Archery

Swansea University Archery Club

Our club is open to all members of the University's Student Union. Whether you have done archery before or wish to give it a try, any and all level of experience is welcomed. With a selection of disciplines to participate in, including Barebow, Recurve, Compound and Longbow, our facilities are able to accommodate all with all equipment provided. Our helpful coaches are available to train you in a five-week program in order to give you the technique, form and confidence to shoot on your own! (these run from the start of the academic year, please see below)

The club participates in several competitions throughout the year both indoors and outdoors. We are a part of the SWWU league (South West and Wales Universities) which includes university clubs such as Bath, Exeter, Plymouth, Cardiff and Aberystwyth as well as individuals from other universities. We also participate in two BUCS competitions during the year competing against over 700 student archers from all over the UK.

Shooting Times:

Our Experienced sessions are:

Saturdays @ 10:00-13:00 in the Bay Campus Sports Hall

Thursday @ 19:00-22:00 in the Bay Campus Sports Hall

If you are looking to join as a beginner, our next beginners training is May 9th @ 19:00-22:00, where we will have coaches to teach you. (If you cannot make this time, please contact us via email archery@swansea-sports.ac.uk or through our Facebook page)

 

Participation Fee & Requirements:

Our first session is free, so please come and join us.

  • £30 annual fee
  • Sign-up to Sport Swansea Membership with BUCS membership
  • £2.50 per session

All equipment and training provided, please just ask a committee member upon arrival. 

We please ask that you wear flat covered shoes (no heals, sandals or flip flops) and you do not wear overly baggy or loose tops.

_______________________________________________________________________________

Please click on the icons below to go to our Facebook and Twitter pages. Please join our Facebook group for updates on sessions, social events and more! 

 

 

Clwb Saethyddiaeth Prifysgol Abertawe

Mae ein clwb yn agored i holl aelodau Undeb Myfyrwyr y Brifysgol. P'un a ydych chi wedi gwneud saethyddiaeth o'r blaen neu'n dymuno rhoi cynnig arni, croesewir unrhyw un a phob lefel o brofiad. Gyda detholiad o ddisgyblaethau i gymryd rhan ynddo, gan gynnwys Barebow, Recurve, Compound and Longbow, gall ein cyfleusterau ddarparu ar gyfer pawb gyda phob offer a ddarperir. Mae ein hyfforddwyr defnyddiol ar gael i'ch hyfforddi mewn rhaglen pum wythnos er mwyn rhoi'r dechneg, y ffurf a'r hyder i chi i saethu ar eich pen eich hun! (mae'r rhain yn rhedeg o ddechrau'r flwyddyn academaidd, gweler isod)

Mae'r clwb yn cymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau trwy gydol y flwyddyn y tu mewn a'r tu allan. Rydym yn rhan o gynghrair SWWU (Prifysgolion De Orllewin a Chymru) sy'n cynnwys clybiau prifysgol megis Bath, Exeter, Plymouth, Caerdydd ac Aberystwyth yn ogystal ag unigolion o brifysgolion eraill. Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn dau gystadleuaeth BUCS yn ystod y flwyddyn sy'n cystadlu yn erbyn dros 700 o saethwyr myfyrwyr o bob cwr o'r DU.

 

Amseroedd Saethu:

Ein sesiynau yw:

Sadwrn @ 10: 00-13: 00 yn Neuadd Chwaraeon Campws y Bae

Iau @ 19:00 a 00:00 yn Neuadd Chwaraeon Campws y Bae

 

Ffi a gofynion cyfranogiad:

Mae ein sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim, felly dewch draw i ymuno â ni.

• Ffi flynyddol o £ 30

• Cofrestrwch i Aelodaeth Chwaraeon Abertawe gydag aelodaeth BUCS

• £ 2.50 y sesiwn

Pob offer a hyfforddiant a ddarperir.

Gofynnwn i chi wisgo esgidiau gwastad (dim salsi, sandalau neu fflipiau fflip) ac nid ydych chi'n gwisgo topiau rhy fyr neu garw.

 

_______________________________________________________________________________

 

Cliciwch ar yr eiconau isod i fynd i'n tudalennau Facebook a Twitter. Ymunwch â'n grwp Facebook am ddiweddariadau ar sesiynau, digwyddiadau cymdeithasol a mwy

 

Committee

Captain
Nicole Almond
Coach
Joseph Stout Fay
Matthew Walker
Equipment Officer
Steffan Benson
Thomas Jackson
Media Officer
James Hayday
Records Officer
Michal Niebudek
Secretary
Isaac Raun
Social Secretary
Isobel Medcroft
Treasurer
Adam Tankard
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)