Cricket

Welcome to Swansea University Cricket Club!
The club is open to Men and Women of all ages and abilites. We have a proud history of overachieving on the cricket field while creating liflelong friendships off it.
Whether you're a cricket enthusiast with an aim to compete in BUCS cricket and our Welsh Varsity match, a complete novice interested in learning the game or someone simply looking to to meet new people and enjoy a Wednesday Night on Wind Street at one of our socials, SUCC is the place for you!
 

Mae'r clwb yn agored i ddynion a menywod o bob oedran a gallu. Rydyn ni'n falch o'n hanes o orlwyddo ar y cau criced wrth greu ffrindiau hyd oes. Os wyt ti'n frwdfrydig am griced ac am gystadlu yn BUCS neu'r gêm Varsity Cymru, person newydd i'r cau neu â diddordeb mewn dysgu, neu'n chwilio am bobl newydd i fwynhau nosweithiau Mercher yn ein sosials, SUCC yw'r lle i ti!

Team Information
We offer 3 mens teams, with the 1st XI playing in BUCS Western 1A and the 2nd XI playing in BUCS Western 2A. Both teams play from April through to June. We also have a 3rd social team which plays local sides on Sunday afternoons during the Spring/Summer. We have two indoor teams which play at the SWALEC in C*rdiff. They're playing in Western B this year and are looking to qualify into the national knockout stages. All teams will be coached and assisted at our training sessions and matches and we have a new coach ready for the 2019/20 Season.
We are also looking to field a womens team, with the aim to compete in BUCS leagues in the future
As well as competing in BUCS leagues we also play in an annual T20 match against C*rdiff Univeristy in April as part of the Welsh Varsity. This year it will be at home in Swansea and played at St. Helens Stadium in coloured kit with a pink ball.
 
Rydyn ni'n cynnig 3 thîm i ddynion, gyda'r tîm 1af yn chwarae BUCS Dwyreiniol 1A a'r 2il dîm yn chwarae yn BUCS Dwyreiniol 2A. Mae'r ddau dîm yn chwarae o fis Ebrill i fis Mehefin. Mae 3ydd tîm cymdeithasol, hefyd, sy'n chwarae gemau lleol ar brynhawn Sul yn ystod y Gwanwyn/Haf. Mae gennym ni dau dîm dan do sy'n chwarae yn SWALEC yng Ngh*erdydd. Maen nhw'n chwarae yng Nghynghrair Dwyreiniol B eleni ac yn gobeithio cymhwyso ar gyfer y rownd derfynol genedlaethol. Bydd pob tîm yn cael eu hyfforddi yn ein sesiynau hyfforddi a gemau, ac mae hyfforddwr newydd yn dechrau ar gyfer y flwyddyn 2019/20.
Rydyn ni hefyd am greu tîm menywod, gyda'r gobaith o gystadlu yng nghynghreiriau BUCS yn y dyfodol.
Yn ogystal â chystadlu yng nghynghreiriau BUCS, rydyn ni'n chwarae mewn gêm T20 flynyddol yn erbyn Prifysgol C*rdydd ym mis Ebrill fel rhan o Varsity Cymru. Eleni, bydd y gêm adref yn Abertawe ac yn cael ei chynnal yn Stadiwm San Helen mewn cit lliwgar gyda phelen binc.
 
                 
 
Training
Date of first training session:  Sunday 6th October 2019
We train on Sundays in the sports hall on Sketty Lane, opposite SIngleton campus from 11am-1pm. This training session is open to men and women of all abilities and gives you a chance to learn the game, develop your game or impress our coach and team captains before they decide on the teams they will field for BUCS and Welsh Varsity action.  
 
