Full-time Officers

We have 5 elected Full-time Officers who represent you when it comes to all things Uni-related. So with any issues or questions, hit them up. Basically, we're always working to make Uni as much of a breeze as possible for you, and we always want to know how we can help.

Swyddogion Llawn-amser

Mae gennym ni 5 Swyddog Llawn-amser sy’n eich cynrychioli chi yn y Brifysgol. Os oes gennych chi unrhyw broblemau neu gwestiynau, cysylltwch â nhw. Yn syml, rydyn ni’n gweithio’n galed i sicrhau bod y Brifysgol mor hawdd â phosib i chi, ac rydyn ni am wybod sut allwn ni eich helpu.

President
Gwyn Rennolf
 

Gwyn is known for his passion for students' rights, his strong leadership and his interest in music, especially DJ'ing. Gwyn graduated with a Maths degree in 2017. In his first year, he represented Swansea in BUCS and in the Welsh Varsity when he played American football for the Swansea Titans. In his second year, he set up, ran and coached the University Welsh language rugby team, Clwb Rygbi Tawe for two years. In his final year, he sat on the Sports Executive Committee and by the end of that year he became your Sports Officer for 2017-18. It's safe to say he knows a thing or two about how to represent you and has some exciting things lined up for his role as President this year!

'As President, I lead the Elected Officer team and the Students' Union as a whole. I make sure that your Union is inclusive and celebrates it's diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students, and I'm the key link to the Uni, NUS and other key stakeholders.'

Gwyn's manifesto:

 • Support other FTOs and PTOs
 • Provide more awareness talks, classes and provision surrounding health
 • Provide a fulfilling dual-campus experience
 • Make free hot water and more microwaves available on both campuses
 • Ensure better food options on both campuses
 • Improve transport links between the campuses
 • Install lockers on both campuses
 • Dedicate a space for a permanent multi-faith centre on Bay campus
 • Introduce more study spaces on both campuses
 • Provide better financial support for Societies and Sports Clubs
 • Host a Multicultural Ball
 • Create a large purpose-built society space on Bay Campus
 • Build a night club on Bay Campus
 • Host welcome events for International Students and students returning from a year abroad
 • Allocate suitable space for Swansea Student Media and other societies
 • Refurbish Tooters

Roles & Responsibilities

Leading our democratic procedures

Being the key contact on University issues

Making sure all students are fairly represented

 
Llywydd
Gwyn Rennolf
 
Mae Gwyn yn adnabyddus am ei angerdd dros hawliau myfyrwyr, ei arweinyddiaeth gryf a'i ddiddordeb mewn cerddoriaeth, yn enwedig ei sgiliau fel DJ. Graddiodd Gwyn mewn Mathemateg yn 2017. Yn ei flwyddyn gyntaf,  cynrychiolodd ef Abertawe yn BUCS a Varsity Cymru yn chwarae Pêl-droed Americanaidd i'r Swansea Titans. Yn ei ail flwyddyn, sefydlodd a chynhaliodd Gwyn glwb rygbi Cymraeg y Brifysgol, Clwb Rygbi Tawe, am ddwy flynedd. Yn ei flwyddyn olaf, roedd e'n rhan o'r Pwyllgor Gweithredol Chwaraeon, a daeth e'n Swyddog Chwaraeon dros 2017-18. Mae'n deg i dybio ei fod e'n gwybod sut i'ch cynrychioli chi, ac, mae ganddo gynlluniau cyffrous am ei amser fel Llywydd yr Undeb!
 

'Fel Llywydd, byddaf i'n arwain y tîm o Swyddogion Etholedig yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr. Byddaf yn sicrhau bod eich Undeb yn un gynhwysol sy’n dathlu amrywiaeth. Byddaf i'n amddiffyn hawliau holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn ogystal â bod yn gyswllt rhwng y Brifysgol, UCM a rhanddeiliaid y Brifysgol.'

Maniffesto Gwyn:

 • Rhoi cymorth i'r SLlA a SRhA eraill
 • Darparu gwersu a thrafodaethau ymwybyddiaeth iechyd
 • Darparu profiad boddhaus ar y ddau gampws
 • Sicrhau dwr poeth am ddim a rhagor o feicrodonau ar y ddau gampws
 • Cyflwyno gwell opsiynau bwyd ar y ddau gampws
 • Gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y campysau
 • Rhoi loceri ar y ddau gampws
 • Cyflwyno canolfan aml-ffydd parhaol ar Gampws y Bae
 • Cyflwyno rhagor o lefydd i astudio ar y ddau gampws
 • Darparu gwell cefnogaeth ariannol i Gymdeithasau a Chlybiau Chwaraeon
 • Cynnal Dawns Amlffydd
 • Creu rhywle i fyfyrwyr yn unig ar Gampws y Bae
 • Adeiladu clwb nos ar Gampws y Bae
 • Cynnal digwyddiadau croeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol a myfyrwyr sy'n dychwelyd o flwyddyn tramor
 • Trefnu llefydd addas i Gyfryngau Myfyrwyr Abertawe a chymdeithasau eraill
 • Ailwampio Tooters

