Cricket

We are a friendly and welcoming club open to people of all abilities and interest.
 
We offer 3 teams, with the 1st XI playing in BUCS Premier B South and the 2nd XI playing in BUCS Western 2A. Both teams play from April through to June. We also have a 3rd social team which plays local sides on Sunday afternoons during the Spring/Summer. We have two indoor teams which play at the SWALEC in Cardiff. They're playing in Western B this year and are looking to qualify into the national knockout stages. We have also been developing a womens team who will be playing against local womens sides/other universities in friendly fixtures.

First training session 7th October 2018 11am-1pm.
 
Womens team taster session 2nd October 2018 4pm-6pm.
 
We have our annual T20 Varsity match against Cardiff Univeristy in April, which is being played in Cardiff this season and played at the SSE SWALEC Stadium in coloured kit with a pink ball.
 
We train on Sundays in the sports hall on Sketty Lane from 11am-1pm.
Womens training is on Tuesdays at 4pm-6pm .
 
We'll be having regular socials on Wednesday and Thursday nights. We are also offering a social membership this year, for those of you who just want to come on nights out and don't actually want to play cricket. 
 
We look forward to greeting all new and returning members. Join us on facebook, follow us on twitter and get on down to freshers fayre to meet us in person. 

Twitter: https://twitter.com/SUCC_Cricket

Committee:

Club Captain: Tomas Davies

Club Secretary: Harry Morgan

Treasurer: Jonny Dunkley

1st Team Captain: Ashleigh Cox

2nd Team Captain: 

3rd Team Captain & Inclusions Officer: James Goodall

Womens XI Captain: Lois Wright

Social Secretary: Hugo Laing

 

Criced

Rydym yn glwb cyfeillgar a chroesawgar ar agor i bob gallu a diddordeb.

Rydym yn cynnig 3 tîm, gyda’r tîm cyntaf yn chwarae yng nghynghrair BUCS Prif B y De, a’r ail dîm yn chwarae yng nghynghrair BUCS Gorllewinol 2A. Mae’r ddau dîm yn chwarae rhwng Ebrill a Mehefin. Yn ogystal â hyn, mae gennym trydydd tîm cymdeithasol sy’n chwarae ochrau lleol ar brynhawn dydd Sul yn ystod y Gwanwyn/Haf. Mae gennym hefyd dîm dan do sy’n chwarae yn y SWALEC yng Nghaerdydd, ac yn cystadlu yn y gynghrair Orllewinol B eleni. Rydym hefyd yn edrych at ychwanegu ail dîm dan do ar gyfer y tymor nesaf. Rydyn hefyd wedi bod yn datblygu Tim Menywod a bydd yn herio timau menywod lleol/prifysgolion yn gemau cyfeillgar

Sesiwn ymarfer cyntaf 8fed o Hydref 2017 12-2pm
 
Sesiwn blasu Tim Menywod 1af o Hydref 2017 9-10am

Mae gennym ein gêm Varsity flynyddol T20 yn erbyn Prifysgol Caerdydd yn Ebrill, fydd yn cael ei chwarae yn Abertawe'r tymor yma yn ein cit lliw.

Rydym yn ymarfer yn y Neuadd Chwaraeon ar Lôn Sgeti o 12 o’r gloch i 2.

Byddwn yn cael nosweithiau cymdeithasol cyson eleni ar nos Fercher yn y bar sy’n ein noddi, sef Peppermint. Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth gymdeithasol, ar gyfer y rhai ohonoch sydd eisiau ymuno ar nosweithiau allan ond dim eisiau chwarae criced.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawi bob un o ein haelodau, y rhai newydd a’r rhai sydd yn dychwelyd â ni. Ymunwch â ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a dewch i lawr i ffair y glas i’n cwrdd â ni yn bersonol. 

Trydar: <https://twitter.com/SUCC_Cricket>

Y Pwyllgor:

Capten y Clwb: Tomas Davies

Ysgrifennydd: Harry Morgan

Trysorydd: Jonny Dunkley

Capten y Tîm Gyntaf: Ashleigh Cox

Capten yr Ail Dîm: 

Capten yr Trydydd Dim: James Goodall

Capten y Dim Menywod: Lois Wright

Ysgrifennydd Cymdeithasol: Hugo Laing

 

Aelodaeth

·      Aelodaeth Griced Arferol £25.00

Ychwanegwch i’r Fasged

·      Aelodaeth Griced Gohebol £25.00

Ychwanegwch i’r Fasged

·      Aelodaeth Griced Cymdeithasol £10.00

Ychwanegwch i’r Fasged

·      Dychwelwyr Criced £20.00

 

Grwp Criced Facebook

cricket@swansea-union.co.uk <mailto:cricket@swansea-union.co.uk>

 

Committee

1st Team Captain
Samihan Ghanekar
2nd Team Captain
Peter Healy
President
Cricket Sport
David Thomas
Treasurer
Jonathan Dunkley
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)