Contact Us
Committee
Products
About

Oldest martial arts club in the University with some of the best coaches in Britain. We attend loads of competitions and teach self-defence and sparring, with opportunities to grade every term!

Swansea Universtiy Karate is the oldest martial arts club in the University with a proud tradition of producing National Champions!

We welcome all levels of experience from complete beginner to experienced karateka.

Sessions are broken down into Sparring (Kumite), patterns (Kata), self-defence, and pad work. Sparring is semi-contact and is completely optional. No-one is ever forced to participate in sparring, but it is a lot of fun and those who try it always enjoy it.

We attend several competitions every year, with the biggest being the University Championships (BUCS) in Sheffield. This takes place over a weekend and is a fantastic experience, giving everyone the chance to win some shiney medals. We are taught by some of the best coaches in the UK who attend all of our competitions with us and we have access to the Welsh international squad!

Karate Prifysgol Abertawe yw’r clwb crefft ymladd henaf yn y Brifysgol gyda thraddodiad balch o gynhyrchu Pencampwyr Cenedlaethol!

Croeso cynnes i bobl o bob lefel o brofiad, o ddechreuwyr i karateka profiadol.

Mae sesiynau’n cael eu rhannu mewn i sesiynau paffio (Kumite), patrymau (Kata), hunanamddiffyn, a gwaith pad.  Mae’r sesiynau paffio yn hanner-gyswllt ac yn opsiynol. Nid ydy unrhyw un yn cael eu gorfodi i gymryd rhan wrth baffio, ond mae’n llawer o hwyl ac mae’r rhai sy’n drio bob tro yn mwynhau.

Rydym yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau bob blwyddyn, gan gynnwys yr un fwyaf - Pencampwyr Prifysgolion (BUCS) yn Sheffield. Mae hwn yn cael ei gynnal ar y penwythnos ac yn brofiad ardderchog sy’n rhoi’r cyfle i bawb ennill medalau sgleiniog. Rydym yn cael ein dysgu gan rhai o’r hyfforddwyr gorau ym Mhrydain sy’n mynychu ein cystadlaethau gyda ni ac mae gennym ni mynediad at y garfan genedlaethol Cymraeg.

For those that don't fancy the intensity of competitions, our training is a great way to keep fit, make freinds and have a laugh whilst learning some self-defence. We hold a grading at the end of every term for those who want to work their way to that famous black belt!

The karate club is known for its awsome socials including the exciting and original events over the course of freshers fortnight!

So what are you waiting for? We accept people all year round and your first session is FREE, so come and give it a go!

***Before attending your first session you must register atleast 2 hours before the session via this link https://docs.google.com/forms/d/1MDuTLEx-ZpEahkp_nQAX-Hkkkj-qT-2BqJEB1vMv29A/edit 

***You must also complete the symptom checker form, only within an hour before the start of the session https://docs.google.com/forms/d/1LviQIjgUMp5ysUaS1-IbvwyVzhvySsXBj2T89qWdvj8/edit?fbclid=IwAR1Wyxskc-R0cRHvUfsBu4X4ulvRIbH3jO7tj-5AKEYWL1b8z6Y9K1Xn__I

Please look on our Facebook page to see the relevant documents that must be read before attending.

 

 

First Week Sessions Free 
 
Training fees:
 
£3.50 per hour
 
Membership Fee £10
Term 1: £50 (includes membership fee) 
 
Training times:
 
Thursday 19:00-20:00 - Sports Hall, Swansea University Sports Centre
 
Committee
 
Captain – Patchouli Phillips
Vice-Captain – Wayne Damoo
Secretary – Khyany Vanessa Barreto
Treasurer – Robyn Taylor
Social Secretary - Morgan Bennett
Publicist – Owen McCormack

 

 

Am y rheini sydd ddim yn ffansio dwysedd y cystadlaethau, mae’r hyfforddiant yn ffordd dda i gadw’n heini, gwneud ffrindiau a chael hwyl wrth ddysgu sut i hunanamddiffyn. Rydym yn cynnal seremoni graddio ar ddiwedd bob term i’r rheini sydd eisiau gweithio tuag at y gwregys du enwog!

Mae’r clwb karate yn enwog am ei sosials hwylus, gyda rhai o’r uchafbwyntiau yn cynnwys Dawns Nadoligaidd y Crefftau Ymladd a’n taith flynyddol i Iwerddon!

Felly, am beth yr ydych chi’n aros? Rydym yn derbyn pobl trwy’r flwyddyn ac mae’r sesiwn gyntaf YN RHAD AC AM DDIM felly dewch i drio!

Sesiynau'r Wythnos Gyntaf am Ddim
 
Ffioedd Hyfforddi:
 
£3.50 yr awr
 
Ffi Aelodaeth £10
Tymor 1: £50 (gan gynnwys ffi aelodaeth) 
 
Amseroedd hyfforddi:
 
Dydd Iau 19:00-20:00 - Sports Hall, Swansea University Sports Centre
 
Y Pwyllgor
 
Capten – Patchouli Phillips
Is-gapten – Wayne Damoo
Ysgrifennydd – Khyany Vanessa Barreto
Trysorydd – Robyn Taylor
Ysgrifennydd Cymdeithasol - Morgan Bennett
Swyddog Cyhoeddusrwydd – Owen McCormack

 

Ffeindiwch ni ar Facebook am fwy o wybodaeth:

http://www.facebook.com/#!/groups/2228177097/