img description img description

Memberships

  • Lifesaving Standard Membership£35.00
  • Lifesaving Associate Membership£35.00
  • Lifesaving Social Membership£20.00

About Us

Welcome to the Swansea Lifesaving Team!

Swansea Lifesaving Team is a sports club that open to all abilities, whether it's your first time or your 100th time lifesaving, whether you're a first year or third year student! Whether you want to keep up fitness, learn new skills for life, work towards competitions or just have a bit of fun, we are the club for you! We do regular first aid training and hope to utilise our great location by putting on beach sessions throughout the year! As well as this, we have swim sessions, twice a week, which could help improve your swimming ability or provide you with competitive swim training!

Mae tîm achub bywyd Abertawe yn agored i bawb gwaeth beth fo’ch gallu, pe bai eich tro gyntaf neu eich 100fed tro, nid oes ots os ydych yn eich blwyddyn 1af neu flwyddyn olaf. Rydym yn gynnig cyfleoedd i chi gwella ar eich ffitrwydd, dysgu sgiliau newydd, gweithio tuag at gystadlu mewn cyfres o gystadlaethau, neu gallwch ymuno er mwyn cael hwyl a chymdeithasu. Rydym yn cyflawni hyfforddiant cymorth cyntaf a sesiynau nofio yn rheolaidd ac rydym yn gobeithio defnyddio ein lleoliad unigryw i gynnig sesiynau ffitrwydd ar y traeth trwy’r flwyddyn.

Training Sessions/ sesiynau ymarfer

Sunday: 18:30-19:30 @ Welsh National Pool (wet side lifesaving skills session)

Dydd Sul: 18:30-19:30 @ Pwll Cenedlaethol Cymru (sgiliau achub bywyd yn y pwll)

Monday: 21:00-22:00 @ Welsh National Pool (fitness session)

Dydd Llun: 21:00-22:00 @ Pwll Cenedlaethol Cymru 

Tuesday: 19:30-20:30 @ Fulton House Room 5 (dry side lifesaving skills session)

Dydd Mawrth: 21:00-22:00 @ Ty Fulton (hyfforddiant cymorth cyntaf)

Tuesday: 21:00-22:00 @Fulton House (dry side circuits fitness session)

Dydd Mawrth: 21:00-22:00@ Ty Fulton (sesiwn ffitrwydd/ cylched)

Taster Sessions - FREE! / Sesiynau blasu - AM DDIM

Tuesday 3rd October 2023

Sunday 8th October 2023

* Your first session if free, no matter what time of the year!

* sesiwn gyntaf am ddim, dim ots pryd!

Socials/ Nosweithiau cymdeithasol

We host lots of socials throughout the year; sober and drinking, including themed socials! These will take place every 2 weeks, normally on a Wednesday, but may fall on other days too! Our socials are always very advertised on our social media platforms, so remember to follow!

Rydym yn cynnal llawer o nosweithiau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn; sobr ac yfed, gan gynnwys nosweithiau gyda themâu. Bydd y rhain yn cael eu cynnal pob 2 wythnos, fel arfer ar nos Mercher neu nos Iau. Rydym yn hysbysebu'r rhain ar ein cyfryngau cymdeithasol, felly bydd yn siwr i'n dilyn!

Frequently Asked Questions / Cwestiynau Cyffredin

Q – Do I need a Lifesaving qualification?

A – No, no prior Lifesaving experience is required

C - Ydw i angen cymhwyster achub bywyd?

A- Nac oes, nid oes angen unrhyw profiad achub bywyd blaenorol

Q – What do I need to bring?

A – Swimwear, goggles, swim hat (not essential) and a towel! For some sessions, you made need clothes (pyjamas) you don't mind getting wet!

C - Pa cit ydw i angen ar gyfer sesiynau?

A- dillad nofio, gogls, cap nofio (nid yw'n hanfodol) a tywel! Efallai bydd angen pyjamas nid ydych yn becso wlychu am rhai sesiynau.

Q - Where is the Wales National Pool?

A - Starting from the entrance to Fulton House, the best route to take is straight to the mini round-about located close to Halls of Residence. Turn left here and follow the main road passing Singleton Hospital on your right. Cross Sketty Lane at the main junction and you have arrived at the pool. The number 8 bus stops just outside the pools so it’s easy to get to from Bay.

C - Ble mae Pwll Cenedlaethol Cymru?

