Aerial Sports

Aerial Sports (formerly Pole Fitness) is a fun and alternative way to improve strength, balance and flexibility, and a great way to increase your confidence. We are really pleased to announce that as of 18/09/2014, we are officially recognised by the University as a sport.

To find out more about Aerial Sports and what we do, take a look at our promo video: https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo 

We changed from Pole Fitness to Aerial Sports in 2019 after our studio disclosed plans to start teaching aerial sports. Our primary focus for the time being is still pole fitness, with other aerial apparatus such as hoops and silks are being introduced during the second semester.

Competitions

We consistently have a lot of interest in competitions every year, we compete in SWPDC, Welsh Dragons and Pole Varsity annually. Follow our social media (Facebook, Twitter and Instagram) for updates on practice sessions and competition results. 

Classes

Classes are run purely for fitness; there will be aches and bruising (but it’s worth it!). Shorts and a vest top are required for each class, as well as loose fitting clothes such as track suit bottoms and a hoodie for cool downs; especially during the winter months. Please read further details as to what to bring and wear on our FB page before attending.

Our membership fee is £13 for a full year.

Remember, as we are a sport, you will also have to pay a £25 Sport Swansea Membership which will cover you for insurance as well as many other perks!

The cost of classes will be £5.50. Classes will be paid for termly in a pack - thus, for the whole tern classes only cost £55!

You must be a member of the club before we accept you on our Facebook page and before you can attend a class. 

Our classes run on a Wednesday afternoon:

 • 13:30 - 14:30 Beginners
 • 14:30 - 15:30 Beginners
 • 15:30 - 16:30 Improved beginner
 • 16:30 - 17:30 Intermediate/advanced/mixed ability
 •  17:10 - 18:30 Beginners

If there’s a demand for more, we will also run classes on a Tuesday to accommodate.  

Events

 • Fortnightly socials
 • Weekly Pole Brunch 
 • Numerous community projects
 • A number of competitions
 • Non drinking socials/charity socials 

Other Info

If you have any questions, please don’t hesitate to email us at aerial@swansea-sports.co.uk or contact us at our Facebook group.

Mae Chwaraeon Awyr (Ffitrwydd Polyn cyn hynny) yn ffordd hwylus ac unigryw i wella cryfder, cydbwysedd a hyblygrwydd, ac yn ffordd wych i gynyddu'ch hyder. Rydyn ni'n falch i gyhoeddi ein bod ni'n cael ein cydnabod fel clwb chwaraeon yn swyddogol gan y Brifysgol ers 18/09/2014.

Am ragor o wybodaeth am Chwaraeon Awyr a'r hyn rydyn ni'n ei wneud, gwyliwch ein fideo: https://youtu.be/7J2_k7XN3Fo 

Newidion ni o Ffitrwydd Polyn i Chwaraeon Awyr yn 2019 ar ôl i'n stiwdio ddatgelu cynlluniau o ddechrau dysgu chwaraeon awyr. Ein prif ffocws ar hyn o bryd yw ffitrwydd polyn, gydag offer awyr eraill fel hwpiau a sidan, yn cael eu cyflwyno yn yr ail semester.

Cystadlaethau

Rydyn ni wastad yn derbyn llwyth o ddiddordeb mewn cystadlaethau bob blwyddyn, rydyn ni'n cystadlu yn SWPDC, Welsh Dragons a Varsity'r Polyn bob blwyddyn. Dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Trydar ac Instagram) i gael diweddariadau ar sesiynau ymarfer a chanlyniadau cystadlaethau. 

Gwersi

Mae gwersi'n cael eu cynnal ar gyfer ffitrwydd; bydd poenau a chleisiau (ond maen gwerth chweil!). Mae byrion a fest yn hanfodol ar gyfer pob gwers, yn ogystal â dillad llac fel tracwisg a hwdi er mwyn oeri; yn ogystal yn y gaeaf. Darllenwch ragor o wybodaeth am beth i wisgo ar ein tudalen FB cyn mynychu.

Ffi aelodaeth am flwyddyn yw £13.

Cofiwch, gan ein bod ni'n clwb chwaraeon, bydd rhaid i chi dalu Aelodaeth Chwaraeon Abertawe o £25 a fydd yn cynnwys yswiriant yn ogystal â manteision eraill!

Bydd cost y gwersi yn dibynnu ar niferoedd, ond ni fydd y gost yn fwy na £7 ac mae'n gallu bod mor isel â £5. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar ôl Wythnos y Glas.

Rhaid bod yn aelod o'r clwb cyn i ni dderbyn eich cais i ymuno â'n tudalen Facebook a cyn i chi fynychu gwers. 

Mae ein gwersi'n cael eu cynnal ar brynhawn Dydd Mercher:

 • 13:30-14:30 dechreuwyr
 • 14:30 – 15:30 dechreuwyr
 • 15:30:16:30 Dechreuwyr sydd wedi gwella
 • 16:30-17:30 canolraddol/uwch/cymysgedd o allu

Os oes gofyn am fwy, byddwn ni hefyd yn cynnal gwersi Dydd Mawrth.

Digwyddiadau

 • Sosials bob bythefnos
 • Nifer o brosiectau cymunedol
 • Nifer o gystadlaethau
 • Sosials elusennol/di-alcohol

Gwybodaeth arall

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, ebostiwch ni ar aerial@swansea-sports.co.uk neu cysylltwch â ni ar ein grwp Facebook

Committee

Competition Coordinator
Charlotte Llewellyn-Fox
Secretary
Jess Purvis
Social Secretary
Flame Dunn
Vice Captain
Kimberley Arme
 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)