Aerospace Engineering

 

Whether you are studying Aerospace or are just interested in what we do, join now!

Click here to like our Facebook page to keep updated with everything we do!  

 

STANDARD MEMBERSHIP for Aerospace Students

AELODAETH ARFEROL i Fyfyrwyr Awyrofod

ASSOCIATE MEMBERSHIP for Everyone Else

AELODAETH OHEBOL i Bawb Arall

Hoodies 

Hwdis 

The first batch of hoodies have been handed out, but stay tuned for another opportunity to order coming soon.

Mae'r hwdis cyntaf wedi cael eu darparu, ond cadwa lygad am gyfle arall i'w harchebu cyn hir.

Trips

Teithiau

Past trips have included visits to Aerospace Bristol to see Concorde and the RAF Museum, with more planned each term.

Mae teithiau'r gorffennol wedi cynnwys ymweliad i Aerospace Bristol i weld Concorde a'r Amgueddfa RAF, gyda rhagor i ddod dros y tymor.

Socials

Sosials

Our first social was so good we hope to see as many of you as possible at the next one!

Roedd ein sosial cyntaf yn dda felly rydyn ni'n gobeithio gweld gymaint ohonoch chi yn yr un nesaf!

Flight Simulator

Efelychydd Hedfan

Members of the committee have now been trained on the flight simulators and we will be running these sessions on Wednesday afternoons.

Mae aelodau'r pwyllgor wedi derbyn hyfforddiant ar yr efelychydd hedfan a byddwn yn cynnal y sesiynau hyn ar brynhawn Mercher.

Guest Lectures

Darlithoedd Gwadd

Throughout the year we are trying to get as many guest lectures as possible for you. These are completely free and are a brilliant opportunity to meet employers and employees of companies in Engineering. These events often have free food and drink available!

Trwy gydol y flwyddyn, rydyn ni'n ceisio darparu cymaint o ddarlithoedd gwadd â phosib. Maen nhw'n rhad ac am ddim ac yn gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr o gwmnïau Peirianneg. Yn aml, bydd bwyd a diod am ddim ar gael yn y digwyddiadau hyn!

Join Now!

Ymuna Nawr!

Membership is just £2 for the year, and that will allow you access to what the society offers as well as £5 off our hoodies

Mae aelodaeth am y flwyddyn yn costio £2, a bydd yn hyn rhoi mynediad at yr hyn mae'r gymdeithas yn ei gynnig, yn ogystal â hwdi £5 yn rhatach.

Data Protection 

We as a Society are comitted to ensuring our members know what data we are collecting and sending them, it's origin and how it will be used. This is an ongoing procedure to defigne this and we ask you to bear with us as we seek to do this!

Please sign our Data Protection Form here if you want membership!

https://goo.gl/forms/YO2zT6nHzpyMmcAw2

Full policy coming soon and translation

Committee

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)