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar weithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt myfyrwyr ar faterion y Brifysgol

Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli

Education Officer
Chloe Hutchinson
 
As a History and Politics student, Chloe set up FemSoc and the Lib Dem Society, and sat on the Amnesty Society Comittee, as well as being a Subject Rep for Politics. She's a great multitasker, but she'll always put students first.
 
'As the Education Officer, my role is to provide support and representation for all Swansea University Students. I work with the 7 Colleges and over 400 Subject and College Reps to make sure students have a voice on their Education.'

 

Chloe's manifesto:

 • Provide a wage for internships to ensure every student can access opportunities
 • Fight for free printing for dissertations and all hard copies of assignments
 • Publicise available study space across campuses

 • Run a second hand book sales for students
 • Fight for more computer space on Bay
 • Provide spare laptop and phone chargers in the library
 • Communicate when there are delays in coursework or exam feedback
 • Introduce post-exam feedback
 • Introduce a standardised subject rep e-mail
 • Increase the number of lectures being recorded
 • Reduce the number of 9am lectures
 • Involve students in the interview process of new staff
 • Refresher teacher training for seminar tutors and lab assistants

Roles & Responsibilities

Works with all Subject and College Reps

Handles Education related University issues and campaigns

Leads the 'Education Zone'

Swyddog Addysg
Chloe Hutchinson
 
Fel myfyriwr Hanes a Gwleidyddiaeth, sefydlodd Chloe FemSoc a Chymdeithas y Rhyddfrydwyr Democrataidd, ac roedd hi ar bwyllgor y Gymdeithas Amnesty, ac ar ben hyn, roedd hi'n gynrychiolydd pwnc dros Wleidyddiaeth. Er bod hi mor brysur, mae myfyrwyr wastad yn flaenoriaeth iddi.
 

‘Fel Swyddog Addysg, fy rôl yw darparu cefnogaeth a chynrychiolaeth i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Rwy’n gweithio gyda 7 o Golegau’r Brifysgol, yn ogystal â dros 400 o Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg i sicrhau bod barn myfyrwyr am eu haddysg yn cael ei leisio.’

Maniffesto Chloe:

 • Darparu cyflog i interniaethau i sicrhau bod gan fyfyrwyr yr un cyfleoedd
 • Brwydro dros argraffu am ddim ar gyfer traethodau hir a chopiau caled aseiniadau
 • Hyrwyddo ystafelloedd astudio gwag ar y ddau gampws
 • Cynnal gwerthiannau llyfrau ail-law i fyfyrwyr
 • Brwydro dros gael rhagor o ystafelloedd cyfrifiaduron ar Gampws y Bae
 • Darparu gwifrau cliniaduron a ffonau symudol yn y llyfrgell
 • Cyfathrebu pan fo doedi gydag adborth gwaith cwrs ac arholiadau
 • Cyflwyno adborth ar ôl arholiadau
 • Cyflwyno ebost safonol i gynrychiolwyr pwnc
 • Cynyddu'r nifer o ddarlithoedd sy'n cael eu recordio
 • Lleihau'r nifer o ddarlithoedd 9yb
 • Cynnwys myfyrwyr wrth gyfweld â staff newydd
 • Hyfforddiant dysgu i diwtoriaid seminarau a chynowrthwywyr labordai

Rolau a Chyfrifoldebau

Cydweithio â'r holl Gynrychiolwyr Pwnc a Choleg

Delio â materion ac ymgyrchoedd y brifysgol sy’n ymwneud ag addysg

Arwain y Parth Addysg

Societies & Services Officer
Chris Freestone
 

As a student, Chris sat on the Geology Committee for 3 years. He's a Geography graduate which gives him a passion for the environment and travelling. He's got a year's experience of being your Societies and Services Officer under his belt, but he decided he's got more to offer. His quick wit and caring attitude make him a much-loved officer amongst students.

'Hello! I'm Chris and I'm the Societies and Services officer for this year. My role is split between supporting societies and overseeing the running of our Union services. If you have any issues or ideas about these things, just get in touch!'

