About

Hoodies/Trips/Socials/Flight Simulator/Guest Lectures and much more, join now!

 

Whether you are studying Aerospace or are just interested in what we do, join now!

Click here to like our Facebook page to keep updated with everything we do!  

 

STANDARD MEMBERSHIP for all Students

ASSOCIATE MEMBERSHIP for Non Students and Alumni

Who are we?

Since taking over the Committee Posts in 2017 we have rebranded and grown the society as well as gaining recognition for our hard work!

We were awarded Gold HEAR and STARs one of the very few academic societies to have done so!

In addition, we won “Most Improved Society 2017/2018” after only our first year in post!

Merchandise

We have regular Merchandise Sales and this year we are looking to introduce T-shirts to our range!

We work closely with our suppliers to deliver good quality clothing at a discounted rate for our members!

We hope to see you wearing our designs around campus and always welcome your feedback.

Trips

Past trips have included visits to Aerospace Bristol to see Concorde and the RAF Museum, with more planned each term.

Socials

We aim to hold regular events and socials and welcome your input! Get involved to meet your peers and course mates!

We collaborate with other societies to deliver a diverse range of events and hope to expand this again in 2018/2019!

Flight Simulator

Members of the committee have now been trained on the flight simulators and we will be running these sessions on Wednesday afternoons.

Guest Lectures

Throughout the year we are trying to get as many guest lectures as possible for you. These are completely free and are a brilliant opportunity to meet employers and employees of companies in Engineering. These events often have free food and drink available!

Join Now!

Our Membership is £3 and open to all students regardless of what discipline you study! This enables us to offer subsidies on our events and host a wider range of events/socials and trips plus discounting our merchandise!

Our Associate Membership extends to Alumni or any non students!

GDPR

We as a Society are committed to ensuring our members know what data we are collecting and sending them, it's origin and how it will be used. This is an ongoing procedure to define this and we ask you to bear with us as we seek to do this!

Fel Cymdeithas, rydyn ni’n ymroddedig at sicrhau bod ein haelodau’n gwybod pa ddata sydd gennym amdanynt ac yn anfon atynt, ei darddiad a sut ei fydd yn cael ei ddefnyddio. Mae diffinio hwn yn broses barhaol felly gofynnwn ni i chi fod yn amyneddgar wrth i ni wneud hyn!

Please sign our Data Protection Form here if you want membership!

https://goo.gl/forms/YO2zT6nHzpyMmcAw2

 

AELODAETH ARFEROL i holl Mwyfyrwyr

AELODAETH OHEBOL i Bawb Arall

Amdanom Ni

Ers cymryd dros Rolau’r Pwyllgor yn 2017, rydyn ni wedi ail-frandio a thyfu fel cymdeithas yn ogystal ag ennill cydnabyddiaeth am ein gwaith caled!

Enillon ni HEAR Aur a STARs, un o ychydig o gymdeithasau academaidd i’w ennill!

Yn ogystal, enillon ni “Y Gymdeithas sydd wedi Gwella Mwyaf 2017/2018” ar ôl ein blwyddyn gyntaf fel cymdeithas!

Nwyddau

Rydyn ni’n cynnal Gwerthiannau Nwyddau yn rheolaidd ac eleni, rydyn ni’n bwriadu cyflwyno crysau-t i’r stoc!

Rydyn ni’n cydweithio’n agos â’n darparwyr i gynnig dillad o ansawdd da am bris gostyngedig i’n haelodau!

Gobeithiwn i weld chi’n gwisgo ein dyluniadau o gwmpas y campws ac yn croesawu eich adborth.

Teithiau

Mae teithiau'r gorffennol wedi cynnwys ymweliad i Aerospace Bristol i weld Concorde a'r Amgueddfa RAF, gyda rhagor i ddod dros y tymor.

Sosials

Rydyn ni’n bwriadu cynnal digwyddiadau cymdeithasol yn rheolaidd ac yn croesawu eich adborth! Cymerwch ran i gwrdd â phobl newydd!

Rydyn ni’n cydweithio â chymdeithasau eraill i ddarparu ystod eang o ddigwyddiadau ac yn gobeithio i ehangu ar hyn eto yn 2018/2019!

Efelychydd Hedfan

Mae aelodau'r pwyllgor wedi derbyn hyfforddiant ar yr efelychydd hedfan a byddwn yn cynnal y sesiynau hyn ar brynhawn Mercher.

Darlithoedd Gwadd

Trwy gydol y flwyddyn, rydyn ni'n ceisio darparu cymaint o ddarlithoedd gwadd â phosib. Maen nhw'n rhad ac am ddim ac yn gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr o gwmnïau Peirianneg. Yn aml, bydd bwyd a diod am ddim ar gael yn y digwyddiadau hyn!

Ymuna Nawr!

Mae ein Haelodaeth yn costio £3 ac yn agored i fyfyrwyr beth bynnag eu cwrs astudio!

Mae ein Haelodaeth Ohebol ar gyfer cyn-fyfyrwyr neu unrhyw un nad sy’n fyfyriwr!