A - Gan ddechrau at mynedfa Ty Fulton, y llwybr gorau i gymryd yw i fynd yn syth tuag at y cylchfan sydd wedi lleoli yn agos i'r neuaddau preswyl. Fan hyn trowch i'r chwith a ddilynwch y prif ffordd heibio'r ysbyty sydd ar eich dde. Croeswch Sketty Lane at y brif gyffordd ac rydych wedi cyrraedd y pwll. Mae bws rhif 8 yn stopiotu fas y pwll felly mae'n hawdd i gyrraedd o Campws y Bae.

Q – What trips do you run?

A – We participate in multiple University Lifesaving League competitions throughout the year. These consist of a weekend away at another university with a competition and a social. This year we are also looking at going to visit other lifesaving clubs around the UK!

C - Pa deithiau ydyn ni'n rhedeg?

A - Rydym yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau cynghrair prifysgolion trwy gydol y flwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys penwythnos i ffwrdd mewn prifysgol arall gyda chystadleuaeth a noswaith gymdeithasol. Eleni rydym hefyd yn edrych ar fynd i ymweld â chlybiau achub bywyd eraill ledled y DU!

Q – What qualifications do you offer?

A – As we are a sports team, we, unfortunately, don’t offer a formal lifesaving qualification (NPLQ/NBLQ) however we can offer RLSS Survive and Save certificates! 

C - Pa gymwysterau ydych chi'n eu cynnig?

A - Gan ein bod yn dîm chwaraeon, yn anffodus, nid ydym yn cynnig cymhwyster achub bywyd ffurfiol (NPLQ/NBLQ) ond gallwn gynnig tystysgrifau Goroesi ac Arbed RLSS!

Memberships/ Aelodaeth

- Club membership: £35

- Aelodaeth clwb: £25

Training memberships (includes all training sessions)/ aelodaeth ymarfer (cynnwys pob sesiwn ymarfer): 

- Single Term- £80

- Tymor Sengl - £80

- Double Term- £130

- Tymor Dwbl - £130

Pay as you go (invoiced at the end of each term)/ Talu wrth fynd (anfonebwyd ar ddiwedd pob tymor): 

- Pool- £18 (per 3 sessions)

- Pwll- £18 (y 3 sesiwn)

- Dryside- £9 (per 3 sessions)

- Sesiynau sych- £9 (y 3 sesiwn)

**Please note that membership does not include competition fees (these vary from £10-£40 per competition depending on the competition type)**

**Sylwch nad yw aelodaeth yn cynnwys ffioedd cystadleuaeth (mae’r rhain yn amrywio o £10-£40 y gystadleuaeth yn dibynnu ar y math o gystadleuaeth)**

Social Media/ Cyfryngau Cymdeithasol

Give our social media pages a follow to keep updated on all things lifesaving!

Dilynwch ein cyfryngau cymdeithsol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth achub bywyd!

Facebook- @swanseauniversitylifesavingteam

Instagram-@sulifesaving

Tiktok- @SwanseaLifesaving

BULSCA website- https://bulsca.co.uk/get-involved/clubs/swansea.11

Any questions, just email or message on our social medias, we strive to respond as soon as possible!

-Swansea University Lifesaving Team @ 22/23 Bristol League Competition

-Swansea University Lifesaving Team at a Bowling Sober Social 

-Swansea University Lifesaving Team @ 22/23 Nottingham League Competition

-Swansea University Lifesaving 22/23 team at Christmas Dinner 

- Six of our 22/23 team members passed their RLSS Survive and Save Qualification

- Swansea University Lifesaving Team moustache social in aid of Movember

- Swansea University Lifesaving Team @ 22/23 Birmingham League Competition

- Swansea University Lifesaving Team @ 22/23 Southampton League Compeittion Social 'Welcome to the circus'

- Chilly January Sea Dip at Caswell Bay

Committee

Captain
Tomos Rees
Competition Officer
Brooke Peterson
Secretary
Carys Nokes
Social Media Officer
Sofia Estevez Fernandez
Social Secretary
Sofia Estevez Fernandez
Training Officer
Harriet Giles
Treasurer
Dylan Bradby
Vice Captain
Rhiannon Jones
Welfare Officer
Charlotte Bedale
 

Events

Lifesaving Champs 2024
1st March midnight - 3rd March midnight
Coventry
Champs!
Buy
Trips | Sports & Recreation

Store

  • Lifesaving Single Term Training Fees£80.00
  • Lifesaving Two Terms Training Fees£130.00
  • Lifesaving - Pay As You Go 3 Sessions (Dryside)£9.00
  • Lifesaving - Pay As You Go 3 Sessions (Pool)£18.00