 

Chris's manifesto:

 • Reduce the cost of travelling between campuses
 • Open an additional shop on Bay Campus
 • Increase the size of 52°
 • Introduce a £3 meal deal in Costcutter
 • Run a student competition to open a new service
 • Widen the range of Travel Shop trips
 • Specialised society rooms
 • Ensure academic societies get support from their colleges
 • Instate a “New Society Package”
 • Lobby the University for £10,000 for societies’ competitions
 • Set up a green grant for societies
 • Run Union services sustainably and using as little plastic as possible
 • Keep more services open over the summer period

 

Roles & Responsibilities

Represents 130 societies

Makes sure that all Union services are student friendly

Works with society exec members to ensure fair representation

Swyddog Cymdeithasau & Gwasanaethau
Chris Freestone
 

Fel myfyriwr, roedd Chris ar Bwyllgor y Gymdeithas Ddaeareg am 3 mlynedd. Mae'n gyn-fyfyriwr Daearyddiaeth, sydd wedi rhoi angerdd iddo am yr amgylchedd a theithio. Mae ganddo brofiad o fod yn Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau yn barod, ond mae ganddo fwy i'w gynnig. Mae ei bersonoliaeth doniol ac agwedd ofalgar yn sicrhau bod myfyrwyr yn hoff iawn ohono.

‘Helo , fy enw i yw Chris a fi yw’r Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau dros y flwyddyn hon. Mae fy rôl wedi rhannu rhwng cefnogi cymdeithasau a goruchwylio gwasanaethau’r Undeb. Os oes gennych chi unrhyw broblemau neu syniadau am y pethau hyn, cysylltwch â fi!’

Maniffesto Chris:

 • Lleihau cost teithio rhwng y ddau gampws
 • Agor siop arall ar Gampws y Bae
 • Cynyddu maint 52°
 • Cyflwyno cinio am £3 yn Costcutter
 • Cynnal cystadleuaeth myfyrwyr i agor gwasanaeth newydd
 • Ehangu ar deithiau'r Siop Deithio
 • Ystafelloedd arbennig i gymdeithasau
 • Sicrhau bod colegau yn rhoi cefnogaeth i gymdeithasau academaidd
 • Cyflwyno "Pecyn i Gymdeithasau Newydd"
 • Lobïo'r Brifysgol i roi £10,000 tuag at gystadlaethau cymdeithasau
 • Cyflwyno grant gwyrdd ar gyfer cymdeithasau
 • Cynnal gwasanaethau'r Undeb yn gynaliadwy a gan ddefnyddio llai o blastig
 • Cadw rhagor o wasanaethau ar agor dros yr haf

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynrychioli 130 o gymdeithasau

Sicrhau bod pob gwasanaeth yn addas ar gyfer myfyrwyr

Cydweithio gydag aelodau gweithredol cymdeithasau er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cael eu cynrychioli'n deg

Sports Officer
Sophie Hargreaves
 
A keen sportswoman, Sophie brings the same dedication and enthusiasm to her role in the Union. She studied Geography, was Captain of the Waterpolo club, and often competed in BUCS.
 
'Hi, I'm Sophie, your Sports Officer. I'm here to support, engage and develop students in all things sport; from participation all the way to high performance.'

 

Sophie's manifesto:

 • Establish a healthy eating facility on Bay Campus
 • Make training in the shed more accessible to sports teams
 • Provide more gym facilities on Bay Campus
 • Increase the amount of water dispensers on campus
 • Invest in performance analysis technology
 • Introduce more intermural leagues
 • Reduce the prices of the University gym and discounted Sport Swansea membership
 • More support for sports injuries and rehabilitation
 • Greater financial support for new and smaller teams
 • More support for clubs seeking sponsorship
 • Create more opportunities for players to qualify as coaches, referees and officials
 • Increase funding for clubs competing in local leagues
 • Add more merchandise to the GWA brand
 • Establish links with our partner universities
 • Reform the Varsity ticketing system to ensure all players get tickets
 • Support the Sport Swansea charity events and increase guidance for sports wanting to fundraise
 • Organise a Sport Swansea Ball

Roles & Responsibilities

Oversees the running of all University sports clubs

Makes sure all sports club members are fairly represented

Promotes sport and exercise at University

Swyddog Chwaraeon
Sophie Hargreaves
 
Mae Sophie yn chwaraewraig awyddus, ac mae'n sicrhau bod ei rol yn yr Undeb yn derbyn yr un ymrwymiad a brwdfrydedd. Astudiodd hi Ddaearyddiaeth, roedd hi'n Gapten i'r Clwb Polo Dwr, ac mae hi wedi cystadlu mewn BUCS nifer o weithiau.
 

‘Helo, fi yw eich Swyddog Chwaraeon, Sophie Hargreaves. Rydw i yma i roi cymorth, ymgysylltu a datblygu myfyrwyr o fewn y byd chwaraeon; o faterion cyfranogiad at berfformio'n dda.'