Dyddiad y sesiwn hyfforddi gyntaf: Dydd Sul 6ed Hydref 2019
Rydyn ni'n hyfforddi bob dydd Sul yn y neuadd chwaraeon ar Lon Sgeti, cyferbyn â champws Singleton o 11yb-1yp. Mae'r sesiwn hyfforddi yn agored i ddynion a menywod o bob gallu ac yn rhoi'r cyfle i chi ddysgu'r gêm neu greu argraff ar ein hyfforddwr a chapteiniaid cyn iddynt benderfynu ar eu timoedd ar gyfer BUCS a Varsity Cymru.                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
Socials
Socials are incredibly important to the members of SUCC. We'll be having regular socials on Wednesday and Thursday nights which have a number of different themes ranging from 'Pub Golf' to 'Charity Shop' throughout the year.
At SUCC we always make sure everyone is safe, welcome and enjoying themselves. We usually join other societies for Wind Street Wednesdays however we also have a non-alcoholic events and socials every year. Along side nights out we reguarly try to travel to away games in support of the team and have a reputation for outsinging C*rdiff during every Varsity. 
If your not interested in playing cricket we have the option for people to just be 'Social Members' which means you can pay to be apart of the club while not having to pay for training.
 
Mae sosials yn bwysig iawn i aelodau SUCC. Bydd sosials rheolaidd yn cael eu cynnal ar Ddydd Mercher a Dydd Iau gyda themâu gwahanol o 'Golff Tafarndai' i 'Siop Elusennol' trwy gydol y flwyddyn.
Yn SUCC rydyn ni'n sicrhau bod pawb yn ddiogel ac yn mwynhau. Yn aml, rydyn ni'n ymuno â chymdeithasau eraill ar Wind Street ar nosweithiau Mercher ond rydyn ni hefyd yn cynnal digwyddiadau a sosials di-alcohol bob blwyddyn. Ynghyd â hyn, rydyn ni'n teithio i gemau i gefnogi'r tîm ac rydyn ni'n adnabyddus am ganu'n uwch na Ch*erdydd bob Varsity.
Os nad oes diddordeb gennyt ti mewn chwarae criced, mae yna opsiwn i bobl bod yn 'Aelodau Cymdeithasol' sy'n cynnwys bod yn rhan o'r clwb heb dalu ar gyfer hyfforddiant. 
 
          
 
We look forward to greeting all new and returning members. Join us on facebook, follow us on twitter and get on down to freshers fayre on Septemeber the 23rd (Bay Campus - Sports Hall) and 25th (Singleton Campus - Refectory) to meet us in person and ask us any questions. 
Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu aelodau newydd a chyn-aelodau. Ymuna â ni ar facebook, dilyna ni ar drydar a dere draw i ffair y glas ar Fedi 23ain a 25ain i gwrdd â ni a gofyn unrhyw gwestiynau.

Follow us on Twitter: https://twitter.com/SUCC_Cricket

Follow us on Instagram: @succ_cricket

Like our Facebook Page:https://www.facebook.com/groups/SU.CRICKET/

Join our Facebook Group: https://www.facebook.com/SwanseaUniversityCricketClub/

Committee:

Club Captain: David Thomas

Club Secretary: Tom Cogbill

Treasurer: Callum Morrison

1st Team Captain: Samihan Ghanekar

2nd Team Captain: Oscar Livesey

3rd Team Captain: Dan McCudden

Inclusions Officer: Dan McCudden

Womens XI Captain: TBC

Social Secretary: Will Walker

 

Dilyna ni ar Drydar: https://twitter.com/SUCC_Cricket

Dilyna ni ar Instagram: @succ_cricket

Dilyna ein Tudalen Facebook: https://www.facebook.com/groups/SU.CRICKET/

Ymuna â'n Grwp Facebook: https://www.facebook.com/SwanseaUniversityCricketClub/

Pwyllgor:

Capten y Clwb: David Thomas

Ysgrifennydd y Clwb: Tom Cogbill

Trysorydd: Callum Morrison

Capten y Tîm 1af: Samihan Ghanekar

Capten yr 2il Dîm: Oscar Livesey

Capten y 3ydd Tîm: Dan McCudden

Swyddog Cynhwysiad: Dan McCudden

Capten XI Menywod: I'w gadarnhau

Ysgrifennydd Cyffredinol: Will Walker

 

Committee

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)