President
Gwyn Rennolf
 

Gwyn is known for his passion for students' rights, his strong leadership and his interest in music, especially DJ'ing. Gwyn graduated with a Maths degree in 2017. In his first year, he represented Swansea in BUCS and in the Welsh Varsity when he played American football for the Swansea Titans. In his second year, he set up, ran and coached the University Welsh language rugby team, Clwb Rygbi Tawe for two years. In his final year, he sat on the Sports Executive Committee and by the end of that year he became your Sports Officer for 2017-18. It's safe to say he knows a thing or two about how to represent you and has some exciting things lined up for his role as President this year!

'As President, I lead the Elected Officer team and the Students' Union as a whole. I make sure that your Union is inclusive and celebrates it's diversity. I protect and extend the rights of all Swansea students, and I'm the key link to the Uni, NUS and other key stakeholders.'

Gwyn's to-do list (manifesto):

 • Support other FTOs and PTOs
 • Provide more awareness talks, classes and provision surrounding health
 • Provide a fulfilling dual-campus experience
 • Make free hot water and more microwaves available on both campuses
 • Ensure better food options on both campuses
 • Improve transport links between the campuses
 • Install lockers on both campuses
 • Dedicate a space for a permanent multi-faith centre on Bay campus
 • Introduce more study spaces on both campuses
 • Provide better financial support for Societies and Sports Clubs
 • Host a Multicultural Ball
 • Create a large purpose-built society space on Bay Campus
 • Build a night club on Bay Campus
 • Host welcome events for International Students and students returning from a year abroad
 • Allocate suitable space for Swansea Student Media and other societies
 • Refurbish Tooters

Roles & Responsibilities

Leading our democratic procedures

The key contact on University issues

Makes sure all students are fairly represented

Llywydd
Gwyn Rennolf
 
Mae Gwyn yn adnabyddus am ei angerdd dros hawliau myfyrwyr, ei arweinyddiaeth gryf a'i ddiddordeb mewn cerddoriaeth, yn enwedig ei sgiliau fel DJ. Graddiodd Gwyn mewn Mathemateg yn 2017. Yn ei flwyddyn gyntaf,  cynrychiolodd ef Abertawe yn BUCS a Varsity Cymru yn chwarae Pêl-droed Americanaidd i'r Swansea Titans. Yn ei ail flwyddyn, sefydlodd a chynhaliodd Gwyn glwb rygbi Cymraeg y Brifysgol, Clwb Rygbi Tawe, am ddwy flynedd. Yn ei flwyddyn olaf, roedd e'n rhan o'r Pwyllgor Gweithredol Chwaraeon, a daeth e'n Swyddog Chwaraeon dros 2017-18. Mae'n deg i dybio ei fod e'n gwybod sut i'ch cynrychioli chi, ac, mae ganddo gynlluniau cyffrous am ei amser fel Llywydd yr Undeb!
 

'Fel Llywydd, byddaf i'n arwain y tîm o Swyddogion Etholedig yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr. Byddaf yn sicrhau bod eich Undeb yn un gynhwysol sy’n dathlu amrywiaeth. Byddaf i'n amddiffyn hawliau holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn ogystal â bod yn gyswllt rhwng y Brifysgol, UCM a rhanddeiliaid y Brifysgol.'

Rhestr gwneud (maniffesto) Gwyn:

 • Cefnogi'r SLlA a SRhA eraill
 • Darparu gwersu a thrafodaethau ymwybyddiaeth iechyd
 • Darparu profiad boddhaus ar y ddau gampws
 • Sicrhau dwr poeth am ddim a rhagor o feicrodonau ar y ddau gampws
 • Cyflwyno gwell opsiynau bwyd ar y ddau gampws
 • Gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y campysau
 • Rhoi loceri ar y ddau gampws
 • Cyflwyno canolfan aml-ffydd parhaol ar Gampws y Bae
 • Cyflwyno rhagor o lefydd i astudio ar y ddau gampws
 • Darparu gwell cefnogaeth ariannol i Gymdeithasau a Chlybiau Chwaraeon
 • Cynnal Dawns Amlffydd
 • Creu rhywle i fyfyrwyr yn unig ar Gampws y Bae
 • Adeiladu clwb nos ar Gampws y Bae
 • Cynnal digwyddiadau croeso i Fyfyrwyr Rhyngwladol a myfyrwyr sy'n dychwelyd o flwyddyn tramor
 • Trefnu llefydd addas i Gyfryngau Myfyrwyr Abertawe a chymdeithasau eraill
 • Ailwampio Tooters

Rolau a Chyfrifoldebau

Arwain ar weithdrefnau democrataidd

Gweithio fel prif gyswllt myfyrwyr ar faterion y Brifysgol

Sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)