer
Katie Phillips

The newest role in our Full-Time Officer team but an important one! Katie will be vital in ensuring that all Welsh speaking students are given equal opportunities to study in Welsh if they choose to. She will also promote the Welsh language, culture and history to our students, and work with the University to ensure we are as bilingual as possible!

‘Shwmae, I’m Katie the current Welsh Affairs Officer. I studied Geography at Swansea uni, as well as being the Welsh Coordinator for the Geography society in my second year, and the Welsh Medium Geography rep in my third year. I have been an ambassador for the Coleg Cymraeg Cenedlaethol as well as the university, and I have worked for the Student’s Union for three years in several roles.

My favourite place in Swansea is Hoogah for the lush food and quirky interior. I’m an avid yogi, gig enthusiast, and lover of all things sustainability! I’m excited for the year ahead working with the other FTO’s on fun projects which will positively effect the student community.’

Katie's manifesto:

 • Increase the number of modules taught through the medium of Welsh
 • Introduce Welsh coordinators for societies and sports clubs
 • Host Welsh cultural evens and trips throughout the year
 • Celebrate Dydd Gwyl Dewi and St Dwynwen’s Day on both campuses
 • Introduce weekly support groups for Welsh learners to practice
 • Ensure more Welsh music is played in JCs and Tafarn Tawe
 • Introduce free Welsh language courses
 • Promote free online Welsh language courses and Duolingo

Roles & Responsibilities

Ensuring Welsh speaking students are given equal opportunities

Promoting the Welsh language, culture and history to all students

Ensuring bilingualism across the University

Swyddog Materion Cymraeg
Katie Phillips

Y rôl fwyaf newydd yn ein tîm o Swyddogion Llawn-amser ond rôl bwysig! Bydd Katie yn hanfodol wrth sicrhau bod holl fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn derbyn cyfleodd cyfartal i astudio yn y Gymraeg os hoffent. Bydd Katie hefyd yn hyrwyddo’r iaith, diwylliant a hanes i’n myfyrwyr, ac yn gweithio gyda’r Brifysgol i sicrhau ein bod ni mor ddwyieithog â phosib!

‘Shwmae, fi yw Katie, y Swyddog Materion Cymraeg cyfredol. Astudiais Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, a fi oedd Cydlynydd y Gymraeg ar gyfer y Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn fy ail flwyddyn, a Chynrychiolydd y Gymraeg ar gyfer Daearyddiaeth yn fy nhrydedd flwyddyn. Rydw i wedi bod yn llysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â’r Brifysgol, ac rydw i wedi gweithio dros Undeb y Myfyrwyr am dair blynedd mewn amryw o rolau.

Fy hoff le yn Abertawe yw Hoogah oherwydd y bwyd blasus a’r addurniadau rhyfedd. Rwy’n hoff iawn o ioga, gigs a chynaliadwyedd! Rwy’n edrych ymlaen ar y flwyddyn i ddod a gweithio gyda’r Swyddogion eraill ar brosiectau hwylus a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar gymuned myfyrwyr.’

Maniffesto Katie:

 • Cynyddu’r nifer o fodiwlau sy’n cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cyflwyno cydlynwyr Cymraeg ar gyfer cymdeithasau a chlybiau chwaraeon
 • Cynnal digwyddiadau a theithiau diwylliannol drwy gydol y flwyddyn
 • Dathlu Dydd Gwyl Dewi a Diwrnod Santes Dwynwen ar y ddau gampws
 • Cyflwyno grwpiau cymorth wythnosol i ddysgwyr allu ymarfer
 • Sicrhau bod rhagor o gerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae yn JCs a Tafarn Tawe
 • Cyflwyno cyrsiau dysgu Cymraeg rhad ac am ddim
 • Hyrwyddo cyrsiau Cymraeg rhad ac am ddim ar-lein a Duolingo

Rolau a Chyfrifoldebau

Sicrhau bod gan fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith hawliau cyfartal

Hyrwyddo'r iaith, diwylliant a hanes Cymraeg

Sicrhau dwyieithrwydd yn y Brifysgol

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)