Karate

Swansea Universtiy Karate is the oldest martial arts club in the University with a proud tradition of producing National Champions!

We welcome all levels of experience from complete beginner to experienced karateka.

Sessions are broken down into Sparring (Kumite), patterns (Kata), self-defence, and pad work. Sparring is semi-contact and is completely optional. No-one is ever forced to participate in sparring, but it is a lot of fun and those who try it always enjoy it.

We attend several competitions every year, with the biggest being the University Championships (BUCS) in Sheffield. This takes place over a weekend and is a fantastic experience, giving everyone the chance to win some shiney medals. We are taught by some of the best coaches in the UK who attend all of our competitions with us and we have access to the Welsh international squad!

Karate Prifysgol Abertawe yw’r clwb crefft ymladd henaf yn y Brifysgol gyda thraddodiad balch o gynhyrchu Pencampwyr Cenedlaethol!

Croeso cynnes i bobl o bob lefel o brofiad, o ddechreuwyr i karateka profiadol.

Mae sesiynau’n cael eu rhannu mewn i sesiynau paffio (Kumite), patrymau (Kata), hunanamddiffyn, a gwaith pad.  Mae’r sesiynau paffio yn hanner-gyswllt ac yn opsiynol. Nid ydy unrhyw un yn cael eu gorfodi i gymryd rhan wrth baffio, ond mae’n llawer o hwyl ac mae’r rhai sy’n drio bob tro yn mwynhau.

Rydym yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau bob blwyddyn, gan gynnwys yr un fwyaf - Pencampwyr Prifysgolion (BUCS) yn Sheffield. Mae hwn yn cael ei gynnal ar y penwythnos ac yn brofiad ardderchog sy’n rhoi’r cyfle i bawb ennill medalau sgleiniog. Rydym yn cael ein dysgu gan rhai o’r hyfforddwyr gorau ym Mhrydain sy’n mynychu ein cystadlaethau gyda ni ac mae gennym ni mynediad at y garfan genedlaethol Cymraeg.

For those that don't fancy the intensity of competitions, our training is a great way to keep fit, make freinds and have a laugh whilst learning some self-defence. We hold a grading at the end of every term for those who want to work their way to that famous black belt!

The karate club is known for its awsome socials including the exciting and original events over the course of freshers fortnight!

So what are you waiting for? We accept people all year round and your first session is FREE, so come and give it a go!

 

 

Training:

 

Sunday 2-4 pm @ Sketty lane sports hall

Thursday 8-9:15pm @ Sketty lane sports hall

 

Cost: £2.50 per session

Membership Fee: £7

Find us on facebook for more info:

Am y rheini sydd ddim yn ffansio dwysedd y cystadlaethau, mae’r hyfforddiant yn ffordd dda i gadw’n heini, gwneud ffrindiau a chael hwyl wrth ddysgu sut i hunanamddiffyn. Rydym yn cynnal seremoni graddio ar ddiwedd bob term i’r rheini sydd eisiau gweithio tuag at y gwregys du enwog!

Mae’r clwb karate yn enwog am ei sosials hwylus, gyda rhai o’r uchafbwyntiau yn cynnwys Dawns Nadoligaidd y Crefftau Ymladd a’n taith flynyddol i Iwerddon!

Felly, am beth yr ydych chi’n aros? Rydym yn derbyn pobl trwy’r flwyddyn ac mae’r sesiwn gyntaf YN RHAD AC AM DDIM felly dewch i drio!

Hyfforddi:

 

Dydd Sul 2-4 yp @ neuadd chwaraeon Sketty Lane

Dydd Iau 8-9:15yh @ neuadd chwaraeon Sketty Lane

 

Cost: £2.50 y sesiwn

Ffi Aelodaeth: £7

Ffeindiwch ni ar Facebook am fwy o wybodaeth:

http://www.facebook.com/#!/groups/2228177097/

Committee

Captain
Ebony Bansair
Publicist
Benjamin Thomas
Social Secretary
Archie Ford
Treasurer
Sean Lewis
Vice Captain
India James
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)