Maniffesto Sophie:

 • Sefydlu gweithdrefn bwyta'n iach ar Gampws y Bae
 • Sicrhau bod hyffroddi yn y sied yn hygyrch i dimoedd chwaraeon
 • Darparu rhagor o gyfleusterau campfa ar Gamwpws y Bae
 • Cynyddu'r nifer o bwyntiau dwr ar y campysau
 • Cyflwyno rhagor o gynghreiriau rhyngfurol
 • Lleihau prisiau'r gampfa a sicrhau aelodaeth rhatach i fyfyrwyr ar ôl 4 mlynedd 
 • Rhagor o gefnofaeth ar ôl anafiadau ac adfeiriad
 • Rhagor o gefnogaeth ariannol i dimoedd newydd a bach 
 • Rhagor o gefnogaeth i glybiau sy'n chwilio am noddwyr
 • Creu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr gymhwyso fel hyfforddwyr a swyddogion
 • Cynyddu'r cyllid i glybiau sy'n cystadlu'n lleol
 • Ychwanegu rhagor o ddillad i frand GWA
 • Sefydlu cysylltiadau â phrifysgolion eraill
 • Diwygio system ticedi Varsity i sicrhau bod chwarawyr yn cael tocynnau
 • Cefnogi digwyddiadau elusennol Chwaraeon Abertawe a chynyddu arweinyddiaeth i glybiau sydd am godi arian
 • Trefnu Dawns Chwaraeon Abertawe

Rolau & Cyfrifoldebau

Goruchwylio gweithrediad pob clwb chwaraeon y Brifysgol

Sicrhau bod pob aelod yn cael eu cynrychioli'n deg

Hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff yn y Brifysgol

Welfare Officer
Grace Hannaford
 
Grace was a Geography student, member of the Netball club, and founder and President of CoppaFeel. She's passionate about helping others, she's famous for her constant smile and up-beat attitude, and she's happy to answer any questions you've got.
 

'Hi, my name is Grace and I'm your Welfare Officer. I’m here to help you enjoy your time at University by looking at the risks you face, making your wellbeing my priority and making sure everyone is aware of the advice and support available.'

Grace's manifesto:

 • Promote a more face-to-face experience between students and well-being services
 • A lounge-like environment in the library
 • Increase the amount of water fountains on campus
 • Increase housing advice for students
 • Create a ‘rate your landlord’ program for students to leave feedback
 • Ensure the mental health guide remains updated
 • Bring the ‘Good Night Out’ training to our Union Bar
 • Run a Safe Zone campaign to increase knowledge and usage
 • Work with the Help Point on Wind Street
 • Encourage charity events and fundraisings schemes throughout the University
 • Sell metal water bottles to reduce plastic consumption

Roles & Responsibilities

Leads on all welfare campaigns

Helps students with housing issues

Promotes well-being and healthy living

Swyddog Lles
Grace Hannaford
 
Roedd Grace yn fyfyriwr Daearyddiaeth, yn aelod o'r clwb Pêl Rwyd ac yn sefydlwr a Llywydd CoppaFeel. Mae'n teimlon' gryf am helpu pobl eraill, mae'n andabyddus am ei gwên enfawr a'i hagwedd cadarnhaol, ac mae'n hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.
 
‘Helo , fy enw i yw Grace a fi yw eich Swyddog Lles newydd. Rydw i yma i'ch helpu chi fwynhau eich amser yn y Brifysgol drwy edrych ar y problemau sy'n eich wynebu a'ch lles a sicrhau eich bod chi'n ymwybodol o'r cyngor a chymorth sydd ar gael i chi.’

 

Maniffesto Grace:

 • Hybu profiad personol rhwng myfyrwyr a gwasanaeethau lles
 • Lolfa yn y llyfrgell
 • Cynyddu'r nifer o ffynhonnau dwr ar y campysau
 • Ehangu ar gyngor tai i fyfyrwyr
 • Creu rhaglen i fyfyrwyr allu rhoi adborth ar landlordiaid
 • Sicrhau bod y canllaw iechyd meddwl yn cael ei ddiweddaru
 • Dod â hyfforddiant ‘Good Night Out’ i Far yr Undeb
 • Cynnal ymgyrch Safe Zone i gynyddu ymwybyddiaeth a defnyddiaeth
 • Cydweithio â'r Help Point ar Wind Street
 • Annog digwyddiadau elusennol drwy gydol y Brifysgol
 • Gwerthu poteli metal i leihau'r defnydd o blastig

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar ymgyrchoedd lles

Helpu myfyrwyr gyda materion tai

Hybu lles a byw yn iach

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)