Badminton

Welcome to the Swansea University Badminton Society.

Badminton is open to all abilities and we'd love you to join us!

We offer 3 teams including 2 Men's teams and 1 Women's team. Our Men's 1st team will be putting up a strong fight to be promoted to Western 1A this year; the Woman's 1st team narrowly missed out on promotion last year but are looking strong this time around! Matches against other universities in the BUCS Leagues are on Wednesdays.

There are two training days for SQUAD members: Monday's 8pm-10pm (BAY Campus) and Friday's 5pm-7pm (SINGLETON Campus).

SQUAD TRIAL SESSIONS are being held on Tuesday the 2nd of October, 4-6pm (BAY Campus) and Friday the 5th of October, 5-7pm (SINGLETON Campus). If you miss these dates please look out for information to come to trials at the start of next year if you fancy yourself as a squad player.

There is also a more SOCIAL club night for all badminton society members to play: Friday's 7pm-9pm at (SINGLETON Campus) and Friday's 6pm-8pm (BAY Campus). Club nights are a great way to get to know people and play badminton in a relaxed environment! This session is often followed by a drink in JC's for those who want to hang out afterwards.

We’ve removed the £1.50 fee for each session and have replaced it with a termly and yearly charge.

Social players:

Pay for the year: £70  OR

Pay three payments (one at the start of each new term) consisting of: £30, £30, £20

Team players:

Pay for the year: £100

Pay three payments (one at the start of each new term) consisting of: £45, £45, £20

This money goes towards court hire across the term.

We will be hosting regular social evenings every other Wednesday night, usually with a different theme and supported by our sponsor bar. There will also be meals and other social events throughout the year for you to get involved with. 

We look forward to all returning members as well as new squad and social members. Join us on Facebook, follow us on Twitter and come and meet us at Freshers Fayre.

 

Twitter: https://twitter.com/BadSwans

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2244366315/?fref=ts

Committee:

Club President: Josh Turner

Vice President: Jason Hallam

Social Secretary: Celine Conley and Meera Sivakumaran

Media Officer: Billy Stevely

Women's 1st Team Captain: Celine Conley

Mens 1st Team Captain: Charlie Baker

Treasurer: Meera Sivakumaran

 

Badminton

Mae Badminton yn agored i bobl o bob gallu a hoffwn ni eich bod chi'n ymuno â ni!
 
Rydyn ni'n cynnig 3 thîm, 2 dîm i Fechgyn ac 1 tîm i Ferched. Bydd tîm 1af ein Bechgyn yn brwydro i ddyrchafu i Western 1A eleni; collodd tîm 1af ein Merched allan o ddyrchafiad llynedd ond maen nhw'n edrych yn gryf y tro 'ma! Mae gemau yn erbyn prifysgolion eraill yng Nghynghrair BUCS bob dydd Mercher.
 
Mae aelodau'r timoedd yn hyfforddi ar 2 ddiwrnod bob wythnos: Pob dydd Llun 8yh-10yh (Campws y BAE) a phob dydd Gwener 5yp-7yp (Campws SINGLETON).
Mae SESIYNAU TREIAL Y TIMOEDD yn cael eu cynnal ar Ddydd Mawrth 2il Hydref, 4-6yp (Campws y BAE) a Dydd Gwener 5ed Hydref, 5-7yp (Campws SINGLETON). Os ydych chi'n colli'r dyddiadau hyn, cadwch lygad am wybodaeth i ddod i'n treialon ar ddechrau blwyddyn nesaf os hoffech chi chwarae ar un o'n timoedd.
 
Mae hefyd noson glwb mwy CYMDEITHASOL i'n haelodau cymdeithasol chwarae: pob dydd Gwener 7yh-9yh (Campws SINGLETON) a phob dydd Gwener 6yp-8yh (Campws y BAE). Mae nosweithiau'r clwb yn ffordd wych i gwrdd â phobl a chwarae badminton mewn amgylchedd hamddenol.! Mae'r sesiwn yn aml yn cael ei ddilyn gan ddiod yn JCs i'r rhai sydd am ymlacio ar ôl y gêm.
 
Rydyn ni wedi tynnu'r ffi o £1.50 ar gyfer pob sesiwn ac wedi'i amnewid am gost dymhorol a blynyddol.
Chwaraewyr cymdeithasol:
Pris y flwyddyn: £70  NEU
Tri thaliad (un ar ddechrau pob tymor) o: £30, £30, £20
 
Chwaraewyr y tîm:
 
Pris y flwyddyn: £100
Tri thaliad (un ar ddechrau pob tymor) o: £45, £45, £20
 
Mae'r arian yn cyfri tuag at gost llogi'r cwrs am y tymor.
 
Byddwn ni'n cynnal digwyddiadau cymdeithasol yn rheolaidd bob yn ail nos Fercher, fel arfer gyda thema newydd ac wedi'i gefnogi gan far sy'n ein noddi. Bydd hefyd prydiau o fwyd a digwyddiadau cymdeithasol eraill trwy gydol y flwyddyn i chi fod yn rhan ohonynt.
 
Edrychwn ymlaen at groesawu'r holl chwaraewyr sy'n dychwelyd yn ogystal ag aelodau cymdeithasol ac aelodau newydd y tîm. Ymunwch â ni ar Facebook, dilynwch ni ar Drydar a dewch i gwrdd â ni yn Ffair y Glas.
 
 
Trydar: https://twitter.com/BadSwans
 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/2244366315/?fref=ts
 
Pwyllgor:
 
Llywydd y Clwb: Josh Turner
 
Is-lywydd: Jason Hallam
 
Ysgrifennydd Cymdeithasol: Celine Conley a Meera Sivakumaran
 
Swyddog y Wasg: Billy Stevely
 
Capten Tîm 1af y Merched: Celine Conley
 
Capten Tîm 1af y Merched: Charlie Baker
 
Trysorydd: Meera Sivakumaran

 

Committee

Club Captain
Badminton Sport
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)