Aikido

Aikido is a modern self-defence martial art developed in Japan in the 1930s by Morihei Ueshiba, a master of several traditional martial arts, who envisaged a new way that would provide a basis for both physical and mental development. Force is never opposed by force, you are taught to divert an attackers force and turn it back upon them. The techniques of aikido will teach you how to bring an opponent to the ground with throws (naga-waza) and to control an assailant using a variety of joint locks (katame-waza). 
 
Aikido will exercise every limb and every joint of your body. It will help develop flexibility, muscle tone, coordination and reflexes. All together providing an excellent whole body workout.
 
Aikido is for everyone. It requires no great physical strength or aggressive spirit, just a commitment to training and the willingness to better yourself. One of the great joys of Aikido is that it is practiced by people from all walks of life, making the dojo (Practice hall) a fantastic place to meet people regardless of age, sex and occupation.
 
Beginners are always welcome and your first session is FREE. If you are unsure, feel free to come along and watch. 
 
Training times:
 
Wednesdays 7-8:30pm  at the Old Pavilion, Singleton Campus
Fridays 7-8:30pm in Engineering Central, Bay Campus
Sundays 10:00am-12:00pm   at the Old Pavilion, Singleton Campus
 
* Old Pavilion at the University playing fields, by the University gym and national pool
 
Matt fees:
£4 students
£6 staff
 
Annual membership:
£6 students
£12 associates
 
To continue training beyond your first month you will need to be insured with the British Aikido Federation (BAF). This will be a one off fee of £25 for the whole year.
 
Commitee
Captain - Greg McArthur
Secretary - Emaad Khizer
Treasurer - Kieran Hood
 

Crefft ymladd hunan-amddiffyn modern yw Aikido a datblygwyd yn Japan yn yr 1930s gan Morihei Ueshiba, meistr nifer o grefft ymladd traddodiadol, a rhagwelodd ffordd newydd a ddarperid sail ar gyfer datblygiad corfforol a meddyliol. Nid yw grym yn cael ei wrthwynebu gan grym, dysgir i ddargyfeirio grym yr ymosodwr a’i droi e arnyn nhw. Mae technegau Aikido yn dysgu sut i ddod â’r ymosodwr i’r llawr gyda thafliadau (naga-waza), ac i reoli ymosodwr gan ddefnyddio amrywiad o gloeon ar y cyd (katame-waza). 

 

Bydd Aikido yn ymarfer bob aelod o’ch corff. Bydd e’n helpu datblygu hyblygrwydd, tôn cyhyrau, cyd-symudiad ac atgyrchau.  Mae’n darparu sesiwn ymarfer corff ardderchog ar gyfer eich holl gorff.

 

Mae Aikido i bawb. Nid oes angen unrhyw gryfder corfforol neu naws cystadleuol, dim ond ymrwymiad i hyfforddi a’r parodrwydd i wella’ch hun.  Un o bleserau Aikido yw bod pobl o bob lliw a llun yn ei ymarfer, sy’n golygu bod y dojo (Neuadd Ymarfer) yn lle ardderchog i gwrdd â phobl, beth bynnag eich oedran, rhyw neu swydd.

 

Croeso cynnes i ddysgwyr ac mae’r sesiwn gynaf yn RHAD AC AM DDIM. Os ydych yn ansicr, dewch i wylio. 

 

Amserau Hyfforddi:

 

Dydd Mercher 7-8:30yh

Dydd Gwener  7-8:30yh

Dydd Sul 10yb-12yp

 

Yn yr Hen Pafiliwn ar gaeau chwaraeon y Brifysgol, ger y pwll genedlaethol a gampfa’r Brifysgol.

 

Ffi matiau:

£4 myfyrwyr

£6 staff

 

Aelodaeth flynyddol:

£6 myfyrwyr

£12 staff

 

I barhau gydag hyfforddiant ar ôl eich mis gyntaf, bydd angen yswiriant gyda’r British Aikido Federation (BAF) arnoch. Cost hwn bydd un ffi o £25 am yr holl flwyddyn.

 

Capten - Greg McArthur

Ysgrifennydd - Emaad Khizer

Trysorydd - Kieran Hood

 

Committee

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)